Chúa Là Chủ

Từ bài giảng luận “Duy Đấng Christ

CN Nov. 19, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ (1 Ti-mô-thê 2:5,6)

Hai nhiệm vụ chính yếu của Đức Chúa Jesus Christ được nhắc đến qua hai trọng điểm của bài giảng luận. Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất để giải hòa giữa Đức Chúa Trời và loài người, bởi Thân vị của Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người bằng xương bàng thịt như tôi. Điều thứ hai, Đức Chúa Jesus Christ là Đấng giải cứu, là giá chuộc đúng kỳ hạn, có giá trị hoàn hảo, vì Ngài đã hi sinh chính mình để trả thế cho mọi người món nợ mà loài người phải trả cho Đức Chúa Trời bằng sự chết của toàn nhân loại.

Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy” (Giăng 1:12,13). Tôi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của đời sống mình, điều đó biến đổi tôi, khiến tôi được ở trong Đấng Christ và vì Ngài là con của Đức Chúa Trời nên tôi cũng được ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngay bây giờ, tôi đã là người tự do, không còn phải chịu ở dưới án phạt đáng nguyền rủa của Đấng Chí Cao, tôi thong dong bước theo Chúa Thánh Linh để học biết cách sống đẹp lòng Đức Chúa Trời như chính Đức Chúa Jesus Christ, về lâu về dài Ngài sẽ thành hình trong tôi và tôi được thánh hóa cách xứng đáng khi bước chân vào nước vĩnh hằng trong sự hiện diện toàn hảo của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Điều làm tôi chạnh lòng suy nghĩ đến là trong cuộc sống có nhiều biến đổi đó, tôi vẫn có thể mắc sai lầm trong sự nhận định vai trò trung bảo duy nhất của Đức Chúa Jesus Christ, ở nhiều hoàn cảnh của cuộc sống tâm linh, bởi tôi hay học theo mọi người, quá thường xuyên suy nghĩ vấn đề theo cách giải quyết riêng mình mà không sâu sắc trong sự hiểu biết ngay thật qua Lời Chúa.

Chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ. Hãy xem tiêu chuẩn này trong vấn đề cầu nguyện của tôi. Khi gặp nan đề của cuộc sống, hay có một vấn đề cá nhân hơi quan trong một chút, tôi thường chọn cách an toàn trước hết là nhờ sự cầu thay của nhiều người, chứ không thật sự quyết định trực tiếp gặp Chúa và bày tỏ nổi lòng của mình với Ngài. hình như tôi tin cậy vào số lượng người cầu thay hơn là tin vào chính mình có thể lay động bàn tay quyền năng của Chúa. Tôi không làm như nhiều người khác là nhờ vào một Đấng nào đó, vào các thánh, vào những người có ơn, mà bênh vực hành động đó bằng cách viện dẫn lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Tôi tin rằng “người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều” hay “Trong anh em có ai đau ốm chăng? hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, sau khi nhân danh Chúa xức dầu cho người bịnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người”.

Điều đó không sai, Tôi được phép dựa vào sức mạnh tập thể, nhưng vô hình chung, tôi lại để sang một bên một điều hết sức có ý nghĩa: “Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy” (Hê-bơ-rơ 7:25) và “Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình”(1 Giăng 2:1). Thêm một điều nầy nữa; “Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rô-ma 8:26). Rõ ràng, tôi tin cậy vào người, cho dù là anh em trong Chúa, hơn là đặt trọn lòng tin và nhờ cậy nơi chính Chúa.

Nhiều công việc khác, tôi cũng đã từng chọn đáp án mang hơi hướm tương tự với biện minh những điều đó là phương cách tốt để làm ích lợi cho công việc Chúa. Có thể tôi đã suy nghĩ quá xa, và chưa hẳn là chính đáng, nhưng với tôi ngay lúc này những điều đó khiến tôi thấy mình chưa thật sự hết lòng với Chúa. Xin đọc những lời tâm tình này với một tấm lòng rộng lượng dành cho một đứa em còn trẻ người non dạ, rất cám ơn.

Tôi xin kết thúc bài bằng một lời chỉ dạy của Đức Chúa Jesus, khi Ngài đang còn thi hành chức vụ trên đất. Ngài phán rằng: “Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy” (Ma-thi-ơ 12:50). “Làm theo ý muốn Chúa” không phải là những lời nói suông hay nói cho suông, mà là phải hiểu rõ chân lý, Chúa phải là Đấng duy nhất chi phối mọi sinh hoạt thuộc thể và thuộc linh của đời sống tôi hiện tại và cả tương lai.

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2501