Bài Chia Sẻ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Siêng Năng Hầu Việc Chúa

(Rôma 12:11)

Serve the Lord with All our Heart

 

“Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.”

Hoàn Toàn Mới

Từ bài giảng luận “Người Mới Trong Năm Mới

CN Jan 29, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. (2 Cô-rinh-tô 5:17)

Tin Cậy Mỗi Ngày

"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời………Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” {Phi-lip 4:6,8b).

Chúa muốn bạn tin tưởng Chúa mọi điều trong mỗi ngày: “Hãy cho chúng con lương thực mỗi ngày ”.

Có Cái Nhìn Của Chúa

Phúc cho người tin cậy Chúa Hằng Hữu và hoàn toàn hy vọng nơi Ngài. Giê-rê-mi 17:7

Chúa là Đấng duy nhất có thể biến trũng rối loạn thành cửa hy vọng. (Catherine Marshall)

Quyền Năng Của Chúa

Phần Thưởng Trong Tương Lai

“Gióp kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?” (Gióp 1:9)

Đề Phòng Cám Dỗ

sunoceanhttp://www.thuvientinlanh.org/wp-content/uploads/2012/05/sunocean-442x59... 442w, http://www.thuvientinlanh.org/wp-content/uploads/2012/05/sunocean.jpg 768w" width="442" />

“Một buổi chiều kia, Ða-vít chỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua” (II Sa-mu-ên 11:2)

Chính vào giờ đó, Ða-vít đã thấy Bát-sê-ba!

Kết Quả Trong Chúa

vine_01s


Nhánh… không thể tự mình kết quả được (Giăng 15:4)

Nhớ Lại Để Tri Ân

Thanksgivinghttp://www.thuvientinlanh.org/wp-content/uploads/2012/11/Thanksgiving.jpg 407w" width="407" />

Tôi sẽ thuật lại sự nhơn từ Chúa và ca ngợi Chúa về mọi việc diệu kỳ Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. (Ê-sai 63:7)

Danh Jesus

Bão Tố Trong Đời Sống

Phúc Âm Mác 4:35-41 thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài cùng vượt biển vào một chiều hoàng hôn. Con thuyền vừa ra khơi thì sóng gió nổi lên. Các môn đệ chèo chống hết sức, nhưng thuyền vẫn đầy nước và có nguy cơ bị chìm. Khi ấy, Chúa đang ngồi ở sau lái, vì cả ngày mệt mỏi nên Ngài ngủ rất yên lành. Các môn đệ liền đánh thức Chúa và thưa rằng: “Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết hay sao?” Chúa tỉnh dậy, đứng lên, chỉ tay vào sóng gió, ra lệnh: “Hãy êm đi, lặng đi!” Tức thì sóng êm gió lặng. Chúa quay lại nói với các môn đệ rằng: “Sao các con sợ? Không có đức tin sao?” Lúc ấy các môn đệ mới hoàn hồn, bảo nhau: “Người này là ai mà sóng gió phải vâng lệnh?”

Bão tố trong đời sống là điều mà chúng ta thường đối diện. Thái độ và phản ứng của chúng ta ra sao? Chúng ta cố chèo chống bằng sức riêng của mình, rồi nhìn lên Chúa mà than trách: Chúa ơi, tại sao Chúa im lặng? Chúa bỏ mặc con? Chúa có mặt trong cuộc đời con chăng mà sao sóng gió lộng hành như vậy?... Nên nhớ, Chúa không bao giờ thông đồng với sóng gió để làm hại chúng ta. Chúa cũng không để mặc cho sóng gió hoành hành, vì Ngài đã đứng lên quở sóng gió cho êm lặng. Mỗi cơn sóng gió mang theo những mục đích khác nhau: Thử nghiệm, rèn luyện, khơi lại lòng yêu mến, bày tỏ quyền năng của Chúa, hoặc trắc nghiệm đức tin… để tôi luyện con cái Ngài.

Chúa Luôn Ở Cùng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:6, “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.”

