Xem Video Bài Giảng: “Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối”, Giăng 14:1-9, Mục Sư Trần Thiện Tri.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Khiêm Nhường Để Học Hỏi”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Trời Của Chúa, Lời Của Chúa, Và Lòng Của Tôi”, Thi-thiên 19, Mục Sư Đặng Quy Thế.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tất Cả Là Của Chúa”, Thi-thiên 24:1-6, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Khe Kê Rít Của Đời Sống”, 1 Các Vua 17::3-6, Mục Sư Đỗ Đình Song.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Nơi Nương Náu Tâm Hồn”, Thi-thiên 84, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Chân Thật

Từ bài giảng luận “Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong

CN Sep 17, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Khi kẻ thù nghịch con sa ngã, chớ vui mừng; Lúc nó bị đánh đổ, lòng con đừng hớn hở; .(Châm Ngôn 24:17) [đọc 2 Sa-mu-ên 1:]

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

“Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” - Khải-huyền 7:17 

Khải-huyền chương 7 nói đến việc “những con cái Đức Chúa Trời được đóng ấn”. Những điều trong chương này được đưa ra sau khi mở sáu con dấu (trong chương 6), đã mà được báo trước những thảm hoạ lớn lao trên thế giới; và trước khi những âm thanh của bảy kèn, mà đã cho thấy những bại hoại lớn xảy ra trong hội thánh: giữa những điều này thì có chương yên ủi này – Khải-huyền chương 7 đảm bảo ơn thánh và sự bảo toàn cho con dân Chúa trong những cơn hoạn nạn chung xảy đến. Chương này cho chúng ta thấy, một sự kiện xảy ra mà ngăn chặn những cơn gió (Khải-huyền 7:1-3); sự đóng ấn cho 12 chi phái của dân Y-sơ-ra-ên (Khải-huyền 7:4-8); tiếp theo là những bài ca của các thiên sứ và các vị thánh (Khải-huyền 7:9-12); và cuối cùng là những phước hạnh và vinh hiển của những tín đồ trung thành hầu việc Đấng Christ, và đã chịu khổ vì Danh Ngài (Khải huyền 7:13-17). 

Câu cuối cùng trong chương 7 là một lời hứa chắc chắn của Chiên Con, tức là Chúa Giê-xu, cho con dân Ngài, “những kẻ được chọn”, những tín nhân trung tín; rằng Ngài sẽ chăn giữ, cho họ uống nước hằng sống – không còn khát nữa, và sẽ không còn khóc lóc, nước mắt buồn đau, nhưng thay vào là sự vui mừng, thỏa lòng trong phước hạnh đời đời của Thiên Đàng. Lời tiên tri nói, “Vì Chiên Con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống; Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng” (Khải-huyền 7:17). Chúa hứa cho con dân Ngài rằng họ sẽ vui thỏa trong tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu: Ngài sẽ cho họ ăn (7:16) sẽ không còn đói khát nữa, sẽ dẫn họ đến “những suối nước sống” (7:17a) làm tươi mát cho linh hồn họ. Họ vui mừng khi được giải thoát khỏi tất cả những nỗi buồn: “Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng” (Khải-huyền 7:17b). Trước đây, con dân Chúa đã có những nỗi buồn của họ, và đã rơi xuống nhiều nước mắt, cả về tội lỗi và hoạn nạn; nhưng chính Đức Chúa Trời, bằng đôi tay nhẹ nhàng và ân huệ của Ngài, sẽ lau hết những giọt nước mắt, và họ sẽ không bao giờ khóc nữa. Khi đó, Ngài đối xử với họ như một người cha nhân từ khi tìm thấy những đứa con yêu quý của Ngài ta đang rơi nước mắt, Ngài an ủi họ, lau nước mắt, và biến nỗi buồn của họ thành sự vui mừng. Lời hứa này chẳng những khích lệ mà còn làm giảm nỗi buồn khổ của chúng ta, là những con yêu dấu của Ngài trong thời hiện tại. Thêm vào đó, lời hứa này cũng giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, trong khi đang gặp khó khăn, thử thách; vì “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng” (Thi-thiên 126:5); và “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (Thi-thiên 126:6). 

