Sống Lời Chúa

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Người Chăn”, Giê-rê-mi 6:24-26, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Người Thử Nghiệm”, Giê-rê-mi 6:27-30, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma”, Giăng 14:1-7, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Hy Vọng Trong Chúa”, Gióp 14:18-22, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Thương Chúa Dạy”, Giê-rê-mi 6:16-23, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Ẩn Mình Khỏi Chúa”, Gióp 13:18-28, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?”, Giê-rê-mi 6:16-20, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Bước Đi”, Nê-hê-mi 6:1-4, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Đối Diện Với Chúa”, Gióp 13:13-17, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Chú Tâm Vào Công Việc”, Nê-hê-mi 6:5-9, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Đến Cùng”, Nê-hê-mi 6:10-14, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống với Thánh Kinh: “Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa”, Giăng 13:34-35, VPNS

Xin bấm vào link dước đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Thái Độ Đối Với Thế Gian”, 1 Giăng 2:15-17, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11, “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” 

Thi-thiên 16 là một thi-thiên nói về sự sống lại của Đấng Christ, do vua Đa-vít viết. Thi Thiên 2 cũng là một thi-thiên nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Vua Ða-vít dường như nói về chính mình ông; nhưng ông cũng bày tỏ những lời huyền nhiệm về một vị Vua – Đấng Cứu Thế - hầu đến trong dòng dõi vua Ða-vít (câu 10). Tân Ước đã trưng dẫn những câu trpmg Thi-thiên 16:8-11 như là dự ngôn về Ðức Chúa Giê-xu phục sanh trong Công-vụ Các Sứ-đồ 2:25-28. Khi đọc Thi-thiên 16, chúng ta có thể thấy rằng vua Đa-vít hết lòng yêu kính Chúa là dường nào, vì ông đã nói được với Chúa rằng, “…Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi-thiên 16:2b). Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, sau một thời gian tin Chúa, mỗi chúng ta có với Chúa giống như vua Đa-vít nói không? 

Trải qua nhiều đau khổ, khốn cùng, hoạn nạn, vua Đa-vít đã bày tỏ lòng vui thỏa và niệm hy vọng tuyệt đối của ông trong Chúa, ông nói, " Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng" (Thi-thiên 16:11). Chúng ta không có hy vọng gì từ cuộc đời này, nhưng chúng ta hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn ở Nước Trời. Sự chết hủy hoại niềm hy vọng của con người, vì “Nước làm mòn đá, Lụt trôi bụi đất: Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hy vọng của loài người” (Gióp 14:19). Nhưng đây không phải là niềm hy vọng của người theo Chúa Giê-xu, vì “Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình; Nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy, dầu trong khi chết” (Châm-ngôn 14:32). Vua Đa-vít có hy vọng trong khi gần với sự chết. Sự sống lại của Đức Giê-xu là là một nguồn hy vọng sống lớn lao cho chúng ta. Như vua Đa-vít, chúng ta biết rằng “Chúa sẽ chỉ con đường sự sống” cho chúng ta. Khi sống theo Lời Chúa, thì chúng ta có thể bình an qua đời với hình ảnh Thiên Đàng trong mắt linh hồn của chúng ta. Trong thế gian này thì sự buồn thảm vương vấn chúng ta, nhưng trên Thiên Đáng thì chỉ có niềm vui thỏa đời đời. Tất cả niềm vui của chúng ta trên trần gian đều là tạm thời, chóng qua, và khiếm khuyết; nhưng trên Thiên Đàng thì chỉ có một niềm vui trọn vẹn. Những thích thú của chúng ta trên đời là tạm thời và tạm thời; và bản chất của chúng là ngắn ngủi! Trái lại, những người ở bên hữu của Đức Chúa Trời thì vui thỏa cho đến đời đời; vì đó là những niềm vui của những linh hồn bất tử trong ân điển của một Thiên Chúa vĩnh cửu. 

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (1 Phi-e-rơ 1:3). Thật vậy, chúng ta phải ngợi khen và cảm tạ Chúa hằng sống của chúng ta, vì chỉ có Ngài mới chỉ cho chúng ta con đường sự sống trên Thiên Đàng; trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới có sự khoái lạc trọn vẹn; và bên hữu Chúa, chúng ta được vui thỏa không thôi! Hãy đọc và nhớ Thi-thiên 16 như là một vòng vàng quý báu cho chúng ta đeo vào; để chúng ta luôn nhớ rằng Chúa luôn ở cùng, và chỉ có Ngài mới cho chúng ta sự sống và niềm hy vọng sống! Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con luôn khao khát học và ghi nhớ Lời Ngài, để chúng con luôn vững tin; luôn sống vui thỏa trong mọi hoàn cảnh; luôn hy vọng vào Thiên Đàng vinh hiển; và luôn mạnh mẽ chi sẻ Tin Lành cho mọi người chung quanh! Amen! 


Vui vì có Chúa ở cùng, 
Vui vì phước hạnh đi chung với Ngài, 
Vui vì no đủ mỗi ngày, 
Vui vì được có đôi tay giúp người, 
Vui vì vẫn có thể cười, 
Vui vì chia sẻ Ngôi Lời của Cha, 
Vui vì tình Chúa bao la, 
Vui vì Chúa vẫn thứ tha tội tình! 

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Thánh Linh”, Ê-phê-sô 5:18-21, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Vì Tin Lành”, 1 Cô-rinh-tô 9:19-23, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Vui Mừng Chịu Khổ Cho Chúa”, 1 Phi-e-rơ 4:12-16, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Yêu Thương Nhau”, Giăng 13:34-35, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Thật Lòng”, Gióp 13:1-12, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Yêu Thương”, Ê-phê-sô 5:1-7, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Sáng”, Ê-phê-sô 5:8-14, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Cách Khôn Ngoan”, Ê-phê-sô 5:15-17, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Sống Đang Hành Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-19, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content