Phục-truyền Luật-lệ Ký là sách thứ năm trong bộ sách ngũ kinh do Môi-se viết. Sách này chứa đựng rất nhiều luật-lệ mà Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài làm theo. Sách được viết vào lúc dân sự ở tại đồng bằng Mô-áp (Phục 1:5). Mục đích sách này là để “khuyến cáo người Y-sơ-ra-ên thuộc thế hệ thứ hai đừng đi vào vết xe đổ của thế hệ trước”; đồng thời Lời Chúa dạy dân sự cách kính yêu Ngài và yêu thương người lân cận. Có khoảng 100 lời trong sách này được trích dẫn trong Tân Ước. Sách này vẫn quan trọng cho Cơ Đốc Nhân ngày nay, mặc dù văn hóa khác biệt. Đôi khi, người ta gọi sách này là “Sách Giao Ước Sự sống” hay sách “Luật Pháp Thứ Nhì”. Sách có 3 bài giảng của Môi-se cho dân sự: Bài giảng thứ nhứt từ chương 1:5 đến 4:43, Môi-se nhắc lại cho dân Y-sơ-ra-ên nghe về những việc mà Chúa đã làm cho họ trong quá khứ; bài giảng thứ hai từ 4:44 đến 28:68, Môi-se nói đến những luật pháp thực tể và cách sống mỗi ngày; bài giảng thứ ba, từ 29:1 đến 30:20, Môi-se khuyên dân sự nên chọn sống theo con đường mà Chúa muốn họ sống.

Ba chương còng lại, từ chương 31 tới 34 là những lời từ giã của Môi-se đối với dân sự và sự qua đời của ông. Lúc này ông được 120 tuổi (Phục 31:2); ông không được phép dẫn dân sự vào vùng đất hứa; nhưng Giô-suê là người sẽ thay thế ông để dẫn dân sự vào vùng đất hứa như lời Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong chương 31, 6 câu đầu, Môi-se nói những lời khích lệ dân sự hãy mạnh dạn, vững lòng, bền chí mà vào xứ Chúa đã hứa ban cho; chớ sợ những dân ngoại, đông hơn và mạnh hơn, vì Chúa luôn đi trước họ, bên cạnh họ, và luôn bảo vệ họ. Ông nói trong câu 6, “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.” Ở đây, Môi-se nhấn mạnh rằng, Đức Giê-hô-va là Chúa của họ, Đức Chúa Trời tuyệt vời, Đấng giữ lời hứa, Ngài sẽ đi trước họ, hòm giao ước là kỷ vật mà cho họ biết có sự hiện diện của Ngài giữa họ, và cũng chỉ rằng Ngài đi trước họ. Chúa không chỉ đi trước họ để dẫn đường, mà còn luôn đồng đi với họ, “Ngài chẵng lìa…, chẳng từ bỏ…” họ bao giờ! Vua Đa-vít kinh nghiệm được sự bảo vệ của Chúa và ông đã nói, “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi-thiên 27:14). Cụm từ “vững lòng bền chí” xuất hiện 18 lần trong toàn Kinh Thánh; trong đó 3 lần xuất hiện trong Phục-truyền 31, 1 lần nói với dân sự, và 2 lần nói với Giô-suê. Thêm vào đó, Môi-se cũng khuyên dân sự “chớ sợ và chớ kinh khủng” khi thấy kẻ thù đông và mạnh, vì Chúa là Đấng tể trị trên mọi người, mọi dân, và có quyền làm mọi sự. Đối với chúng ta ngày nay, khi theo Chúa thì sẽ gặp những khó khăn, thử thách, nhưng khi vì Danh Chúa mà chịu khổ thì là có phước, như sứ đồ Phi-e-rơ nói, “Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ sợ và đừng rối trí” (1 Phi-e-rơ 3:14). “Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6).

