Lời Chúa Có Liên Hệ Gì Đến Đời Sống Của Chúng Ta Không?

(How Is the Bible Relevant to Our Daily Life?)

(Hêbêrơ 4:12)

 

“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.”
 (For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.)

 

 

> From the first sermon about the Bible series, we have learned that one of the main purposes why we need the Bible is that it can help us to know God fully, because the Bible is His words. (Từ bài giảng thứ nhất về Kinh Thánh, c/ta đã học biết một mục đích chính tại sao c/ta cần có Kinh Thánh, vì sách Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, giúp cho c/ta hiểu thấu được Ngài là ai.)

> The second sermon from last week shows us at least three evidences that the Bible is true and can be trusted: 1) It is written by eyewitnesses, 2) has a unique message, and 3) demonstrates a miraculous preservation by the Spirit of God. (Trong bài giảng thứ hai tuần vừa qua, c/ta biết được những chứng cớ rõ ràng lời Kinh Thánh là đúng thật và có thể tin cậy được, vì tối thiểu 3 dự kiện sau đây: 1) Viết xuống bởi những người chính mắt họ đã từng thấy, nghe và ở cùng với Chúa Giê-xu, 2) Kinh Thánh có một thông điệp thống nhất từ sách Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, mà chỉ có Thánh Linh của Chúa duy nhất mới có thể cảm hóa mọi người viết xuống được như vậy, và 3) Sự duy trì và bảo tồn của Kinh Thánh là một phép lạ Chúa đã xếp đặt như vậy.)

> Today we end the series by answering the question - How can the Bible relate to our daily life? (Hôm nay c/ta sẽ kết thúc loạt bài giảng về Kinh Thánh bằng cách trả lời câu hỏi – Làm thế nào mà Kinh Thánh có sự liên hệ đến đời sống hằng ngày của mình?)

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đã Chọn Bạn”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19, Mục Sư Lê Thanh Liêm .

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Bài Học Từ Tội Ác Và Tai Vạ”, Lu-ca 13:1-9, Mục Sư Trần Quang Tuấn

Xin bấm vào link dưới đây:<--!break-->

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7935&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Bảo Vật Trong Nhà”, Sáng-thế Ký 21:1-7, Mục Sư Lâm Văn Minh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Giữ Được Đức Tin”, 2 Ti-mô-thê 4:6-8, Mục Sư Đỗ Đình Song

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Môi-se”, Xuất Ê-díp-tô Ký 33:12-23, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Phước Hạnh Của Sự Khiêm Nhường”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:11-18; Gia-cơ 4:6, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Ấy Là Vì Tôi”, 1 Sa-mu-ên 17:20-29, Pastor Anthony Cesena

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Một Khuôn Mẫu Thờ Phượng’, Thi-thiên 95, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xin bấm vào link dưới đây:

Hễ Ai Chẳng Thấy, Thì Thấy; Còn Ai Thấy, Thì Lại Hóa Mù

Câu chuyện Chúa Jesus chữa lành người mù từ thuở mới sinh, được sứ đồ Giăng ký thuật trong Giăng 9:1-41

Trong lần trước, chúng ta đã suy gẫm đề tài: “KHI JESUS QUA” dựa vào Giăng 9:1-7.

Lần nầy, chúng ta suy gẫm tiếp những câu còn lại: Giăng 9:8-41 qua đề tài:

 “AI CHẲNG THẤY, THÌ THẤY. CÒN AI THẤY, THÌ LẠI HÓA MÙ”

Để thuận tiện chúngta sẽ suy gẫm hai phần:

- Phần một: Những người “THẤY, THÌ HÓA MÙ”

- Phần hai: người “MÙ, LẠI ĐƯỢC THẤY”.

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Sống Đang Hành Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-19, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Toàn Năng”, Gióp 12:12-25, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Làm Theo Đời Này”, Rô-ma 12:1-2, VPNS.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Ngay Lành Giữa Dân Ngoại”, 1 Phi-e-rơ 2:11-12, VPNS .

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Chiếu Sáng Như Đuốc”, Phi-líp 2:12-16, VPNS .

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Người Què Được Chữa Lành”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10, Rev. Kul Bal

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện”, Lu-ca 11:1-13, Mục Sư Trần Thiện Đức

 

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Ai Là Người Bắt Bớ Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 9, Mục Sư Lê Thanh Liêm

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tin Chúa Thêm Hơn Mỗi Ngày”, Rô-ma 4:16-25, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Hãy Biết Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Nói Cho Người Chưa Biết Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, Mục Sư Đặng Quy Thế

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Nội Chiến”, 2 Sa-mu-ên 2:0-4:0, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Áp Ra Ham”, Sáng-thế Ký 18:16-33, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Dẫn Đến Nguồn Phước Hạnh”, Rô-ma 5:1-11, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Xin bấm vào link dưới đây:

Kinh Thánh Có Đúng Thật Không

(Is the Bible True and Verifiable?)

2 Phiêrơ 1:16-21

Syndicate content