Website VietChristian.com, Xem Video, Nghe Bài Giảng, Chia Sẻ...(Phần 3)

Nghe Bài Giảng: “Người Quản Trị Trung Thành Trong Nhà Chúa”, Lu-ca 16:10-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2466&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh: Chiều Kích Siêu Việt”, Ma-thi-ơ 16:18, Mục Sư Trần Quang Tuấn

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2461&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tuyệt Vời Đời Có Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 7:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2452&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Hầu Thế Gian Tin Rằng Cha Đã Sai Con”, Giăng 17:13-21, Evan Lee Dahl

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2448&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2448&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Trông Chờ”, 2 Phi-e-rơ 3:1-18, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2444&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2444&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Xứng Đáng Với Tiếng Gọi”, Ê-phê-sô 4:1-10, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2435&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Xây Dựng Cách Nào? (Phần 5)”, Ma-thi-ơ 7:24-29, Mục Sư Mai Tấn David

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2425&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Kiên Nhẫn Và Kiên Định”, Gia-cơ 5:7-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2417&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Phải Hết Lòng Cầu Nguyện”, 1 Ti-mô-thê 2:1-8, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2407&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Em-ma-nu-ên”. Giăng 10:31-33, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10306&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Ta Với Cha Là Một”, Giăng 10:22-30, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10305&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Chúng Thờ Phượng Chúa”, Thi-thiên 149:1-6, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10304&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự”, Ê-xơ-ra 7:19-24, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10303&qt=playa
 

Chúa Dọn Bàn Cho Tôi

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2082
 

Ba Mong Ước

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2081
 

Đấng Thành Tín

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2232
 

Của Báu Trong Lòng

https://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,2510
 

Nghe Bài Giảng: “Sống Khôn Ngoan (Phần II)”, Ê-phê-sô 5:8-21, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2502&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Thân Thể Vinh Hiển”, Phi-líp 3:17-21, Mục Sư Nguyễn Bá Quang

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2494&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Nội Tâm Vững Mạnh”, Ê-phê-sô 3:14-21, Mục Sư Lê Văn Thái

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2487&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Lập Trên Nền Đức Tin Rất Thánh”, Giu-đe 1:20-21, Mục Sư Trương Trung Tín

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2475&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin”, Giăng 10:31-38, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10308&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đức Chúa Trời”, Giăng 10:31-36, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10307&qt=playa
 

Xem Video Nhạc Thánh: “Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng”, Vũ Đức Nghiêm,

https://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=196&qt=play
 

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Tha Thứ Cho Nhau”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=36&qt=play
 

Suối Nước Chẳng Hề Khô

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2083
 

Trọn Lành

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2235
 

Ân Tứ Chữa Lành

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2234
 

Bạn không cần trở thành người hoàn hảo, Chỉ cần thánh khiết để được Chúa sử dụng

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2233
 

Xem Video Bài Giảng: “Kinh Thánh Dạy Gì Về Tiền Bạc”, Truyền-đạo 5:11-19, Mục Sư Trần Thiện Đức.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2589&qt=play
 

Nghe Bài Giảng: “Vững Tin Thì Tất Thắng”, 2 Ti-mô-thê 4:1-8, Mục Sư Lê Duy Tín

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2583&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “70 Tuần Lễ Và Ngày Cuối Cùng”, Đa-ni-ên 9:1-28, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2577&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Vững An Với Tin Lành”, Ê-phê-sô 6:10-15, Mục Sư Lê Duy Tín

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2570&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Để Được Trưởng Thành”, Ê-phê-sô 4:11-16, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2558&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “An Ninh Trong Công Chính”, Ê-phê-sô 6:10-14, Mục Sư Lê Duy Tín

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2553&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Sự Khôn Ngoan Thiên Thượng”, Gia-cơ 3:17, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2544&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Thắt Chặt Niềm Tin”, Ê-phê-sô 6:10-14, Mục Sư Lê Duy Tín

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2538&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Trong Nhà Cha”, Hê-bơ-rơ 10:19-25, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2534&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Bây Giờ Là Thời Chiến”, Ê-phê-sô 6:10-13, Mục Sư Lê Duy Tín.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2523&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Thiêu Hay Chôn”, Sáng-thế Ký 23:17-20, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2516&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Ca Ngợi Đức Giê-hô-va”, Thi-thiên 150:1-6, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10311&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Hai Điều Ác”, Giê-rê-mi 2:13, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10310&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đổi Vinh Quang Lấy Vật Vô Ích!”, Giê-rê-mi 2:10-12, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10309&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Ba Bí Quyết Để Biết Ý Muốn Của Đức Chúa Trời”, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=37&qt=play
 

Nghe Bài Giảng: “Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời”, Mác 10:17-27, Mục Sư Nguyễn Hữu Cương.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2635&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Sống Trong Đời Mới”, Mác 15:42, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2631&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Sự Bình An Của Chúa Cho Tín Nhân”, Đa-ni-ên 6:18-28, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2623&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Hãy Giữ Cho Khéo”, Ê-phê-sô 5:6-15; 1 Cô-rinh-tô 5:14-15; Mác 8:15, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2618&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ Là Đủ”, Cô-lô-se 2:8-15, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2613&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Huyền Nhiệm Huyết Chiên Con”, Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2608&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Chuyển Nhiệm”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2597&qt=play

Nghe: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2597&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Chạy Trốn Chúa”, Giô-na 1:1-3, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2593&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Lỗi”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:35-40, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10313&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đầy Tớ Hay Tôi Mọi?”, Giê-rê-mi 2:14-17, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10312&qt=playa
 

Vững Lập Đời Đời

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2084
 

Chứng Cớ Và Thánh Khiết của Chúa

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2237
 

Nghe Bài Giảng: “Khải Tượng Cuối Cùng”, Đa-ni-ên 10:1-28, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2662&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Trong Lời Chúa”, Giô-suê 1:1-9, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2656&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tin Và Theo”, Giăng 8:12, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2654&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Chúa Kêu Gọi Người Phục Vụ”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3; Công-vụ các Sứ-đồ 14:26-28, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2652&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Không Hay Thề Thốt”, Gia-cơ 5:12, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2645&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Giữ Sự Hiệp Nhất”, Ê-phê-sô 4:1-6, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2641&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Christ Là Vua Đời Đời”, Thi-thiên 110:1; Ma-thi-ơ 22:41-45, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10318&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Đồ Của Chúa Cứu Thế Giê-xu”, 1 Cô-rinh-tô 1:1, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10317&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Theo Ý Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 1:1, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10316&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Học Kinh Thánh Mỗi Ngày”, Công-vụ các Sứ-đồ 17:10-15, VPNS

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10315

 

Xem Video Bài Giảng: “Đối Diện Với Sự Chết”,  Mục Sư Lưu Đức Thọ, TYKBG

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=38&qt=play
 

Nhờ Ai

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2086
 

Chúa Cho Phép

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2085
 

Đức Chúa Trời Là Lẽ Thật Tuyệt Đối

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2240
 

Chúa Muốn Bạn Tăng Trưởng

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2239
 

Vững Lòng Bền Chí

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2238

Nghe Bài Giảng: “Đừng Sợ’, Ê-sai 34:1-7, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2723&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Sứ Mạng Không Thay Đổi”, Ma-thi-ơ 20:24-33, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2702&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Môn Đệ Hóa Muôn Dân”, Ma-thi-ơ 28:16-20, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2696&qt=play

Nghe: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2696&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Điều Làm Rầu Đức Tin”, Cô-lô-se 2:16-23, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2684&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Chạy Nhưng Không Thể Trốn”, Giô-na 1:4-16, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2678&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh: Chiều Kích Gây Dựng”, Ma-thi-ơ 16:18, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2673&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Mọi Dân Được Phước Nhờ Con”, Sáng-thế Ký 12:1-4, Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa..

Xem: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2666&qt=play

Nghe: https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2666&qt=playa
 

Sống Với thánh Kinh: “Vâng Phục Ý Cha”, Lu-ca 22:39-46, VPNS.

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10320&qt=playa
 

Sống Với thánh Kinh: “Cơ Đốc Nhân Và Halloween”, Giăng 17:15-17; 1 Cô-rinh-tô 10:31-33, VPNS.

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10319&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Thiên Tai Và Sự Chết, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=40&qt=play
 

Xem Video Bài Giảng: “Tạ Ơn Tôn Vinh”, Mục Sư Nguyễn Hữu Ninh, NT&CS

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=39&qt=play
 

Thỏa Lòng Trong Chúa!

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2087
 

Lễ Tạ Ơn Đầu Tiên

https://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2241
 

Nghe Bài Giảng: “Được Cứu Bởi Ân Điển, Được Phục Vụ Bởi Ân Điển’, 2 Ti-mô-thê 1:9, Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2744&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Giáo Huấn”, Gia-cơ 5:13-18, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2738&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Nụ Hôn Con Người”, Ma-thi-ơ 26:47-56, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2734&qt=playa
 

Bỏ Sự Sống Mình

https://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,2727
 

Sống Với Thánh Kinh: “Lòng Vâng Phục Của Ông Áp-ra-ham”, Sáng-thế Ký 22:1-19, VPNS.

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10322&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Vâng Phục Cho Đến Chết”, Lu-ca 22:39-46, VPNS.

https://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10321&qt=playa
 

Video Thánh Nhạc; “Khắc Ghi Ơn Ngài”, Sáng Tác và Phối Khí: Tín Trần; Trình Bày: Trang Huỳnh

https://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=483&qt=play
 

Xem Video Bài Giảng: “Cảm Tạ Chúa”, Mục Sư Lê Hồng Phúc, NT&CS

https://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=41&qt=play
 

Không Hổ Thẹn

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2089
 

Đấng Quan Phòng

https://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2088
 

Hệ Thống Đinh Vị Bên Trong

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2245
 

Tại Sao Bạn Cần Một Gia Đình Hội Thánh

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2244
 

Làm Gương

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2243
 

Cầu Nguyện Ăn Năn

https://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2242
 

Nghe Bài Giảng: “Lối Riêng”, Rô-ma 12:2; Ê-sai 30:21, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3322&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Từ Bỏ Nếp Sống Vô Tín”, Ê-phê-sô 4:17-24, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3316&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Khích Lệ Cầu Nguyện Qua Lời Gương Sáng”, Gia-cơ 5:13-18, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3300&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Những Kẻ Ở Hỏa Ngục”, Khải-huyền 20:11-15, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3286&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Hội Thánh Chú Trọng Vào Vương Quốc Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10, Mục Sư Trần Lưu Chuyên

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3277&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3277&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đã Chuẩn Bị Sẵn”, Giô-na 2:1, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3269&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Và Điều Răn”, 2 Giăng 1:4-6, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10329&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Lãnh Đạo Và Vâng Phục”, Giô-suê 5:13-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10328&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Người Được Chúa Dùng (2)”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10327
 

Được Lắm

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2091
 

Tôi Là Ai

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2090
 

Tìm Một Hội Thánh Làm Gia Đình

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2249
 

Đầu Tư Tiền Bạc Để Đưa Người Đến Thiên Đàng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2248
 

Ha-lê-lu-gia

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2247
 

Kính Sợ, Phục Vụ, Nhớ Ơn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2246
 

Nghe Bài Giảng: “Đấng Không Thay Đổi Cho Thế Giới Thay Đổi”, Hê-bơ-rơ 13:8, Mục Sư Nguyễn Bá Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3395&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Cậy Quyền Chúa Để Ra Đi”, Ma-thi-ơ 28:18-20, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3377&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh”, Phi-líp 4:6-7, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3370&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Nối Kết Với Đấng Christ”, Cô-lô-se 3:1-11, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3365&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Với Chúa, Với Mình, Với Người”, Ê-phê-sô 4:30-32, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3359&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa II”, Cô-lô-se 1:3-4; Cô-lô-se 1:12-14, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3349&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Bài Ca Tạ Ơn”, 2 Sử-ký 20:1-30, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3343&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện”, Phi-líp 4:4-7, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3339&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Hiệp Nhất Để Xây Dựng”, Ê-phê-sô 4:7-16, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3332&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Của Tổ Phụ Chúng Tôi”, Ê-xơ-ra 7:27-28, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10333&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Ông Gióp, Đầy Tớ Trọn Vẹn Của Chúa”, Gióp 1:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10332&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đặt Nền Tảng Trên Luật Pháp Chúa”, Ê-xơ-ra 7:25-26, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10331&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Ông Ép-ba-phô-đích”, Phi-líp 2:25-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10330&qt=playa
 

Xem Video Thánh Nhạc: “Đêm Yêu Thương”, Tín Trần

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=180&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Lòng Vui Mừng”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=44&qt=play

Tạ Ơn Đức Chúa Trời

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,3471
 

Nghe Bài Giảng: “Lý Do Nào”, Ê-phê-sô 1:1-14, Mục Sư Trần Thiện Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3462&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tìm Về Hạnh Phúc”, Châm-ngôn 28:14, Mục Sư Trần Thiện Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3455&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Dâng Bài Ca Tạ Ơn Chúa”, Rô-ma 12:1-12; Thi-thiên 100, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3444&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính”, 2 Sa-mu-ên 6:10-12, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3428&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Sự Vụ Tìm Và Cứu”, Gia-cơ 5:19-20, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3416&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Hưởng Giao Ước Của Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 12:43-50, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3405&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Biết Ơn Chúa: Hãy Tôn Ngợi”, Thi-thiên 113, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5124&qt=playa
 

Xem Video Bài Giảng: “Công Việc Vì Đức Tin, Lao Khổ Vì Yêu Thương, Kiên Trì Vì Hy Vọng”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3400&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3400&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Con Gặt Cho Chúa”, Giăng 10:39-42, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10335&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Di Sản Thuộc Linh”, Ê-xơ-ra 8:1-14, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10334&qt=playa
 

Tạ Ơn Chúa Làm Mới Lại

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2092
 

Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2250
 

Nghe Bài Giảng: “Giê-xu Người Thầy Đích Thực”, Giăng 13:1-18, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3542&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Chớ Quên Các Ân Huệ Ngài”, Lu-ca 17:11-19, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3523&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Biết Ơn”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3512&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Lòng Biết Ơn”, 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3503&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa Và Biết Ơn Tình Người”, Thi-thiên 103:1-5, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3490&qt=playa
 

Nghe Bài Giảng: “Biết Ơn Chúa: Hãy Tận Hiến”, Mác 14:3-9, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5111&qt=playa
 

Xem Video  Bài Giảng: “Từ Đời Này Qua Đời Kia”, Thi-thiên 90, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3483&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3483&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Phước Hạnh Của Người Công Chính”, Gióp 1:1-3, VPNS 

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10339&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Tin Tăng Trưởng”, Giăng 11:17-27, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10338&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Ánh Sáng Sự Sống”, Giăng 11:7-16, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10337&qt=playa
 

Sống Với Thánh Kinh: “Danh Chúa Được Tôn Vinh”, Giăng 11:1-6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10336&qt=playa
 

Xem Video  Bài Giảng: “Ba Sức Mạnh Của Thiên Đàng”,  Mục Sư Phạm Hữu Thịnh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=45&qt=play
 

Ban Cho Hơn nhận Lãnh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2093
 

Hợp Đồng với Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2254
 

Bạn Tha Thứ Cách Nào?

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2253
 

Làm Điều Mình Có Thể

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2252
 

Nghe Bài Giảng: “Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại”, Mác 13:1-27, Mục Sư Nguyễn Bá Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3676&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Sự Nhân Từ Đời Đời Của Chúa”, Thi-thiên 103:1-17, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3652&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Mừng Cho Người Biết Ơn Chúa”, Lu-ca 17:11-19, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3640&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Cảm Tạ Trong Sự Vui Mừng”, 1 Sa-mu-ên 1:12-20; Cô-lô-se 4:2; Phi-líp 4:4-7; Ê-phê-sô 5:18-20, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3630&qt=playa

 

Xem Video Bài Giảng: “Vun Tưới Hôn Nhân”, Ê-phê-sô 5:22-33, Hồ Khắc Đàm

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3595&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3595&qt=playa

 

Xem Video Bài Giảng: “Nơi Kín Đáo Của Đấng Chí Cao”, Thi-thiên 91, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3585&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3585&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Nhà Đức Chúa Trời - Thành Ẩn Náu”, Dân-số Ký 1:47-53; Dân-số Ký 35:9-13, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3571&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa III”, Cô-lô-se 1:3-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3554&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Trên Tất Cả Những Điều Chúng Ta Tạ Ơn”, Cô-lô-se 1:11-20, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3532&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Phương Cách Thanh Tẩy Tội Lỗi”, Giê-rê-mi 2:22-25, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10342&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Nho Thuần Chủng Hay Nho Hoang?”, Giê-rê-mi 2:20-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10341&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Tội Ác Ngươi Sẽ Sửa Phạt Ngươi”, Giê-rê-mi 2:18-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10340&qt=playa

 

Ý Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2256

 

Nghe Bài Giảng: “Biết Ơn Chúa: Hãy Thuật Lại”, Mác 5:1-20, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5049&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mời Chúa Vào Gia Đình”, Cô-lô-se 3:18-21, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3785&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mình Chỉ Trích Mình”, Ma-thi-ơ 7:1-5, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3774&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Còn Chín Người Kia Ở Đâu?”, Lu-ca 17:11-19, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3760&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3760&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhờ Ai?”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 11:7-8; Châm-ngôn 30:2-3, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3750&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Mầu Nhiệm Của Lời Cầu Nguyện Được Nhậm”, Lu-ca 1:1-25, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3735&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Sao Chúa Đến”, 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3723&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôn Đấng Christ Làm Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 1:1-2, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10349&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Gọi Làm Thánh Đồ”, 1 Cô-rinh-tô 1:1-2, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10348&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Anh Chị Em Cùng Làm Việc”, 1 Cô-rinh-tô 1:1, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10347&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Chúa Luôn Bên Tôi”, Thảo Lan, Lễ Tạ Ơn

