Bài Chia Sẻ

warning: Creating default object from empty value in /home/nuoctroi_2014/nuoctroi.org/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

Bạn và tôi cùng có một sứ mạng giống Chúa Giê-xu. Lòng nhân từ là một trong những hành động quan trọng nhất có thể làm.

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

Đời sống Cơ Đốc Nhân là một cuộc khám phá quan trọng. Đây là đời sống có mục đích và quyền năng. Đấng Christ đã ban cho chúng ta một lời hứa gần như khó tin, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Các ngươi nhơn danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho…” (Giăng 14:12,13).

Rõ ràng, bằng năng lực riêng của mình, chúng ta không thể nào thực hiện được những công tác to lớn mà Ngài đã hứa là chúng ta có thể làm. Nhưng chính Đấng Christ - Đấng đang sống trong chúng ta với tất cả quyền năng phục sinh của Ngài, Đấng đang bước đi trong thân thể chúng ta, suy nghĩ trong đầu óc chúng ta, yêu thương với quả tim chúng ta, nói năng bằng môi miệng chúng ta - mới là Đấng ban quyền năng Đức Thánh Linh cho chúng ta để làm được những công việc lớn lao nầy. Không phải sự khôn ngoan của chúng ta, tài hùng biện của chúng ta, sự lý luận của chúng ta, nhân cách tốt lành của chúng ta, hoặc sự thuyết phục của chúng ta có thể đem người ta đến với Đấng Christ đâu. Chính Cứu Chúa chúng ta mới là “Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất.” Chúa Jêsus phán, “Hãy theo ta, ta sẽ khiến ngươi trở nên tay đánh lưới người” (Ma-thi-ơ 4:19). Trách nhiệm của chúng ta là theo Ngài và trách nhiệm của Ngài là khiến chúng ta trở nên tay đánh lưới người. Các Cơ Đốc Nhân thế kỷ thứ nhất, nhờ được Đức Thánh Linh điều khiển và ban quyền năng cũng như đầy dẫy họ bằng tình thương của Ngài, đã làm đảo lộn cả thế giới thời bấy giờ.

Là những môn đồ được đầy dẫy Thánh Linh, họ đã nhận lãnh một quyền năng thiên thượng siêu nhiên đã biến đổi họ từ những người sợ hãi để trở thành những chứng nhân sáng chói cho Đấng Christ. Họ đã được Đức Chúa Trời sử dụng để thay đổi cả quá trình lịch sử.

Một Cuộc Đời Tự Do

(A Life of Freedom)

Giăng 8:31-32

 

Bấy giờ Ngài (Chúa Giê-su) phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

(To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”)

 

 

I. Independence Day July 4th

Gia Trưởng

Từ bài giảng luận “Người Nam Được Phước

CN June 18, 2017 – Hội Thánh North Hollywood

Nhớ Lại Việc Chúa Làm

1 Sử-ký 16:13, “Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm, Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài.”

Làm Thế Nào Thành Người Kiến Tạo Hòa Bình (Phần 1)

“Những người hòa giải gieo trong hòa bình thì gặt hái hoa quả công chính.” (Gia-cơ 3:18).

Xu hướng tự nhiên của chúng ta là ghét kẻ thù hay ít ra tìm mọi cách né tránh họ. Nhưng nếu bạn chạy trốn xung đột, cuộc đời bạn sẽ cảm thấy khổ sở. Chúa Giê-xu gọi chúng ta đến một tiêu chuẩn cao hơn. Ngài muốn chúng ta là người tạo ra sự hòa bình– không phải là nhân viên gìn giữ hòa bình. Có một sự khác biệt lớn. Người bảo vệ hòa bình tránh xung đột và giả vờ rằng nó không còn nữa. Nhưng những người tạo ra hòa bình thì giải quyết mâu thuẩn và hòa giải các mối quan hệ.

Kinh Thánh hứa điều nầy: “Những người tạo ra hòa giải sẽ gieo trong hòa bình và gặt hái mùa gặt công chính”. (Gia-cơ 3:18).