Trước khi Đức Chúa Giê-xu thăng thiên và ban Đại Mạng Lệnh cho những môn đồ, Ngài hứa rằng, “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b). Lời khích lệ của Môi-se cho dân sự, cũng khích lệ chúng ta, “Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước” những thử thách, khó khăn, bắt bớ; vì Đức Chúa Trời luôn đi cùng và chẳng lìa bỏ chúng ta đâu (Phục-truyền 31:6). Chúng ta phải tin chắc rằng Chúa luôn bảo vệ chúng ta, và sẽ nói như tách giả Thi-thiên 118:6, “Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” Trong con người yếu đuối, xác thịt của chúng ta, thì chúng ta thường hay sợ hãi trước những thử thách, những vấn đề khó khăn, như tác giả Thi-thiên 18:4 nói, “Các dây sự chết đã vương vấn tôi, Lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi.” Lý do là vì chúng ta không nhận biết rằng quyền năng Chúa là vô hạn, Ngài luôn ở cùng chúng ta, và sẽ giải cứu chúng ta. Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta rằng, “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5-6). “Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, Và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài” (Thi-thiên 18:6).Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn nhận biết rằng Chúa luôn ở cùng chúng con cho đến tận thế, và Ngài là Đấng tể trị thế gian này, không có gì chúng con phải kinh khủng, sợ hãi, nhưng luôn tập trung vào Chúa, trông cậy vào quyền năng và sự che chỡ của Ngài, để lòng chúng con luôn vững lòng bền chí mà theo Chúa! A-men!


Vững lòng bền chí, chẳng sợ ai,
Bởi Chúa đi chung, những tháng ngày,
Kẻ ác không sao, làm hại được,
Khi Ngài đánh khỏi những điều sai!
Luôn tin lời hứa, từ nơi Chúa,
Thành tín làm thành, chỉ có Ngài,
Bảo vệ quan phòng ta mỗi lúc,
Bình an trông cậy, Chúa quyền oai!

"Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn"

Gần đây trên Facebook có lưu hành một bài thơ của một cô giáo tên là Trần Thị Lam, dạy trường Trung Học Phổ Thông Hà Tĩnh. Bài thơ này gây sốt cho cộng đồng mạng: một số ủng hộ hết lời, còn số khác họa thơ lại để phản bác. Chúng tôi đăng lại bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" sau đây:

Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...

Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay...

Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa...

Thập Tự Giá Minh Chứng Giá Trị Của Bạn Thế Nào

“Hãy đến gần Ngài, là hòn đá sống, bị người ta loại ra, song được chọn và quí trước mặt Đức Chúa Trời,” (I Phierơ 2:4).

Đức Chúa Trời phán rằng bạn không chỉ được chấp nhận; mà bạn còn có giá trị!

Bạn nghĩ mình có giá trị bao nhiêu? Tôi không nói về giá trị tài sản của mình; tôi đang nói về giá trị bản thân của bạn. Đừng bao giờ nhầm lẫn giữa gíá trị của bạn và gía trị của một người. Bạn có thể giàu hay nghèo, nhưng điều đó không làm nên giá trị con người của bạn.

Hai điều xác định gíá trị trong cuộc sống:

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

Chúng ta đã xem xét nhiều nguyên tắc căn bản phía sau phần mười. Bây giờ hãy cùng ôn lại vắn tắt bốn điểm.

1. Dâng phần mười phản ánh một thái độ biết ơn, vâng phục.

2. Dâng phần mười xác nhận Đức Chúa Trời là nguồn và chủ của mọi điều chúng ta sở hữu.

3. Dâng phần mười là một hành động thờ phượng tự nguyện.

Đọc Nắng Đã Lên Rồi Của Thanh Hữu

Nhà thơ Thanh Hữu vừa cho ra đời đứa con tinh thần (không biết là …đứa thứ mấy đây?) của mình với một cái tên thật …sáng là “NẮNG ĐÃ LÊN RỒI”.

Thanh Hữu (TH) là một thi nhân Cơ-đốc từ lâu đã nổi tiếng trong văn đàn Cơ-đốc. TH làm thơ khá nhiều và khá sâu sắc, giàu chất triết lý, đặc biệt là giàu chất chân lý.