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=197&qt=play

Làm Sao Quên Được

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2096

Rao Báo Tin Mừng

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2261

Được Sai Đi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2260

Nghe Bài Giảng: “Ơn Phước Hay Rủa Sả - Tùy Bạn Đấy”, Lu-ca 12:48b, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3718&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kết Quả Của Lòng Biết Ơn”, 1 Sa-mu-ên 2:1-10; 1 Sa-mu-ên 2:18-21, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3709&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bắt Chước Chúa”, Ê-phê-sô 5:1-7, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3697&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngày Tạ Ơn”, Thi-thiên 103:1-2, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3688&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Cha Gương Mẫu”, Gióp 1:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10346&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Giả Trung Tín”, Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10345&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thờ Thần Không Biết”, Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10344&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cảm Tạ Về Những Ơn Lành Của Chúa”, Thi-thiên 116:1-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10343&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh”, Mục Sư Nguyễn Thỉ, CT NT & CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=48&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tại Sao Chúa Giê-su Phải Giáng Thế”, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương,  CT NT & CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=47&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Kiểm Chứng Niềm Tin Bằng Phương Pháp Khoa Học”, Mục Sư Nguyễn Trường Cửu, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=46&qt=play

Quê Hương Tốt Hơn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2095

Dù Cho Thế Sự Đảo Điên

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2094

Như Sao Sáng Mãi Đời Đời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2259

Sự Kính Sợ Chúa Hằng Còn Luôn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2258

Làm Thế Nào Để Ân Điển Được Khơi Động

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2257

Trao Cho Chúa Mọi Gánh Nặng

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,3862

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Cơ Đốc Trưởng Thành”, Ma-thi-ơ 8:5-13, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3852&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Góc Cạnh Của Sự Tạ Ơn”, Phi-líp 4:6-7, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3840&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gia Đình Hạnh Phúc”, Thi-thiên 128:1-6, Mục Sư Dương Đình Nguyện

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3828&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gặp Mặt Chúa”, Ê-xê-chi-ên 1:1-28, Mục Sư Lê Thế Đinh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3820&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Hy Vọng Từ Gia Phổ”, Ma-thi-ơ 1:1-17, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3806&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bài Ca Cảm Tạ”, Thi-thiên 100, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3790&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bày Tỏ Tình Yêu”, 1 Giăng 4:11-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10352&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đặc Tính Của Tình Yêu”, 1 Giăng 4:9-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10351&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nguồn Tình Yêu”, 1 Giăng 4:7-8, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10350&qt=playa

Đến Với Giáng Sinh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2098

Xây Dựng Trong Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2097

Khoẻ Mạnh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2264

Sự Bất Kính

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2263

Làm Ít Và Tin Cậy Nơi Chúa Nhiều Hơn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2262

Nghe Bài Giảng: “Cất Tiếng Hát Vui Mừng Trong Ban Đêm”, Lu-ca 8:14; Gióp 35:10, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3978&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Cái Sự Sáng”, Ê-phê-sô 5:8-14, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3976&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Được Phước I”, Lu-ca 1:39-56, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3948&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Căn Nguyên Của Vấn Đề”, Sáng-thế Ký 21:8-21, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3930&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Dọn Tấm Lòng”, Giăng 1:19-28, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3921&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giô-sép Trong Niềm Tin”, Ma-thi-ơ 1:18-25, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3915&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ - Sự Bình An Chúng Ta”, Ê-phê-sô 2:11-22, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3912&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tinh Thần Giáng Sinh Yêu Thương”, Giăng 3:36, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3887&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3887&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Hi Vọng Vinh Quang”, Cô-lô-se 1:25-2:3, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=3875&qt=playa

https://vietchristian.com/pl.asp?id=MCwzODY2LGF2

Sống Với Thánh Kinh: “Tiếng Kêu Của Tình Yêu”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-60, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10354&qt=playa

Sa-tan Nghe Bài Giảng: “Sa-tan”, Gióp 1:6-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10353&qt=playa

Xem video bài giảng: “Cụ Si-mê-ôn Đón Chúa Giê-su”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT & CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=50&qt=play

Xem video bài giảng: “Chúa Giáng Sinh Vì Ai?”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=49&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Trong Thánh Linh”, Rô-ma 14:13-23, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4260&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “In-N-Out”, Lu-ca 2:15-20, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4228&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Có Trong Đội Ngũ?”, Cô-lô-se 4:7-18, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4214&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ra Khỏi Ai-cập”, Ma-thi-ơ 2:13-20, Rev. Dale Sewall

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4207&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4207&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Giáng Sinh Trước Giáng Sinh”, Lu-ca 1:39-56, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4205&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Tin Của Sự Sống”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:33-36; Giăng 6:45-50, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4193&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sức Lực Từ Chúa”, Cô-lô-se 3:22-4:6, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4189&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tay Chúa Phù Trợ”, Ê-xơ-ra 8:21-23, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10362&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quên Mục Đích Sống”, Ê-xơ-ra 8:15-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10361&qt=playa

Quà Quý Cho Bạn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2101

Danh Nữ Truyền Giáo - Betsey Stockton (1798-1865)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2270

Sự Bình An Giáng Sinh qua sự Giải Hòa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,4377

Nghe Bài Giảng: “Sự Bình An Vĩnh Cửu”, Ê-sai 9:1-6, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4356&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Niềm Vui Cho Trần Gian”, Lu-ca 2:1-14, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4335&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4335&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lấy Gì Đền Đáp”, Thi-thiên 116:1-19, Mục Sư Nguyễn Sang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4332&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Cứu Rỗi”, Ê-sai 61:1-11, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4317&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Được Chúa Dùng”, Ma-thi-ơ 1:18-25, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4308&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Cậy Vâng Lời”, Giăng 11:38-40, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10366&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Lại Đau Lòng Nữa”, Giăng 11:33-38, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10365&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Giê-xu Khóc”, Giăng 11:28-36, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10364&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vật Thánh - Người Thánh”, Ê-xơ-ra 8:24-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10363&qt=playa

Xem Video Nhạc “Khúc Nhạc Giáng Sinh 2016” và Bài Giảng, NTVCS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=53&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Mùa Giáng Sinh”, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=52&qt=play

Cảm Nghĩ Giáng Sinh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2102

Bài Giảng Của Vũ Trụ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2272

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2272

Người Có Nghĩa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2271

Bốn Lý Do Tại Sao Bạn Không Nên Lo Lắng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2271

Nghe Bài Giảng: “Đấng Chịu Xức Dầu”, Thi-thiên 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Bá Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4179&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo”, Ê-sai 61:1-3; Lu-ca 4:18-19, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4165&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lễ Vật Dâng Chúa Giáng Sinh”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Võ Bá Thanh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4154&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dành Một Chổ Cho Chúa”, Lu-ca 2:4-7, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4144&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Được Phước II”, Lu-ca 1:39-56, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4134&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sứ Giả Của Vua Trời”, Lu-ca 1:5-20, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4128&qt=playa

Chờ Đón Chúa Giáng Sinh Trở Lại

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,4123

Nghe Bài Giảng: “Bình An Trong Tín Thác”, Ma-thi-ơ 1:18-25, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4102&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngài Đang Ở Giữa”, Ê-sai 30:15; Ê-sai 64:1-3, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4088&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kết Tình Bầu Bạn”, Châm-ngôn 3:32; Giăng 15:13; Khải-huyền 3:20, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4085&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Là Đấng Tối Cao”, Gióp 1:13-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10360&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 1:1-2, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10359&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Yêu Chúa Và Phục Vụ Hội Thánh”, Giăng 21:15-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10358&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Đã Đến”, Mục Sư Hồ Bình Minh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=51&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Ý Nghĩa Giáng Sinh”, Giăng 1:1-14, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4542&qt=playa

Bình An Dưới Thế

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,4530

Nghe Bài Giảng: “Sẵn Sàng Đón Chúa”, Lu-ca 2:25-40, Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4524&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quà Giáng Sinh Vô Giá”, Rô-ma 8:31-39, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4512&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hòa Chung Niềm Vui Lớn”, Lu-ca 2:8-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10373&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gia Phả Của Chúa Giê-xu”, Ma-thi-ơ 1:1-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10372&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ca Ngợi Sự Giáng Thế Của Vua Giê-xu”, Thi-thiên 96, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10371&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Em-ma-nu-ên”, Mục Sư Lê Thành Hiệp, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=54&qt=play

Chúc Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2106

Giáng Sinh Xưa, Giáng Sinh Nay

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2105

Ngôi Lời

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2104

Máng Cỏ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2279

Máng Cỏ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2278

Uy Quyền Trong Danh Jêsus

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2277

Hãy Biết Chúa Đang Điều Khiển

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2276

Xem Video Bài Giảng: “Tin Mừng Của Giáng Sinh”, Ê-sai 9:5, Mục Sư Đoàn Hưng Thiện

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4558&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4558&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sức Mạnh Của Sự Hiện Diện”, Rô-ma 5:6-8; Ma-thi-ơ 18:19-20, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4656&qt=playa

Ba Ngày Trong Đời Giăng Baptit

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,4635

Nghe Bài Giảng: “Mắt Con Đã Thấy Sự Cứu Rỗi”, Lu-ca 2:25-40, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4632&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Giáng Thế”, Ê-sai 9:1-15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4620&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Về Từ Máng Cỏ”, Lu-ca 2:8-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4605&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bước Chân Người Khôn Ngoan”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4592&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Giáng Sinh, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4583&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Say Mê”, 2 Cô-rinh-tô 10:4-55, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4571&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nếu Đức Chúa Trời Muốn”, Công-vụ các Sứ-đồ 18:18-23, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10376&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Trông Đợi Chúa”, Lu-ca 2:25-38, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10375&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Khao Khát Chúa”, Lu-ca 2:8-20, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10374&qt=playa

Lời Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2108

Nhớ Chúa Giáng Sinh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2107

Chết Nhưng Chưa Hết

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2280

Nhớ Đến Chúa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6924

Xem Video Bài Giảng: “Niềm Hy Vọng Trong Chúa Cứu Thế”, Sáng-thế Ký 3:6-15, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6921&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6921&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dân Ngoại Cũng Không Làm Vậy”, 1 Cô-rinh-tô 5:1-13, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6920&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Thờ Phượng Chúa Đẹp Lòng”, Rô-ma 12:1-8, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6892&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Mừng Cho Người Nghèo”, Lu-ca 4:16-21; Lu-ca 7:21-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9977&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành”, Lu-ca 3:15-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9976&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Chúa Giê-xu Là Ai? (Phần 1)”, Nicky Gumbel, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=936&qt=play

Xin Ngài Chỉ Dạy

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1920

Rụng Lá

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1919

Đáp Lại Lời Cầu Xin

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1991

Cách Chữa Trị Sự Khô Hạn Mang Lại Bởi Tội Lỗi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1990

Con Cần Ngọn Lửa Ấy

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1989

Nghịch Lý

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1988

Nghe Bài Giảng: “Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời”, Lu-ca 10:38-42, Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4709&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bốn Chữ Quan Trọng Trong Đời Sống”, Ma-thi-ơ 6:5-13, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4700&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Mừng Cho Muôn Dân”, Lu-ca 2:1-20, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4698&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Đã Đến”, Lu-ca 19:10, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4681&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4669&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4669&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ân Điển Lạ Lùng”, Ê-sai 9:5, Mục Sư Bùi Quang Túc.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4665&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4665&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Hoàn Tất Mọi Việc”, Phi-líp 1:3-11,VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10379&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phép Báp-tem Ăn Năn Chưa Đủ”, Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-7, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10378&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tâm Tình Và Sứ Điệp”, Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10377&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Giê-xu Người Đem Mùa Xuân”, Mục Sư Phạm Hữu Nhiên, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=55&qt=play

Bài Giảng Của Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2109

Thời Gian

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2284

Khôn Ngoan Kỳ Diệu Của Chúa Được Bày Tỏ Trong Cõi Tạo Vật

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2283

Từ Biệt Sợ Hãi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2282

Đến Đặng Thờ Lạy

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2281

Nghe Bài Giảng: “Năm Mới Khởi Đầu Mới”, Khải-huyền 21:5; Ca-thương 3:23; Ê-phê-sô 4:22-24, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4848&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Càng Đẹp Lòng Cha Thánh”, Lu-ca 2:41-52, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4842&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mới Trong Năm Mới”, 2 Cô-rinh-tô 5:16-21, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4817&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiến Bước Với Chúa”, Lu-ca 2:16-20, Mục Sư Nguyễn Sang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4813&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khởi Đầu Hệ Trọng: Ngôi Lời”, Giăng 1:1-4; Giăng 1:16, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4802&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Biết Chúa: Điều Cao Quý Vô Vàn”, Phi-líp 3:4-14, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4786&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4786&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đều Lớn Lao Sắp Tới”, Mi-chê 6:1; Thi-thiên 25:3-13, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4767&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tâm Tình Đầu Năm”, Phi-líp 1:3-11, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4757&qt=playa

Hãy Xin, Tìm Và Gõ

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,4733

Nghe Bài Giảng: “Chúa Sẽ Làm Mới Lại”, Khải-huyền 21:5; Rô-ma 8:18-25, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4722&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Sống Theo Thánh Linh Hay Xác Thịt?”, Rô-ma 8:5-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10383&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Hành Trình Thuộc Linh”, Ê-phê-sô 4:17-24, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10382&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Nền Tảng Của Hy Vọng”, 1 Phi-e-rơ 1:3-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10381&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Kết Thúc Tốt Đẹp”, Truyền-đạo 7:5-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10380&qt=playa

Người Công Bình Được Cứu

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2110

Quyền Năng Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2285

Xem Video Bài Giảng: “Những Quyết Định Đầu Năm”, Ma-thi-ơ 22:37-39, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4930&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4930&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngày Mồng Một Tháng Giêng”, Sáng-thế Ký 8, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4897&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năm Mới Tìm Kiếm”, Thi-thiên 90:12, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4880&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếu Tôi Là Tỷ Phú”, Lu-ca 18:18-27, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4868&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mồng Một Tháng Giêng”, Xuất Ê-díp-tô Ký 40, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4864&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sứ Điệp Đầu Năm - Chúa Gọi!”, Giê-rê-mi 1:4-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4295&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Hành Trình Theo Chúa (2)”, 1 Phi-e-rơ 2:18-25, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10385&qt=playa

Sống Với Thánh Linh: “Hành Trình Theo Chúa (1)”, Ga-la-ti 2:20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10384&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Yêu Và Sự Chăm Sóc”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=56&qt=play

Vương Quốc Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2111

Mùa Xuân Đến, Suy Nghĩ Tản Mạn Về Ngũ Phúc Lâm Môn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2289

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (phần 1: Ma Quỉ)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2288

Quên Đi Niềm Đau Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2287

Đền Tạm Trong Tôi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2286

Một Nếp Sống Mới

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,5130

Nghe Bài Giảng: “Quyết Định Cho Năm Mới”, Ê-sai 60:1-3, Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5113&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chọn Lại Con Đường”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:15-19, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5091&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vững Lòng Bền Chí”, Giô-suê 1:8-9, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5061&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tận Dụng Thì Giờ”, Ê-phê-sô 5:15-21, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5047&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự An Ninh Giữa Cuộc Sống Vô Thường”, Ma-thi-ơ 14:22-33, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5038&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hợp Tác Với Chúa Để Làm Công Việc Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-5, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5025&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nghĩa Phu Thê”, Ê-phê-sô 5:22-33, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5009&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hiệp Thông: Để Niềm Vui Được Trọn”, Phi-líp 2:1-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4988&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4988&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tin Lành Là Gì?”, Ga-la-ti 1:6-10, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4971&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4971&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cố Quên?”, Khải-huyền 2:5, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4955&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khải Tượng Hội Thánh”, Ê-phê-sô 4:13, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4941&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bắt Đầu Từ Đức Chúa Trời”, Sáng-thế Ký 6:8-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10389&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thắng Sự Thử Thách”, Gióp 2:7-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10388&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Tin Vâng Lời”, Sáng-thế Ký 12:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10387&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Luôn Đồng Hành”, Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10386&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Mục Đích Hội Thánh”, 1 Cô-rinh-tô 10:31, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5399&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi”, Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5372&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Xây Dựng Lại”, Ê-sai 53:1-6; Rô-ma 10:16-17; Xa-cha-ri 4:6-7, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5355&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Hội Thánh Chiến Thắng”, Ma-thi-ơ 16:13-20, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5330&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Năng Lực Để Làm Nên Mới”, Ê-sai 40&25-31, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5314&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Một Đời Sống Có Ý Nghĩa”, Ga-la-ti 1:11-24, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5297&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5297&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Sứ Mạng Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5061&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Ngước Nhìn Xem Chúa”, Thi-thiên 121, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5281&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Quản Trị Vật Thánh”, Ê-xơ-ra 8:24-34, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10396&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khóc Với Người Khóc”, Gióp 2:11-13, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10395&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Lãnh Đạo Thành Công”, Ê-xơ-ra 8:31-34, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10394&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trải Nghiệm Ơn Phước Chúa”, Sáng-thế Ký 8:1-22, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10393&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Còn Hội Thánh Thì Sao?”, Nicky Gumbel, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=57&qt=play

Sự Trông Cậy Trong Đấng Christ

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2115

Mùa Xuân Vĩnh Cửu

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2114

Nghe Bài Giảng: “Càng Yêu Chúa Hơn”, 1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5269&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Tương Lai, Một Hi Vọng”, Giê-rê-mi 29:10-13, Mục Sư Lê Thiện Dũng.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5252&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ Và Hội Thánh”, Ma-thi-ơ 16:18-19, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5222&qt=playa

Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai.

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,5202

Nghe Bài Giảng: “Tận Dụng Thì Giờ”, Ê-phê-sô 5:15-21, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5187&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết”, Sáng-thế Ký 19:17-29, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5172&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bước Ngoặc Mới”, Giô-suê 1:1-9, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5150&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Hành Động Theo Lời Chúa”, Sáng-thế Ký 7:1-24, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10392&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Tin Cậy Đức Chúa Trời”, Sáng-thế Ký 6:11-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10391&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Sống Theo Tiêu Chuẩn Của Đức Chúa Trời”, Sáng-thế Ký 6:1-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10390&qt=playa

Em Lo Sợ?

