• han_quoc1

“Hiện tượng” Hàn Quốc

Năm 1945, chỉ có 2% dân số Hàn Quốc theo Cơ đốc giáo, năm 2005, tỷ lệ này là 29.2% (18.3% Tin lành, 10.9% Công giáo)1.Hiện nay, hội thánh Hàn Quốc sai phái số lượng giáo sỹ ra nước ngoài nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ2.