Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist

Mục Lục

Tựa đề
 1. Thánh Thay! Thánh Thay! Thánh Thay!
 2. Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời
 3. Hỡi Thánh Vương Kíp Ngự Lai
 4. Ta Bước Lên Si-ôn
 5. Cùng Dâng Lời Ca
 6. Hôm Qua, Ngày Nay, Ðến Ðời Ðời
 7. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 8. Vui Mừng Tung Hô
 9. Phước Nguyên Từ Trời
 10. Đoạn Thiên Ca
 11. Ca Ngợi Chúa
 12. Tôn Vinh Ba Ngôi Đức Chúa Trời
 13. Tôn Vinh Chân Thần
 14. Ngợi Giê-hô-va
 15. Thành Tâm Tôn Vua Thánh
 16. Lạy Cha Yêu Thương
 17. Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài!
 18. Lời Nguyện Kính Yêu
 19. Ha-lê-lu-gia!
 20. Muôn Dân Trên Hoàn Cầu
 21. Chuyện Tôi Ưa Ca Hát
 22. Tình Chúa Bao La
 23. Ánh Thái Dương Nầy
 24. Vinh Thay Danh Jesus
 25. Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh
 26. Tôn Vinh Christ
 27. Ngợi Danh Jesus
 28. Danh Yêu Quý
 29. Ngợi Khen Cứu Chúa
 30. Jêsus Ôi, Dầu Nay Chỉ Niệm Ngài
 31. Ngợi Danh Jesus Rất Oai-Quyền
 32. Danh Jesus
 33. Jesus Đẹp Thay
 34. Ngợi Khen Ðấng Oai Nghi Muôn Ðời
 35. Nầy Tình Yêu Thương
 36. Danh Quí Trọng
 37. Ðêm Yên Lặng
 38. Hô-Sa-Na
 39. Ha-Lê-Lu-Gia! Jêsus Ðến
 40. Ôi Jêsus Hài Nhi
 41. Tình Yêu Thiên Chúa
 42. Dậy Mau Lên Láng Giềng Ơi
 43. Thiên Sứ Rao Truyền
 44. Nô-ên Ðầu Tiên
 45. Lời Truyền Rao
 46. Hỡi Môn Ðồ Trung Tín
 47. Giấc Ngủ Yên
 48. Ô Bết-Lê-Hem Ấp Nhỏ
 49. Phước Cho Nhân Loại
 50. Kìa Thiên Binh Cùng Nhau Trổi Hát
 51. Tiến Ðến Bết-Lê-Hem
 52. Chúng Tôi Vua Miền Ðông
 53. Ngợi Con Thánh
 54. Thoạt Đến Đêm Nọ
 55. Hỡi Bết-lê-hem Tiểu Thôn Cô Quạnh
 56. Tiếng Hát Thiên Binh
 57. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 58. Chúa Jesus Lâm Phàm
 59. Tình Yêu Thiên Chúa
 60. Trong Miền
 61. Kỷ Nguyên Thanh Bình
 62. Bình An Cho Loài Người
 63. Ca Vang Lên
 64. Thiên Đàng Chung Vui
 65. Bài Ca Máng Cỏ
 66. Nằm Yên Trong Máng Chiên
 67. Lúc Kẻ Chăn Canh Bầy
 68. Kíp Ðến Tôn Thờ
 69. Vòng Tay Tình Yêu
 70. Mục Tử Thức Giữ Chiên
 71. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 72. Đêm Đông Xưa
 73. Đêm Thánh
 74. Mừng Anh Vui Giáng Sinh
 75. Giấc Mơ Thanh Bình
 76. Danh Lạ Lùng
 77. Danh Chúa Jesus
 78. Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Thánh
 79. Tôn Vinh Chúa Tôi
 80. Danh Lạ Lùng.
 81. Chẳng Có Ai Như Jesus
 82. Ánh Sáng Của Thế Giới Duy Jesus
 83. Hoa Huệ Trong Trũng
 84. Ngài Là Ai?
 85. Khi Jesus Qua
 86. Gặp Được Thiết Hữu
 87. Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay
 88. Bài Hát Trong Đêm
 89. Cứu Chúa Siêu Việt
 90. Vì Sao Tôi Ca Ngợi
 91. Xin Kể Chuyện Chúa
 92. Nơi Gô-gô-tha
 93. Giờ Tôi Thấy Chúa
 94. Giờ Được Chiêm Ngưỡng
 95. Thánh Thủ Chúa
 96. Chúa Mang Thập Hình
 97. Gô-gô-tha
 98. Ghết-sê-ma-nê
 99. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 100. Gần Thập Tự
 101. Chỉ Vì Tội Tôi
 102. Thập Tự Xưa
 103. Ghết-sê-ma-nê
 104. Lòng Ngài Tan Vỡ Vì Tôi
 105. Xong Rồi
 106. Cung Điện Bằng Ngà
 107. Chúa Chí Ái
 108. Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha
 109. Nơi Thập Tự
 110. Nơi Chân Thập Tự
 111. Dòng Huyết Đào
 112. Nhìn Cây Thập Tự
 113. Con Đường Sự Sống
 114. Ngày Nay Chúa Phục Sinh
 115. Chúa Phục Sinh
 116. Nhìn Xem Jesus
 117. Vì Jesus Sống
 118. Ngài Là Chúa
 119. Vinh Diệu Chúa Phục Sanh
 120. Chúa Oai Quyền Phục Sanh
 121. Chúa Sống
 122. Giờ Danh Sách
 123. Ha-lê-lu-gia Đấng Sống
 124. Màn Sương Tiêu Tan
 125. Cầu Chúa Ở Bên Tôi Hoài
 126. Kìa Chúa Đến
 127. Xa Xa Trên Ngọn Núi
 128. Ngày Cứu Chúa Bước Đến
 129. Jesus Mau Đến
 130. Kìa Thần Yên Ủi Giáng Lai
 131. Xin Thần Linh Chúa Cảm Hóa
 132. Trông Mong Thiên Ân
 133. An Bình Trong Chúa
 134. Chờ Mong Thần Linh
 135. Thánh Linh Dẫn Dắt
 136. Lời Dịu Dàng
 137. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 138. Xin Chúa Mở Mắt Tôi
 139. Kinh Thánh Cao Quý
 140. Phước Âm Jesus Muôn Thuở
 141. Thánh Kinh Âm Nhạc
 142. Lớn Bấy Duy Ngài
 143. Việt Nam Ca
 144. Ôi Tình Thương
 145. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 146. Jesus Đấng Chăn Chiên
