Ai Làm Nấy Chịu

“Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” - Giê-rê-mi 31:29-30 

Giê-rê-mi 31:29 là câu tục ngữ cũng được nhắc đến trong Ê-xê-chi-ên 18:2, “Các ngươi dùng câu tục ngữ nầy về đất Y-sơ-ra-ên, rằng: Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng, câu đó có nghĩa gì?” Có nghĩa là, nếu cha phạm tội thì đời con cháu sẽ chịu hậu quả đoán xét của Đức Giê-hô-va. Văn học Việt Nam cũng có câu tục ngữ, "đời cha ăn mặn đời con khát nước" – người ta cho rằng có một cái gì vô hình lưu truyền cái nhân xấu do đời cha tạo ra và chuyển giao cái quả xấu do nhân xấu mang lại cho con cái trong dòng họ huyết thống tổ tiên. Tuy nhiên, Lời Chúa phán tiếp trong Giê-rê-mi 31:30, Chúa phán rằng họ sẽ không phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của tổ phụ họ nữa; nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến phán xét sự gian ác của từng người mà họ đã làm, “Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình; hễ ai ăn trái nho chua, thì nấy phải ghê răng vậy.” 

Chúa Giê-xu của chúng ta nói với những người Do thái gian ác trong thời gian Ngài sống trên thế gian rằng, họ nên sống khôn ngoan mà ăn năn tội của chính họ, khi nhìn thấy tội lỗi của tổ phụ họ, vì họ cũng sẽ bị phán xét nếu như họ không từ bỏ con đường tội lỗi của tổ tiên họ. Chúa Giê-xu phán, “hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất, đổ về các ngươi, từ máu A-bên là người công bình cho đến máu Xa-cha-ri là con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi nầy” (Ma-thi-ơ 23:35-36). Qua lời tiên tri Giê-rê-mi, Chúa hứa với dân sự rằng, giờ đây tội lỗi phải chấm dứt, rằng Đức Chúa Trời sẽ không tiếp tục cuộc tranh luận của mình với họ vì tội lỗi của tổ phụ họ, nhưng hãy nhớ rằng Chúa đã lập giao ước với họ và họ cần phải làm tốt theo giao ước đó. Họ không nên phàn nàn, như họ đã làm, rằng cha đã ăn nho chua mà họ phải bị ghê răng; điều này thật vô lý, và là một lời trách Chúa! Mỗi người sẽ chết vì sự gian ác của mình vẫn còn; mặc dù Đức Chúa Trời sẽ ngừng trừng phạt họ trong hoàn cảnh bị lưu đày của họ, nhưng Ngài sẽ phán xét từng người bởi việc làm của họ. Chúng ta chú ý rằng, sự sự cứu rỗi chỉ ban cho những ai biết ăn năn tội lỗi của mình. Nếu phạm tội thì sớm hay muộn gì thì sẽ bị Chúa phán xét. 

Giê-rê-mi 31:29-30 nhắc nhở mỗi con cái Chúa phải biết trách nhiệm của chính mình, mỗi người sẽ nhận hình phạt vì những tội lỗi gian ác của riêng mình. Cùng lúc, chúng ta hãy nhận biết những tội lỗi của tổ tiên mà tránh xa, chớ bắt chước làm theo, bởi vì Chúa sẽ đoán phạt chúng ta, như Lời Chúa phán qua sứ đồ Giăng, “Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa; sự chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm” (Khải-huyền 20:12-13). Điều chúng ta không nên làm là tội lỗi; điều chúng ta nên làm là làm theo Lời Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Vì vậy, chúng ta phải đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, để chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm gì; và cầu xin sự thông sáng để hiểu và sức Ngài để làm theo. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp chúng con luôn khao khát Lời Ngài, đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, xin Ngài giúp chúng con làm theo cách trọn vẹn, hầu cho chúng con không phạm tội cùng Chúa, nhưng làm muối của đất, ánh sáng của thế gian cho những người xung quanh cũng nhận biết Ngài và sẽ mở lòng ăn năn trở về với Cha! A-men! 


Làm con yêu dấu của Ngài, 
Chúng ta phải biết lắng tai nghe Lời, 
Ăn năn từ bỏ việc đời, 
Tránh sai, lánh dữ, mọi nơi mọi thì! 
Chúa là Đấng Thánh, toàn tri, 
Hằng luôn biết rõ điều gì trong ta! 
Đừng theo vết đỗ ông cha, 
Để rồi Chúa phải phạt ta đau lòng! 


Ngọc-Huỳnh-Bích 
Ghi-chú: 
Gióp 34:11, “Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình.”