Khi Jesus Qua

Sứ đồ Giăng không ký thuật tất cả các phép lạ Chúa Jesus thực hiện, vì như ông viết:

                       “nếu cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng

                        cả thế gian không thể chứa hết các sách mà người ta chép vậy”

                                                                                                           (Giăng 21:25)

Sứ đồ Giăng cẩn thận chọn ra bảy trong số rất nhiều phép lạ (của Chúa) để ký thuật, với mục đích giúp độc giả của ông nhận biết chúa Jesus, như Giăng Baptit biết:

Hễ Ai Chẳng Thấy, Thì Thấy; Còn Ai Thấy, Thì Lại Hóa Mù

Câu chuyện Chúa Jesus chữa lành người mù từ thuở mới sinh, được sứ đồ Giăng ký thuật trong Giăng 9:1-41

Trong lần trước, chúng ta đã suy gẫm đề tài: “KHI JESUS QUA” dựa vào Giăng 9:1-7.

Lần nầy, chúng ta suy gẫm tiếp những câu còn lại: Giăng 9:8-41 qua đề tài:

 “AI CHẲNG THẤY, THÌ THẤY. CÒN AI THẤY, THÌ LẠI HÓA MÙ”

Để thuận tiện chúngta sẽ suy gẫm hai phần:

Khát Khao Chúa

Từ bài giảng luận “Tôi Với Chúa

CN Oct 08, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa (Thi-thiên 63:1)

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

Thi-thiên 16:11, “Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” 

Thi-thiên 16 là một thi-thiên nói về sự sống lại của Đấng Christ, do vua Đa-vít viết. Thi Thiên 2 cũng là một thi-thiên nói về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Vua Ða-vít dường như nói về chính mình ông; nhưng ông cũng bày tỏ những lời huyền nhiệm về một vị Vua – Đấng Cứu Thế - hầu đến trong dòng dõi vua Ða-vít (câu 10). Tân Ước đã trưng dẫn những câu trpmg Thi-thiên 16:8-11 như là dự ngôn về Ðức Chúa Giê-xu phục sanh trong Công-vụ Các Sứ-đồ 2:25-28. Khi đọc Thi-thiên 16, chúng ta có thể thấy rằng vua Đa-vít hết lòng yêu kính Chúa là dường nào, vì ông đã nói được với Chúa rằng, “…Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác” (Thi-thiên 16:2b). Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, sau một thời gian tin Chúa, mỗi chúng ta có với Chúa giống như vua Đa-vít nói không? 

Trải qua nhiều đau khổ, khốn cùng, hoạn nạn, vua Đa-vít đã bày tỏ lòng vui thỏa và niệm hy vọng tuyệt đối của ông trong Chúa, ông nói, " Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng" (Thi-thiên 16:11). Chúng ta không có hy vọng gì từ cuộc đời này, nhưng chúng ta hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp hơn ở Nước Trời. Sự chết hủy hoại niềm hy vọng của con người, vì “Nước làm mòn đá, Lụt trôi bụi đất: Cũng một thể ấy, Chúa hủy sự hy vọng của loài người” (Gióp 14:19). Nhưng đây không phải là niềm hy vọng của người theo Chúa Giê-xu, vì “Kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình; Nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy, dầu trong khi chết” (Châm-ngôn 14:32). Vua Đa-vít có hy vọng trong khi gần với sự chết. Sự sống lại của Đức Giê-xu là là một nguồn hy vọng sống lớn lao cho chúng ta. Như vua Đa-vít, chúng ta biết rằng “Chúa sẽ chỉ con đường sự sống” cho chúng ta. Khi sống theo Lời Chúa, thì chúng ta có thể bình an qua đời với hình ảnh Thiên Đàng trong mắt linh hồn của chúng ta. Trong thế gian này thì sự buồn thảm vương vấn chúng ta, nhưng trên Thiên Đáng thì chỉ có niềm vui thỏa đời đời. Tất cả niềm vui của chúng ta trên trần gian đều là tạm thời, chóng qua, và khiếm khuyết; nhưng trên Thiên Đàng thì chỉ có một niềm vui trọn vẹn. Những thích thú của chúng ta trên đời là tạm thời và tạm thời; và bản chất của chúng là ngắn ngủi! Trái lại, những người ở bên hữu của Đức Chúa Trời thì vui thỏa cho đến đời đời; vì đó là những niềm vui của những linh hồn bất tử trong ân điển của một Thiên Chúa vĩnh cửu. 

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (1 Phi-e-rơ 1:3). Thật vậy, chúng ta phải ngợi khen và cảm tạ Chúa hằng sống của chúng ta, vì chỉ có Ngài mới chỉ cho chúng ta con đường sự sống trên Thiên Đàng; trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới có sự khoái lạc trọn vẹn; và bên hữu Chúa, chúng ta được vui thỏa không thôi! Hãy đọc và nhớ Thi-thiên 16 như là một vòng vàng quý báu cho chúng ta đeo vào; để chúng ta luôn nhớ rằng Chúa luôn ở cùng, và chỉ có Ngài mới cho chúng ta sự sống và niềm hy vọng sống! Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con luôn khao khát học và ghi nhớ Lời Ngài, để chúng con luôn vững tin; luôn sống vui thỏa trong mọi hoàn cảnh; luôn hy vọng vào Thiên Đàng vinh hiển; và luôn mạnh mẽ chi sẻ Tin Lành cho mọi người chung quanh! Amen! 