Khi nghĩ về lời hứa của Chúa cho chúng ta, có 4 chữ C chúng ta cần nghĩ đến. Thứ nhứt là “Chiên Con”, là Đấng Christ, là Đức Chúa Giê-xu là Đấng sống, hôm qua, ngày nay, mai sau không hề thay đổi; “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, Và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải-huyền 1:8); Chúa Giê-xu phán rằng, “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20b); vì thế những lời hứa của Ngài là chắc chắn!. Thứ nhì là “Chăn giữ” – Chúa hứa sẽ chăn giữ chúng ta, tức là Ngài luôn bảo vệ, và ban cho chúng ta mọi sự cần dung, mọi lúc, mọi nơi chúng ta đi, “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì” (Thi-thiên 23:1), chúng ta nên vững lòng không lo sợ mà chờ đợi Ngài trở lại. Thứ ba là “Cười tươi” – “Hỡi trời, hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri, cũng hãy mừng rỡ đi; vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó” (Khải-huyền 18:20); “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi” (Phi-íp 4:4-5). Thứ tư là “Chia-sẻ” – chúng ta cần chia sẻ lại những phước hạnh Chúa đã làm trên đời sống chúng ta, chia sẻ về sự cứu rỗi, về những lời hứa của Ngài cho mọi người còn đang lang thang chưa có hướng đi cho linh hồn, như đại mạng lịnh mà Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20a). Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những lời hứa quý báu, mà chúng giúp chúng ta vững tin theo Ngài, vì biết rằng Ngài là Đấng thành tín sẽ làm thành lời hứa của Ngài theo thời điểm của Ngài đã định. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn ghi lòng những lời hứa của Ngài, để chúng con luôn vững tin, mạnh mẽ mà chia sẽ Tin Lành và những lời hứa của Chúa cho những người chung quanh, để khích lệ anh chị em vững lòng trong khi chờ Chúa trở lại! A-men! 


“Chiên Con” – Đấng Christ trên Trời, 
Không hề thay đổi, dù đời đổi thay, 
Ngài ban sự sống mỗi ngày, 
Và luôn ở cạnh, biết ngay mọi điều! 
Chúa luôn “chăn giữ” sớm chiều, 
Ban cho mọi sự, thêm nhiều phước ân, 
Ngài cho đúng lúc khi cần, 
Không còn lo sợ, phân vân trong đời! 

Toa Thuốc Của Chúa Cho Sức Khỏe Tốt

1Hỡi con ta, chớ quên lời ta khuyên dạy, Lòng con hãy giữ các điều răn của ta;2Vì nó sẽ cho con được gia tăng tuổi thọ,Và được an khang thịnh vượng. (Châm-ngôn 3: 1-2).

Tôi Không Làm Gì Được!

Đang khi bạn biết rằng bạn có thể thay đổi những gì không kết quả và gây rắc rối trong đời sống bạn thì ma quỷ sẽ gieo rắc nhiều lời bào chữa để giữ bạn vẫn như cũ. Một điều mà bạn sẽ nghe trong đầu bạn như tôi đã chia sẻ với bạn về tầm quan trọng của ý tưởng và lời nói đó là, “Tôi không làm gì được với những gì tôi suy nghĩ. Ý tưởng cứ đến dù tôi muốn hay không.” Đành rằng ý tưởng không mời mà đến là có thật, nhưng nói rằng bạn không thể làm gì được với ý tưởng đó thì không đúng. Lời Chúa dạy chúng ta hãy đạp đổ hay khước từ những ý tưởng (2Corinthians 10:5). Điều này có nghĩa là chúng ta không cho phép nó cứ ở trong đầu óc chúng ta. Bạn có thể loại bỏ bất kỳ ý tưởng nào bạn không muốn bằng cách quyết định suy nghĩ thứ khác.

