Cảm Tạ Mỗi Ngày

“Hằng ngày chúng tôi đã khoe mình về Đức Chúa Trời, Lại sẽ cảm tạ danh Chúa đến đời đời.” - Thi-thiên 44:8 
“Tôi sẽ cảm tạ Chúa trong hội lớn, Ngợi khen Ngài giữa dân đông.” - Thi-thiên 35:18 


Mỗi ngày đếm phước Chúa ban, 
Hôm nay còn thấy giang sang cửa nhà, 
Gia đình cha mẹ ông bà, 
Sống vui mạnh khoẻ thật là phước thay! 
Lắng nghe tiếng Chúa đêm ngày, 
Thánh Kinh suy gẫm, biết Ngài nhiều hơn, 
Chúa ban sức mới, thêm ơn, 
Cho ta cơ hội làm ơn giúp người! 
Mỗi ngày thấy ánh mặt trời, 
Tạ ơn Chúa ở trong đời chúng ta, 
Trong ngoài trên dưới gần xa, 
Chẳng ai ngoài Chúa thật là yêu thương! 
Ta vui có Chúa tựa nương, 
Là Nơi trông cậy, là Đường ta đi, 
Thế gian vũ trụ là chi, 
Chỉ là bụi đất, còn gì qua đêm?! 
Trong Ngài phước hạnh càng thêm, 
Từng giây từng phút, chớ quên ơn Ngài, 
Phải luôn cảm tạ mỗi ngày, 
Biết ơn Chúa vẫn ở ngay cạnh mình! 

Tiểu Minh Ngọc 
Thursday, 11/02/2017