 147. Ôi Cao Sâu Hơn Thiên Đàng
 148. Ý Nghĩa Tình Yêu
 149. Jesus Bài Ca Của Ta
 150. Jesus Hằng Yêu Mến Tôi
 151. Nguyền Tình Yêu Giáng Lâm
 152. Nguồn Ân Điển
 153. Lòng Luôn Tưởng Con Trời
 154. Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay
 155. Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng
 156. Ngài Vực Tôi
 157. Ân Hồng Cứu Ân
 158. Ơn Lạ Lùng
 159. Ái Từ Cứu Tôi
 160. Ơn Cứu Rỗi
 161. Ngợi Khen Dòng Huyết
 162. Làm Con Vua Thánh
 163. Kìa Lòng Yêu Thương Chúa Phi Thường
 164. Kỳ Diệu Thay! Christ Chuộc Tôi!
 165. Jesus Đang Kêu Gọi Mọi Người
 166. Chỉ Tin Nơi Ngài
 167. Về Gấp Lên
 168. Tiếng Gọi
 169. Jesus Gọi Ta
 170. Nguyện Theo Jesus
 171. Tiếng Jesus
 172. Jesus Đang Êm Dịu Gọi Ta
 173. Ô Linh Hồn Sao Đớn Đau Với Bất An
 174. Hãy Theo Ta
 175. Đời Người Ngắn Ngủi
 176. Mau Thưa Với Jesus
 177. Ta Là Đường Đi
 178. Kìa Chín Mươi Chín Con
 179. Hãy Theo Jesus
 180. Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng
 181. Nên Hãy Ăn Năn Hiện Nay
 182. Christ Trả Xong Tội Lỗi
 183. Quyền Trong Huyết
 184. Jesus Nghinh Tiếp Tội Nhân
 185. Kìa Cửa Cứu Rỗi
 186. Suối Huyết Tuôn
 187. Mau Đến Theo Jesus
 188. Đau Thương Tiêu Mất Nơi Gô-gô-tha
 189. Ngài Cứu Tôi
 190. Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao
 191. Jesus Cứu
 192. Bây Giờ Tôi Tin
 193. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 194. Jesus Cứu Tôi
 195. Đứng Trên Lời Hứa
 196. Vầng Đá Muôn Đời
 197. Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi
 198. Chúa Ôi! Xin Dìu Con
 199. Lời Nguyện Cầu
 200. Như Cánh Chim Bay Lên
 201. Dâng Trọn Cho Jesus
 202. Đấng Xưa Giúp Chúng Tôi
 203. Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào
 204. Đức Giê-hô-va Là Đấng Giữ Tôi
 205. Mắt Ta Hằng Dắt Ngươi
 206. Cầu Xin Chúa Đưa Lối Tôi
 207. Jesus Như Người Chăn Chiên Dắt Tôi
 208. Ngài Dìu Dắt Tôi
 209. Đường Lối Chúa
 210. Quanh Đêm Luôn Ngày
 211. Jesus Hằng Ở Bên Tôi
 212. Jesus Là Bạn Thật
 213. Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
 214. Tôi Là Chiên Của Chúa
 215. Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi
 216. Phút Suy Tư
 217. Jesus Thiết Hữu
 218. Chúa Lo Cho Ta Chăng?
 219. Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi
 220. Đấng Chăn Chiên Hiền Lành
 221. Chúa Biết Rõ
 222. Chúa Sẽ Lo Toan
 223. Lòng Tôi Yêu Giáo Hội
 224. Hiệp Một Trong Chúa
 225. Tự Nguyện Theo Jesus
 226. Chúa Ôi Tôi Lại Ngay
 227. Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng
 228. Nguyện Theo Ý Cha
 229. Tiệc Thánh
 230. Truy Niệm Chúa
 231. Ta Hy Sinh Vì Con Hết
 232. Một Ngày Với Chúa
 233. Bài Ca Hợp Một
 234. Nếu Khi Nào
 235. Ôi Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn
 236. Bốn Phương Một Nhà
 237. Dức Dấy Chúng Tôi Hoài
 238. Xin Phục Hưng Chúng Tôi
 239. Tâm Hồn Tôi Đang Cháy
 240. Cơn Mưa Phước Lành
 241. Nguyện Đưa Dắt Bao Người
 242. Báo Tin Lành
 243. Tôi Sẽ Đi
 244. Quyết Rao Tin Lành
 245. Xin Chúa Sai Tôi
 246. Gánh Lúa Về
 247. Dắt Về Chúa
 248. Biết Jesus Truyền Bá Danh Ngài
 249. Chèo Ra
 250. Loan Tin Mừng
 251. Lo Vực Người Luân Vong
 252. Mau Chiếu Ra
 253. Chứng Nhân Cho Jesus
 254. Ngày Vui Vẻ
 255. Tình Yêu Jesus
 256. Khi Jesus Ngự Vào Lòng
 257. Nào Bước Cùng Jesus
 258. Dương Quang Thiên Quốc
 259. Ngợi Khen Vì Được Cứu
 260. Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu
 261. Được Jesus Cứu
 262. Tiếng Chuông Lòng Vui Vẻ
 263. Vững Tin Nơi Chúa
 264. Jesus! Tôi Đến
 265. Tôi Nguyện Đến Liền
 266. Tuy Tôi Có Cả Thiên Hạ
 267. Hãy Tin Nhận
 268. Lạy Thượng Đế
 269. Trở Về Bên Chúa
 270. Tiếng Êm Dịu
 271. Lúc Jesus Ngự Trong Lòng
 272. Ngươi Phải Tái Sinh
 273. Khi Dâng Lòng Mình
 274. Chung Niềm Tin
 275. Con Sông Tẩy Uế
 276. Jesus Ngự Cùng, Ấy Nơi Thiên Cung
 277. Vinh Quang Ha-lê-lu-gia
 278. Xa Ta Hết Muôn Tội
 279. Người Khác Phải Nhìn Thấy Chúa
 280. Hãy Chiếu Giống Hải Đăng
 281. Chúa Là Hòn Đá Của Tôi
 282. Ta Theo Ý Chúa Chưa?
 283. Có Jesus Phần Tôi Thỏa Rồi
 284. Tôi Mang Thập Tự
 285. Càng Yêu Chúa Hơn
 286. Nguyện Càng Yêu Thương Christ
 287. Vì Sao Tôi Yêu Jesus
 288. Yêu Ta Chăng
 289. Mến Yêu Jesus
 290. Xin Vô Tâm Hồn
 291. Tâm Tôi Văng Vẳng
 292. Ta Hát Suốt Linh Trình
 293. Bên Tôi Là Chúa Jesus
 294. Vui Bên Chúa
 295. Vui Mừng Mãi Mãi
 296. Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay
 297. Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai
 298. Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời
 299. Vinh Quang Trời
 300. Bình An Trong Jesus
 301. Con Sông Thái An
 302. Tay Chúa Nắm Tôi
 303. Diệu Vinh Thay Bình An
 304. Sự Bình An
 305. Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha
 306. Chúa Jesus Con Hứa Theo Ngài
 307. Nguyện Tôi Làm Nguồn Phước
 308. Mở Đôi Mắt Chúng Con
 309. Xin Kéo Tôi Lại Gần Hơn
 310. Thi Thiên 121
 311. Trông Mong Ơn Chí Cao
 312. Như Ý Cha
 313. Xin Sống Cho Chúa Jesus
 314. Lên Chốn Cao Hơn
 315. Xin Cho Con Đi Đường Ngài
 316. Một Ngày Tươi Mới
 317. Đi Từng Bước
 318. Khi Ban Mai Đến
 319. Hiện Tôi Nghe Cứu Chúa Phán
 320. Phước Hạnh Và Thương Xót Sẽ Theo Tôi
 321. Chúa Đứng Bên Ta
 322. Thật Hạnh Vinh Thay
 323. Vâng Theo Chúa
 324. Thà Có Jesus Thì Hơn
 325. Ánh Sáng Cho Đời
 326. Hằng Ngày Tôi Tiến Bước Với Chúa
 327. Theo Chúa
 328. Bước Với Chúa
 329. Mỗi Bước Thiên Trình
 330. Đi Với Chúa
 331. Nơi Đâu Có Chúa
 332. Buổi Mai Với Jesus
 333. Vì Anh Tôi Cứ Kêu Nài
 334. Giờ Dịu Êm
 335. Lúc Anh Nguyện Cầu
 336. Bài Cầu Nguyện Chung
 337. Tôi Sẽ Thưa Với Jesus
 338. Thỏa Thích Thay Tin Cậy Chúa Jesus
 339. Tôi Biết Đấng Tôi Đang Tin
 340. Tin Cậy Vâng Lời
 341. Nầy Là Truyện Ký Tôi
 342. Nương Cánh Vĩnh Sinh
 343. Neo Tôi Chắc, Rất Chắc
 344. Đừng Sợ Chi
 345. Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus
 346. Bàn Tay Mang Dấu Đinh
 347. Trước Khi Rạng Đông
 348. Dặn Lòng Trung Tín
 349. Nắm Chặt Lời Hứa
 350. Tận Trung Với Chúa
 351. Ngắm Jesus Đừng Sao
 352. Lòng Tin Ngó Chúa Chẳng Thôi
