Làm chứng và chia sẻ lời Chúa - MS Nguyễn Thế Trung

Xem Video Lời Chứng dưới đây:

MS Nguyễn Thế Trung đến thăm, làm chứng và chia sẻ lời Chúa ở HTTL Phục Hưng 8/6/16


 
 
 
 
 

 

http://songdaoonline.com/e4534-lam-chung-va-chia-se-loi-chua-ms-nguyen-the-trung.html