Ba Chiến Thắng

Ha-ba-cúc 3:19,“ Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, Khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. (Phó cho quản phường nhạc, khảy đàn mà hát bài nầy).”

Bình Đẳng

Từ bài giảng luận “Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh

CN Jan 22, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Dây Chuẩn Mực Cho Đời Sống

(The Plumb-line for Christians)

Amốt 7:7-9

 

“Ngài (Chúa Giê-hô-va) bèn cho ta xem thấy như sau nầy: Nầy, Chúa đứng trên một bức tường thẳng nảy mực, và tay Ngài cầm một dây chuẩn mực (dây dọi, dây chì). 8 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: A-mốt, ngươi thấy gì? Ta thưa rằng: Một dây chuẩn mực. Chúa bèn phán: Nầy, ta sẽ đặt dây chuẩn mực giữa dân Y-sơ-ra-ên ta; ta sẽ không còn đi qua nó nữa. 9 Các nơi cao của Y-sác sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ bị hủy phá, và ta sẽ dấy lên dùng gươm đánh nhà Giê-rô-bô-am.”

(This is what He showed me: The Lord was standing by a wall that had been built true to plumb, with a plumb line in his hand. 8 And the Lord asked me, “What do you see, Amos?” “A plumb line,” I replied. Then the Lord said, “Look, I am setting a plumb line among my people Israel; I will spare them no longer. 9 “The high places of Isaac will be destroyed and the sanctuaries of Israel will be ruined; with my sword I will rise against the house of Jeroboam.)

 

 

I. Better Products Require Higher Standards

 

> When you buy some products from pumping gas to foods, do you want to buy the best ones? (Khi mua sắm các sản phẩm từ việc đổ xăng cho xe đến mua các thức ăn, quí vị có muốn mua được những thứ tốt nhất không?)

Muốn Thay Đổi Bạn Cần Thực Hiện Sự Lựa Chọn

“ Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,”( Ê-phê-sô 4:22).

Thay đổi đòi hỏi phải có sự lựa chọn. Mơ ước không đủ để thay đổi. Mong muốn không đủ để thay đổi. Muốn thay đổi, bạn cần phải thực hiện một quyết định. Bạn phải lựa chọn để thay đổi.

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (phần 3: Sự Mê Tham Của Xác Thịt)

Kẻ thù thứ ba bạn phải tức thời đối đầu là “sự mê tham của xác thịt”. Xác thịt đây được hiểu là khuynh hướng gian ác của bản ngã sâu kín bên trong. Dù sau khi bạn đã thực sự được hoán cải thì những khao khát tội lỗi cũ đôi lúc vẫn trở lại khiến cho bạn kinh ngạc không hiểu chúng đến từ đâu. Kinh Thánh dạy rằng bản chất cũ hư hoại vẫn còn đó và những cám dỗ xấu xa kia đã xuất phát từ đó chứ không từ đâu khác. Nói cách khác, bên trong mỗi chúng ta đều có “một kẻ nội thù”, là cái “khuynh hướng khốn kiếp lúc nào cũng có mặt để kéo chúng ta xuống.” Cuộc chiến đã bùng nổ và ở trong bạn hai bản chất tranh chấp quyết liệt trong một cuộc chiến giành quyền thống trị.

Kinh Thánh dạy rằng, “xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt” (Ga-la-ti 5:17), và đây là trận chiến giữa sự sống theo bản ngã và sự sống theo Chúa Cứu Thế. Bản chất cũ của bản ngã không thể nào làm vừa lòng Đức Chúa Trời. Nó không thể được hoán cải cũng không thể vá víu. Tạ ơn Đức Chúa Trời khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chết, Ngài đã đưa bạn đến với Ngài và bản chất cũ có thể làm cho bất khiển dụng và bạn có thể “coi mình như chết về tội lỗi” (Rô-ma 6:11). Đây là điều thực hiện bởi đức tin.