 353. Tinh Binh Jesus Tiến Lên
 354. Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên
 355. Thắng Nhờ Ân Điển
 356. Chiến Binh Thập Tự
 357. Ta Thắng Nhờ Đức Tin
 358. Chỉ Có Jesus
 359. Nào Đi Lên Đoàn Quân Thánh
 360. Trên Đường Hẹp Của Chúa
 361. Dưới Cờ Thập Tự
 362. Hiến Cả Thảy Cho Ngài
 363. Mau Dâng Cho Chúa Bao Điều Tốt Nhất
 364. Dâng Hiến
 365. Bài Ca Trong Tâm
 366. Tôi Nguyện Dâng Tất Sanh
 367. Sẵn Sàng
 368. Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa
 369. Đời Con
 370. Vì Chúa Yêu Tôi
 371. Nguyện Sống Vì Đấng Đã Chết
 372. Đến Với Chúa Tay Trắng Thôi Sao
 373. Nguyện Cung Hiến Chúa Cả Đời
 374. Tại Chốn Trận Tiền
 375. Anh Nghe Không
 376. Lo Làm Việc Mau Đêm Đến Kia
 377. Chỗ Kẻ Đá Vững An
 378. Đường Đời Trăm Vạn Nẻo
 379. Chúa! Bức Thành Kiên Cố
 380. Nơi Ẩn Núp Lúc Phong Ba
 381. Ngài Ban Cho Thêm Ơn
 382. Vững An Trong Đá Muôn Đời
 383. Nương Mình Trong Cánh Chúa
 384. Càng Gần Chúa Hơn
 385. Bài Ca Cảm Tạ
 386. Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban
 387. Vui Mừng Ca Hát
 388. Mặt Gặp Mặt
 389. Miền Vinh Hiển
 390. Vinh Thay Cho Tôi
 391. Chúa Với Tôi
 392. Bên Kia Đồi
 393. Trần Thế Chẳng Phải Quê Hương
 394. Thiên Cung Chính Quê Hương
 395. Vinh Quang, Vinh Quang!
 396. Sống Trong Vinh Quang
 397. Bên Kia Hoàng Hôn
 398. Nơi Vĩnh Phước
 399. Hứa Nguyện
 400. Khi Bàn Tay Dâng Lên
 401. Jesus Yêu Tôi
 402. Nhà Trên Trời
 403. Tôi Dầu Nhỏ
 404. Lòng Em Vui
 405. Học Kinh Thánh
 406. Có Chúa
 407. Đi Nhà Thờ
 408. Dâng Cho Jesus
 409. Jesus Yêu Thiếu Nhi
 410. Một Tia Sáng
 411. Thanh Niên Vùng Lên
 412. Thanh Xuân Ca Khúc
 413. Thanh Niên Tin Lành
 414. Mừng Vui Thay Thanh Niên Ta Hát
 415. Đồng Cỏ Thiên Thượng
 416. Nguyện Ba Ngôi Chứng Hôn Lễ
 417. Chúc Hôn Lễ
 418. Khúc Tình Ca Ngày Cưới
 419. Chúa Kết Xe Duyên Lành
 420. Nguyện Cầu Cho Đôi Lứa
 421. Viên Ngọc Đẹp Ròng
 422. Mừng Xuân
 423. Ngày Giờ Qua
 424. Xuân Đến Bên Nhà
 425. Xuân Hứa Nguyện
 426. Hát Xuân
 427. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 428. Xuân An Lành
 429. Xuân Về
 430. Xin Cha Đưa Anh
 431. Phước Thay Mối Dây Kết Thân
 432. Tìm Về Đất Hứa
 433. Jêsus
 434. Chúa
 435. Lời Chúa
 436. Giòng Sông Trường Sinh
 437. Tôi Không Thể Biết
 438. Tôn Vinh Danh Cha
 439. Chuyện Giáng Sinh
 440. Bước Người Đi Qua
 441. Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
 442. Jesus Là Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi
 443. Đêm Vui Trần Thế
 444. Đêm An Hòa
 445. Hang Bê-lem
 446. Ngôi Hai Xuống Đời
 447. Người Đã Đến
 448. Chúa Cao Quý
 449. Đồi Vắng
 450. Đêm Buồn
 451. Này Anh Thấy Không
 452. Trên Đường Em-mau
 453. Nguyện Sống Với Jesus
 454. Lời Thống Hối
 455. Chiên Lạc Trở Về
 456. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 457. Làm Sao Con Thấu Hiểu
 458. Trở Về Nhà Cha
 459. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
 460. Thi Thiên 51
 461. Về Với Jesus
 462. Trở Về
 463. I Cô-rinh-tô 13
 464. Xin Dạy Con Biết Yêu Ngài
 465. Con Yêu! Hãy Dựa Nương Nơi Ta
 466. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa
 467. Hỡi Người Ít Đức Tin
 468. Kinh Hòa Bình
 469. Tôi Không Cô Đơn
 470. Nguồn Trông Cậy Muôn Đời
 471. Đời
 472. Chiều Mưa
 473. Lo Gì
 474. Sống Cho Chúa
 475. Jesus Bên Tôi
 476. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 477. Những Lời Khuyên Dạy
 478. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 479. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 480. Suy Tư
 481. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 482. Chim, Hoa Và Người
 483. Cảm Ơn Thượng Đế
 484. Lòng Tôi Vui Vẻ
 485. Ai Trung Thành
 486. Bạn Đứng Bên Nào
 487. Biển Đỏ
 488. Chim Trời
 489. Có Ai Biết
 490. Đã Lăn Xa
 491. Dã Tràng Xe Cát
 492. Hướng Lên Trời Cao
 493. Ngợi Danh Giê-hô-va
 494. Sẵn Sàng Tha Thứ
 495. Lưu Đày Sa Mạc
 496. Vì Danh Chúa
 497. Xin Cha Ban Thêm Dầu
 498. Hãy Xin Sẽ Được
 499. Ma-thi-ơ 6:33
 500. Về Nhà Chúa
 501. Hành Trang Tuổi Trẻ
Nguyên Tác
 1. Holy! Holy! Holy!
 2. To God Be the Glory
 3. Come, Thou Almighty King
 4. We're Marching to Zion
 5. Cùng Dâng Lời Ca
 6. Yesterday, Today, And Forever
 7. Chúc Cho Đấng Ngồi Trên Ngôi
 8. Joyful, Joyful We Adore Thee (Anh)
 9. Come Thou Fount of Every Blessing
 10. Den Himmelske Lovsang
 11. Sometimes "Alleluia”"
 12. Praise Ye the Father
 13. Praise God, From Whom All Blessings Flow
 14. The God of Abraham Praise
 15. O Worship the King
 16. I Love You Lord
 17. Hallelujah to Thy Name
 18. Holy! Holy!
 19. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 20. All People that on Earth Do Dwell
 21. I Will Sing The Wondrous Story
 22. Tình Chúa Bao La
 23. Sunshine In My Soul
 24. Glory To His Name
 25. Every Day I Will Bless Thee
 26. We're Marching to Zion
 27. All Hail the Power of Jesus' Name
 28. There Is No Name So Sweet on Earth
 29. My Redeemer
 30. Jesus, The Very Thought Of Thee
 31. All Hail the Power of Jesus' Name
 32. How Sweet the Name of Jesus Sound!
 33. Schönster Herr Jesu
 34. Blessed Be Thy Name
 35. Hallelujah! Praise Ye the Lord!
 36. Danh Quí Trọng
 37. Stille Nacht
 38. Hosanna
 39. Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến
 40. O Little One
 41. What Child Is This?
 42. Carol of Service
 43. While By My Sheep
 44. The First Noel
 45. Long Ago
 46. Adeste Fideles
 47. Rocking
 48. O Little Town of Bethlehem
 49. Joy to the World!
 50. Hark! The Herald Angels Sing
 51. Oh Come, Little Children
 52. We Three Kings
 53. Ngợi Con Thánh
 54. It Came Upon the Midnight Clear
 55. O Little Town of Bethlehem
 56. Tiếng Hát Thiên Binh / Sáng Danh Thiên Chúa
 57. Đêm Nô-ên Tưng Bừng
 58. Down From His Glory
 59. What Child Is This?
 60. Trong Miền
 61. You May Have the Joy-Bells
 62. God Rest You Merry, Gentlemen
 63. I Will Sing of the Goodness of the Lord
 64. Thiên Đàng Chung Vui
 65. Away in a Manger
 66. Away in a Manger
 67. While Shepherds Watched
 68. Angels from the Realms of Glory
 69.  