Danh Giê-xu Là Chìa Khóa

Giăng 16:23 : “Ngày ấy, các con không còn phải hỏi Ta điều gì. Thật vậy, Ta bảo các con : Điều gì các con nhân danh Ta cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho.” Jêsus đã ban cho chúng ta quyền hạn và uy quyền để sử dụng Danh Ngài trong sự cầu nguyện. Ngài đã ban chúng ta uy quyền để sử dụng Danh Ngài. Ngài đã ban Danh Ngài cho chúng ta. Bây giờ chúng ta có quyền đó. Ngài phán, “… Họ sẽ nhân Danh Ta đuổi quỷ…” (Mác 16:17). Vào thượng tuần tháng 9 năm 1952, tôi nghiên cứu đề tài này khi đang tổ chức những buổi nhóm tại vùng đông Texas. Tôi bắt đầu hiểu được hai điều tôi về uy quyền trong Danh Jêsus. Hai điều này đã giúp tôi rất nhiều và thay đổi cả cuộc đời tôi.

Ngay cả khi còn là cậu bé của Hội Thánh Báp tít tôi đã tin nơi sự chữa lành Thiên thượng, và tôi đã giúp đỡ người bệnh. Nhưng có những trường hợp, đặc biệt những trường hợp về tâm trí mà rõ ràng là do sự chiếm hữu hay ám ảnh của ma quỷ, hầu như đã làm tôi sợ hãi khi tôi tiến tới chống cự chúng. Nhưng khi bắt đầu nghiên cứu về Danh Jêsus, tôi hiểu rõ một điều mà tôi cố gắng minh họa bằng ví dụ như sau :

Khi đến bên cạnh chiếc xe hơi của mình với chìa khóa cửa trong tay, bạn có thể nói là bạn mở cửa, nhưng thật ra không phải bạn, mà là chìa khóa mở cửa xe. Cũng vậy, bạn còn có một chìa khóa để khởi động xe. Bạn không thể nào khởi động xe được nếu không có chìa khóa này. Một lần nữa, bạn thật sự không khởi động xe mà là chìa khóa. Chìa khóa là yếu tố quan trọng cho toàn bộ tiến trình mở và khởi động xe của bạn. Tôi bắt đầu nhìn uy quyền trong Danh Jêsus theo quan điểm này. Nói cách khác, tôi không phải là người đuổi quỷ. Theo tự nhiên tôi không có uy quyền nào nơi tôi, nhưng Jêsus đã ban cho tôi chìa khóa đối với tất cả uy quyền tôi cần – và nó ở trong Danh Ngài. Danh của Jêsus là chìa khóa ! Danh Ngài có uy quyền ! Điều duy nhất tôi làm là dùng chìa khóa ấy, và chìa khóa đó sẽ mở cửa. Điều này làm giảm đi nỗi sợ tôi có. Tôi có thể dùng Danh Ngài vì Danh Ngài là chìa khóa và mang lại kết quả…

Sau khi nghiên cứu Lời Chúa, rồi tôi nhắm mắt lại bắt đầu suy gẫm Lời Chúa và chỉ suy gẫm về các câu Kinh Thánh tôi đã học và đọc. Tôi đã có một số khải tượng và khải thị, nhưng khải thị tôi có về Danh Jêsus là một khải thị của Lời Chúa mà bất kỳ tín hữu nào cũng có thể có được. Đức Thánh Linh sẽ dạy chúng ta Lời Ngài. Khi tôi suy gẫm Lời Chúa bên trong tôi, tôi bắt đầu thấy một điều gì mà tôi chưa hề thấy trước đây.

Dùng Uy Quyền Trong Danh Jêsus Để Trói Công Việc Ma Quỷ

Tin

Từ bài giảng luận “Tin Đức Chúa Trời

CN June 11, 2017 – Hội Thánh North Hollywood

Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. (Rô-ma 4:3)

Chúa Là Đấng Lớn Hơn

(Luca 18:18-27)

Bấy giờ có một quan hỏi Đức Chúa Jêsus rằng: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? 19 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời. 20 Ngươi đã biết các điều răn nầy: Ngươi chớ phạm tội tà dâm; chớ giết người; chớ trộm cướp; chớ nói chứng dối; hãy hiếu kính cha mẹ. 21 Người ấy thưa rằng: Tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ.