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2113

Chuẩn Bị Đón Xuân

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2112

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (Phần 2: Thế Gian)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2293

Tại Sao Bạn Làm Điều Mà Bạn Không Muốn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2292

Ban Cho Trong Khi Còn Sống

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2291

Đắc Thắng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2290

Nghe Bài Giảng: “Đừng Sợ”, 2 Ti-mô-thê 1:7, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5694&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiếng Gà Gáy: Hãy Trỗi Dậy Sau Thất Bại”,Lu-ca 22:31-34, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5679&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Đạo Trong Hôn Nhân”, Ê-phê-sô 5:22-33, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5664&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sai Phái Và Uy Quyền Tín Đồ”, Mác 16:15-20, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5632&qt=playa

Con Mắt Sáng Sủa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,5617

Nghe Bài Giảng: “Sứ Mạng Của Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5600&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Như Thế Mới Là Phước”, Thi-thiên 128, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5583&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thà Tôi Không Sinh Ra Còn Tốt Hơn”, Gióp 3:1-13, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10402&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dân Ta Đã Quên Ta”, Giê-rê-mi 2:31-32, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10401&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Chịu Sự Sửa Dạy”, Giê-rê-mi 2:29-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10400&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thoát Lốt Người Cũ”, Giăng 11:38-44, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10399&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nhiều Sự Chọn Lựa”, Mục Sư Phan Phước Lành, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=58&qt=play

Xuân Bất Tận

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2117

Kẻ Thù Của Cơ Đốc Nhân (phần 3: Sự Mê Tham Của Xác Thịt)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2300

Muốn Thay Đổi Bạn Cần Thực Hiện Sự Lựa Chọn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2298

Nghe Bài Giảng: “Như Thế Mới Là Lộc”, Ma-thi-ơ 13:44-50, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5835&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đặt Nền Tảng Cho Đời Sống”, 1 Giăng 2:15-17, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5819&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5819&qt=playa

Dây Chuẩn Mực Cho Đời Sống

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,5804

Nghe Bài Giảng: “Tết Ta Nơi Xứ Người”,Thi-thiên 112:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5789&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cơn Mưa Phước Lành”, Xa-cha-ri 10:1-3; Gióp 14:1-12, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5773&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xây Dựng Một Hội Thánh Phước Hạnh”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Phạm Thanh Duy.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5758&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5758&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xin Chúa Trở Lại”, Ê-sai 63:7-19, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5746&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Trị Vì”, Ê-phê-sô 1:3-12, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5731&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Kết Hợp Giữa Trời Và Người”, Công-vụ các Sứ-đồ 19:8-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10405&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ân Sủng Và Bình An (2)”, 1 Cô-rinh-tô 1:3, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10404&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ân Sủng Và Bình An (1)”, 1 Cô-rinh-tô 1:3, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10403&qt=playa

Xuân Tha Hương

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2119

Ngũ Quả Ngày Xuân

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2118

Bình Đẳng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2301

Ba Chiến Thắng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2299

Nghe Bài Giảng: “Mọi Sự Đều Trở Nên Mới”, 2 Cô-rinh-tô 5:17, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5923&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Có Phước”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5896&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước”, Sáng-thế Ký 12:1-3, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5881&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Với Tôi”, Thi-thiên 116:1-2, Mục Sư Nguyễn Văn Lý.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5864&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5864&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh”, 1 Cô-rinh-tô 12:12-31a, Thầy Võ Hoàng Thiên Ân.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5846&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thành Đạt Và Thành Công”, Giô-suê 1:1-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10409&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mọi Sự Đều Thịnh Vượng”, Thi-thiên 1:1-6, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10408&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Một Năm Nhìn Lại”, Thi-thiên 103:1-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10407&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đuổi Quỷ Hay Quỷ Đuổi?”, Công-vụ các Sứ-đồ 19:13-20, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10406&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tết Nguyên Đán”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=60&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Khúc Nhạc Xuân 2017”, NTVCS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=59&qt=play

Xuân Đắc Thắng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2121

Thỏa Hiệp?

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2120

Đọc Nắng Đã Lên Rồi Của Thanh Hữu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2304

Dâng Phần Mười Thời Gian Và Khả Năng Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2303

Thập Tự Giá Minh Chứng Giá Trị Của Bạn Thế Nào

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2302

Nghe Bài Giảng: “Thảnh Thơi Nhẹ Nhàng”, Phi-líp 1:21-26; Thi-thiên 27:9-10; Ma-thi-ơ 11:25-30, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6068&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Phước, Hái Lộc, Hưởng Thọ”, Thi-thiên 84, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6047&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Như Mùa Xuân Tràn Sức Sống”, 1 Giăng 1:1-10, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6023&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Tiên Tri Năm Mới”, Hê-bơ-rơ 13:5-6, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6006&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Nhướng Mắt Lên Mà Nhìn”, Giăng 4:35-42, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5982&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5982&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Của Sự Sáng Tạo”, Sáng-thế Ký 1:1-25, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5970&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Nhận Biết Chúa Xuân”, Châm-ngôn 3:1-10, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5955&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xuân Bừng Sáng”, Ê-sai 60:1, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=5940&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nương Náu Mình Nơi Chúa”, Thi-thiên 34:4-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10411&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ai Sẽ Được Phước?”, Thi-thiên 128:1-6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10410&qt=playa

Lời Cầu Nguyện Buổi Sáng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2123

Tết Hy Vọng!

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2122

Chúa Luôn Ở Cùng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2306

Bão Tố Trong Đời Sống

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2305

Nghe Bài Giảng: “Lời Hứa Và Mạng Lệnh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6154&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Cha Gương Mẫu”, Gióp 1:1-5, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6159&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thịnh Vượng Mọi Mặt”, 3 Giăng 1:1-8, Mục Sư Lê Thế Đinh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6145&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mới Trong Năm Mới”, 2 Cô-rinh-tô 5:16-21, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6124&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xuân Bất Tận”, Thi-thiên 90:12, Mục Sư Bùi Quang Túc.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6102&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6102&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Như Thế Mới Là Thọ”, Thi-thiên 90:1-2; Thi-thiên 90:14-17, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6086&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ước Mong Được Chết”, Gióp 3:13-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10416&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chết Để Được Tự Do”, Rô-ma 7:1-6, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10415&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hành Động Của Tình Yêu”, 1 Giăng 4:7-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10414&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Cứu Người Tin”, Giăng 3:16-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10413&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mọi Người Đều Đã Phạm Tội”, Rô-ma 1:29-32, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10412&qt=playa

Xuân Thì Thật Xuân!

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2126

Chúa Bình An

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2125

Gieo Và Gặt

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2124

Có Cái Nhìn Của Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2309

Tin Cậy Mỗi Ngày

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2308

Hoàn Toàn Mới

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2307

Nghe Bài Giảng: “Cam Kết Hay Thoát Thân”, Đa-ni-ên 6:10, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6471&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “8 Điều Cần Làm Để Bắt Đầu Một Năm Mới Đầy Phước Hạnh”, Châm-ngôn 4:18, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6450&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6450&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nuôi Dạy Con”, Ê-phê-sô 6:4, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6440&qt=playa

Siêng Năng Hầu Việc Chúa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6412

Nghe Bài Giảng: “Phước Ở Bên Trong”, Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6399&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”, 1 Sa-mu-ên 16, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6376&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Xưng Công Bình: Qua Phép Cắt Bì? – KHÔNG!”, Rô-ma 4:9-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10420&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Bày Tỏ Của Đức Chúa Trời”, Rô-ma 1:18-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10419&qt=playa

Tình Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2128

Tình Yêu Và Sự Sáng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2127

Kính Sợ Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2313

Lấp Đầy Cuộc Sống Của Bạn Bằng Tình Yêu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2312

Lửa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2311

Cách Chúa Chọn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2310

Nghe Bài Giảng: “Hứa Và Mạng Lệnh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6542&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đứng Dậy! Vác Và Đi!”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-9, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6532&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Kết Quả Và Gia Tăng (Phần 1)”, Giăng 15:1-8, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6509&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6509&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Chăn”, Ma-thi-ơ 16:18-19, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6498&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đời Sống Kết Quả”, Giăng 15:1-8, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6485&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6485&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Yên Nghỉ Trong Chúa”, Gióp 3:20-26, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10423&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin: Con Đường Duy Nhất”, Rô-ma 4:16-17, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10422&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Xưng Công Bình: Qua Luật Pháp? – KHÔNG!”, Rô-ma 4:13-15, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10421&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hôn Nhân Bền Vững”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=61&qt=play

Hãy Chiếu Sáng Đi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2130

Chỉ Tình Yêu Còn Lại

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2129

Nghe Bài Giảng: “Một Chuyện Tình Đẹp Nhất”, 1 Sa-mu-ên 18:17-30, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6729&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Cứu Để Phục Vụ”, Mác 10:35-45, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6718&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thành Phần Đi Theo Chúa”, Ma-thi-ơ 9:9, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6711&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Có Chúa Giê-xu, Đời Tôi Thấy Thỏa Lòng”, Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6689&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thờ Phượng Thật (Phần II)”, Giăng 4:23-24, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6677&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bài Trắc Nhiệm Tình Yêu”, 1 Cô-rinh-tô 13:1-7, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6665&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Yêu Yêu Yêu”, 1 Cô-rinh-tô 13:4-8, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6649&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Sống Trong Tôi”, Ga-la-ti 2:20, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6636&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6636&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lời Mời Sống Trưởng Thành”, 1 Phi-e-rơ 1:22-2:2; Hê-bơ-rơ 6:1, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6611&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6611&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Kết Quả Và Gia Tăng (Phần 2)”, Giăng 15:1-8, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6593&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6593&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tội Cao Đến Tận Trời”, Ê-xơ-ra 9:5-7, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10426&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hai Hình Ảnh Trái Ngược”, Ê-xơ-ra 9:1-4, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10425&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Một Dòng Dõi Thánh”Ê-xơ-ra 9:1-2, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10424&qt=playa

Hiệp Chung

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2131

Nhìn Xem Người Trọn Vẹn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2315

Nghe bài Giảng: “Sống Đạo Nơi Làm Việc”, Ê-phê-sô 6:5-9, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6806&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Cơ Nghiệp Thuộc Linh”, 1 Sa-mu-ên 1, Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6776&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 1:1-3, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=669&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Cha Mẹ Và Con Cái”, Ê-phê-sô 6:1-4, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6772&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Ngày Nghỉ Thánh”, Sáng-thế Ký 2:1-3, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6756&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Yêu Nhau Trái Ấu Cũng Tròn”, 1 Phi-e-rơ 3:1-7, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6739&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Bạn Tốt”, Gióp 4:1-6, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10430&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lập Mưu Giết Chúa”, Giăng 11:53-57, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10429&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tòa Công Luận Thiếu Công Lý”, Giăng 11:47-53, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10428&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vững Lòng Rao Truyền Danh Chúa”, Giăng 11:43-46, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10427&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Muốn Của Chúa”, Mục Sư Lê Ngọc Vinh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=63&qt=play

Có Tấm Lòng Như Trẻ Thơ

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2133

Nhiều Lần

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2132

Một Tấm Gương Tin Kính

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2318

Lời Chúa Cho Bạn Một Khởi Đầu Mới

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2317

Cách Chúa Dùng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2316

Nghe Bài Giảng: “Ân Tứ Dư Dật’, 1 Cô-rinh-tô 1:4-9, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6967&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Trọn Vẹn”, 1 Giăng 4:7-21, Mục Sư Hà Cẩm Tú.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6954&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sự Thăng Cấp Đến Từ Nơi Chúa”, Thi-thiên 75:6-7, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6942&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6942&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cuộc Viễn Chinh Tiếp Diễn”, Giô-suê 1:1-9, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6910&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Trong Bụng Cá”, Giô-na 2:1-9, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6884&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hầu Việc Chúa”, Đa-ni-ên 6:10-28, Mục Sư Nguyễn Hữu Cương.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6876&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Yêu Thương! Kiên Nhẫn!”, Ma-thi-ơ 13:36-42, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6866&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thờ Phượng Và Phục Vụ Chúa Theo Lẽ Thật Và Linh”, 2 Sa-mu-ên 6, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6850&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lúa Mì Và Cỏ Lùng”, Ma-thi-ơ 13:24-30, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6842&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa”, Ga-la-ti 3:21-29, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6829&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6829&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Thịnh Vượng”, 3 Giăng 1:8, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6793&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Chịu Ăn Năn”, Giê-rê-mi 2:33-37, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10431&qt=playa

Đưa Tay Đụng Chúa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7044

Nghe Bài Giảng: “Sự Cầu Nguyện”, Ê-sai 54:2-3, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7027&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tận Tâm Phục Vụ”, Ê-phê-sô 6:5-9, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7002&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phục Hồi Lại”, Phi-líp 4:10-13; Thi-thiên 62:8-10, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6992&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khát Khao Nước Hằng Sống”, Giăng 4:13-14, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6986&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Cho Người Được Chọn”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6975&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hằng Vì Anh Chị Em Tạ Ơn Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 1:4-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10434&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Từ Hoàn Cảnh”, Giê-rê-mi 3:1-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10433&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cứ Phạm Tội Theo Lòng Mình Muốn”, Giê-rê-mi 3:1-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10432&qt=playa

Chúa Dùng Bạn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2135

Đầy Dẫy Dức Thánh Linh!

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2134

Thiên Sứ (Phần 1)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2322

Lời Chúa Mở Khóa Tiềm Năng Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2321

Chẳng Chuyển Dời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2320

Tin Lành Cứu Rỗi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2319

Nghe Bài Giảng: “7 Bước Để Cầu Nguyễn Hiệu Quả”, 2 Sử-ký 7:17-22, Mục Sư Dương Đình Nguyện.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7209&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Của Cơ Hội Thứ Hai”, Giô-na 3:1-10, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7203&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kiêng Ăn Chúa Chọn”, Ê-sai 58, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7176&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Để Ân Điển Ra Vô Ích”, Ga-la-ti 2:21, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7174&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiến Trận Tâm Linh”, Ê-phê-sô 6:10-18, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7156&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Noi Gương Để Làm Gương”, 1 Cô-rinh-tô 11:1, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7135&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Thịnh Vượng (Phần 2)”, 3 Giăng 1:2, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7122&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Đi Trước Ý Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:15-26, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7096&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Những Nguyên Tắc Để Kết Quả Và Thành Công”, Giăng 15:1-8, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7086&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7086&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Mối Thông Công Của Người Tin Chúa”, 1 Giăng 1:1-7, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7076&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7076&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Được Chúa Dùng”, 1 Sa-mu-ên 16, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7061&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đối Diện Với Sự Chống Đối”, Công-vụ các Sứ-đồ 19:21-41, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10438&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Giữ Kẻo Ngã”, Gióp 4:1-6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10437&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Làm Cho Lớn Lên”, 1 Cô-rinh-tô 1:4-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10436&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dư Dật Về Mọi Điều Ban Cho”, 1 Cô-rinh-tô 1:4-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10435&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trao Chúa Nan Đề Trong Cuộc Sống”, Mục Sư Phan Phước Lành , TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=64&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Biến Cố Và Cơ Hội”, Mác 1:14, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7402&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Sáng Tạo Cho Mối Quan Hệ”, Sáng-thế Ký 2:18-25, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7401&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Cảm Keo Sơn”, Ru-tơ 1:6-18, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7400&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thánh Nhân Và Tội Nhân”, Lu-ca 18:9-14, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10449&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vì Sao Đến Đó?”, Lu-ca 16:19-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10448&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Bàn Chân Người Truyền Đạo”, Thiên Kiều Giang

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=198&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Thỏa Lòng”, 1 Ti-mô-thê 6:6, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=78&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Giá Trị Của Đồng Tiền”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=77&qt=play

Tạm Cư Tị Nạn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2140

Lỡ Làng Qua Đi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2139

Thách Thức Cá Nhân

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2331

Làm Thế Nào Để Kết Nối Với Thánh Linh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2330

Khi Chúa Ra Tay

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2329

Ba Điều Cần Có

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2328

Nghe Bài Giảng: “Ôn Cố Tri Tân”, Giăng 12:1-11, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7397&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Chúa Giữ Chặt Chúng Ta (Phần 2)”, Rô-ma 8:31-39, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7396&qt=playa

Gây Dựng Nhau

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7394

Xem Video Bài Giảng: “Cứ Ở Trong Lời Của Chúa”, Giăng 8:31-32, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7393&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7393&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trang Bị Để Chiến Đấu”, Ê-phê-sô 6:10-20, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7392&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Tấm Lòng Không Chịu Dạy Dỗ”, Giô-na 4, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7391&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lời Mời Dự Phần Làm Việc”, 2 Cô-rinh-tô 9:10-15, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7390&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7390&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Giàu Mà Dại”, Lu-ca 12:16-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10447&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bạn Đang Quan Tâm Điều Gì?”, Lu-ca 12:13-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10446&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Chúa Cho Gia Đình”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10445&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngã Lòng”, 1 Sa-mu-ên 16:7; Châm-ngôn 4:23, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=76&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Di Sản Để Lại Cho Con”, Rev. Doug Kellum, Niềm Tin & Cuộc Sống

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=75&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Làm Sao Để Chống Lại Điều Ác”, Nicky Gumbel, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=74&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Đồng Tâm Nhất Trí”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-13, Mục Sư Nguyễn Bá Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7389&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Theo Thánh Linh”, Ga-la-ti 5:16-26, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7388&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7388&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Cho Người Phục Vụ”, Ê-phê-sô 6:19-24, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7387&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiếc Cầu Phá Đổ Sự Cô Đơn”, Ê-phê-sô 2:11-18, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7374&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Say Rượu Mới”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7369&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Lính Canh Chúa Gọi”, Ê-xê-chi-ên 3:16-21, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7338&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kỳ Thuận Tiện”, 2 Cô-rinh-tô 6:2, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7326&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Chúa Giữ Chặt Chúng Ta (Phần 1)”, Rô-ma 8:31-39, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7314&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gieo Và Gặt”, Gióp 4:7-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10444&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Chan Chứa”, Phi-líp 1:9-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10443&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đời Sống Tấn Tới”, 2 Phi-e-rơ 3:17-18, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10442&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa”, 1 Phi-e-rơ 2:1-3, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10441&qt=playa

Nhìn Xem Người Trọn Vẹn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2138

Mở Mắt

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2137

Thiên Sứ (Phần 2)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2327

Chuẩn Bị Tấm Lòng Của Bạn Cho Lời Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2326

Nghe Bài Giảng: “Đắc Thắng Cám Dỗ’, Sáng-thế Ký 3:1-7, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7411&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Ta Đủ Cho Ngươi Rồi!”, 2 Cô-rinh-tô 12:9, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7410&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tác Động Của Lời Chúa”, Mác 4:1-20, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7409&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7409&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quí Vị Được Sáng Tạo Đặc Biệt”, Sáng-thế Ký 2:4-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7408&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biến Đổi Khi Gặp Chúa”, Lu-ca 24:13-35, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7407&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuẩn Bị Cho Mùa Gặt”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7406&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nói Với Chi Thể Của Thân”, 1 Cô-rinh-tô 12:12-20, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7405&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Nữ Vinh Hiển Của Chúa”, Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7404&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đã Đến Thế Gian”, 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7403&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhen Lại Ơn Chúa”, Ê-xơ-ra 9:8-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10452&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chẳng Có Một Người Công Chính”, Gióp 4:12-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10451&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bao Nhiêu Lần?”, Ma-thi-ơ 18:21-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10450&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cách Lòng”, Cô-lô-se 2:5, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=87&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Con Người Là Gì”, Mục Sư Nguyễn Công Văn, Niềm Tin & Cuộc Sống

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=86&qt=play

Người Yêu Của Linh Hồn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2141

Nghe Bài Giảng: “Tâm Trạng Ngày Trở Về”, Ru-tơ 1:19-22, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7418&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quên Mình Để Giúp Người”, 2 Sa-mu-ên 12:15-23, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7417&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lời Mời Sống Vui Mừng”, Thi-thiên 30:11-12; Ê-sai 35:1-2; Giăng 15:11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7416&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7416&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ê-sai Và Ba Bước Từng Trải”, Ê-sai 6:1-8, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7415&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Truyền Giáo - Chứng Đạo”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7414&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ (Phần 2)”, 1 Sa-mu-ên 17, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7412&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Ăn Năn Thật”, Ê-xơ-ra 10:1-8, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10454&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Chúa Công Chính”, Ê-xơ-ra 9:8-15, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10453&qt=playa

Xem Video Nhạc: “Chúa Yêu Thế Nhân”, Nguyễn Anh Hậu, Lễ Phục Sinh.