 70. While Shepherds Watched Their Flocks
 71. Nghe Xa Xa Điệu Thần Ca
 72. Đêm Đông Xưa
 73. Cantique de Noël
 74. We Wish You a Merry Christmas
 75.  
 76. Take the Name of Jesus with You
 77. The Name of Jesus Is So Sweet
 78. Crown Him with Many Crowns
 79. I Will Praise Him
 80. His Name Is Wonderful
 81. No, Not One!
 82. The Light of the World Is Jesus
 83. I Have Found a Friend in Jesus
 84. Ngài Là Ai
 85. Then Jesus Came
 86. I've Found a Friend. Oh, Such a Friend
 87. Great is Thy Faithfulness
 88. Come Thou Almighty King
 89. Our Great Savior
 90. Why Do I Sing About Jesus
 91. Tell Me The Story of Jesus
 92. At Calvary
 93.  
 94. When I Survey the Wondrous Cross
 95. Salve caput cruentatum
 96. Chúa Mang Thập Hình
 97. Calvary
 98. The Hour in Dark Gethsemane
 99. Jesus Chết Đớn Đau Vì Tôi
 100. Nearer the Cross
 101.  
 102. The Old Rugged Cross
 103.  
 104.  
 105. Hark! The Voice of Love and Mercy
 106. Ivory Palaces
 107.  
 108. Lead Me to Calvary
 109. At the Cross
 110. Beneath the Cross of Jesus
 111.  
 112. Behold the Savior of Mankind
 113.  
 114. Christ, the Lord, Is Risen
 115. Low in the Grave He Lay
 116. There Is a Life for a Look
 117. Because He Lives
 118. Victory Song
 119. À Toi la Gloire
 120. Come, Ye Thankful People, Come
 121. He Lives
 122. When the Roll Is Called Up Yonder
 123. The Strife Is Over
 124. Màn Sương Tiêu Tan
 125. Abide With Me
 126. Lo! Jesus Comes!
 127. O'er the Distant Mountains Breaking
 128. 'Tis Marvelous and Wonderful
 129.  
 130. The Comforter Has Come!
 131. Old Time Power
 132. Bring Your Vessels, Not a Few
 133. An Bình Trong Chúa
 134. Sweet, Sweet Spirit
 135. Holy Spirit, Faithful Guide
 136. Wonderful Words of Life
 137. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 138.  
 139. The Starry Firmament on High
 140. Faith of Our Fathers
 141. The Music of God's Word
 142. O Store Gud
 143. Việt Nam Ca
 144. Ôi Tình Thương
 145. Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian
 146. Shepherd of Love
 147. Wide Wide As The Ocean
 148. Love Was When
 149.  
 150. Jesus Loves Even Me
 151. Love Divine, All Love Excelling
 152. Let the Tide Come In
 153. Give Me Jesus
 154. Wonderful Grace of Jesus
 155.  
 156. He Lifted Me
 157. Grace Greater Than Our Sin
 158. Amazing Grace
 159. Love Lifted Me
 160.  
 161. Blessed Be The Fountain
 162. I Belong to the King
 163. In Tenderness He Sought Me
 164. What a Wonderful Savior
 165. Softly and Tenderly
 166. Come, Every Soul by Sin Oppressed/Only Trust Him
 167. Come! Sinner! Come!
 168. The Savior Is Waiting
 169.  
 170.  
 171.  
 172. Jesus Is Tenderly Calling
 173. Turn Your Eyes Upon Jesus
 174. Follow Me
 175. Đời Người Ngắn Ngủi
 176. Frö­liche Bot­schaft­er
 177. Ta Là Đường Đi
 178. The Ninety and Nine
 179.  
 180. Are You Washed in the Blood?
 181. Come to Jesus
 182. Jesus Paid It All
 183. There Is Power in the Blood
 184. Christ Receiveth Sinful Men
 185. Come and Take
 186. There Is a Fountain Filled with Blood
 187. Come to the Savior
 188. Burdens Are Lifted at Calvary
 189.  
 190. Nothing But the Blood
 191. Jesus Saves
 192. I Do Believe
 193. Qua Đời Sẽ Đến Đâu?
 194. He Lifted Me Out
 195. Standing on the Promise
 196. Rock of Ages
 197. The Lord's My Shepherd
 198. Precious Lord, Take My Hand
 199.  
 200. Flee As A Bird
 201.  
 202. Our God, Our Help in Ages Past
 203. His Eye Is on the Sparrow
 204. Đức Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi
 205. Precious Promise
 206. Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch
 207. Savior, Like a Shepherd, Lead Us
 208. He Leadeth Me
 209. God's Way
 210. His Yoke Is Easy
 211.  
 212. What a Friend
 213. Jesus, Lover of My Soul
 214. His Sheep I Am
 215. My Heavenly Father Watches Over Me
 216. Phút Suy Tư
 217. Jesus Thiết Hữu
 218. Does Jesus Care?
 219. All the Way My Savior Leads Me
 220.  
 221.  
 222. God Will Take Care of You
 223. I Love Thy Kingdom, Lord
 224. In Christ There Is No East or West
 225. I Have Decided to Follow Jesus
 226. I Hear Thy Welcome Voice
 227. Though Your Sins Be As Scarlet
 228. Have Thine Own Way, Lord!
 229. Från örtagården leder till Golgata en väg
 230. According to Thy Gracious Word
 231. I Gave My Life for Thee
 232. Morning Has Broken
 233.  
 234. Day by Day
 235. I Need Thee Every Hour
 236. All Creatures of Our God and King
 237. Revive Us Again
 238.  
 239. It's Burning in My Soul
 240. There Shall Be Showers of Blessing
 241. Lord, Lay Some Soul Upon My Heart
 242. Is My Name Written There
 243. Wherever He Leads I'll Go
 244. The Regions Beyond
 245. Lord! Send Me!
 246. Bringing In The Sheaves
 247. Bring Them In
 248.  
 249. The Mercy of God Is an Ocean Divine
 250. Pass It On
 251. Rescue the Perishing
 252. Speed The Light
 253.  
 254. O Happy Day
 255. O the Deep, Deep Love of Jesus
 256. Khi Jêsus Ngự Vào Lòng
 257.  
 258. Heavenly Sunshine
 259. I Am So Happy
 260. Since I Have Been Redeemed
 261. Redeem, How I love To Proclaim It
 262. You May Have the Joy-Bells
 263. Vững Tin Nơi Chúa
 264. Jesus, I Come
 265. Just As I Am Without One Plea
 266. Om jag ägde allt, men icke Je­sus
 267.  
 268. Lord! I Want to Be a Christian
 269.  
 270. Tiếng Êm Dịu
 271. Since Jesus Came Into My Heart
 272. Ye Must Be Born Again
 273.  
 274. Freely, Freely
 275. Cleansing Wave
 276. Where Jesus Is, 'Tis Heaven
 277.  
 278.  
 279. Let Other See Jesus In You
 280. Let the Lower Lights Be Burning
 281.  
 282. Is Thy Heart Right With God?
 283. Give Me Jesus
 284.  
 285. My Jesus, I Love Thee
 286. More Love To Thee
 287.  
 288. Yêu Ta Chăng?
 289.  
 290. Come Into My Heart, O Lord Jesus
 291. He Keeps Me Singing
 292.  