Hãy Thử Đi ! Chúa tỏ cho tôi sức mạnh của lời nói vào năm 1977. Lúc đó tôi chưa hề nghe bất kỳ sự giảng dạy nào như những gì tôi trình bày với bạn trong sách này, nhưng Chúa thuyết phục tôi rằng tôi là một người rất tiêu cực cần phải thay đổi nhiều. Ngài chỉ cho tôi thấy những lời nói của tôi rất tiêu cực và đời sống tôi sẽ không thay đổi gì cho đến khi những lời nói của tôi đổi thay. Tôi lên một danh sách những điều tôi muốn thấy xảy ra trong đời sống tôi và tìm các câu Kinh Thánh hỗ trợ cho những điều đó. Suốt 6 tháng, cứ hai lần một ngày, tôi nói lớn tiếng những lời này. Khi tôi bắt đầu kế hoạch này, không phải vài điều tôi công bố trở thành thực tế trong đời sống tôi mà ngày nay tất cả đều thành sự thật. Tôi xin nói thêm rằng tôi vẫn còn công bố những lời này và nhiều lời hứa quí báu khác của Chúa một cách liên tục. Tôi đề nghị bạn hãy thử làm đi. Tôi tin nếu bạn liên tục nghĩ và nói những lời tốt đẹp, tích cực, đầy đức tin thì bạn sẽ thấy những thay đổi trong chính bạn và trong đời sống bạn.

Mới đây tôi có nói chuyện với một phụ nữ tại một cuộc hẹn và tôi nói về việc hãy nói tích cực. Cô liền nói, “Tôi không tin những lời xác nhận tích cực đó đâu; tôi tin vào thực tại thôi !”. Tôi cảm thấy buồn cho cô vì rõ ràng cô không biết Lời Chúa và không ý thức rằng cô có thể thay đổi thực tại qua việc tin cậy, suy nghĩ và nói ra hợp với Chúa. Tôi rất vui là chúng ta không cần phải an phận với thực tế ! Ngày nay các kênh truyền hình thực tế rất phổ biến và ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhưng tôi thà có được một chút quyền năng làm thay đổi cuộc đời hơn là thực tế. Tôi muốn có hy vọng và đức tin để tin rằng với Chúa mọi sự đều có thể xảy ra.

Chiên Trong Bầy Của Chúa

“Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; 
Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” - Thi Thiên 100:3 
“Còn chúng tôi là dân sự Chúa, và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa, Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi; 
Từ đời nầy qua đời kia chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa.” - Thi-thiên 79:13 
“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” - 1 Giăng 2:17 


Là chiên của Đức Chúa Trời, 
Ta cần chú ý đến Người Chăn Chiên, 
Ở gần bên Chúa thường xuyên, 
Trở thành phần tử bầy chiên của Ngài, 
Nhờ ân điển Chúa mỗi ngày, 

Nhen Lửa Lên Đi

Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, (2 Ti-mô-thê 1:6 ) 

Nhen lửa lên đi người hỡi người, 
Tín nhân Cơ Đốc của tôi ơi. 
Ngoài kia trời nóng, tim hồn lạnh, 
Giá buốt tâm linh giữa đất trời. 

Lửa đã nhen lên tại phòng cao, 
Giữa tiếng gió reo thổi ào ào. 1 
Lửa lan thế giới bao niên kỷ, 
Vẫn còn năng động vẫn lớn lao. 

Xem Video Bài Giảng: “Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng”, Mục Sư Nguyễn Minh Thắng, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Gương Mẫu”, Nê-hê-mi 5:14-19, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh”, Giê-rê-mi 6:1-5, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Cắt Bì Đôi Tai”, Giê-rê-mi 6:6-15, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Sự Công Bình Của Đức Tin”, Rô-ma 4:1-15, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Để Phục Hồi Sức Sống”, Khải-huyền 2:1-7, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Sức Mạnh Đức Tin Của Áp-ra-ham”, Hê-bơ-rơ 11:8-10, Mục Sư Đoàn Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Xây Lại Đền Thờ”, A-ghê 1, Mục Sư Nguyễn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Lòng Đức Chúa Trời Cho Muôn Dân”, Sáng-thế Ký 10&1-32, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xin bấm vào link dưới đây:

Ví Bằng Chúa Muốn

* Gia cơ 4:13-15 

Bao hoạch định con cậy mình khôn khéo: 
Ngày mai đây sẽ đi đến nơi xa, 
Buôn bán, học hành... trở nên thành đạt. 
Nhưng tương lai ai biết trước đâu mà... 

Sư sống con người tựa như hơi nước , 
Rất mong manh và cũng dễ chóng qua, 
Kìa hoa phù dung sớm mai mới nở , 
Ngày chưa qua, tàn héo tự bao giờ. 

Xem Video Bài Giảng: “Người Chăn (Phần 2)”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đường Vinh Quang”, Giăng 13:31-32, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau”, Giăng 13:31-36, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content