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=199&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Cứng Lòng”, 1 Sa-mu-ên 16:7, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng, VHNT

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=88&qt=play

Đôi Mắt

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2142

Người Nhu Mì

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2332

Nghe Bài Giảng: “Khai Thác Trước Khai Trình”, Ma-thi-ơ 25:13-30, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7422&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh”, Ê-sai 55:8-9; Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 8:28, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7421&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng”, Ga-la-ti 5:26-6:5, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7420&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7420&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Dâng Hiến Đích Thực”, Giăng 12:1-8, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10457&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Ba Anh Em Phục Vụ Chúa”, Giăng 12:1-3, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10456&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Làm Điều Đẹp Ý Ngài”, Ê-xơ-ra 10:9-44, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10455&qt=playa

Xem Video Nhạc: “Đóng Đinh Chúa Thêm Một Lần”, Trương Lê Sơn, Liên Lạc Tác Giả, Nissi United, Lễ Phục Sinh.

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=201&qt=play

Xem Video Nhạc: “Nào Ai Như Giê-xu”, Công Tiếng, Liên Lạc Tác Giả, Nissi United.

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=200&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Hai Lòng”, Gia-cơ 4:8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=93&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Đạo Và Đời”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=91&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Vừa Lòng”, Ê-phê-sô 5:10, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=90&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Hỏa Diệm Sơn”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, NT&CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=89&qt=play

Giàu Hay Nghèo

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2143

Cầu Nguyện Cho Người Thân Tin Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2334

Nghe Bài Giảng: “Chiến Đấu Chống Lại Cám Dỗ”, Ma-thi-ơ 4:1-11, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7433&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Lao Khổ Vì Chi?”, Giăng 6:22-40, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7432&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chưa Có Đức Tin Sao?”, Mác 4:35-41, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7431&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vũ Khí Thuộc Linh”, Ê-phê-sô 6:17b, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7430&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sau Chiến Thắng”, 1 Sa-mu-ên 18, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7429&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Quyết Xung Đột Thứ Yếu”, Rô-ma 14:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7428&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nói Với Chi Thể Của Thân: Yêu Chúa Qua Thờ Phượng”, Ê-sai 6:1-8, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7427&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quyền Năng Chữa Lành Từ Sự Phục Sinh”, Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7426&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Tìm Quý Vị”, Sáng-thế Ký 3:7-15, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7425&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cớ Sao Sờn Ngã Và Bồn Chồn?”, Thi-thiên 42, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7424&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7424&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hội Thánh, Xã Hội Và Tôi”, Ga-la-ti 6:6-10, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7423&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7423&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lý Do Đón Chúa”, Giăng 12:12-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10460&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vững Lòng Bày Tỏ Nếp Sống Mới”, Giăng 12:9-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10459&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Đoán Xét Ai”, Gióp 5:1-7, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10458&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 2)”, Gióp 1:10; Gióp 1:12; Gióp 2:6, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7440&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cái Yếu Của Người Mạnh Và Cái Mạnh Của Người Yếu”, 2 Các Vua 5:1-15, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7439&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nghèo Khó Tâm Linh”, Ma-thi-ơ 5:3, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7438&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Cứu Giữa Gian Nguy”, 1 Sa-mu-ên 19, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7437&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Công Việc Của Chúa”, Giăng 9:1-7, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7436&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cần Gì Để Kết Quả”, Lu-ca 8:11-15, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7435&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7435&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Hứa Của Đấng Nhân Từ”, Giê-rê-mi 3:12-18, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10462&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Kêu Gọi Ăn Năn Của Đấng Nhân Từ”, Giê-rê-mi 3:12-13, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10461&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Di Sản Cho Thế Hệ Tương Lai”, Rev. Doug Kellum, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=95&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Giê-su Là Ai”, Mục Sư Lê Thành Toàn, NT&CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=94&qt=play

Tiếng Gà Gáy

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2145

Lời Thánh Quyền Năng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2144

Phước Cho Người Công Bình

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2339

Chúa Làm Ơn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2338

Một Sự Phục Vụ Trung Tín

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2337

Tại Sao Tôi Nên Tin Chúa Với Nỗi Đau Khổ Của Tôi?

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2336

Mất Mác Lớn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2335

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Chúa Cao Diệu Càng Hơn”, Lu-ca 9:28-36, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7450&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Sắm Sẵn Cho Việc Lành”, 2 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7449&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Tập Chú”, Thi-thiên 16:2; Phi-líp 3:8, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7448&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ”, Lu-ca 9:57-62, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7447&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vị Bác Sĩ Tuyệt Vời”, Mác 5:21-43, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7446&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trở Lại Và Trổ Hoa”, Ô-sê 14:1-9, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7445&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7445&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vợ Chồng Thuận Phục Lẫn Nhau”, 1 Phi-e-rơ 3:1-7, Truyền Đạo Hồ Long.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7444&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7444&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Làm Xấu Hổ Kẻ Khôn Ngoan”, 1 Cô-rinh-tô 1:17-29, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7443&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7443&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Lòng Một Dạ”, 1 Sa-mu-ên 14:1-10, Mục Sư Bùi Quang Túc

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7442&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Binh Khí Tổng Hợp”, Ê-phê-sô 6:18, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7441&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Đấng Thành Tín Gìn Giữ”, 1 Cô-rinh-tô 1:7-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10466&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Cầu Chúa”, Gióp 5:8-16, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10465&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Thiếu Một Ơn Nào”, 1 Cô-rinh-tô 1:7-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10464&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Chờ Ngày Phước Hạnh”, Giê-rê-mi 3:12-18, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10463&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Yêu Thiên Chúa”, Mục Sư Huỳnh Văn Kiểm, NT&CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=97&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Bền Lòng”, Gia-cơ 5:7-8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=96&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Bạn Muốn Thờ Ai?”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7455&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Sự Vâng Phục”, Phi-líp 2:1-11, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7454&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Bạn Giữa Hoạn Nạn”, 1 Sa-mu-ên 20, Thầy Võ Hoàng Thiên Ân.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7453&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cô Nàng Mót Lúa”, Ru-tơ 2:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7452&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dấu Hiệu Cơ-đốc-nhân Trưởng Thành”, Cô-lô-se 4:2-6, Mục Sư Đinh Văn Tư

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7451&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Nhắm Mục Đích Mà Chạy”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:13-16, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10469&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Ngủ Quên”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10468&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Nhân Danh Đức Chúa Giê-xu Christ”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-12, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10467&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đồi Gô-gô-tha’, Mục Sư Nguyễn Văn Huệ, TYKBG.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=99&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Đau Lòng”, Rô-ma 8:28, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=98&qt=play

Khi Chúa Vào Thuyền

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2146

Đừng Chờ Ngày Mai

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2343

Cần Có Một Kế Hoạch Để Tăng Trưởng Tâm Linh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2342

Thiết Hữu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2341

Nghe Bài Giảng: “Nhạt Lòng”, Thi-thiên 103:2, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=100&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Người Mới, Việc Mới”, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7463&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 2)”, Sáng-thế Ký 21:22-34, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7462&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Yêu Thương Nhau Trong Hội Thánh”, Thi-thiên 122, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7461&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bé Dâng Hết Điều Em Có”, Giăng 6:1-13, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7460&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 1)”, Sáng-thế Ký 21:22-34, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7459&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Gương Phục Vụ”, Giăng 13:1-7, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7458&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7458&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúc Phước Là Con Đường Hai Chiều”, Thi-thiên 103, Rev. Timothy Williamson

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7456&qt=playa

Ý Tưởng Và Đường Lối Chúa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7444

Sống Với Thánh Kinh: “Tôn Thờ Đức Chúa Trời’, Gióp 5:17-27, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10472&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kỷ Luật Trong Cuộc Đua”, 1 Cô-rinh-tô 9:24-27, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10471&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tâm Tình Của Sứ Đồ Phao-lô”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10470&qt=playa

Xem Video Nhạc thánh: 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 2:20, Bùi Trung Nhơn

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=202&qt=play

Nhờ Ngài

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2147

 “Thấy Và Tin”, 1 Phi-e-rơ 1:3; Giăng 20:18, VPNS

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2345

Bông Trái Của Người Công Bình

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2344

Nghe Bài Giảng: “Chủ Gia Đình”, Sáng-thế Ký 19:12-16, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7475&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tâm Hồn Cô Đơn”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7474&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Được Tạo Ra Để Đắc Thắng”, Thi-thiên 8:3-6; Sáng-thế Ký 1:28, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7473&qt=playXem:

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7473&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngày Chúa Khóc”, Lu-ca 19:29-44, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7472&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Chúa Đeo Đuổi Ru-tơ”, Ru-tơ 2:14-23, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7471&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Đến Với Con Người”, Rô-ma 5:8-10, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7470&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đến Với Nguồn Nước”, Ê-sai 55, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7468&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7468&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Chúa Tể Trị”, Châm-ngôn 16:1-9, Mục Sư Hồ Bình Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7467&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hôn Nhân, Đời Sau, Và Sự Phục Sinh”, Lu-ca 20:27-38, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7466&qt=playa

Hội Thánh Lý Tưởng

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7465

Nghe Bài Giảng: “Thập Tự Giá: Điên Dại Hay Quyền Phép?”, 1 Cô-rinh-tô 1:17-18, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7464&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khẩn Cầu Trong Sự Kiêng Ăn”, Ê-xơ-tê 4:15-17, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10475&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ai Tể Trị Đời Sống Mình?”, Rô-ma 6:11-14, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10474&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tránh Xa Những Dục Vọng Xác Thịt”, 1 Phi-e-rơ 2:11-12, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10473&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Trong Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:40-42, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7478&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quan Điểm Đời Đời Và Sự Quản Lý Của Cải”, Ê-xơ-tê 4:1-17; Ma-thi-ơ 6:19-24, Jonathan Eggert.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7477&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sợ Hãi”, 1 Sa-mu-ên 21-22, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7476&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Yên Lặng Đợi Chờ”, Ca-thương 3:25-28, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10476&qt=playa

Quản Lý Thời Gian

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2152

Mừng Chúa Phục Sinh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2151

Sao Ngài Lìa Bỏ Con

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2150

Mùa Thương Khó

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2149

Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2148

Danh Nữ Trong Kinh Thánh - Bà Gia-ên (Jael)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2349

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2348

Làm Thế Nào Để Đáp Ứng Khát Vọng Tinh Thần Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2347

Vấp Ngã

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2346

Xem Video Bài Giảng: “Tận Hiến”, Mác 14:3-9, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7487&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7487&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đấng Nghiêm Từ”, Sáng-thế Ký 3:16-24, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7486&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Điều Có Thể Làm”, Mác 14:1-9, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7484&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năm Mục Đích Của Hội Thánh - Phục Vụ”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7483&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mùa Chay - Mùa Tưởng Nhớ”, Mục Sư Mai Tấn David.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7482&qt=playa

Chúa Jêsus Khóc

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7481

Nghe Bài Giảng: “Người Mới, Việc Mới (Phần 2)”, Gia-cơ 2:14-26, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7480&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Xưng Chúa Giê-xu Là Ai?”, Ma-thi-ơ 16:13-18, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7479&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Thể Tránh Hoạn Nạn”, Gióp 6:1-7, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10479&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Thức Lòng Chính Trực”, Nê-hê-mi 6:5-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10478&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Biết Điều Ưu Tiên”, Nê-hê-mi 6:1-4, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10477&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nguội Lòng”, Khải-huyền 2:5, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=102&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Thông Điệp Yêu Thương Từ Thập Giá”,  Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=101&qt=play

Tôn Vinh Cứu Chúa Giê-xu

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2154

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Cha Thiên Thượng”, Giô-na 4:1-11, Mục Sư Võ Bá Thanh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7495&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Bước Theo Ánh Sáng”, Giăng 8:12-30, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7494&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhà Cầu Nguyện”, Mác 11:11-25, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7493&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Chúa Qua Sự Toàn Tri Và Toàn Tại”, Thi-thiên 139:1-12, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7492&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Ghét Tội Đồ Và Yêu Thánh Đồ”, Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7491&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Niềm Vui Kết Quả:”, Giăng 15:1-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7490&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7490&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Được Tạo Ra Để Toàn Thắng”, Thi-thiên 8:3-6; Rô-ma 8:34-39, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem:https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7489&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7489&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Cương Quyết Tiến Thập Tự”, Lu-ca 9:51-56, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7488&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đường Tình Yêu”, Mác 11:1-10, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10482&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Lấy Chiến Thắng”, Nê-hê-mi 6:15-19, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10481&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Biết Giới Hạn”, Nê-hê-mi 6:10-14, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10480&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Con Đường Cứu Rỗi”, NTVCS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=103&qt=play

Phục Sinh Nước Mắt Thăng Hoa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2155

Vết Sẹo Cuộc Đời

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2153

Nghe Bài Giảng: “Sự Khích Lệ”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30; Công-vụ các Sứ-đồ 4:36, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7521&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Họ Sửng Sốt Và Bịa Chuyện”, Ma-thi-ơ 28:11-15, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7520&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Buồn, Tin Vui, Tin Vui Nhất”, Lu-ca 24:1-12, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7518&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Lời Đau Thương Của Chúa”, Ma-thi-ơ 26:36-46, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7517&qt=playa

Chúa Giê-xu Chịu Cám Dỗ

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7515

Nghe Bài Giảng: “Quyền Năng Phục Sinh”, Lu-ca 24:13-35, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7514&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Phục Sinh”, Lu-ca 19:10, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7513&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Đắc Thắng Tử Thần”, 1 Cô-rinh-tô 15:50-58, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7512&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7512&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Lành Cho Bạn”, Rô-ma 1:1-7, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7511&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tìm Và Cứu”, Lu-ca 19:10, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7510&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Nắm Chặt Lấy Đấng Không Khước Từ”, Nê-hê-mi 1:1-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10488&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Kinh Nghiệm Chúa Phục Sinh”, Giăng 20:1-29, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7524&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7524&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Trên Thập Giá”, Giăng 19:17-18; Giăng 19:28-30, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7523&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7523&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lễ Phục Sinh”, Phi-líp 1:21a, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7522&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Mục Đích Của Lời Chúa”, Giăng 12:27-30, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10492&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Đời Sống Sáng Danh Chúa”, Giăng 12:27-28, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10491&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Vinh Quang Thật”, Giăng 12:20-26, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10490&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Tra Xét Lòng Mình”, Nê-hê-mi 1:1-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10489&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Rộng Lòng Tha Thứ”, Ê-phê-sô 4:32, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=110&qt=play

Xem Video Bài giảng: “Bằng Chứng Phục Sinh”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=109&qt=play

Tình Yêu Bất Diệt

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2158

Tự Do Và Phục Sinh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2157

Xin Chúa Tha Thứ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2358

Cuộc Chiến Với Thế Gian

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2357

Đức Tin Nhìn Thấy Mình Qua Đôi Mắt Thiên Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2356

Chúa Phục Sinh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2355

Quyền Năng Để Bước Đi Theo Thánh Linh

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7509

Nghe Bài Giảng: “Chúa Phục Sinh”, 1 Cô-rinh-tô 15:1-4; 1 Cô-rinh-tô 15:12-19, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7508&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Dễ Chết Khó”, Rô-ma 8:9-11; Mác 7:15; Mác 7:20-23, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7507&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Sống Lại Rồi”, Lu-ca 24:1-12, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7506&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bình Minh Đã Đến”, Giăng 20:1-9, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7505&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kết Quả Khi Có Chúa Phục Sinh”, Giăng 12:1-11, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7504&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó”, Giăng 19:17-30, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7503&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phục Sinh Đắc Thắng”, Giăng 11:25-26, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7502&qt=playa