Tiếng Nói Lương Tâm

Từ bài giảng luận “Chính Trị hay Chính Trực (phần 1)

CN Aprl 30, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. (1Sa-mu-ên 24:6)

Đức Chúa Trời Ban Ánh Sáng Để Chúng Ta Tiến Bước

“Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.” (Thi Thiên 119: 130).

Mọi người đều cần ánh sáng. Chúng ta cần ánh sáng vật lý để bảo đảm chúng ta có thể nhìn thế giới xung quanh mình, để tránh xa các chướng ngại vật.

Bền Lòng Cầu Nguyện

Khi Chúa Giê-xu về trời, Ngài giao cho các môn đệ tiếp tục đem sự bình an và niềm vui và sứ mệnh rao giảng Phúc Âm đến cho mọi người. Trước trọng trách quá lớn đó họ làm gì? Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Y sĩ Lu-ca dạy chúng ta nguyên tắc chính cho Hội Thánh Chúa khắp nơi, và trải qua mọi thời đại, nguyên tắc này vẫn còn được áp dụng trong sứ mệnh rao giảng Nước Trời: “Tất cả những người ấy đều đồng tâm hiệp ý với các phụ nữ và Ma-ri là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng các em trai Ngài mà cầu nguyện” (1:14) hay “Các tín hữu chuyên tâm giữ lời dạy của các sứ đồ, mối thông công với anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện” (2:42). Hơn bao giờ hết con dân Chúa trong các Hội Thánh khắp nơi cần hiệp một lòng, một ý cầu nguyện cho chính mình, cho Hội Thánh, cộng đồng, và đồng bào mình.

Chúng ta hay quên ngày Chúa Thăng Thiên, nhưng đây là ngày nhắc chúng ta về Đại Mệnh Lệnh Chúa ban cho con dân Ngài, và cũng là ngày nhắc chúng ta về ngày Chúa sẽ trở lại. Mười ngày sau ngày Chúa Thăng Thiên, chúng ta kỷ niệm sinh nhật của Hội Thánh – Lễ Ngũ Tuần. Hội Thánh đầu tiên đã hiệp một lòng, đồng một ý cầu nguyện, còn chúng ta và Hội Thánh chúng ta thì sao?

Cùng đứng chung với con dân Chúa trong sự cầu nguyện, Lịch Cầu Nguyện mời Bạn tham gia đoàn quân khẩn nguyện trong tháng Năm này. Chúng ta tin rằng, khi con dân Chúa khắp nơi đồng một lòng, hiệp một ý để cầu nguyện, thế giới của chúng ta sẽ được thay đổi tốt hơn trong những ngày sắp tới.

Kết Bạn Với Chúa (Phần 2)

Chúng ta thường được thách thức để làm “những việc lớn” cho Đức Chúa Trời. Thực ra Chúa vui lòng nhiều hơn khi chúng ta làm những việc nhỏ cho Ngài bởi lòng vâng phục yêu thương. Người khác có thể không để ý đến chúng, nhưng Đức Chúa Trời thì có và Ngài xem đó là những hành động thờ phượng.

Lời Hứa Ban Thần Linh Mới

Ê-xê-chi-ên 11:19, “Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng đồng nhau, phú thần mới trong các ngươi; bỏ lòng đá khỏi xác thịt chúng nó, và sẽ cho chúng nó lòng thịt”

Ê-xê-chi-ên là một tiên tri trong thời kỳ bị lưu đày. Ông bị đem qua Ba-by-lôn năm 597 T.C., tức là 11 năm trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy. Cuộc lưu đày nầy kéo dài 70 năm (606-536 T.C.), nhưng tiên tri Ê-xê-chi-ên chỉ ở Ba-by-lôn từ năm 597 T.C. tới 570 T.C., khoảng 27 năm, nằm trong phần nửa đầu của thời kỳ lưu đày. Điều quan trọng trong sách này là sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem, xảy ra năm 586 T.C.. Trước khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ, bằng cách nầy hoặc cách khác, Ê-xê-chi-ên luôn luôn dự ngôn rằng chắc nó sẽ sụp đổ (đoạn 1-24). Sau đó, ông nói tiên tri về các quốc gia thờ lạy hình tượng ở tiếp cận nước Y-sơ-ra-ên sẽ bị lật đổ (đoạn 25-32), về nước Y-sơ-ra-ên sẽ được khôi phục và được vinh hiển trong tương lai (đoạn 33-48).

