Bách Khoa Từ Điển Tin Lành

Đức Chúa Jesus

  Các Danh Hiệu Của Chúa
 • Đấng Christ
 • Đấng Messiah
 • Đấng Cứu Chuộc
 • Đấng Được Dự Ngôn
 • Đấng Mưu Luận
 • Đấng Thánh
 • Đấng Tiên Tri
 • Đấng Trung Bảo
 • Emmanuel
 • Jesus
 • Ngôi Lời
 • Người Ga-li-lê
 • Người Na-xa-rét
 • Thầy (Rabbi)
 • Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm
 • Vua của muôn vua
 • Vua dân Giu-đa
  Các Biểu Tượng Của Chúa
 • Đường Đi
 • Gốc Nho
 • Người Chăn Nhân Từ
 • Nước Sống
 • Sự Sáng
 • Sự Sống
 • Sự Sống Lại (Sự Phục Sinh)

Các Sách Trong Kinh Thánh

  Cựu Ước
  Tân Ước

Các Bản Dịch Kinh Thánh Tiếng Việt

 1. Bản Dịch Truyền Thống (1926)
 2. Tân Ước Nhuận Chánh
 3. Kinh Thánh Diễn Ý
 4. Bản Dịch 2002
 5. Bản Dịch 2011
 6. Bản Hiệu Đính 2011

Thánh Ca Việt Ngữ

Tác Giả Thánh Ca Việt Nam