Sự Trông Cậy Đời Đời

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7501

Nghe Bài Giảng: “Những Cây Đinh Vô Hình Đã Giữ Chúa Trên Thập Giá”, Giăng 19:16-24, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7500&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Chết Vì Ai?”, Mác 15:21-47, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7499&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Tấm Lòng Hướng Về Quê Nhà”, Nê-hê-mi 1:1-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10487&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Theo Chân Những Người Đi Viếng Mộ”, Mác 16:1-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10486&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Đứng Bên Chân Thập Tự Đến Cuối Cùng”, Mác 15:38-41, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10485&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Tin Thì Được Sống”, Giăng 3:16, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=108&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Chúa Ban”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Trần Thiện Tri.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7554&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 4)”, Sáng-thế Ký 21:22-34, Mục Sư Mai Tấn David.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7553&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Làm Tỏ Tường (Phần 3)”, Sáng-thế Ký 21:22-34, Mục Sư Mai Tấn David.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7552&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đứng Vững Trong Đấng Christ”, Phi-líp 1:27-29, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7551&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thiên Chức Dạy Dỗ Trẻ Thơ”, Châm-ngôn 22:6, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7550&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Có Chúa Đồng Hành”, Lu-ca 24:13-35, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7549&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tương Quan Với Chúa Và Người”, Sáng-thế Ký 4:1-15, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7548&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hai Người Giàu Nơi Cửa Đẹp”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7547&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Làm Nhân Chứng”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-47, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7546&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7546&qt=playa

Đền Thờ Di Động

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7545

Nghe Bài Giảng: “Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Phần 1)”, Ma-thi-ơ 18:19, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7544&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ai là Người Chúa Thích!”, Ma-thi-ơ 21:28-31, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7543&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thần Đổi Mới”, 1 Sa-mu-ên 10:1-10, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10501&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bạn Chân Tình”, Gióp 6:14-23, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10500&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Dặn Dò Của Sứ Đồ Phao-lô”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-38, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10499&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chọc Giận Hay Cầu Khẩn”, Sáng-thế Ký 4:16-26, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7589&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chính Trị Hay Chính Trực (Phần 2)”, 1 Sa-mu-ên 24, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7588&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Người Kính Sợ Chúa”, Gióp 1:1-21, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7587&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gương Chúa Giê-xu Về Lòng Hiếu Thảo”, Ma-thi-ơ 15:2-6, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7586&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Nữ Tin Cậy Chúa”, 1 Sa-mu-ên 1:1-20, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7585&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Không Biết Nhưng Không Bế Tắc”, Ê-xê-chi-ên 37:1-14, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7584&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nguồn Phước Cho Người Mẹ”, Lu-ca 1:39-44, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7583&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mẹ Siêu Nhiên”, Châm-ngôn 91:1-7, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7582&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chiến Thắng Bằng Sự Chết”, Giăng 12:27-33, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10516&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kêu Gọi Mọi Người Chung Tay”, Nê-hê-mi 2:17-18, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10515&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôn Kính Cha Mẹ”, Lê-vi Ký 19:1-3, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10514&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Công Việc Chúa Cách Khôn Ngoan”, Nê-hê-mi 2:9-16, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10513&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khi Chúa Mở Đường”, Nê-hê-mi 2:1-8, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10512&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mủi Lòng”, Ê-sai 49:15, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=118&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Đó Là Mẹ Tôi”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=115&qt=play

Tháng Năm Rất Đẹp

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2168

Nghe Bài Giảng: “Di Sản Của Mẹ”, Ru-tơ 1:15-18, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7602&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mẹ Được Khen Ngợi!”, Châm-ngôn 31:30, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7601&qt=playa

Vai Trò của Người Phụ Nữ Làm Vợ, Mẹ và Bà

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7600

Nghe Bài Giảng: “Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa”, Ma-thi-ơ 20:20-23, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7599&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Ơi Con Khỗ Quá”, Sáng-thế Ký 21:8-21, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7598&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mẹ Trong Gia Đình Cơ-đốc”, Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7597&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời”, 1 Sa-mu-ên 1:1-20, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7596&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Vợ, Người Mẹ Tuyệt Vời”, Châm-ngôn 31:10, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7595&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện”, Ma-thi-ơ 7:7-11, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7594&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phước Hạnh Cho Mẹ’, Châm-ngôn 31:28-29, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7593&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7593&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Đường Tới Sự Sống Thật”, Giăng 14:1-7, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7592&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bí Quyết Dạn Dĩ”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-31, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7591&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7591&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Ăn Năn Thật”, Giê-rê-mi 4:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10519&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trở Nên Con Cái Của Sự Sáng”, Giăng 12:27-36, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10518&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Học Lời Chúa Hời Hợt”, Giăng 12:27-34, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10517&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Và Sự Cầu Nguyện”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:12-26, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7606&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Thuyết Phục”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-22, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7605&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xây Nhà Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 3:9-15, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7604&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Mẫu Tử”, Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24, Minh Nguyên.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7603&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7603&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Than Thân Trách Phận”, Gióp 7:1-6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10521&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hình Phạt Cho Người Không Ăn Năn”, Giê-rê-mi 4:5-18, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10520&qt=playa

Linh Hồn thống Hối

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2170

Khi Nào

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2169

Vội Vàng Kết Luận

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2378

Hãy Cảnh Giác

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2377

Khá Vững Lòng Bền Chí

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2376

Khi Bạn Thấy Một Nhu Cầu, Hành Động Ngay

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2375

Chống Cự Ma Quỷ (phần 1)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2374

Nuôi Dạy Con Cái

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2373

Nghe Bài Giảng: “Con Người Vinh Hiển”, Thi-thiên 8:3-9, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7618&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Chúa (Phần 2)”, Ma-thi-ơ 8:18-34, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7617&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Chúa (Phần 1)”, Ma-thi-ơ 8:18-34, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7616&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lòng Thương Xót Của Chúa”, Lu-ca 18:18-30, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7615&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đẹp Hay Độc”, 1 Sa-mu-ên 25, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7614&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Giê-xu, Người Anh Cả”, Hê-bơ-rơ 2:9-18, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7613&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7613&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hiểu Rõ Đức Thánh Linh”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:38, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7612&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7612&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Ê-phê-sô”, Khải-huyền 2:1-7, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7611&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Hùng”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:27-42, Mục Sư Nguyễn Xuân Bình

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7610&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7610&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ta Sẽ Sai Ai Đi?”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:9-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 4:10-13, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7609&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cam Kết Bước Đi”, Sáng-thế Ký 5:1-32, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7608&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Người Mẹ Can Trường”, 2 Sa-mu-ên 221:1-14, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7607&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Nhà Cơ-lô-ê”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10524&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Người Công Chính”, Giê-rê-mi 5:1-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10523&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tâm Tình Của Người Chăn”, Giê-rê-mi 4:19-31, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10522&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gây Dựng Trong Tình Yêu”, Ê-phê-sô 4:16, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7578&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thắng Thách Thức”, Đa-ni-ên 3:13-26, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7577&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thánh Lễ Tiệc Thánh”, 1 Cô-rinh-tô 11:23-29, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7576&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Việc Làm Của Đức Thánh Linh”, Giăng 14:16, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7575&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7575&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tái Thiết Đền Thờ”, A-ghê 1, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7574&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhu Mì Là Phước”, Ma-thi-ơ 5:1-12, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7573&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Năng Quyền”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-13, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

1.       Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7572&qt=play

2.       Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7572&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thành Sự Tại Thiên”, Giê-rê-mi 39, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7571&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chỉ Là Một Bụi Gai”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7570&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Chúc Phước”, Ê-phê-sô 6:23-24, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7569&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Đợi Kết Quả Cuối Cùng”, Thi-thiên 37:35-40, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10511&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Cậy Đấng Thành Tín”, Thi-thiên 37:23-29, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10510&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Cậy Đấng Toàn Năng Và Toàn Tri”, Thi-thiên 37:5-7; Thi-thiên 37:16-20, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10509&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thái Độ Của Tâm Trí”, Thi-thiên 37:1-4, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10508&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Thương Của Mẹ”, Mục Sư Ức Chiến Thắng, NT&CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=114&qt=play

Thơ Ngày Hiền Mẫu

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2163

Nghe Bài Giảng: “Theo Dấu Chân Chúa”, Ma-thi-ơ 16:24, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7621&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Được Phái Đi Đâu?”, Giăng 15:1-17, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7620&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Mạnh Sức!”, Ma-thi-ơ 12:29, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7619&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phép Báp-tem Hay Truyền Giảng Phúc Âm?”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-17, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10527&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Christ Có Bị Phân Rẽ?”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-13, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10526&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhìn Xem Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-12, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10525&qt=playa

Yêu Và Ghét

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2176

Bạn Có Biết...

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2175

Bạn Có Muốn...?

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2174

Biết Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2173

Tầm Nhìn Đổi Mới

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2172

Nhớ Mẹ

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2171

Nếm Thử

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2381

Chống Cự Ma Quỷ (Phần 2)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2380

Sống Đắc Thắng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2379

Nghe Bài Giảng: “Tiếp Tục Làm Gạch Nối”, Cô-lô-se 1:15-23, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7632&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Cho Không Xiết Kể”, 2 Cô-rinh-tô 9:6-10, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7631&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đất Lòng Bạn Thế Nào?”, Ma-thi-ơ 13:1-23, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7630&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Chúa (Phần 3)”, Phi-líp 2:5-11; Thi-thiên 24:7-10, Mục Sư Mai Tấn David.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7629&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Con An Ủi”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7628&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Thánh Linh Giáng Xuống Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7627&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Là Quý Trọng”, Phi-líp 3:8, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7626&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Là Một Chiến Sĩ”, Xuất Ê-díp-tô Ký 14:13-14; Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7625&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Người Vinh Hiển II”, Rô-ma 8:28-30, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7624&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tương Giao Mật Thiết”, Ma-thi-ơ 6:5-8, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7623&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Sửa Soạn Để Ứng Hầu Trước Tòa Án”, 1 Cô-rinh-tô 4:5; 2 Cô-rinh-tô 5:10, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7622&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vì Lợi Ích Của Anh Em Do Thái”, Công-vụ các Sứ-đồ 21:15-26, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10530&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thưa Vâng Với Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-14, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10529&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đời Người Mong Manh”, Gióp 7:7-10, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10528&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đi Đúng Đường”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=120&qt=play

Nghe Bài Giảng: “40 Ngày Quan Trọng”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7636&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phục Vụ”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7, Mục Sư Nguyễn Tony

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7635&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7635&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Si-miệc-ơ”, Khải-huyền 2:8-11, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7634&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đẹp Hay Độc II”, 1 Sa-mu-ên 25, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7633&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Mới Tâm Linh”, Thi-thiên 51:1-10, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10533&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Chúa Truyền Sức Sống”, Thi-thiên 119:49-52, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10532&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế”, Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-22:2, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10531&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trật Tự - Vinh Hiển - Phán Xét”, John Bevere, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=121&qt=play

Có Những Lúc

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2178

Mùa Đông Đã Qua

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2177

Bạn Có Thể Tham Dự Mùa Gặt

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2386

Đức Chúa Trời Ban Ánh Sáng Để Chúng Ta Tiến Bước

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2385

Sức Mạnh Và Bài Ca Của Tôi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2384

Sống Đắc Thắng (tt)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2383

Lời Hứa

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2382

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Và Lời Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7648&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nước Trời Giữa Chúng Ta”, Ma-thi-ơ 13:24-36, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7647&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7646&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đèn Chợt Tắt”, Ma-thi-ơ 16:13-23, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7645&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quét Sạch Tất Cả”, Sô-phô-ni 1, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7644&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lễ Ngũ Tuần Và Báp-tem Trong Đức Thánh Linh”, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7643&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7643&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thánh Khiết Giúp Bảo Trì Đền Thờ”, A-ghê 2:10-23, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7642&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Biết Rõ Giá Trị Thật Của Mình”, Châm-ngôn 23:7, Mục Sư Trần Mạnh Hùng

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7641&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7641&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vinh Quang Của Đền Thờ Mới”, A-ghê 2:1-9, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7640&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chiến Sĩ Trận Vong”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-8:1a, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7639&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7639&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thánh Linh Trong Bạn”, Giăng 14:15-18, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7638&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Cậy Vào Sự Chu Cấp Của Chúa”, Phi-líp 4:19, Mục Sư Trần Thiện Đức

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7637&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phục Hồi Tâm Linh”, 2 Sử-ký 34:14-33, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10538&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lập Lại Đời Sống Thờ Phượng”, 2 Sử-ký 29:1-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10537&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phục Hồi Đức Tin”, Gia-cơ 5:19-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10536&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Sự Trả Lời Của Chúa”, Gióp 7:11-16, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10535&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hướng Về Điều Vĩnh Cửu”, 2 Cô-rinh-tô 4:16-18, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10534&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Chúa (Phần 4)”, Ma-thi-ơ 8:18-34, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7656&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Những Con Người Bình Thường”, Mác 16:17-20; 1 Cô-rinh-tô 12:8-11; 1 Cô-rinh-tô 12:28-30, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7655&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngôi Sa-tan”, Khải-huyền 2:12-17, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7654&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Ngũ Tuần Hiệp Nhất Trong Thánh Linh”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7652&qt=playa

Tiến Trình Phục Hưng Tâm Linh

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7651

Nghe Bài Giảng: “Công Vụ Đức Thánh Linh”, Giăng 16:7-15, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7650&qt=playa

Đức Tin Nhất Quyết

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7649

Sống Với Thánh Kinh: “Con Người Hay Công Việc?”, Nê-hê-mi 7:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10539&qt=playa

“Tình Yêu Giáng Thế”, Giao Tâm, Cải Lương, Đất Mới 4, Lễ Giáng Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=209&qt=playa

“Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha”, Nguyễn Bá Nguyên, Cải Lương, Đất Mới 4, Lễ Phục Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=208&qt=playa

“Giê-xu, Món Quà Giáng Sinh”, Giao Tâm, Cải Lương, Đất Mới 4, Lễ Giáng Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=207&qt=playa

“Ngươi Yêu Ta Chăng (Tâm Sự Phi-e-rơ 2)”, Nguyễn Bá Nguyên, Cải Lương, Đất Mới 4

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=206&qt=playa

“Sau Cơn Mưa”, Ngọc Hiền, Cải Lương, Đất Mới 4

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=205&qt=playa

“Lại Cha Yêu Thương”, Nguyễn Bá Nguyên, Cải Lương, Đất Mới 4

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=204&qt=playa

Khôn Ngoan Và Trung Tín

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2180

Bài Học Nơi Ngài

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2179

Đức Tin Tích Cực

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2389

Chăm Sóc Để Đáp Ứng Nhu Cầu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2388

Xem Video Bài Giảng: “Tiếng Nói Sau Cùng”, Hê-bơ-rơ 1:1-4; Hê-bơ-rơ 2:1-4, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7581&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7581&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cô Dâu Quí Hơn Bảy Con Trai”, Ru-tơ 4:1-17, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7580&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Có Thấy Không?”, Giăng 11:17-45, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7579&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Đợi Kết Quả Cuối Cùng”, Thi-thiên 37:35-40, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10511&qt=playa

Không Mặc Cảm

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2167

Vì Con Là Con Của Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2166

Mẹ Đã Đi Rồi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2165

Mẹ Và Tháng Năm

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2164

Tiếng Mẹ - Một Bài Thơ Về Mẹ Cảm Động Lòng Người

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2372

Hạt Giống Của Đức Chúa Trời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2371

Sống Vì Lợi Ích Thiên Đàng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2370

Giống Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2368

Nghe Bài Giảng: “Việc Thiêng Liêng”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-16, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7542&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cái Chết Của Một Vị Vua”, Ê-sai 38:1-20, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7541&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu”, Ru-tơ 3:1-10, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7540&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vững Bước Đi Trên Khổ Đau”, 1 Sa-mu-ên 23, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7539&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cần Được Cầu Thay”, Ê-phê-sô 6:19-20, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7538&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa”, Lu-ca 19:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7537&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:22-27, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10498&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chớ Phân Rẽ Nhau Ra”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10497&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phải Đồng Một Tiếng Nói”, 1 Cô-rinh-tô 1:10-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10496&qt=playa

Ý Nghĩa Cuộc Đời

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2160

Nhớ Chúa Trước Tiên

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2159

Kết Bạn Với Chúa (Phần 1)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2362

Hãy Làm Một Người Phát Ngôn Cho Chúa!