Chương 11, từ câu 1 đến 13 là lời tiên tri Chúa nói Ngài sẽ phạt những người lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên như thế nào; từ câu 14 đến 21 là lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự; từ câu 22 đến 25 nói đến sự vinh hiển của Chúa chiếu từ Giê-ru-sa-lem. Câu 19 là lời hứa của Đức Giê-hô-va cho dân Y-sơ-ra-ên, rằng Ngài sẽ làm cho họ 4 điều. Thứ nhứt, Ngài sẽ ban cho họ có đồng một lòng, một lòng hoàn toàn dành cho Chúa chân thật và không bị phân chia ra cho những chúa hay hình tượng khác, một tấm lòng chỉ tập trung vào Chúa và không lay động theo bản thân của họ. Dân sự được ban cho một tấm lòng hiệp một với nhau chỉ thờ phượng Ngài mà thôi, chỉ một tấm lòng trung tín, ngay thẳng kính sợ Chúa. Điều thứ hai là Chúa sẽ ban cho họ “thần mới” tức là tâm linh mới mà sống thánh khiết theo Lời Ngài. Một tâm thần vui thỏa với những hoàn cảnh mới mà được Chúa quan phòng. Tất cả những gì được nên thánh thì có một tâm linh mới, hoàn toàn khác với những gì trước kia trong con người cũ; dân sự hành động từ những luật pháp mới, bước đi bởi điều răn mới, và nhằm mục đích mới. Một tên mới, hoặc một khuôn mặt mới, sẽ không phục vụ mà không có một tinh thần mới. “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Thứ ba, Ngài sẽ bỏ đi lòng đá xác thịt của họ - tấm lòng cứng cỏi không nghe theo Lời Ngài; ra khỏi bản chất tội lỗi của họ. Tâm linh của họ sẽ không còn như trước kia nữa - đã chết và khô, và cứng và nặng, như một hòn đá, không còn khả năng sinh hoa trái tốt, mà hạt giống tốt đã bị mất đi khi nó đã nằm trên mặt đất đá. Thứ tư là Ngài thay vào đó bằng “lòng thịt” là lòng mềm mại, không phải xác thịt chết hay tự hào, nhưng thịt sống; Ngài sẽ làm cho trái tim của họ nhạy cảm với sự đau tâm linh và niềm vui tâm linh, và Ngài sẽ làm cho họ dịu dàng để chấp nhận theo ý Chúa. Đây là công việc của Chúa, là món quà của Ngài, món quà bằng lời hứa. Đây là một sự thay đổi tuyệt vời và phước hạnh khi chúng ta được rèn luyện bởi Chúa, từ chết đến sự sống. Đây là lời hứa cho những người mà Đức Chúa Trời sẽ đem về quê hương; và sự thay đổi này phải được thực hiện trong tất cả những người đó sẽ được đưa đến đất nước tốt hơn, đó là, trên trời. Chúa biết rằng, sức người yếu đuối, dân tuyển của Ngài đã phạm tội và không thể tự thay đổi trở về với Ngài, nên Ngài đã nhân từ giúp đỡ họ bằng cách làm mềm lòng họ, bỏ lòng cứng cỏi, thay vào tâm linh mới là tâm linh yêu kính Ngài.