 293. All the Way Along
 294.  
 295. Vui Mừng Mãi Mãi
 296. It's Well With My Soul
 297. I Know Who Holds Tomorrow
 298. Constantly Abiding
 299. Heavens Came Down
 300. Lòng Thái An
 301. Like a River, Glorious
 302. Held in His Mighty Arms
 303. Blessed Quietness
 304. My Peace
 305. Near to the Heart of God
 306. O Jesus, I Have Promised
 307. Make Me a Blessing
 308. Open Our Eyes
 309. Draw Me Nearer
 310. Psalm 121
 311. They That Wait Upon The Lord
 312. In His Time
 313. Living for Jesus
 314. Higher Ground
 315. Teach Me Thy Way, O Lord
 316.  
 317. Step By Step
 318. When the Morning Comes
 319. Ye Must Be Born Again
 320. Surely Goodness and Mercy
 321. Chúa Đứng Bên Ta
 322. It Is Glory Just To Walk With Him
 323. Submission
 324. I'd Rather Have Jesus
 325.  
 326. I Just Keep Trusting My Lord
 327. Follow On
 328. I'll Go with God
 329.  
 330. Just a Closer Walk with Thee
 331.  
 332. In the Garden
 333. I Am Praying for You
 334. Sweel Hour of Prayer
 335. When You Pray
 336. Bài Cầu Nguyện Chung
 337. I Must Tell Jesus
 338. 'Tis So Sweet to Trust in Jesus
 339. I Know Whom I Have Believed
 340. Trust and Obey
 341. Blessed Assurance
 342. Leaning on the Everlasting Arms
 343. My Anchor Holds
 344.  
 345. My Hope Is Built on Nothing Less
 346. The Nail Scarred Hand
 347.  
 348. Be True
 349. Nắm Chặt Lời Hứa
 350. Give Allegiance To The Lord
 351.  
 352. My Faith Looks Up to Thee
 353. Onward Christian Soldiers
 354. Stand Up for Jesus
 355. Victory Through Grace
 356.  
 357. Faith Is a Victory
 358.  
 359. The Fight Is On
 360.  
 361. The Banner of the Cross
 362. I Surrender All
 363. Give of Your Best to the Master
 364. Master of All
 365. Bài Ca Trong Tâm
 366. Fully Surrendered
 367. Ready
 368. Take My Life and Let It Be
 369. Đời Con
 370. 'Tis Far Better to Follow Jesus
 371. I'll Live for Him
 372. Must I Go, And Empty-Handed?
 373. Take My Life and Let It Be
 374. At the Battle's Front
 375. Hark, The Voice of Jesus Calling
 376. Work, For The Night Is Coming
 377. He Hideth My Soul
 378.  
 379. A Mighty Fortress
 380. A Shelter in the Time of Storm
 381. He Giveth More Grace
 382.  
 383. Under His Wings
 384. Nearer, My God, To Thee
 385. My Tribute
 386. Count Your Blessings
 387. Vui Mừng Ca Hát
 388. Face to Face
 389. In the Sweet By-and-By
 390. O That Will Be Glory
 391. Chúa Với Tôi
 392. Over the Sunset Mountains
 393. This World Is Not My Home
 394. The Home Over There
 395. Around the Throne of God in Heaven
 396.  
 397. Beyond the Sunset
 398. When We All Get to Heaven
 399.  
 400.  
 401. Jesus Loves Me
 402. Nhà Trên Trời
 403. Tôi Dầu Nhỏ
 404. Lòng Em Vui
 405.  
 406.  
 407.  
 408.  
 409.  
 410. I'll Be a Sunbeam
 411. Whosoever Will
 412.  
 413. Thanh Niên Tin Lành
 414. It Is Glory Just to Walk with Him
 415.  
 416.  
 417. Da Ledte Fran Ved Almakts Bud
 418.  
 419.  
 420.  
 421. Jewels
 422. Mừng Xuân
 423. Send the Light
 424. Xuân Đến Bên Nhà
 425.  
 426. Hát Xuân
 427. Dâng Cha Đóa Hoa Lòng
 428.  
 429.  
 430. God Be With You
 431. Blest Be the Tie That Binds
 432.  
 433. Jêsus
 434. He
 435. Lời Chúa
 436. Giòng Sông Trường Sinh
 437. I Cannot Tell
 438. Glorify Thy Name
 439. Chuyện Giáng Sinh
 440. Bước Người Đi Qua
 441. Bết-lê-hem - Một Đêm Đông Lạnh
 442. The Sweetest Name of All
 443. Đêm Vui Trần Thế
 444. Đêm An Hòa
 445. Hang Bê-lem
 446. Ngôi Hai Xuống Đời
 447. Người Đã Đến
 448. Chúa Cao Quý
 449. Đồi Vắng
 450. Ðêm Buồn
 451.  
 452. Trên Đường Em-mau
 453. Nguyện Sống Với Jesus
 454. Lời Thống Hối
 455. Just a Wayward Lamb
 456. Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa
 457. Làm Sao Con Thấu Hiểu
 458. Trở Về Nhà Cha
 459. Về Đây Hỡi Chiên Xa Bầy
 460. Thi Thiên 51
 461. Về Với Jesus
 462.  
 463. I Cô-rinh-tô 13
 464. Xin Dạy Con Yêu Ngài
 465. My Dear Child, Depend On Me
 466. Cùng Họp Nhau
 467.  
 468. Kinh Hòa Bình
 469. I'm Not Alone
 470. Nguồn Trông Cậy Muôn Đời
 471.  
 472. Chiều Mưa
 473.  
 474.  
 475.  
 476. Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua
 477. Những Lời Khuyên Dạy
 478. Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng
 479. Vững Bước Đi Trên Khổ Đau
 480. Suy Tư
 481. Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh
 482. Chim, Hoa Và Người
 483. Thank You! Dear Lord
 484. Joy in My Heart
 485.  
 486.  
 487.  
 488.  
 489.  
 490. Rolled Away
 491.  
 492.  
 493. Ngợi Danh Giê-hô-va
 494.  
 495. Lưu Đày Sa Mạc
 496.  
 497.  
 498.  
 499. Seek Ye First
 500.  
 501. Hành Trang Tuổi Trẻ

 

 

 

 

Lời
 • John B. Dykes
 • Fanny Crosby
 • Charles Wesley
 • Isaac Watts
 •  
 • Albert B. Simpson
 • Khải Huyền 5:13b
 • Henry van Dyke
 • Robert Robinson
 • Ban Nhuận Chánh
 • Chuck Girard
 • Edwin O. Excell
 • Thomas Ken
 • Thomas Olivers
 • Robert Grant
 • Laurie Klein
 • Henry Ostrom
 • Jimmy Owens
 •  
 • William Kethe
 • Fran­cis H. Row­ley
 • Việt Nữ
 • Eliza E. Hewitt
 • Elisha A. Hoffman
 • Henri Abraham César Malan
 • Isaac Watts/ Robert Lowry
 • Edward Perronet
 • George W. Bethune
 • Philip P. Bliss
 • John B. Dykes
 • Edward Perronet
 • John Newton
 • Münster Gesangbuch
 • William H. Clark
 •  
 • Khuyết Danh
 • Joseph Mohr
 • Henri Abraham César Malan
 • Nguyễn Hữu Ái - Lê Ngọc Vinh
 • S. Scheidt
 • William Chatterton Dix
 • Steuart Wilson
 •  
 • Carols và Gilbert and Sandys Carols
 •  
 • Latin - Khuyết Danh
 •  
 • Phill­ips Brook
 • Isaac Watts
 • Charles Wesley
 • Jhann Shulz
 • J.H. Hopkins Jr.
