Nghe Bài Giảng: “Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực”, Lu-ca 12:32, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Quyền Trong Huyết”, 1 Giăng 1:5-10, Mục Sư Mã Phúc Thạch

Xin bấm vào link dưới đây:

Vui Hưởng Phước Chúa

“Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình.” - Truyền-đạo 5:18 

Sách Truyền-đạo do vua Sa-lô-môn viết vào lúc ông đã già, là lúc ông đã có kinh nghiệm đời sâu sắc. Ông đã dùng chữ “hư không” 37 lần trong sách này để giải bày rằng, thế gian và mọi sự trong nó đều hư không, tất cả rồi sẽ qua đi không còn nữa; nhưng người khôn ngoan là người sống biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Ông thúc đẩy mọi người nên sống cách khôn ngoan, nên biết ơn Chúa là Đấng tạo nên mình và ban cho mình mọi sự. Mọi người cần phải hầu việc Ngài ngay bây giờ, trước khi tuổi già sức yếu và không còn làm gì được nữa. Cuộc sống vô nghĩa khi chúng ta không kính sợ Chúa và làm đẹp lòng Ngài, nhưng khi chúng ta trông cậy và làm theo Lời Chúa thì Ngài cho chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống đầy phước hạnh của Ngài. Đừng để sự nản lòng, thất vọng trong cuộc sống khiến chúng ta từ bỏ Đức Chúa Trời, bởi vì tách xa Ngài thì chúng ta sẽ rơi vào một hố sâu không có sự hy vọng. 

Trong chương 5, vua Sa-lô-môn thuyết giảng về việc thờ phượng Chúa là quan trọng trong đời sống, ông diễn tả rằng đây là cách mà chúng ta không bị lôi cuốn vào những sự hư không của thế gian. Nếu chúng ta không muốn bị cám dỗ bởi những hư không trong đời, cũng như để linh hồn của chúng ta tránh khỏi buồn phiền về những thất vọng mà chúng ta gặp trong những sự hư không này; thì chúng ta hãy chú tâm về bổn phận của chúng ta đối với Chúa và duy trì sự tương giao với Ngài. Thêm vào đó, vua Sa-lô-môn cảnh báo chúng ta cần phải cảnh giác trước những sai lầm mà thường gặp trong sự thờ phượng tôn giáo, mà làm mất đi ý nghĩa của sự thờ phượng Chúa; mọi sự chúng ta làm phải xuất phát từ tấm lòng kính yêu Ngài. Do đó, vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta nên vui hưởng những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, với tấm lòng luôn biết rằng chính Ngài là Đấng ban cho mọi sự, đây là cách tốt nhất để tránh khỏi những hư không đời này; vì nếu chúng ta biết rằng mọi điều đến từ Chúa, thì chúng ta phải tìm đến Ngài thay vì chạy theo của cải thế gian! Ba câu cuối chương 5 đã bày tỏ điều này, vua Sa-lô-môn viết, “Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người” (Truyền-đạo 5:18-20). 

Vì vậy, chúng ta có thể vui hưởng kết quả của sự làm việc chăm chỉ, bởi vì đó là món quà Chúa ban cho. Tuy nhiên, chúng ta cần phải sống cách khôn ngoan, biết sử dụng của cải Chúa ban cách hữu ích; phải có lòng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nếu Chúa cho chúng ta giàu có, dư dật, thì chúng ta nên chia sẻ cho những người thiếu thốn, đang có nhu cầu. Ngược lại, chúng ta nên thái độ sống như sứ đồ Phao-lô, “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được” (Phi-líp 4:12); “Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (1 Ti-mô-thê 6:8). Nguyện xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta sống mỗi ngày vui hưởng mọi điều chúng ta có, luôn biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta mọi sự, và có tình yêu thương tha nhân để sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người đang có nhu cầu! A-men! 

Sống Với Lời Chúa

Từ bài giảng luận “Lời Chúa

CN Sep 24, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời (Thi thiên 119:89)

Đức Tin

Câu chuyện ba thanh niên người Do Thái bị lưu đày tại Ba-by-lôn được Kinh Thánh sách Ða-ni-ên 3:16-18 ghi lại là một gương sáng về đức tin nơi Chúa. Vua Ba-by-lôn dựng một bức tượng và ra lệnh cho mọi người phải tôn thờ, ai bất tuân sẽ bị xử tử. Ba thanh niên này đã kiên quyết không cúi lạy bức tượng. Vua cho đòi ba thanh niên đến xử tội và buộc họ phải tuân lệnh. Ba thanh niên ấy bảo rằng, họ không thể tuân lệnh vua, cho dù Chúa không ra tay cứu họ, họ cũng vẫn giữ vững lập trường.