Ê-xê-chi-ên 11:19 là lời hứa mà Chúa đã hứa và đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên, và lời hứa này cũng áp dụng cho chúng ta ngày nay. Khi chúng ta đi xa Ngài, đã không làm theo Lời Ngài, đã phạm tội với Ngài…, thì chúng ta nên dùng lời hứa này mà cầu xin Chúa thay đổi lòng cứng cỏi của chúng ta, ban cho chúng ta một tấm lòng mềm mại, biết ăn năn quay về, xin Ngài ban cho chúng ta tâm linh mới mà Đức Thánh Linh vui lòng ngự vào và dạy dỗ chúng ta, và cho chúng ta cùng hiệp một dù ở cùng một Hội Thánh hay ở mọi nơi để hầu việc Chúa. Luôn nhớ lời Chúa đã hứa rằng, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Trong năm mới, chúng ta theo Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô viết, “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).Nguyện xin Chúa giúp chúng con thật sự đổi mới tâm linh để chúng con luôn đi trong đường lối của Ngài, sống đúng theo Lời Ngài, làm vinh hiển Danh Ngài, và chiếu sáng tình yêu của ngài cho mọi người chung quanh thấy được để họ cũng biết và tìm về tin nhận Ngài! A-men!


Lời Ngài đã hứa sẽ cho ta,
Thần mới tâm linh, sạch khỏi tà,

Chứng Thực Ơn Chúa

Từ bài giảng luận “Vững Bước Đi Trên Khổ Đau

CN April 23, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đời Sống Khoẻ Mạnh

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.” - Thi-thiên 91:1

Hãy Làm Một Người Phát Ngôn Cho Chúa!

Nếu bạn hiểu biết được sức mạnh từ lời nói, bạn có thể thay đổi quá khứ cuộc đời của mình! Môi miệng của bạn là một công cụ mạnh mẽ, hoặc cho Chúa hay là cho kẻ thù. Nói cách khác, bạn có thể nói cách tích cực, thêm hy vọng, khuyến khích những điều trong cuộc sống của mình hoặc tạo ra những điều tiêu cực, ảm đạm và làm nản lòng.

Tôi không tin rằng bất cứ ai trong chúng ta muốn trở thành một phát ngôn viên cho ma quỷ. Nhưng thực tế, môi miệng có thể được sử dụng để chúc phước hay hủy phá, không chỉ trong cuộc sống của chúng ta, mà còn trong cuộc sống của người khác. Tôi đã nhìn thấy nó trong chính cuộc sống của tôi. Có một thời gian tôi nói thật tiêu cực về rất nhiều điều.

Nhưng Thánh Linh đã dạy tôi cách sử dụng sức mạnh sáng tạo của Lời Chúa. Tôi đã học cách nói chuyện với những ngọn núi hơn là những khó khăn trong cuộc đời tôi. Ý tôi là, tôi học cách áp dụng chân lý Lời của Chúa vào hoàn cảnh của tôi, và theo thời gian, tôi bắt đầu thấy những kết quả tích cực và lâu dài.

Miệng bạn giống như một cây bút và trái tim bạn giống như trang giấy để viết. Khi bạn nói lập đi lặp lại một điều gì, nó sẽ đi vào bên trong bạn và bạn giống như vậy. Bạn không cố gắng làm nữa gì thêm nữa, điều đó nói lên bạn là ai.

Tôi muốn là người phát ngôn cho Chúa hơn là cho kẻ thù. Tôi muốn nói sự thật về Ngài và vui hưởng cuộc sống.

Kết Bạn Với Chúa (Phần 1)

Đức Chúa Trời kết bạn với người kính sợ Ngài. (Châm Ngôn 3:32 (NLT) Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. (Gia-cơ 4:8)

Gần Chúa bao nhiêu, đó là sự lựa chọn của bạn.

Giống Chúa

Từ bài giảng luận “Chính Trị hay Chính Trực (phần 2)

CN May 07, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. (1Sa-mu-ên 24:6)

Sống Vì Lợi Ích Thiên Đàng

“Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra, thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hêbơrơ 11:15-16).

Cách sống của bạn hôm nay sẽ thay đổi mọi thứ trên thiên đàng. Nếu bạn đang hướng về thiên đàng, điều đó sẽ ảnh hưởng đến cách sống của bạn trên trần thế.

Hệ thống giá trị của bạn thay đổi. Thay vì đang sống bây giờ tại đây, bạn sẽ sống thời gian vô tận. Trong tương lai an toàn bình an. Cho dù điều gì xảy ra trên trần thế nầy, bạn sẽ dành trọn đời mình cho Chúa ở một nơi tuyệt vời nhất mà bạn chưa từng có.

Vậy bạn sẽ sống như thế nào nếu bạn biết đích cuối cùng sẽ đến một nơi vĩnh cửu Thiên đàng?