 • Vô danh
 • Richard Storrs Willis
 • Philips Brooks
 •  
 • James Chadwick
 • Nguyễn Long Giáp
 • William E. Booth-Clibborn
 • William Chatterton Dix
 • J. Edward Ruark
 • J. Edward Ruark
 • Khuyết Danh
 • Ông Văn Trung
 •  
 •  
 • Nahum Tate
 • James Montgomery
 • Uyên Trâm
 • A. Nahum Tate
 • Ban Biên Soạn Thánh Ca HTTLVN
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Placide Cappeau
 • Nhạc Truyền Thống
 • Uyên Trâm
 • Ly­dia O. Bax­ter
 • William C. Martin
 • Matthew Bridges
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • Audrey Mieir
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Philip P. Bliss
 • Charles W. Fry
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Oswald J. Smith
 • James G. Small
 • T. O. Chisholm
 • Charles Wesley
 • John Wilbur Chapman
 • Albert Allen Ketchum
 • Fanny Crosby
 • William R. Newell
 •  
 • Isaac Watts
 • Bernard of Clairvaux
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • B.D.Ackley
 • Asa Hull
 • Lê Ngọc Vinh
 • Fanny J. Crosby
 • Norman Clayton
 • George Bennard
 • Asa Hull
 •  
 • Jon­a­than Eva­ns & Ben­ja­min Fran­cis
 • Henry Barraclough
 • Avis B. Christiansen
 • Jennie Evelyn Hussey
 • Isaac Watts
 • Elizabeth Clephane
 •  
 • Samuel Wesley, Sr.
 •  
 • Charles Wesley
 • Robert Lowry
 • Amedia M. Hull
 • Gloria Gaither
 • Dale Garratt
 • Edmond L. Budry
 • Henry Alford
 • Alfred H. Ackley
 • James M. Black
 • Francis Pott
 • Khuyết Danh
 • Henry Francis Lyte
 • Phoebe W. Palmer
 • John Samuel Bewley Monsell
 • Lelia Naylor Morris
 • Thoro Harris
 • Frank Bottome
 • Paul Rader
 • Lelia Naylor Morris
 • Khuyết Danh
 • Doris Akers
 • Marcus M. Wells
 • Philip P. Bliss
 • Nguyễn Duy
 • Paul E. Carlson
 • Robert Grand
 • Frederick W. Faber
 • Flora Kirkland
 • Carl Boerg
 • Ban Nhuận Chánh Thánh Ca (1949)
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Paul E. Carlson
 • John W. Peterson
 • Charles Austin Miles
 • Don Wyrtren
 •  
 • Philip P. Bliss
 • John Zundel
 • Paul Rader
 • Frances J. Crosby
 • Haldor Lilenas
 •  
 • Charles H. Gabriel
 • Julia H. Johnston
 • John Newton
 • Howard E. Smite
 •  
 • Eden R. Latta
 • Ida R. Smith
 • W. Spen­cer Wal­ton
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • William Lamartine Thompson
 • John H. Stockton
 • William E. Witter
 • Ralph Carmichael
 •  
 •  
 •  
 • Fanny J. Crossby
 • Helen H. Lemmel
 • George W. Cooke
 • Mục sư Lê Đình Tươi
 • Ed­mund S. Lo­renz
 •  
 • Elizabeth Clephane
 •  
 • Elisha A. Hoffman
 • E. O. Excell
 • Elvina M. Hall
 • Lewis E. Jones
 • Erd­mann Neu­meis­ter
 • Albert B. Simpson
 • William Cowper
 • George F. Root
 • John M. Moore
 • John W. Peterson
 • Ro­bert Low­ry
 • Priscilla J. Owens
 • Isaac Watts
 • Khuyết Danh
 • Lawrence E. Brooks
 • Russell Kelson Carter
 • Augustus M. Toplady
 • Francis Rous
 • Thomas D. Dorsey
 •  
 • Mary Stanley Bunce Dana Shindler
 •  
 • Isaac Watts
 • Ci­vil­la D. Mar­tin
 • Paul E. Carlson
 • Nathaniel Niles
 • Will­iam Will­iams
 • Dorothy A. Thrupp
 • Joseph H. Gilmore
 • Linda Shivers Leech
 • Thi Thiên 23
 • MS. Lê Đình Tươi
 • Joseph Medlicott Scriven
 • Charles Wesley
 • Orien Johnson
 • William C. Martin
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Ngọc Vinh
 • Frank E. Graeff
 • Fanny J. Crosby
 • John J. Husband
 • Vô danh
 • Civilla D. Martin
 • Tim­o­thy Dwight, Psalms of Da­vid
 • Will­iam A. Dunk­er­ley
 • Garo Christian & John Clark
 • Lewis Hart­sough
 • Frances J. Crosby
 • Adelaide A. Pollard
 • Carl Gotthard Liander
 • James Montgomery
 • Frances R. Havergal
 • Eleanor Farjeon
 • Peter Scholtes
 • Carolina Sandell Berg
 • Anna S. Hawks
 • Francis of Assisi
 • Wm. P. Mackay
 •  
 • Delia T. White
 • Daniel W. Whittle
 • Mack Weaver & B.B. McKinney
 • Mary A. Kidder
 • B.B. McKinney
 • A.B. Simpson
 • Louis P. Lehman Jr.
 • Knowles Shaw
 • Alexcenah Thomas
 • Robert Loveless
 • Albert B. Simpson
 • Ralph Carmichael
 • Fanny J. Crosby
 • Eli­sha A. Hoff­man
 •  
 • Philip Doddridge
 • Samuel Trevor Francis
 • Lê Ngọc Vinh
 •  
 • Henry J. Zelley
 • Stantion W Gavitt
 • Ed­win O. Ex­cell
 • Fanny J. Crosby
 • J. Edward Ruark
 • Khuyết Danh
 • William True Sleeper
 • Charlotte Elliott
 • Anna Ölander
 • D.W. Whittle
 • John W. Work & Frederick J. Work
 • Vĩnh Phúc
 •  
 • Rufus H. McDaniel
 • William T. Sleeper
 • Stanton W. Gavitt
 • Carol Owen
 • Pho­ebe W. Palm­er
 • Charles J. But­ler
 • Leland Green
 •  
 • B.B. McKinney
 • Philip P. Bliss
 • Paul E. Carlson
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Trần Thượng Trí
 • Vô danh
 • Harry Dudley Clarke
 • Luther D. Bridgers
 •  
 • Ada Blenkhorn
 •  
 • Nguyễn Hữu Ái
 • H. G. Spafford
 • Ira F. Stanphill
 • Anne L. Murphy
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • Frances Ridley Havergal
 • Winfield Macomber
 • Manie Payne Ferguson
 • Keith Roughledge
 • Cleland B. McAfee
 • John E. Bode
 • George S. Schuler
 • Robert Cull
 • Fanny J. Crosby
 • Charles Pur­day
 • James McGranahan (G. M. J.)
 • Diane Ball
 • Thomas O. Chisholm
 • Johnson Oatman, Jr.
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • Les Garett
 • Albert B. Simpson
 • Charles A. Tindley
 • William T. Sleeper
 • Alfred B. Smith & John W. Peterson
 • Lê Ngọc Vinh
 • Avis M. B. Christ­ian­sen
 • C. Austin Miles
 • Rhea F. Miller
 •  
 • John Peterson
 • William O. Cushing
 • John W. Peterson
 •  
 • John T. Benson
 •  
 • Charles Austin Miles
 • Samuel O. Cluff
 • William Walford
 • Audrey Mieir
 • Kinh Thánh
 • Elisha A. Hoffman
 • Lousia M. R. Stead
 • Daniel W. Whittle
 • John Henry Sammis
 • Fanny J. Crosby
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • William C. Martin
 • Vô danh
 • Edward Mote
 • Baylus Benjamin McKinney
 • John W. Peterson
 • Albert B. Simpson
 • Lê Ngọc Vinh
 • Lê Ngọc Vinh
 •  
 • Ray Palmer
 • Sabine Baring-Gould
 • George Duf­field, Jr.