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2361

Đời Sống Khoẻ Mạnh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2360

Chứng Thực Ơn Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2359

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Làm Vững Đức Tin Phục Sinh”, Lu-ca 24, Mục Sư Bùi Quang Túc.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7561&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7561&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Chăn Và Chiên”, Giăng 10:11-21, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7560&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chờ Xem Công Việc Được Thành”, Ru-tơ 3:11-18, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7559&qt=playa
Nghe Bài Giảng: “Chính Trị Hay Chính Trực”, 1 Sa-mu-ên 24, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7558&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mưu Lược Của Sa-tan”, Ê-phê-sô 6:10-20, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7557&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Nói Có Hiệu Lực”, Truyền-đạo 10:12, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7556&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Được Ủy Nhiệm”, Ê-phê-sô 6:21-22, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7555&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thần Của Chúa Trên Người Lãnh Đạo”, Dân-số Ký 27:15-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10504&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầy Dẫy Ân Tứ Phục Vụ”, Xuất Ê-díp-tô Ký 31:1-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10503&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sức Mạnh Chiến Thắng”, Các Quan Xét 3:7-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10502&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tội Nhân Thành Cơ-đốc Nhân”, Mục Sư Phan Vĩnh Cự, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=113&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Yên Lòng”, Thi-thiên 23, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=112&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Sự Bình An”, Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=111&qt=play

Âm Thanh Và Cuộc Sống

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2161

Lời Hứa Ban Thần Linh Mới

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2363

Nghe Bài Giảng: “Xây Nhà Thiêng Liêng”, 1 Cô-rinh-tô 3:1-15, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7568&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sức Mạnh Của Hội Thánh: Đức Thánh Linh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-11, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7567&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Theo Ý Tốt Ngài”, Phi-líp 2:13, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7566&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mọi Người Nhờ Bạn Mà Được Phước”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:12-26, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7565&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Phần 2)”, Giê-rê-mi 33:3, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7564&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Và Sứ Mạng”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7563&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cảm Thông”, Gióp 6:24-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10507&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sức Mạnh Thuộc Linh”, Ê-phê-sô 6:10-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10506&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sức Mạnh Trong Ân Sủng”, 2 Cô-rinh-tô 12:5-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10505&qt=playa

Giá Trị Nào Tồn Tại Với Thời Gian

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2162

Kết Bạn Với Chúa (Phần 2)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2367

Bền Lòng Cầu Nguyện

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2366

Đức Chúa Trời Ban Ánh Sáng Để Chúng Ta Tiến Bước

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2365

Tiếng Nói Lương Tâm

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2364

Xem Video Bài Giảng: “Lòng Ngay Thẳng”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:9-24, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7666&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7666&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tín Hữu Và Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7665&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếp Sống Thiên Đàng: Christ Là Sự Sống Của Tôi”, Cô-lô-se 3:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7664&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Trừng Phạt Đáng Sợ”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7662&qt=playa

Chúa Là Đấng Lớn Hơn

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7661

Nghe Bài Giảng: “Thông Điệp Của Chúa Cho Hội Thánh Ngày Nay”, 1 Cô-rinh-tô 15:50-58, Mục Sư Trần Trọng Luật.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7660&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trụ Cột Hội Thánh Ban Đầu”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7659&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Say Thánh Linh”, Ê-phê-sô 5:15-21, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7658&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7658&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Người Cơ-đốc”, Giăng 14:1-7, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7657&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đáp Ứng Lời Chúa”, Nê-hê-mi 8:9-18, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10577&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Chậm Trễ Chăng?”, Gióp 7:17-21, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10576&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thái Độ Với Lời Chúa”, Nê-hê-mi 8:1-8, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10541&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Những Việc Quan Trọng Cần Làm”, Nê-hê-mi 7:1-4, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10540&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thật Lòng”, 1 Sa-mu-ên 16:7, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng., TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=123&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tình Yêu Của Chúa”, Scott Sweezie, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=122&qt=play

Nghe Nhạc Thánh: “Lời Ru Của Mẹ”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Mẫu

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=219&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Thư Cho Cha”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Ngày Từ Phụ

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=218&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Lời Nguyện Cầu”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=217&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Tâm Sự Phi-e-rơ”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=216&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Câu Chuyện Chúa Phục Sinh”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5, Lễ Phục Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=215&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Ánh Sáng ChoTrần Gian”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=214&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Sơ Lược Phúc Âm Giăng”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=213&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “Tình Yêu Chúa”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Đất Mới 5

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=212&qt=playa

Xem Video Cổ Nhạc: “Tình Yêu Chúa”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=210&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Thượng Đế Toàn Năng”, Ngọc Lê, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=273&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Tiếng Vọng Đồi Gô-gô-tha”, Nguyễn Bá Nguyên, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Lễ Phục Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=272&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Niềm Vui Diễm Tuyệt”, Vô Danh, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=270&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Lời Tâm Tình Ngày Xuân”, Đinh Lê Phương, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Năm Mới

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=269&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Thư Cho Cha”, Nguyễn Bá Nguyên, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc, Ngày Từ Phụ

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=267&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Jesus Nhân Lành”, Nguyễn Hoàng Nam, Hoàng Diễm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=266&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Người Nữ Tài Đức”, Ngọc Hân, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=265&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Mỗi Phút Có Chúa”, Vô Danh, Hoàng Diễm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=264&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Ơn Chúa”, Nguyễn Lễ, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=262&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Khúc Dân Ca Đời Con”, Nguyễn Lễ, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=231&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Đồng Lúa Chín Vàng”, David Dong, Hoàng Diễm, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=230&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Gần Chúa Hơn”, Bích Hạnh, Hoàng Diễm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=229&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Hát Mừng Xuân Sang”, Cao Hữu Trí, Hoàng Diễm, Năm Mới

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=228&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Chừng Nào Tôi Còn Sống”, Vũ Đức Nghiêm, Hoàng Diễm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=224&qt=play

Xem Video Nhạc thánh: “Điều Tôi Thấu Hiểu”, Lê Anh Đông, Hoàng Diễm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=222&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Cổ Nhạc Tin Lành 2”, Nguyễn Thành Nhơn, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=221&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Cổ Nhạc Tin Lành 1”, Nguyễn Thành Nhơn, Cổ Nhạc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=220&qt=play

Xem Video Cổ Nhạc: “Lời Ca Đêm Giáng Sinh”, Nguyễn Bá Nguyên, Cổ Nhạc, Lễ Giáng Sinh

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=211&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Của Chúa”, Ma-thi-ơ 16:18, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7675&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trắc Nghiệm Từ Chúa”, Sáng-thế Ký 22:1-14, Mục Sư Mai Tấn David.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7674&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Đức Chúa Trời”, Rô-ma 4:1-25, Mục Sư Hồ Nguyên Kha

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7673&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Giấu Kín Trong Ngày Thịnh Nộ”, Sô-phô-ni 2, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7672&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nên Bậc Thánh Nhân”, Phi-líp 3:10-16, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7671&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cảnh Tượng Trái Ngược”, E-xơ-ra 9:18-32, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7670&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (Phần 1)”, Mác 9:23b; Ma-thi-ơ 17:20; Thi-thiên 66:18; Ê-sai 59:1-2, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7669&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khởi Đầu Nhỏ Kết Cuộc Lớn”, Ma-thi-ơ 13:24-33, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7668&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Của Hồi Môn Cho Con”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7667&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Sáng Đã Đến Thế Gian”, Giăng 12:44-50, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10580&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quý Chuộng Vinh Quang Nào?”, Giăng 12:37-43, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10579&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mắt Chẳng Thấy, Lòng Chẳng Hiểu”, Giăng 12:37-40, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10578&qt=playa

Tiễn Biệt Ba Về Với Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2182

Sinh Nhật Lần Thứ 80

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2181

Tin

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2390

Mừng Ngày Lễ Cha

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2186

Cha Ơi!

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2185

Nợ

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2184

Kỷ Niệm Thân Thương

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2183

Ngủ Đi Con Gái Của Ba! - Một Lời Ru Thật Xúc Động

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2396

Tình Cha - Một Bài Thơ Mộc Mạc Mà Cảm Động

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2395

Đời Cha

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2394

Danh Giê-xu Là Chìa Khóa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2393

Làm Thế Nào Thành Người Kiến Tạo Hòa Bình (Phần 1)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2392

Nhớ Lại Việc Chúa Làm

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2391

Xem Video Bài Giảng: “Đứa Con Vào Đời”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=124&qt=play

Nghe Bài Giảng: “50 Ngày Sau”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7677&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Thể Dung Thứ”, Giê-rê-mi 5:6-13, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10581&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trở Về Nhà Cha”Lu-ca 15:11-32, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7695&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gia Tài Quí Báu Cho Con Cái”, Ma-thi-ơ 13:44-46, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7694&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tầm Quan Trọng Của Khải Tượng”, Châm-ngôn 29:18, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7693&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Con Cá Mắc Lưới”, Giăng 21:1-14, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7692&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đầu Của Gia Đình”, Thi-thiên 112, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7691&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xây Nhà Trên Vầng Đá”, Ma-thi-ơ 7:24-27, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7690&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cha Là Người Tuyệt Vời”, Ê-phê-sô 4:24; Thi-thiên 127:3-4, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7689&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7689&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đem Lòng Cha Trở Về Với Con Cái”, Ê-phê-sô 6:1-4, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7687&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7687&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trách Nhiệm Dạy Dỗ Con Cái”, 1 Sa-mu-ên 2:12-29; 1 Sa-mu-ên 3:13-14, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7686&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Nam Tài Đức”, Châm-ngôn 31:10-31, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7685&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7685&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thiếu Một Tấm Lòng Cho Chúa”, Nê-hê-mi 3:3-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10587&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lãnh Đạo Với Tinh Thần Đầy Tớ”, Nê-hê-mi 3:1-2,

VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10586&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vững Lòng Tin Nơi Chúa”, Nê-hê-mi 2:17-20,

VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10585&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gieo Gì Gặt Nấy”, Giê-rê-mi 5:15-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10584&qt=playa

Gia Trưởng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2397

Xem Video Bài Giảng: “Đến Gần”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7701&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7701&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Từ Biệt Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:14-38, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7700&qt=playa

Một Cuộc Đời Tự Do

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7699

Nghe Bài Giảng: “Nhận Mão Triều Thiên Từ Vinh Hiển Đến Vinh Hiển”, Khải-huyền 2:10b, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7698&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nơi Mọi Người Được Chữa Lành”, Rô-ma 5:12-16, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7697&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Đức Chúa Trời”, Sáng-thế Ký 41:38, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7696&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khôn Ngoan Hay Rồ Dại?”, 1 Cô-rinh-tô 1:18-25, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10591&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Sự Khôn Ngoan Từ Chúa”, Gióp 8:8-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10590&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quyền Năng Để Làm Chứng Về Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 1:17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10589&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Biết Công Tác Chúa Giao”, 1 Cô-rinh-tô 1:17,

VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10588&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Chỗ Kẽ Đá Vững An”, Fanny J. Crosby

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=274&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua”, Vĩnh Phúc

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=271&qt=play

https://www.youtube.com/watch?v=fnWoT2Y0sYQ

Xem Video Bài Giảng: “Ai Làm Được Thế”, Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=126&qt=play

Đức Tin Trong Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2192

XÂY DỰNG HỘI THÁNH SỐNG MẠNH

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2191

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 1)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2400

Cùng Làm Việc Để Đem Người Khác Đến Với Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2399

Được Cứu Sống

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2398

Nghe Bài Giảng: “Đến Ngày Phân Chia Cuối Cùng”, Ma-thi-ơ 13:47-52, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7708&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nỗi Sợ Khi Làm Theo Lời Chúa!”, Ma-thi-ơ 1:20, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7707&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Công Vụ Của Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7706&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Người Có Quả Tim Sắt”, 1 Sa-mu-ên 25:2-27, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7705&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đầy Dẫy Đức Thánh Linh Liên Tục”, Ê-phê-sô 5:18-21

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7704&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7704&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Vợ Chồng”, Ê-phê-sô 5:21-33, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7703&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7703&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngươi Muốn Ta Làm Chi Cho Ngươi”, Mác 10:46-53, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7702&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Công Dân Nước Trời”, Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-29

VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10594&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Chứng Cho Đồng Hương”, Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-23, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10593&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Có Cớ Khoe Mình”, 1 Cô-rinh-tô 1:26-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10592&qt=playa

Nếu Được Chọn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2194

Một Ngày Nữa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2193

Chứng Nhân

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2403      

Đối Phó Với Căng Thẳng

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2402

Chúa Có Quyền Thay Đổi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2401

Nghe Bài Giảng: “Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (2)”, Giê-rê-mi 33:3, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7714&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Phóng Và Tự Do Bởi Đấng Xức Dầu”, Ê-sai 61:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7713&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Sao Để Nước Mỹ Vĩ Đại”, 1 Ti-mô-thê 2:1-4; 2 Sử-ký 7:14, Mục Sư Lê Phước Thuận

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7712&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thành Công Và Sự Ghen Tị”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-26, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7711&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Cho Họ Ăn”, Ma-thi-ơ 6:30-44, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7710&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trở Nên Như Trẻ Thơ”, Ma-thi-ơ 18:15-17, Truyền Đạo Trần Việt

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7709&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7709&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Thuộc Linh Đúng Chỗ”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-42, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10600&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Thuộc Linh Cho Con Trẻ”, Châm-ngôn 22:6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10599&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Vào Nước Trời”, Ma-thi-ơ 6:19-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10598&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chẳng Có Ai Công Bình”, Gióp 9:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10597&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cơ Hội Đầu Tư Cho Mọi Người”, Ma-thi-ơ 10:40-42, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10596&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Đồ Phao-lô Trước Tòa Công Luận”, Công-vụ các Sứ-đồ 22:30-23:11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10595&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nóng Lòng”, Gia-cơ 1:19, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=128&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tự Do Thật Trong Đấng Christ”, Mục Sư Nguyễn Lê Thu Vân, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=127&qt=play

Luôn Sống Thật

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2195

Niềm Vui Đúng Lúc

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2406

Một Cuộc Khám Phá Quan Trọng (Phần 2)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2405

Một Tấm Lòng Nhân Ái Và Chịu Đựng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2404

Nghe Bài Giảng: “Điều Thiết Yếu Cho Sự Sống”, Thi-thiên 63:1-2, Mục Sư Trần Quang Tuấn .

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7719&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vâng Lời Chúa Hay Vâng Lời Người”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:26-42, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7718&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa - Đấng Ban Phước”, Ê-phê-sô 1:3, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7717&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Ở Trong Ngài”, 1 Giăng 2:28-2, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7716&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thái Độ Của Người Đắc Thắng”, Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 2:1-3, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7715&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7715&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Quyền Năng”, Gióp 9:5-13, VPNS .

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10604&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn”, Phi-líp 3:7-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10603&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Hôm Nay, Kết Quả Tương Lai”, 2 Các Vua 11:1-12, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10602&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Bằng Cách Phục Vụ Tha Nhân”, Ma-thi-ơ 10:40-42, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10601&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tự Do Hay Luông Tuồng”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=129&qt=play

Những Bức Thư Tình!

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2197

Đừng Sợ

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2196

Sức Mạnh Trong Đấng Christ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2409

Tôi Có Thể Tìm Thấy Hy Vọng Thật Ở Đâu?

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2408

Chọn Lựa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2407

Xem Video Bài Giảng: “Tiếp Tục Biến Đổi”, Rô-ma 10:27-48, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7724&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7724&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Sự Vâng Lời Của Chúng Ta”,

Mác 16:20, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7723&qt=playa

Sống Ôn Hòa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7722

Nghe Bài Giảng: “Lệ Sầu Chúa Lau”, Sáng-thế Ký 21:8-21, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7721&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đủ Mọi Phước Thiêng Liêng”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7720&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7720&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịp Nhàng Trong Công Việc”, Nê-hê-mi 3:16-32, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10608&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quyết Định Đầu Tư Thuộc Linh Đúng”, Ma-thi-ơ 6:19-21, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10607&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Để Giữ Được Đức Tin”, 2 Ti-mô-thê 4:7-8, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10606&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Và Mất Khi Đầu Tư Thuộc Linh”, Lu-ca 18:18-30, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10605&qt=playa

Nằm Mãi Trong Nôi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2199

Cơ Hội Giúp Người

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2198

Làm Thế Nào Để Kinh Nghiệm Tình Thương Và Sự Tha Thứ Của Đức Chúa Trời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2415

Mỗi ngày Chúa Cho Cơ Hội để Giúp Người Khác

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2414

Đủ Rồi

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2413

Danh Nữ Truyền Giáo – Wilhelmina "Minnie" Vautrin (1886 - 1941)

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2411

Nghe Bài Giảng: “Trắc Nghiệm Từ Chúa II”, Sáng-thế Ký 22:1-14, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7735&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Mềm Mại”, Ê-xê-chi-ên 36:26-28, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7734&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thành Giê-ri-cô Sụp Đổ!”, Giô-suê 6:1-20, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7733&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đối Xử Với Nhau”, Rô-ma 12:1-10, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7732&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiến Thuật Gây Hao Tổn Của Satan Và Ân Điển Chúa”, 2 Cô-rinh-tô 12:7-10, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7731&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vui Mừng Hay Nặng Nề”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:33-42, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7730&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ơn Trọn Cuộc Đời!”, Thi-thiên 30:5, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7729&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh”, Ê-phê-sô 1:15-23, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7728&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7728&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Thi-a-ti-rơ”, Khải-huyền 2:18-29, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7727&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Biết Ơn”, Rô-ma 12:2; Thi-thiên 103:1-5, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7726&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7726&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Của Người Hầu Việc Chúa I”, 1 Ti-mô-thê 3:1-7, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7725&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Để Không Bị Xét Đoán”, Giăng 12:44-50, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10612&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Điểm Cuối Của Cuộc Đời”, Gióp 9:14-24, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10611&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quyết Không Thối Lui”, Nê-hê-mi 4:1-6, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10610&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khủng Bố Tinh Thần”, Nê-hê-mi 4:1-3, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10609&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bảy Bước Cần Thiết Để Được Giải Thoát”, Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=130&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Phục Hồi Và Sinh Động”, Ê-xê-chi-ên 37:1-14, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7744&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thương Thì Thương, Tội Phải Phạt”, Rô-ma 1:18-32, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7743&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bức Thư Tuyệt Tác”, 2 Cô-rinh-tô 3:1-11, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7742&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Của Quí Trong Chậu Bằng Đất”, 2 Cô-rinh-tô 4:1-18, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7741&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Đủ Cho Con Rồi”, 2 Cô-rinh-tô 12:1-10, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7740&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mầu Nhiệm Của Tin Lành”, Rô-ma 1:8-17, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7739&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Khiêm Nhường”, 1 Phi-e-rơ 5:6; Phi-líp 2:5-11; Gia-cơ 4:6, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7738&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7738&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trắc Nghiệm Từ Chúa III”, Sáng-thế Ký 22:1-14, Mục Sư Mai Tấn David

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7737&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Giải Thích Cho Nhau”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7736&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7736&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Rửa Chân Cho Môn Đệ”, Giăng 13:3-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10614&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Giê-xu Biết”, Giăng 13:1-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10613&qt=playa

Đặc Tính Của Đức Giê-hô-va

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2200

Đấng Vô Song

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2416

Một Tâm Hồn Bình An

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7752

Nghe Bài Giảng: “Tôn Trọng Nhau”, Phi-líp 2:1-11, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7751&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Những Thất Bại Trong Cuộc Sống”, Giô-suê 7:2-9, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7750&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngã Lòng Và Phương Cách Khiến Vững Lòng”, Nê-hê-mi 4:6-20, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7749&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chức Vụ Để Phục Vụ”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7748&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Đầy Đức Tin”, 2 Cô-rinh-tô 4:13; Rô-ma 10:8-9, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7747&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7747&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nhân Loại Mới”, Ê-phê-sô 2:11-22, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7746&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7746&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ở Trong Đức Chúa Giê-xu Christ”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10619&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ước Mơ Một Đấng Trung Gian”, Gióp 9:25-35, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10618&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tội Lỗi Ngăn Trở Phước Hạnh”, Giê-rê-mi 5:22-25, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10617&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ơn Phước Hay Đấng Ban Ơn Phước?”, Giê-rê-mi 5:20-24, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10616&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mắt Để Nhìn, Tai Để Nghe”, Giê-rê-mi 5:20-24, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10615&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Thánh Linh”, John Bevere, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=131&qt=play

Chúa Cho Ta Mượn Thân Nầy

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2201

Sự Mắt Chưa Thấy

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2419

Sự Ăn Năn Là Năng Lực Chữa Lành

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2418

Thiên Chức

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2417

Nghe Bài Giảng: “Thiên Đàng Thật Cho Người Tin Chúa Thật”, Giăng 1:43-51, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7756&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Không Chọn Chúng Ta Cho Quá Khứ Nhưng Cho Tương Lai”, Thi-thiên 30:5; 2 Cô-rinh-tô 5:17, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7755&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ở Với Chúa Giê-xu”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:12-21, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7754&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Theo Cách Mới Của Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-26, Mục Sư Phạm Thanh Duy

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7753&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7753&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Công Bình”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS .

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10622&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10621&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khoe Mình Trong Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10620&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Không Ai Cảm Thông Bằng Cứu Chúa Của Tôi”, Vũ Đức Nghiêm

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=275&qt=play

Thử Thách

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2204

Gần Với Sự Chết

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2203

Đời Người

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2202

Chạy Để Giật Giải

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2423

Sống Cho Lợi Ích Thiên Đàng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2422

Tìm Chúa Luôn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2421

Con Cái

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2420

Xem Video  Bài Giảng: “Tại Sao Thế Giới Đầy Đau Khổ?”, Ê-phê-sô 2:1-10, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7767&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7767&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chớ Lo Phiền!”, Phi-líp 4:6-9, Mục Sư Đỗ Đình Song .

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7766&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tội Lỗi Cực Ác Và Giải Pháp Phòng Vệ”, 2 Cô-rinh-tô 12:7-10, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7765&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Vui Mừng”, Ê-sai 35:1-10, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7764&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Sạt-đe”, Khải-huyền 3:1-6, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7763&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấn Tới Trong Ân Điển (Phần 2)”, 2 Cô-rinh-tô 12:5-10, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7761&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hiểu Rõ Chương Trình Của Chúa”, Lu-ca 17:20-37, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7760&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạo Dựng Cho Mục Đích Thiên Thượng”, Sáng-thế Ký 1:26-28, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7759&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Trong Tinh Thần Khiêm Hạ”, Lu-ca 18:9-14, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7758&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hỡi Con Gái Si-ôn”, Sô-phô-ni 3:14-20, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7757&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chớ Đoán Phạt Con”, Gióp 10:1-7, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10625&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Đồ Phao-lô Được Giải Đến Thành Sê-sa-rê”, Công-vụ các Sứ-đồ 23:23-35, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10624&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Âm Mưu Sát Hại Sứ Đồ Phao-lô”, Công-vụ các Sứ-đồ 23:12-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10623&qt=playa

Xem Video  Bài Giảng: “Cách Để Được Ban Phước”, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=132&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Vui Mừng (Tiếp Theo)”, Ê-sai 35:1-10, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7779&qt=playa

ĐỨC TIN LỚN

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7778

CHÚA CHỌN PHI-E-RƠ

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7777

Cỏ Lùng Và Lúa Mì

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7776

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ Là Đấng Cứu Rỗi”, Khải-huyền 7:9-17, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7775&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Không Rúng Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7774&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Những Thất Bại Trong Cuộc Sống (Phần 2)”, Giô-suê 7:2-9, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7773&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Phi-la-đen-phi”, Khải-huyền 3:7-13, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7772&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đồng Tâm Nhất Trí”, Rô-ma 15:1-7, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7771&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Buồn Mà Nên Vui!”, Gia-cơ 1:2-12, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7770&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trung Tín Trong Bóng Đêm”, 1 Sa-mu-ên 26, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7769&qt=playa

Xem Video  Bài Giảng: “An-ti-ốt Tuyệt Vời: Một Hội Thánh Cho Ngày Nay”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:25-30, Pastor Glen Peterson

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7768&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7768&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Tin Thành Thật Trong Gia Đình”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10628&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vợ Chồng Giúp Đỡ Nhau”, Sáng-thế Ký 2:18-25, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10627&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Tòa Tổng Đốc Phê-lít”, Công-vụ các Sứ-đồ 24:1-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10626&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Lạ Lùng (Phúc Âm)”, Rô-ma 3:21-26, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7781&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quyết Toán Sổ Sách”, Sáng-thế Ký 6:1-9, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7780&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dạy Lời Chúa Cho Con”, Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10631&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dạy Con Điều Chúa Dạy”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10630&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Giữ Nếp Sống Thanh Sạch Trong Gia Đình”, Gióp 1:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10629&qt=playa

Xem Video  Bài Giảng: “Tinh Thần Trách Nhiệm”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=133&qt=play

Tầm Nhìn Vương Quốc Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2207

Hoa Nở Không Tàn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2206

Theo Đường Lối Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2205

Picnic Và Báp Tem

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2429

Hãy Trang Bị Chính Mình

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2428

Hãy Chọn Điều Tích Cực Ảnh Hưởng Đến Cuộc Sống Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2427

Vững Vàng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2426

Dạ Nhưng Không Làm

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2425

Chúa Luôn Ở Bên Mình

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2424

Xem Video Bài Giảng: “Chúc Tụng: Chìm Ngập Trong Chúa”, Thi-thiên 145, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7805&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7805&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thẫm Quyền”, Lu-ca 20:1-19, Mục Sư Trương Trung Tín .

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7804&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Môn Đệ Sống Và Môn Đệ Hóa”, Giăng 14:6, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7803&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tâm Linh Đang Vui Hay Buồn?”, Lu-ca 18:1-8, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7802&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hai Sự Nhờ Cậy, Hai Kết Quả”, 2 Sử-ký 16:1-10, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7801&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Để Bị Khinh”, 1 Ti-mô-thê 4:11-16, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7800&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ăn Để Sống Và Sống Để Ăn”, Giê-rê-mi 15:16, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7799&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Được Đầy Ơn Và Quyền Năng”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:8; Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-60, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7798&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhen Lại”, Lu-ca 10:1-17, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7797&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Dường Như Bị Chúa Lãng Quên”, Sáng-thế Ký 8:1-22, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7796&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khoe Mình Trong Sự Yếu Đuối”, 2 Cô-rinh-tô 12:1-10, Mục Sư Hồ Thế Nhân.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7795&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ứng Dụng Ân Sủng Quyền Năng Để Làm Chứng Cho Chúa”, 2 Cô-rinh-tô 10:12-18, Mục Sư Dương Đình Nguyện.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7794&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Linh Ân Năng Lực”, 2 Cô-rinh-tô 8:1-6, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7793&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấn Tới Trong Ân Điển”, 2 Phi-e-rơ 3:18a, Mục Sư Hồ Thế Nhân.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7792&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nền Tảng Cuộc Cải Chánh”, 1 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7791&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Lãnh Từ Nơi Chúa”, 2 Cô-rinh-tô 12:1-10, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7790&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếp Sống Của Người Đi Theo Chúa Giê-xu”, 2 Cô-rinh-tô 12:9-10, Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7789&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Người Của Người Nam Kính Sợ Chúa”, 1 Ti-mô-thê 2:1-8, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7788&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Tin Lành Đầy Đủ”, 2 Cô-rinh-tô 12:5-10, Mục Sư Huỳnh Văn Linh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7787&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “An Ủi Và Hy Vọng Chúa Cho Gia Đình”, 2 Cô-rinh-tô 1:1-7; 2 Cô-rinh-tô 1:18-22, Mục Sư Ansary Aboubakare.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7786&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Sủng Và Quyền Năng Chúa Cho Gia Đình”, 2 Cô-rinh-tô 12:9-10, Mục Sư Lê Minh Sơn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7785&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nghịch Lý Của Sự Cầu Nguyện”, 2 Cô-rinh-tô 12:5-10, Mục Sư Nguyễn Anh Tài.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7784&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trượng Phu Trong Ân Sủng”, 1 Cô-rinh-tô 16:13-14, Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7783&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bức Thư Trong Lòng”, 2 Cô-rinh-tô 3:1-18, Mục Sư Nguyễn Đăng Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7782&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bà Mẹ Kiên Trì Cầu Thay”, Ma-thi-ơ 15:21-28, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10634&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phát Triển Toàn Diện”, Lu-ca 2:41-52, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10633&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Hủy Diệt Con Sao?”, Gióp 10:8-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10632&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ai Gây Nên Cảnh Đau Thương’, Thi-thiên 1:1-5, Mục Sư Lâm Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7807&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời”, Ê-phê-sô 3:1-21, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7806&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7806&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Nam Tôn Kính Chúa”, Sáng-thế Ký 6:9-22, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7811&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cơ Sở Của Cuộc Cải Chánh”, 2 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7810&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Lực”, 2 Cô-rinh-tô 8:1-7, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7809&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khô Ráo Trong Nạn Lụt”, Sáng-thế Ký 7:1-24, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7808&qt=playa

Sống Với Thánh kinh: “Để Có Một Gia Đình Viên Mãn”, Cô-lô-se 3:18-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10636&qt=playa

Sống Với Thánh kinh: “Ảnh Hưởng Tốt”, Ru-tơ 1:6-18, VPNS\

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10635&qt=playa

Cùng Thuyền Với Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2209

Nếu Có Thể

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2208

Cầu Nguyện Và Tin Kính

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2433

Khuyết Điểm Của Bạn Có Thể Mang Lại Vinh Quang Cho Thiên Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2432

Quyết Tâm

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2431

Đấng Chữa Lành

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2430

Xem Video Bài Giảng: “Chiêm Nghiệm Và Suy Tư: Chiều Kích Bị Lãng Quên”, Thi-thiên 19, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7821&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7821&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh”, Ê-phê-sô 4:1-16, Truyền Đạo Hồ Long

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7820&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7820&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Gì Buộc..!”, Ma-thi-ơ 18:18, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7819&qt=playa

Giữ Thân Mình cho Thánh Sạch

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7818

Nghe Bài Giảng: “Hai Sự Nhờ Cậy, Hai Kết Quả (Phần 2)”, 2 Sử-ký 14:8-15, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7817&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Sao Hội Thánh Dâng Hiến?”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-36, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7816&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Từ Kết Ước Với Âm Phủ Đến Kết Ước Với Chúa”, Ê-sai 28:15-18; Đa-ni-ên 3, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7815&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phẩm Chất Chấp Sự I”, 1 Ti-mô-thê 3:8-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7814&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đấng Thánh Hóa”, Giăng 17:6-19, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7813&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Trong Đức Tin”, Mác 11:22-24, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7812&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kinh Nghiệm Chúa Trong Bão Táp”, Nê-hê-mi 4:15-23, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10641&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Chiến Đấu”, Nê-hê-mi 4:7-14, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10640&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đường Duy Nhất”, Gióp 10:13-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10639&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chùn Bước Trước Kẻ Thù Nghịch”, Nê-hê-mi 4:7-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10638&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gia Đình Phục Vụ Chúa”, Giô-suê 24:14-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10637&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vượt Qua Đầu Khổ”, Cheryl Salem, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=134&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Chúa Giải Cứu”, 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Hà Cẩm Tú

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7827&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phẩm Chất Chấp Sự II”, 1 Ti-mô-thê 3:8-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7826&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Tính Chất Thiêng Liêng Của Đời Sống Con Người”, Sáng-thế Ký 9:01-07, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7825&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Đấng Chữa Bệnh”, Ma-thi-ơ 8:14-17, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7824&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Hội Thánh Lao-đi-xê”. Khải-huyền 3:14-22, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7823&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Biết Và Làm Theo”, Giăng 13:12-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10644&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chỉ Cần Rửa Chân”, Giăng 13:3-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10643&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầy Tớ Của Anh Chị Em”, Giăng 13:3-8, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10642&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn”, Nicky Gumbel, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=135&qt=play

Bậc Cao Niên

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2211

Em Cần Đầy Dẫy Thánh Linh

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2210

Xứng Danh

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2437

Cuộc Sống Siêu Nhiên

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2436

Khi Ganh Tị Bạn Đang Chiến Trận Với Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2435

Theo Ý Riêng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2434

Nghe Bài Giãng: “Báo Động Về Tội Lỗi”, Xa-cha-ri 5:1-4, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7839&qt=playa

Sống Đạo

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7838

Nghe Bài Giãng: “Trong Mọi Sự Chúa Vẫn Là Đấng Tể Trị”, Ma-thi-ơ 14:1-12, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7837&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Thay Đổi Hoàn Toàn”, Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-16, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7836&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Vững Tin Lời Chúa Hứa”, Sáng-thế Ký 9:8-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7835&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Đời Sống Ban Cho”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:35, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7834&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Lạc Lối”, 1 Sa-mu-ên 27, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7833&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Hãy Để Hội Thánh Là Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7832&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Kết Bạn Trong Chúa”, 1 Sa-mu-ên 18:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7831&qt=playa

Nghe Bài Giãng: “Tự Trói Buộc”, Ma-thi-ơ 18:18, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7830&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sống Đạo”, Ê-phê-sô 4:17-32, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7829&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7829&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thái Độ Của Người Đắc Thắng - Vui Mừng”, Phi-líp 4:4; Nê-hê-mi 8:10; Gia-cơ 1:2-4, Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7828&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7828&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tìm Sự Công Bình Ở Đâu?”, Giê-rê-mi 5:26-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10647&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nguồn An Ủi Vững Bền”, Gióp 10:18-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10646&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Thêm Sức Mạnh”, Giăng 13:18-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10645&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phẩm Chất Chấp Sự III’, 1 Ti-mô-thê 3:8-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7843&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giai Đoạn Cuộc Đời”, 1 Giăng 2:1-15, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7842&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Sủng Trong Bước Đường Cùng”, 1 Sa-mu-ên 29:0-30:0, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7841&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Và Tha Thứ”, Mác 11:25-26, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7840&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đường Đi Đến La Mã”, Công-vụ các Sứ-đồ 25:1-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,10651

Sống Với Thánh Kinh: “Đạo Đức Của Quan Tổng Đốc”, Công-vụ các Sứ-đồ 24:22-27, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10650&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem”, Giê-rê-mi 6:1, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10649&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Xét Lẽ Công Bình”, Giê-rê-mi 5:26-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10648&qt=playa

Yên Ổn Trong Ngài

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2213

Ăn Gì, Uống Gì, Mặc Gì

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2212

Người Tinh Sạch

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2442

Tiếng Nói Êm Dịu

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2441

Lời Cầu Nguyện Được Thánh Linh Dẫn Dắt Đạt Kết Quả

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2440

Hãy Tận Dụng Tối Đa Tài Năng Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2439

Nghe Bài Giảng: “Hãy Hối Cải”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7859&qt=playa

Đời Sống Của Người Cơ Đốc

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7858

Nghe Bài Giảng: “Quyền Năng Trong Danh Giê-xu”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-11, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7857&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhen Lại Ơn Chúa”, 2 Ti-mô-thê 1:6-10, Mục Sư Nguyễn Thiện

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7856&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trục Liên Minh”, 1 Giăng 2:15-29; 1 Giăng 3:1-10, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7855&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chết Chưa Phải Là Hết”, 1 Sa-mu-ên 28; 1 Sa-mu-ên 31, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7854&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu”, Lu-ca 10:25-28, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7853&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Pháp Cho Nan Đề Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7852&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giô-sép - Đau Thương Biến Thành Phước Hạnh!”, Sáng-thế Ký 50:15-21, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7851&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Muốn Rờ Vào Chúa!”, Mác 5:25-34, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7850&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Câu Chuyện Ba Anh Em”, Sáng-thế Ký 9:18-29, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7849&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ Vua Hồi Lai”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7848&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sao Ngài Lìa Bỏ Con?”, Thi-thiên 22:1-22, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7847&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7847&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bắt Chước Đức Chúa Trời”, Ê-phê-sô 5:1-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7846&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7846&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngày Nay Và Hôn Nhân”, Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 7:21-25, Pastor Anthony Cesena

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7845&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7845&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau”, 1 Phi-e-rơ 2:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10658&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Điệp Của Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:1-2, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10657&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chứng Nhân Của Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:1-2, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10656&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Cứu Chuộc”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10655&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Thánh Hóa”, 1 Cô-rinh-tô 1:30-31, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10654&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cảm Thông Với Người”, Gióp 11:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10653&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cuộc Đời Trong Tay Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 25:13-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10652&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cách Đức Chúa Trời Hướng Dẫn (Phần 2)”, Nicky Gumbel

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=136&qt=play

Đừng Phân Bì

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2215

Thấm Sâu Lời Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2214

Làm Hết Sức Cho Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2447

Cuộc Sống Định Hình Bởi Suy Nghĩ Của Bạn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2446

Bị Lìa Bỏ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2445

Ân Sủng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2444

Hãy Trở Về

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2443

Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem Video Bài Giảng: “Qua Cơn Tuyệt Vọng”, Thi-thiên 118:1-14, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7879&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7879&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ai Hầu Việc Ta...”, Giăng 12:24-26, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7877&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hai Điều Cần Yếu Để Cầu Nguyện Linh Nghiệm”, Giăng 15:7, Mục Sư Lê Văn Thái