Hạt Giống Của Đức Chúa Trời

Ngài đáp: Kẻ gieo giống tốt là con người…ruộng , là thế gian, giống tốt là con cái nước thiên đàng; cỏ lùng là con cái của quỷ dữ. (Mathiơ 13: 37-38)

Đức Chúa Trời không những muốn trồng bạn trong thế gian nầy. Đức Chúa Trời chỉ nhìn thấy loài người: Những người sống trong sự sáng và những người sống trong sự tăm tối. Đức Chúa Trời không nhìn màu da của bạn, Ngài nhìn vào lòng và ân tứ Ngài ban cho bạn.

Khi Đức Chúa Trời bảo tôi đến Philippine. Ngài đã không đem một người Mỹ trồng ở Philippine. Đức Chúa Trời chỉ đem một hạt giống trồng vào xứ nầy.

Tiếng Mẹ - Một Bài Thơ Về Mẹ Cảm Động Lòng Người

(Kính tặng những người Mẹ và tặng thi sĩ Thái Trịnh)

Là một người yêu văn chương thơ phú, nên sở thích của tôi là thường hay vào các trang mạng hoặc sách báo để tìm đọc những bài văn, bài thơ hay, sâu sắc, cảm động để thưởng thức và để chia sẻ với những người có cùng sở thích như mình hầu khích lệ nhau trong cuộc sống.

Nhân dịp ngày Lễ Mẹ năm nay, tôi …lại lang thang vào các trang mạng để đọc và thưởng thức những bài viết hay về người Mẹ. Và tình cờ tôi “chộp” được bài thơ “TIẾNG MẸ” của nhà thơ Thái Trịnh đăng trên Vietchristian.com.

“Truy tìm” đến trang tác giả, thì được biết Thái Trịnh làm thơ khá nhiều, có chừng gần cả trăm bài thơ được đăng trên trang mạng Cơ-đốc nầy. Tôi nghĩ chắc là tác giả còn đăng thơ trên những trang mạng khác nữa, nhưng có lẽ tôi chưa kịp …truy tìm ra chăng?

Có ai đó đã …lẫy Kiều một cách vui vui rằng: “Trăm năm trong cõi người ta/ Những gì không biết thì tra …Google”, và làm theo lời hai …câu Kiều hiện đại ấy, tôi vào Google để tra, thì được biết thêm là thi sĩ còn có thơ được phổ thành nhạc nữa. Bài thơ “Tình mẫu tử” của thi sĩ đã được Mục sư Nhạc sĩ Châu Ân Phước phổ thành nhạc khá thi vị và cảm động.

Tôi cũng được biết thi sĩ cũng đã xuất bản …dường như 3 thi tập với cùng tựa đề là “Dòng thơ tâm nguyện”. Không biết là đã có “Dòng thơ tâm nguyện” 4 hay 5 hay 6 hoặc hơn nữa chưa???

Và một điều nữa tôi biết về thi sĩ nầy, đó là Thái Trịnh là một nữ thi sĩ.

Tất cả những gì tôi biết được về Thái Trịnh là như vậy.

Chăm Sóc Để Đáp Ứng Nhu Cầu

“ Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. 11 Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như nước suối chẳng hề khô vậy “. (Ê-sai 58: 10-11)

Lòng thương xót bắt đầu thể hiện bằng cách nhìn thấy nhu cầu, và thông cảm với nổi đau khổ của người khác qua việc làm. Người Sa-ma-ri nhơn lành là mô hình khi thể hiện hành động chăm sóc cho người gặp nạn. Nhưng bước thứ tư, bày tỏ lòng thương xót là quan trọng.

Đức Tin Tích Cực

Mọi điều bạn xin bạn sẽ nhận được ! (Giăng 14:14, 15:7, 15:16, 16:23-24). Điều này có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu ước mơ, lập kế hoạch và trở nên tích cực. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho bạn sự thành công (Giô-suê 1:6-8, Giăng 15:16). Hãy suy nghĩ về điều đó !

Đức Tin Nhất Quyết

An Unwavering Faith

(Giô-suê 6:22-25)

Syndicate content