Tuy nhiên bạn cần thận trọng phân biệt giữa tận dụng và lạm dụng - giữa những điều được phép làm và những điều không nên làm. Một số những điều này khi bất ngờ xuất hiện có thể làm những tham muốn tội lỗi nhưng cũng có khi không phải.

Con Mắt Sáng Sủa

(Healthy Eyes)

Mathiơ 6:22-23a

 

“Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm…”

Đắc Thắng

Từ bài giảng luận “Đấng Christ và Hội Thánh

CN Jan 08, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Ta sẽ lập Hội thánh Ta , các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. (Ma-thi-ơ 16:18)

Ban Cho Trong Khi Còn Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 20:35, “Tôi từng bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức Chúa Jêsus có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”

Ông Chuck Feeney được biết đến như là một nhà từ thiện và kinh doanh lớn. Vào năm 1982, ông đã thiết lập ra Hội Từ Thiện Đại Tây Dương (“The Atlantic Philanthropies” (AP)), và cho đến năm 2013, AP đã đóng góp khoảng 6.5 tỷ đô-la tập trung vào những lĩnh vực về lão hóa, giúp đỡ trẻ em và thanh niên, dân số và sức khoẻ, và sự hòa giải nhân quyền. Ông có một triết lý sống mà chúng ta cần học hỏi đó là, “Ban cho trong khi còn sống”. Ông nói, "Tôi đã có một ý tưởng không bao giờ thay đổi trong tâm trí rằng, tôi nên sử dụng sự giàu có của mình để giúp đỡ mọi người. Tôi cố gắng sống một cuộc sống bình thường, khi tôi lớn lên. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, không phải để làm giàu." Ông đã kêu gọi nhiều người hảo tâm khác cùng ông “ban cho trong khi còn sống”!

“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh” (Công-vụ Các Sứ-đồ 20:35b) là lời Chúa Giê-xu dạy những Cơ Đốc Nhân nên làm. Chính Chúa Giê-xu là gương ban cho khi Ngài đến thế gian. Ngài đã ban chính cuộc đời của Ngài, đi dạy dỗ muôn dân cần phải sống thánh thiện, từ bỏ tội lỗi, yêu thương, tha thứ, nhân từ… và đúng thời điểm như Đức Chúa Cha đã định, thì Chúa Giê-xu đã chịu chết qua sự đóng đinh trên thập tự giá, và dòng huyết báu của Ngài đã rữa sạch tội lỗi cho mọi người thế gian! Bạn và tôi đã ban cho được bao nhiêu rồi? 100 đô-la mỗi tháng, hay mỗi năm cho một mục vụ giúp đỡ người nghèo? Chúng ta có thật yêu thương mọi người và sẵn lòng giúp đỡ khi thấy cơ hội đến không? Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta cần “…phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối…” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:35a). Chúa cho chúng ta có sức khoẻ để tạo ra tiền bạc, của cải, thì chúng ta cần phải chia sẻ lại cho những người thiếu thốn, nghèo khổ, đừng tham lam, ích kỷ, giữ hết cho mình, bởi vì khi nhắm mắt xuôi tay thì chúng ta chẳng đem theo gì được cả. “Có người trót ngày ham hố quá; nhưng người công bình ban cho không chắt lót” (Châm-ngôn 21:26), hãy sống xứng đáng như Chúa đã xưng chúng ta là công bình, đừng “ham hố quá”. Cuộc đời ban cho là một cuộc đời phước hạnh và ý nghĩa! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn mở lòng, rộng rãi mà ban cho, không sống cho riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ khi chúng con có thể làm được! A-men!


Sanh ra chỉ có những tay không,
Nhưng Chúa ban cho, thật thỏa lòng,
Tất cả mọi điều ta có được,
Do Ngài ban xuống, quá mênh mông!
Đừng nên ham hố, hay chắt lót,
Phải sống sao cho Chúa đẹp lòng,
Chia sẻ, thương người, khi có thể,
Sẵn sàng rộng rãi, giúp cho không!

Tại Sao Bạn Làm Điều Mà Bạn Không Muốn

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.(Giăng 8:32)

Syndicate content