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7876&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bao Giờ Cũng Thế Đấng Christ Sẽ Được Cả Sáng”, Phi-líp 1:12-26, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7875&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Chăn Chiên Ta”, Giăng 21:15-18, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7874&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Để Lại Của Người Hầu Bàn”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7873&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 2)”, Lu-ca 10:25-28, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7872&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Giê-xu Là Ánh Sáng Của Thế Gian”, Ma-thi-ơ 5:14-16, Pastor John Altfeltis.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7871&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cuộc Chiến Tâm Linh”, Ê-phê-sô 6:10-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7870&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7870&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Gương Người Hầu Bàn”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-15, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7869&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gây Dựng Đời Sống Thuộc Linh Toàn Diện”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10669&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phá Bỏ Bức Tường Ngăn Cách”, Ê-phê-sô 2:11-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10668&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Kêu Gọi Ăn Năn”, Gióp 11:13-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10667&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khuyên Bảo Và Gây Dựng Nhau”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10666&qt=playa

Xem Vide Hội Thoại Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=145&qt=play

Tin Cậy Chúa

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7865

Nghe Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Ở Đâu Trong Cơn Bão”, Thi-thiên 107, Mục Sư Lê Phước Thuận.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7863&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Gia Đình Hạnh Phúc”, Ê-phê-sô 5:21-6:4, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7862&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7862&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ban Đầu Có Ngôi Lời”, Giăng 1:1-18, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7861&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Cầu Nguyện”, Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10662&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gây Dựng Thân Thể Chúa Giê-xu”, Ê-phê-sô 4:11-16, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10661&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, Gióp 11:5-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10660&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lều Tạm - Đền Tạm - Đời Tạm”, Lê-vi Ký 23:33-34, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7868&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đào Lại Giếng Cũ”, Sáng-thế Ký 26:12-22, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7867&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xin Thương Xót Con”, Thi-thiên 51, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7866&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7866&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gây Dựng Sự Hiệp Nhất Trong Chúa”, Rô-ma 12:3-8, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10665&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khích Lệ Nhau Thờ Phượng Chúa”, Hê-bơ-rơ 10:19-25, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10664&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nguyên Tắc Ủy Thác”, 2 Ti-mô-thê 2:1-2, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10663&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Chăn (Phần 1)”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=144&qt=play

Phục Hưng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2217

Thênh Thang Cuộc Đời

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2216

Phục Hưng - Sự Thăm Viếng Của Đức Chúa Trời

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2451

Thời Gian Loại Trừ Lời Nói Tự Ti

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2450

Chọn Đúng

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2449

Bình Yên Trong Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2448

Nghe Bài Giảng: “Lời Chúa”, 2 Ti-mô-thê 3, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7885&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Cơn Bão Ập Đến”, Mác 4:35-41, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7884&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gánh Nặng Của Đức Giê-hô-va”, Xa-cha-ri 9:1-8, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7883&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lên Chốn Cao Nhất”, Rô-ma 3:9-31, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7882&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Môn Đồ Đầu Tiên Làm Chứng”, Giăng 1:35-51, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7881&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Chứng Của Giăng Báp Tít”, Giăng 1:19-34, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7880&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật?”, Giăng 13:21-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10671&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Ban Cơ Hội”, Giăng 13:21-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10670&qt=playa

Đường Lối Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2219

Một Thoáng Suy Tư

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2218

Lời Kêu Gọi Đến Một Lối Sống Siêu Nhiên

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2457

Cơ Đốc Nhân Có Giá Trị Gì?

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2456

Con Đường Gian Khổ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2455

Nhận Biết Đấng Tạo Hóa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2454

Chúa Giê-su Chữa Lành Đứa Trẻ Bị Quỉ Ám

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7895

Xem Video Bài Giảng: “Làm Việc Lớn Hơn Chúa”, Giăng 14:12-17, Mục Sư Nguyễn Hùng Vương

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7894&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7894&qt=playa

Gặp Gỡ Chúa Tại Bụi Gai Cháy

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7893

Xem Video Bài Giảng: “Hội Chúng Của Những Người Mạnh Mẽ”, Thi-thiên 82:1-8, Rev. Mike Keyes

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7892&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7892&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Rao Giảng Phúc Âm”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:1-8, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7891&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bốn Chiều Kích Của Tình Yêu (Phần 3)”, Lu-ca 10:25-28, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7890&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Chóng Qua”, Thi-thiên 39:4-7, Mục Sư Mã Phúc Thạch

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7889&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhũng Nơi Được Sai Đi”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Công-vụ các Sứ-đồ 14:25, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7888&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đào Lại Giếng Cũ (Phần 2)”, Sáng-thế Ký 26:23-33, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7887&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Muôn Đời”, Ê-phê-sô 4:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7886&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7886&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Im Lặng Trước Tội Lỗi”, Nê-hê-mi 5:6-13, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10677&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Vô Cảm”, Nê-hê-mi 5:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10676&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nương Cậy Nơi Chúa”, Gióp 12:1-6, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10674&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau”, Giăng 13:31-36, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10673&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đường Vinh Quang”, Giăng 13:31-32, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10672&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Chăn (Phần 2)”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=146&qt=play

Ví Bằng Chúa Muốn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2220

Nghe Bài Giảng: “Lòng Đức Chúa Trời Cho Muôn Dân”, Sáng-thế Ký 10&1-32, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7900&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xây Lại Đền Thờ”, A-ghê 1, Mục Sư Nguyễn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7899&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sức Mạnh Đức Tin Của Áp-ra-ham”, Hê-bơ-rơ 11:8-10, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7898&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Để Phục Hồi Sức Sống”, Khải-huyền 2:1-7, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7897&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Công Bình Của Đức Tin”, Rô-ma 4:1-15, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7896&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cắt Bì Đôi Tai”, Giê-rê-mi 6:6-15, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10680&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Tấn Công Nhanh Và Mạnh”, Giê-rê-mi 6:1-5, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10679&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Gương Mẫu”, Nê-hê-mi 5:14-19, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10678&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tìm Hiểu Nước Thiên Đàng”, Mục Sư Nguyễn Minh Thắng, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=147&qt=play

Nhen Lửa Lên Đi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2222

Chiên Trong Bầy Của Chúa

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2221

Tôi Không Làm Gì Được!

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2461

Toa Thuốc Của Chúa Cho Sức Khỏe Tốt

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2460

Chiên Con - Đấng Chăn Giữ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2459

Sống Chân Thật

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2458

Xem Video Bài Giảng: “Nơi Nương Náu Tâm Hồn”, Thi-thiên 84, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7909&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7909&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khe Kê Rít Của Đời Sống”, 1 Các Vua 17::3-6, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7908&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tất Cả Là Của Chúa”, Thi-thiên 24:1-6, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7907&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trời Của Chúa, Lời Của Chúa, Và Lòng Của Tôi”, Thi-thiên 19, Mục Sư Đặng Quy Thế.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7906&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khiêm Nhường Để Học Hỏi”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7905&qt=playa

Xem Video  Bài Giảng: “Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối”, Giăng 14:1-9, Mục Sư Trần Thiện Tri.

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7904&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7904&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiệc Cưới Thành Ca-na”, Giăng 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7903&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trong Ngày Đó”, Xa-cha-ri 12:1-12, Mục Sư Trương Trung Tín.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2721&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chữa Lành Tổn Thương Trong Tâm Hồn”, 3 Giăng 2; Mác 5:25-34, Pastor Art Garcia

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7902&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7902&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện Trong Danh Chúa Giê-xu”, Giăng 14:13-14, Mục Sư Lê Văn Thái.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7901&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Thái Độ Rao Giảng Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:3-5, VPNS .

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10683&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Hiểu Biết Về Đức Chúa Trời”, Gióp 12:7-11, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10682&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Sự Lừa Dối Thuộc Linh”, Giê-rê-mi 6:6-15, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10681&qt=playa

Xem Video Nhạc thánh ca: “Dâng Trọn Cho Giê-xu”, Lê Phước Thiện

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=276&qt=play

Biết Làm Việc Lành

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2223

Tại Sao Chúng Ta Cần Có Kinh Thánh

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7912

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Muốn Tôi Thế Nào?”, 1 Ti-mô-thê 1:1-11, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7911&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Thế Lực Đối Nghịch Tiêu Vong”, 2 Sa-mu-ên 1, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7910&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chứng Nhân Mọi Lúc Mọi Nơi”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:1-8, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10687&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Quyết Không Lùi Bước”, Công-vụ các Sứ-đồ 25:23-27, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10686&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10685&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Mục Đích Rao Giảng Phúc Âm”, 1 Cô-rinh-tô 2:3-5, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10684&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Biết Ơn Đấng Tạo Hóa”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=148&qt=play

Thời Đại Cuối Cùng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2225

Chúa Có Quyền Thay Đổi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2224

Cuộc Sống Là Mối Quan Hệ, Không Phải Sự Thành Đạt

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2466

Đức Tin

https://vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2464

Sống Với Lời Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2463

Vui Hưởng Phước Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2462

Quyền Trong Huyết

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7925&qt=playa

Chúa Quan Phòng, Chu Cấp, Uy Lực

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7924&qt=playa

Kinh Thánh Có Đúng Thật Không

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7923

Đức Tin Dẫn Đến Nguồn Phước Hạnh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7922&qt=playa

Lời Cầu Nguyện Của Áp Ra Ham

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7921&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7921&qt=playa

Nội Chiến

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7920&qt=playa

Nói Cho Người Chưa Biết Chúa

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7919&qt=playa

Hãy Biết Chúa

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7918&qt=playa

Tin Chúa Thêm Hơn Mỗi Ngày

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7917&qt=playa

Ai Là Người Bắt Bớ Chúa

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7916&qt=playa

Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7915&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7915&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Què Được Chữa Lành”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10, Rev. Kul Bal

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7914&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7914&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Chiếu Sáng Như Đuốc”, Phi-líp 2:12-16, VPNS .

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10692&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Ngay Lành Giữa Dân Ngoại”, 1 Phi-e-rơ 2:11-12, VPNS .

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10691&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Làm Theo Đời Này”, Rô-ma 12:1-2, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10690&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Toàn Năng”, Gióp 12:12-25, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10689&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Sống Đang Hành Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-19, VPNS.

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10688&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đã Chọn Bạn”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19, Mục Sư Lê Thanh Liêm .

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7934&qt=playa

Lời Chúa Có Liên Hệ Gì Đến Đời Sống Của Chúng Ta Không?

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7933

Nghe Bài Giảng: “Những Người Bụm Nước”, Các Quan Xét 7:1-7, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7932&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Các Ngươi Phải Sanh Lại”, Giăng 3:1-21, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7931&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhà Cầu Nguyện”, Giăng 2:13-25, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7930&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Cách Khôn Ngoan”, Ê-phê-sô 5:15-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10699&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Sáng”, Ê-phê-sô 5:8-14, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10698&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Yêu Thương”, Ê-phê-sô 5:1-7, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10697&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Thật Lòng”, Gióp 13:1-12, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10696&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Yêu Thương Nhau”, Giăng 13:34-35, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10695&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vui Mừng Chịu Khổ Cho Chúa”, 1 Phi-e-rơ 4:12-16, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10694&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Với Chúa”, Thi-thiên 63, Mục Sư Ngô Văn Bửu.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7946&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chớ Nghi Ngờ Chúa”, Giô-suê 7:1-9, Mục Sư Lâm Văn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7945&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kính Yêu Chúa”, Giăng 14:15-31, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7944&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôn Giáo Đời Này Và Vinh Quang Qua Đấng Christ”, Sáng-thế Ký 11:1-9, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7943&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Đền Thờ Mới”, A-ghê 2, Mục Sư Nguyễn Minh.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7942&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Vì Tin Lành”, 1 Cô-rinh-tô 9:19-23, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10701&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Thánh Linh”, Ê-phê-sô 5:18-21, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10700&qt=playa

Thẩm Quyền Chúa Ban

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2230

Đời Con Dâng Chúa Với Lòng Tạ Ơn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2229

Chúc Mừng Thượng Thọ Tám Mươi

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2228

Khi Cám Dỗ Mời Gọi Hãy Khước Từ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2474

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Lớn Lên

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2473

Sống Vui Thỏa Trong Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2472

Khát Khao Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2471

Hễ Ai Chẳng Thấy, Thì Thấy; Còn Ai Thấy, Thì Lại Hóa Mù

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7929

Khi Jesus Qua

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7927

Nghe Bài Giảng: “Rốt Sẽ Nên Đầu”, Ma-thi-ơ 20:1-15, Mục Sư Đỗ Đình Song.

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7926&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thái Độ Đối Với Thế Gian”, 1 Giăng 2:15-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10693&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Chúa”, Jack Richards

https://vietchristian.com/music/result.asp?id=277&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Cơ Đốc Nhân Đối Với Vấn Đề Cờ Bạc”, Mục Sư Lê Thành Hiệp, TYKBG

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=151&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Văn Hóa Niềm Tin”, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng, NT&CS

https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=149&qt=play

Thạch Thảo Hay Là Thạnh Vượng

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2227

Lòng Biết Ơn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2226

Từ Sợ Hãi Đến Đức Tin

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2470

Chọn Sự Thánh Khiết Trên Hạnh Phúc

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2469

Ai Làm Nấy Chịu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2468

Xung Đột

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2467

Nghe Bài Giảng: “Cam Kết Với Chúa”, Rô-ma 6:1-14, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7954&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi”, Rô-ma 5:12-21, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7953&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chỉ Có Một”, Xa-cha-ri 14, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7952&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng”, Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7951&qt=playa

Quyền Năng Trong Danh Đức Chúa Giê-xu Christ

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7950

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của An-ne”, 1 Sa-mu-ên 1:4-18, Mục Sư Phan Minh Hội

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7949&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7949&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bầy Chiên Của Đồng Cỏ Ngài”, Thi-thiên 100, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7948&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7948&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Đàn Bà Sa-ma-ri”, Giăng 4:1-30, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7947&qt=playa

Sống với Thánh Kinh: “Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa”, Giăng 13:34-35, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10706&qt=playa

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Đến Cùng”, Nê-hê-mi 6:10-14, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10705&qt=playa

Sống với Thánh Kinh: “Chú Tâm Vào Công Việc”, Nê-hê-mi 6:5-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10704&qt=playa

Sống với Thánh Kinh: “Đối Diện Với Chúa”, Gióp 13:13-17, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10703&qt=playa

Sống với Thánh Kinh: “Vững Lòng Bước Đi”, Nê-hê-mi 6:1-4, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10702&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sự Đổi Thay”, Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn, TYKBG

Xem: https://vietchristian.com/webcast/result.asp?id=152&qt=play

Áo Lễ Chúa Ban

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2231

Thăng Trầm

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2476

Xem Video Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Của Đa Vít”, 1 Sử-ký 29: 6-20 , Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7969&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7969&qt=playa

Gương Mặt của Chúng Ta có Đang Sáng Rực Không?

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7968

Nghe Bài Giảng: “Ghét Và Yêu”, Ma-la-chi 1, Mục Sư Trương Trung Tín

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7967&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chữa Lành Sự Chia Rẽ”, Công-vụ các Sứ-đồ 10, Mục Sư Đặng Quy Thế

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7966&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hai Con Đường”, Ma-thi-ơ 7:13-14, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7965&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mục Sư - Ba Sự Ban Cho”, 1 Phi-e-rơ 5:1-4, Mục Sư Trần Quang Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7964&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Tin Kính Của Tín Đồ Thời Kì Cuối”, 1 Ti-mô-thê 4:11-16, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7963&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nền Tảng Cuộc Cải Chánh”, 2 Ti-mô-thê 3:14-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7962&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7962&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gánh Nặng Và Phước Hạnh”, Ma-thi-ơ 14:25-21, Mục Sư Đỗ Đình Song

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7961&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10713&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Khôn Ngoan Của Đức Chúa Trời”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-9, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10712&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?”, Giê-rê-mi 6:16-20, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10711&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ẩn Mình Khỏi Chúa”, Gióp 13:18-28, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10710&qt=playa

Mùa Thu Nhớ Ơn

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2234

Đức Tin Vững Chắc

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2480

Môn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,8028

Nghe Bài Giảng: “Solus Christus”, 1 Ti-mô-thê 2:5-6, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8027&qt=playa

Câu Chuyện Bên Giếng Gia Cốp

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,8026

Nghe Bài Giảng: “Người Công Bình Sống Thế Nào?”, Thi-thiên 1:1-6, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8025&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Còn Gì Tốt Hơn Là Cảm Tạ Chúa Hằng Hữu”, Thi-thiên 92:15, Mục Sư Trần Trọng Luật

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8024&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Để Giữ Mãi Lòng Biết Ơn Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, Mục Sư Đoàn Anh Tuấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8023&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bài Ca Về Sự Tạ Ơn”, Ê-sai 25, Mục Sư Lê Thanh Liêm

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8022&qt=playa

Lòng Tạ Ơn Và Sự Nhơn Từ

https://vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,8021

Nghe Bài Giảng: “Chớ Quên Tạ Ơn Chúa”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8020&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tình Yêu Thương Chúa Dạy”, Giê-rê-mi 6:16-23, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10739&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hy Vọng Trong Chúa”, Gióp 14:18-22, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10738&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Trả Lời Cho Sứ Đồ Thô-ma”, Giăng 14:1-7, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10737&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cẩn Thận Theo Lời Chúa”, Thi-thiên 119:1-16, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8034&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8034&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chiến Thắng Giê-ri-cô”, Giô-suê 6:1-5, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8033&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thẩm Quyền Thiên Thượng”, Rô-ma 13:1, Mục Sư Đoàn Văn Minh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8032&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa, Đấng Quan Tâm”, Thi-thiên 139, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8031&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Gia Tăng Sự Cảm Tạ”, 1 Cô-rinh-tô 4:7-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8030&qt=play

Nghe: https://vietchristian.com/sermon/result.asp?id=8030&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Thử Nghiệm”, Giê-rê-mi 6:27-30, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10741&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Người Chăn”, Giê-rê-mi 6:24-26, VPNS

https://vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10740&qt=playa

Cảm Tạ Mỗi Ngày

https://vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2243

Chúa Là Chủ

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2501

Lời Cầu Xin Về Tình Yêu

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2500

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2499

Tạ Ơn Chúa

https://vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2498

 

còn tiếp