Vui vì có Chúa ở cùng, 
Vui vì phước hạnh đi chung với Ngài, 
Vui vì no đủ mỗi ngày, 
Vui vì được có đôi tay giúp người, 
Vui vì vẫn có thể cười, 
Vui vì chia sẻ Ngôi Lời của Cha, 
Vui vì tình Chúa bao la, 
Vui vì Chúa vẫn thứ tha tội tình! 

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên

Mục đích của Cha thiên thượng là bạn trưởng thành và phát triển những đức tính của Đức Chúa Giê-su Christ. Đáng buồn là hàng triệu Cơ đốc nhân ngày nay mỗi lúc một già hơn chớ không bao giờ lớn lên. Họ bị kẹt trong tình trạng con đỏ thuộc linh suốt đời, vẫn cứ mặc tả và mang giày len. Đó là do họ không bao giờ có ý định lớn lên.

Sự tăng trưởng thuộc linh không hề tự động. Nó đòi hỏi sự cam kết có chủ đích. Bạn phải muốn tăng trưởng, quyết định tăng trưởng, nỗ lực để tăng trưởng, và kiên trì tăng trưởng. Môn đồ hóa – quá trình trở nên giống như Đấng Christ – luôn bắt đầu bằng một quyết định. Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta, và chúng ta đáp lời : Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.”

Khi những môn đồ đầu tiên lựa chọn đi theo Chúa Giê-su, họ không hiểu tất cả những hệ lụy trong quyết định của họ. Họ chỉ đơn thuần đáp lại lời mời gọi của Chúa Giê-su. Đó là điều bạn cần để bắt đầu : Quyết định trở thành một môn đồ.

Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ

“Người khôn ngoan sợ điều ác và tránh xa, Nhưng kẻ ngu dại thì liều lĩnh và bất cẩn”. (Châm-Ngôn 14:16).

Thông thường, nếu bạn không muốn bị ong chích, hãy tránh xa các con ong! Nếu bạn không muốn bị đốt cháy, đừng đến gần lửa! Nếu bạn không muốn rơi ra khỏi vách núi, không trèo ra nơi mé rìa vách đá!

Mục đích không phải để xem bạn ở gần sự cám dỗ chừng nào, nhưng đúng hơn là bạn tránh xa nó bao nhiêu.

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

“Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết: Chúa há chẳng giữ chân tôi khỏi vấp ngã, 
hầu cho tôi đi trước mặt Đức Chúa Trời trong sự sáng của sự sống?” - Thi-thiên 56:13 
“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, 
tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” - Thi-thiên 16:11 


Lòng vui kính gởi ông bà, 
Chúc mừng thượng thọ tràn dư ơn lành, 
Tám mươi thật quá là nhanh, 
Tạ ơn Chúa đã quản canh mọi bề! 
Thiên Đàng, lính giỏi trông về, 
Vẫn luôn trung tín không nề khó khăn, 
Tấm lòng kính Chúa thương dân, 

Đời Con Dâng Chúa Với Lòng Tạ Ơn

Thiếu Chúa, đời con hoàng hôn phủ bóng 
Tê tái hồn linh, lộng gió tàn thu 
Xa Chúa, lòng con cô đơn, nổi sóng 
Mắt nhìn đời, đâu cũng thấy sương mù 

Vắng Chúa, lòng con buồn lắm, Chúa ôi! 
Như sa mạc khô giữa hè nắng cháy 
Hồn tù ngục, không thể nào trốn chạy 
Tự giam mình trong bóng tối mà thôi! 

Thẩm Quyền Chúa Ban

Nầy, Ta đã ban cho các con thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền lực của kẻ thù dưới chân. Chẳng điều gì làm hại các con được. (Lu-ca 10:19) 

Có nhiều lúc, em nghĩ mình nhỏ bé, 
Mình tầm thường, đơn lẻ chẳng ra chi. 
Mình đơn sơ, giới hạn chẳng có gì, 
Sao dám nhận, một quyền uy của Chúa? 

Em cảm nhận, khả năng mình kém quá, 
Lời nói mình, không thông suốt khôn ngoan. 
Không tiếng tăm, không giàu có bạc vàng, 
Sao dám nói, trong uy quyền thiên thượng ? 

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Thánh Linh”, Ê-phê-sô 5:18-21, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Vì Tin Lành”, 1 Cô-rinh-tô 9:19-23, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Đền Thờ Mới”, A-ghê 2, Mục Sư Nguyễn Minh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tôn Giáo Đời Này Và Vinh Quang Qua Đấng Christ”, Sáng-thế Ký 11:1-9, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Kính Yêu Chúa”, Giăng 14:15-31, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Chớ Nghi Ngờ Chúa”, Giô-suê 7:1-9, Mục Sư Lâm Văn Minh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Tôi Với Chúa”, Thi-thiên 63, Mục Sư Ngô Văn Bửu.

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Vui Mừng Chịu Khổ Cho Chúa”, 1 Phi-e-rơ 4:12-16, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Yêu Thương Nhau”, Giăng 13:34-35, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Thật Lòng”, Gióp 13:1-12, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Yêu Thương”, Ê-phê-sô 5:1-7, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Sáng”, Ê-phê-sô 5:8-14, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Cách Khôn Ngoan”, Ê-phê-sô 5:15-17, VPNS

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Nhà Cầu Nguyện”, Giăng 2:13-25, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Các Ngươi Phải Sanh Lại”, Giăng 3:1-21, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

Xin bấm vào link dưới đây:

Nghe Bài Giảng: “Những Người Bụm Nước”, Các Quan Xét 7:1-7, Mục Sư Lâm Văn Minh.

Xin bấm vào link dưới đây:

Syndicate content