 • Fanny J. Crosby
 •  
 • John H. Yates
 •  
 • Mrs. C. H. Morris
 • Vô danh
 • Daniel W. Whittle
 • Winfield S. Weeden
 • Howard B. Grose
 • Jane Austin Boumgarden
 • Khuyết Danh
 • Alfred C. Snead
 • A. C. Palmer
 • Frances Ridley Havergal
 • Việt Nữ
 • May Agnew Stephens
 • Ralph Erskine Hudson
 • Charles C. Lu­ther
 • Frances R. Havergal
 • Lelia Naylor Morris
 • Daniel March
 • Anna Louisa Walker/Coghill
 • Fanny J. Crosby
 •  
 • Martin Luther
 • Vernon J. Charleswoth
 • Annie J. Flint
 •  
 • William Orcutt Cushing
 • Sarah F. Adams
 • Andrae Crouch
 • John Oatman, Jr.
 • Khuyết Danh
 • Carrie A. Breck
 • S. Fillmore Bennett
 • Charles H. Gabriel
 • Trần Thượng Trí
 • John W. Peterson
 • Albert E. Brunley
 • D. W. Huntington
 • Anne H. Shep­herd
 •  
 • Virgil P. Brook
 • Eliza E. Hewitt
 •  
 •  
 • Anna B. Warner
 • Khuyết Danh
 •  
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Nellie Talbot
 • Philip P. Bliss
 • Nguyễn Châu Ân
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Avis M. Christiansen
 • G.F. Root
 • Ban Nhuận Chánh
 • Dịch ra tiếng Việt
 • Vĩnh Phúc
 •  
 •  
 • William O. Cushing
 • Lê Phước Thiện
 • Charles H. Gabriel
 • Lê Phước Thiện
 •  
 • Mục sư Nguyễn Lĩnh
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 • Jer­e­mi­ah E. Rank­in
 • John Fawcett
 •  
 • Vĩnh Phúc
 • Richard Mullan
 • Vĩnh Phúc
 • Phương Thảo
 • William Y. Fullerton
 • Donna Adkins
 • Lê Phước Thiện
 • Hoàng Đức
 • Lê Ngọc Vinh
 • Tom Coomes
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Quốc Bảo
 • Minh Châu
 • Hùng Lân
 • Đặng Ngọc Quốc
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Phước Thiện
 • Vĩnh Phúc
 • Ngô Thanh Nam
 • Linh mục Thành Tâm
 • Trần Huy Khanh
 • Trần Quốc Bảo
 • Juan Ramon
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Ngô Thanh Nam
 • Lê Ngọc Thúy Hằng
 • Vĩnh Phúc
 • Ngô Thanh Nam
 • Ngô Thanh Nam
 •  
 • Trần Quốc Bảo
 • Thành Tâm
 • Lê Ngọc Vinh
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 • John W. Peterson
 • Trần Quốc Bảo
 • Uyên Trâm
 • Vĩnh Phúc
 • Đức Dũng
 • Lê Ngọc Vinh
 • I.B. Sergel
 • Vĩnh Phúc
 • Hoàng Ðức Thành
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Trần Huy Khanh
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Lê Trung Thành
 • Olga Nyberg
 • George C. Cooke
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Minnie A. Steele
 •  
 •  
 • Trần Minh Trung
 •  
 •  
 •  
 • Gary Marby
 •  
 • Karen Lafferty
 • Vô danh
Nhạc
 • Reginald Heber
 • William Howard Doane
 • Felice de Giardini
 • Robert Lowry
 • John Darwall
 • James H. Burke
 • John D. Olsen
 • Lugwig van Beethoven
 • Dân Ca Hoa Kỳ
 • Edgren
 • Chuck Girard
 • Charles Gounod
 • Genevan Psalter
 • Giai Điệu Do Thái
 • Francis J. Haydn
 • Laurie Klein
 • Charles Howard Marsh
 • Jimmy Owens
 •  
 • Louis Bourgeols
 • Pe­ter P. Bil­horn
 • Việt Nữ
 • John R. Swe­ney
 • Elisha A. Hoffman
 • James McGranahan
 • Robert Lowry
 • James Ellor
 • William B. Bradbury
 • James McGranahan
 • John B. Dykes
 • Oliver Holden
 • Alexander R. Reinagle
 • Dân Ca Silesia
 • William J. Kirkpatrick
 •  
 •  
 • Franz Xaver Gruber
 • Henri Abraham César Malan
 • Khuyết Danh
 •  
 • Giai điệu dân ca Anh: Greensleeves
 • French Carol
 •  
 • Dân Ca Anh
 •  
 • John Francis Wade
 •  
 • Lewis H. Red­ner
 • George Frederick Handel
 • Felix Mendelssohn
 •  
 • J.H. Hopkins Jr.
 • W. B. Bradbury
 • Edmund H. Sears
 • Dân Ca Na-uy
 • Nhạc Giáng Sinh Pháp
 • Nguyễn Long Giáp
 • Edwardo Di Capua - (O Sole Mio)
 • Giai điệu dân ca Anh: Greensleeves
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • Nhạc Giáng Sinh Truyền Thống - Anh Quốc
 •  
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 • George F. Handel
 • Henry Smart
 • Giai điệu Shaker thế kỷ 19
 • George Kirbye
 • Khuyết Danh
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Adolphe Charles Adam
 • Nhạc Truyền Thống
 •  
 • W. How­ard Doane
 • Edmund Simon Lorenz
 • George Job Elvey
 • Mar­ga­ret J. Har­ris
 • Audrey Mieir
 • George C. Hugg
 • Philip P. Bliss
 • Wil­liam S. Hays
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Oswald J. Smith
 • George C. Steb­bins
 • William M. Runyan
 • Felice de Giardini
 • Rowland H. Prichard
 •  
 •  
 • Daniel B. Towner
 • David Wilson
 • Lowell Mason
 • Hans L. Hassier
 • E. S. Lorenz
 • B.D.Ackley
 • Asa Hull
 • Lê Ngọc Vinh
 • W. H. Doane
 • Norman Clayton
 • George Bennard
 • Asa Hull
 •  
 • Louis Van Esch
 • Henry Barraclough
 • Harry Dixon Loes
 • William J. Kirkpatrick
 • Ralph E. Hudson
 • Frederick C. Maker
 •  
 • Hugh Wilson
 •  
 • Lyra Davidica
 • Robert Lowry
 • E. G. Taylor
 • William J. Gaither
 • Dale Garratt
 • George F. Handel
 • George J. Elvey
 • Alfred H. Ackley
 • James M. Black
 • William H. Monk
 • Khuyết Danh
 • William H. Monk
 • William J. Kirkpatrick
 • Thomas Hastings
 • Lelia Naylor Morris
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • Paul Rader
 • Lelia Naylor Morris
 • Khuyết Danh
 •  
 • Marcus M. Wells
 • Philip P. Bliss
 • Nguyễn Duy
 • Paul E. Carlson
 • Christopher E. Willing
 • Henry F. Henry
 • George Stebbins
 • Dân Ca Thụy Điển
 • F. Paulus
 • Daniel Towner
 • Paul E. Carlson
 • John W. Peterson
 • Charles Austin Miles
 • Don Wyrtren
 •  
 • Philip P. Bliss
 • Charles Wesley
 • Paul Rader
 • John R. Sweney
 • Haldor Lilenas
 •  
 • Charles H. Gabriel
 • Daniel B. Towner
 • Dân Ca Phi Châu
 • Howard E. Smite
 •  
 • Henry S. Perkins
 • Maurice A. Clifton
 • Adon­i­ram J. Gor­don
 • Eli­sha A. Hoff­man
 • William Lamartine Thompson
 • John H. Stockton
 • Horatio R. Palmer
 • Ralph Carmichael
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • George D. Watson
 • George C. Stebbins
 • Ed­mund S. Lo­renz
 •  
 • Ira D. Sank­ey
 •  
 • Elisha A. Hoffman
 • E. O. Excell
 • John T. Grape
 • Lewis E. Jones
 • James McGranahan
 • George C. Stebbins
 • Lowell Mason
 • George F. Root
 • John M. Moore
 • John W. Peterson
 • Ro­bert Low­ry
 • William J. Kirkpatrick
 • Khuyết Danh
 • Khuyết Danh
 • Lawrence E. Brooks
 • Russell Kelson Carter
 • Thomas Hastings (1784-1872)
 • Jessie S. Irvine
 •  
 •  
 • Giai điệu Tây Ban Nha: Spanish Air
 •  
 • William Croft
 • Charles H. Gab­ri­el
 • Paul E. Carlson
 • Philip P. Bliss
 • John Hughes
 • William B. Bradbury
 • William B. Bradbury
 • Linda Shivers Leech
 • Ralph E. Hudson
 • Edmund S. Lorenz
 • Charles Crozat Converse
 • Simeon B. Marsh
 • Orien Johnson
 • Charles Gabriel
 • Lê Phước Thiện
 • Lê Ngọc Vinh
 • Joseph L. Hall
 • Robert Lowry
 •  
 •  
 • Walter S. Martin
 • Aar­on Will­iams
 • Alexander R. Reinagle
 •  
 • Lewis Hart­sough
 • William H. Doane
 • George C. Stebbins
 • Nguyễn Văn Vạn
 • Hugh Wilson
 • Philip P. Bliss
 • Gaelic Melody
 • Peter Scholtes
 • Oscar Ahnfelt
 • Robert Lowry
 • Geistliche Kirchengesang
 •  
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • James McGranahan
 •  
 • Frank M. Davis
 • B.B. McKinney
 • A.B. Simpson
 • Louis P. Lehman Jr.