Một gương sáng khác về đức tin là câu chuyện của ông Gióp. Ông là người tôn thờ Chúa và sống thánh khiết, tuy nhiên Chúa cho phép Sa-tan thử thách ông đến tán gia bại sản và ngồi trong đống tro tàn khổ sở vì ung độc. Dù vậy, ông vẫn nói: “Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài” (Gióp 13:15).

Chúng ta đang có loại đức tin nào? Ðức tin nương nhờ vào người khác, vào chính mình, hay vào Chúa? Trong thử thách trăm bề của cuộc đời, chúng ta có giữ được đức tin không? Làm sao giữ vững đức tin của mình?

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt

“Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. (Ga-la-ti 5:6).

Chúng ta học biết rất rõ trong Kinh Thánh về những gì thật sự quan trọng trong cuộc sống: “Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương”. (Ga-la-ti 5:6).

Nếu bạn sống không có tình yêu, thì điều bạn nói sẽ không có ý nghĩa, điều bạn biết sẽ không có ý nghĩa, điều bạn tin sẽ không có ý nghĩa, và điều bạn ban cho không có gì là quan trọng.

Cuối cùng, nếu bạn sống không có tình yêu, những gì bạn đạt được sẽ không quan trọng..

Chúa Có Quyền Thay Đổi

“Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống mồ mả, 
rồi khiến lại lên khỏi đó. 7 Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, 
và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống, lại nhắc người lên, 
đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, 
đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp” - 1 Sa-mu-ên 2:6-7 


Chúa tôi là Đấng toàn năng, 
Có quyền thay đổi xa gần khắp nơi, 
Chẳng gì khó ở trên đời, 
Mà Ngài không thể thay dời tốt hơn! 
Nếu ai trông đợi không sờn, 
Hết linh, hết trí, vững chơn theo Ngài, 
Thì đời vui thỏa mãi hoài, 

Thời Đại Cuối Cùng

“Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Chúa và thời kỳ tận thế?” (Mathiơ 24:3) 

Em xem tin tức mỗi ngày, 
Biết bao biến chuyển đổi thay trên đời. 
Động đất, hạn hán nhiều nơi, 
sóng thần, bão tố, tả tơi điêu tàn. 

Thế giới đầy dẫy bất an, 
Phi cơ, hỏa tiển leo thang giết người. 
Mẫu hạm, tàu chiến biển khơi, 
Tên lửa, nguyên tử nhiều nơi lên nòng. 

Xem Video Bài Giảng: “Biết Ơn Đấng Tạo Hóa”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:3-5, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Quyết Không Lùi Bước”, Công-vụ các Sứ-đồ 25:23-27, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-8, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong”, 2 Sa-mu-ên 1, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Muốn Tôi Thế Nào?”, 1 Ti-mô-thê 1:1-11, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Tại Sao Chúng Ta Cần Có Kinh Thánh

(Why Do We Need the Bible?)

2 Timothy 3:16-17

 

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

(All Scripture (Bible) is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, 17 so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.)

 


> By God’s will, I plan to preach a series of 3 sermons for three Sundays, with the purpose to help answering important questions about the Bible. (Cậy ơn Chúa, tôi mong được chia sẽ một loạt 3 bài giảng với mục đích giúp trả lời những câu hỏi quan trọng về Kinh Thánh.)

1) What is the Bible; Why do we need the Bible? (Kinh Thánh là gì mà tại sao c/ta cần đến?)

Biết Làm Việc Lành

Chào đời con biết khóc, 
Đói sữa con biết la, 
Biết đi rồi biết chạy, 
Vui cùng mẹ, cùng cha. 

Lớn lên biết đến lớp, 
Chung học với bạn bè, 
Biết thương thầy cô giáo 
Giảng bài biết lắng nghe. 

Xem Video Nhạc thánh ca: “Dâng Trọn Cho Giê-xu”, Lê Phước Thiện

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Sự Lừa Dối Thuộc Linh”, Giê-rê-mi 6:6-15, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời”, Gióp 12:7-11, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với thánh Kinh: “Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:3-5, VPNS .

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu”, Giăng 14:13-14, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn”, 3 Giăng 2; Mác 5:25-34, Pastor Art Garcia

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Trong Ngày Đó”, Xa-cha-ri 12:1-12, Mục Sư Trương Trung Tín.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tiệc Cưới Thành Ca-na”, Giăng 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content