 • George A. Minor
 • Will­iam A. Og­den
 • Robert Loveless
 • Russell K. Carter
 • Ralph Carmichael
 • William H. Doane
 • Eli­sha A. Hoff­man
 •  
 • E. F. Rimbault
 • Giai điệu Ebenezer
 • Lê Ngọc Vinh
 •  
 • George H. Cook
 • Stantion W Gavitt
 • Ed­win O. Ex­cell
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • Khuyết Danh
 • George Coles Stebbins
 • William B. Bradbury
 • Giai điệu dân ca Thụy Điển
 •  
 • Dân Ca Da Đen
 •  
 •  
 • Charles H. Gabriel
 • George C. Stebbins
 • Stanton W. Gavitt
 • Carol Owen
 • Phoe­be P. Knapp
 • James M. Black
 •  
 •  
 •  
 • Philip P. Bliss
 • Paul E. Carlson
 • Elisha A. Hoffman
 • John R. Sweney
 •  
 • Adoniram J. Gordon
 • William H. Doane
 •  
 • Trần Thượng Trí
 •  
 • Harry Dudley Clarke
 • Luther D. Bridgers
 •  
 • Lewis E. Jones
 •  
 • Nguyễn Hữu Ái
 • Philip P. Bliss
 • Ira F. Stanphill
 • Anne L. Murphy
 • John W. Peterson
 • Khuyết Danh
 • James Mountain
 • Winfield Macomber
 • W. S. Marshall
 • Keith Roughledge
 • Cleland B. McAfee
 • Arthur H. Mann
 • George S. Schuler
 • Robert Cull
 • William H. Doane
 • Charles Pur­day
 • James McGranahan
 • Diane Ball
 • C. Harold Lowden
 • Charles H. Gabriel
 • Benjamin Mansell Ramsey
 • Les Garett
 • Albert B. Simpson
 • Charles A. Tindley
 • George C. Stebbins
 • John W. Peterson & Alfred B. Smith
 • Lê Ngọc Vinh
 • Hal­dor Lil­len­as
 • Mrs. R. R. Forman
 • George Beverly Shea
 • Joe E. Parks
 • John Peterson
 • Robert Lowry
 • John W. Peterson
 •  
 • John T. Benson
 •  
 • Charles Austin Miles
 • Ira D. Sankey
 • William B. Bradbury
 • Audrey Mieir
 • Nguyễn Hữu Ái
 •  
 • William J. Kirkpatrick
 • James McGranahan
 • Daniel Brink Towner
 • Phoebe P. Knapp
 • An­tho­ny J. Sho­wal­ter
 • Daniel B. Towner
 •  
 • William B. Bradbury
 • Baylus Benjamin McKinney
 • John W. Peterson
 • Albert B. Simpson
 • Lê Ngọc Vinh
 • Lê Ngọc Vinh
 •  
 • Lowell Mason
 • Arthur S. Sullivan
 • George J. Webb
 • John R. Sweney
 •  
 • Ira D. Sankey
 •  
 • Mrs. C. H. Morris
 •  
 •  
 • Judson W. VanDeVenter
 • Charlotte A. Barnard
 •  
 • Khuyết Danh
 • Alfred C. Snead
 • Charles D. Tillman
 • Philip P. Bliss
 • Việt Nữ
 • May Agnew Stephens
 • C. C. Dunbar
 • George C. Stebbins
 • R. Kelso Carter
 • Lelia Naylor Morris
 •  
 • Lowel Mason
 • William J. Kirkpatrick
 •  
 • Martin Luther
 • Ira D. Sankey
 • Hubert Mitchell
 •  
 • Ira David Sankey
 • Lowell Mason
 •  
 • Edwin O. Excell
 • Khuyết Danh
 • Grant Celfax Tullar
 • Joseph Philbrick Webster
 • Charles H. Gabriel
 • Trần Thượng Trí
 • John W. Peterson
 • Albert E. Brunley
 • Tullius C. O’Kane
 • Hen­ry E. Mat­thews
 •  
 • Blanche Keer Brock
 • Emily D. Wilson
 •  
 •  
 • William B. Bradbury
 • Khuyết Danh
 • Haldor Lilenas
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Edwin O. Excell
 •  
 • Linda Shivers Leech
 • Vũ Ðức Nghiêm
 • Haldor Lillenas
 • G.F. Root
 • Soạn riêng bốn giọng bởi J. D. Olsen
 • Philip Nicolai
 • Hoàng Trọng
 •  
 • Oweld J. Smith
 • George F. Root
 • Lê Phước Thiện
 • Charles H. Gabriel
 • Lê Phước Thiện
 •  
 •  
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 • Will­iam G. Tom­er
 • Johann G. Naegeli
 •  
 • Hoàng Trọng
 • Jack Richard
 • Hoàng Trọng
 • Phương Thảo
 • Londonderry Air
 • Donna Adkins
 • Lê Phước Thiện
 • Hoàng Đức
 • Lê Ngọc Vinh
 •  
 • Trần Lưu Hoàng
 • Trần Quốc Bảo
 • Hải Linh - Trần Văn Trị
 • Hùng Lân
 • Đặng Ngọc Quốc
 •  
 • Lê Phước Thiện
 •  
 •  
 • Linh mục Thành Tâm
 • Trần Huy Khanh
 • Trần Quốc Bảo
 • Juan Ramon
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Ngô Thanh Nam
 • Lê Ngọc Thúy Hằng
 • Hoàng Trọng
 • Ngô Thanh Nam
 • Ngô Thanh Nam
 • Louise Smith
 • Trần Quốc Bảo
 • Thành Tâm
 • Lê Ngọc Vinh
 • Khuyết Danh
 •  
 •  
 • John W. Peterson
 • Trần Quốc Bảo
 •  
 • Hoàng Trọng
 • Đức Dũng
 • Lê Ngọc Vinh
 • I.B. Sergel
 • Hoàng Trọng
 • Hoàng Ðức Thành
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Vũ Đức Nghiêm
 • Trần Huy Khanh
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 490
 •  
 •  
 • Trần Minh Trung
 •  
 •  
 •  
 • James Boersma
 •  
 •  
 •  
 •