Những Tác Phẩm Tuyệt Vời của Đức Chúa Trời

Kỳ Quan vũ trụ do Đức Chúa Trời tạo dựng thì muôn mầu muôn vẻ. Cả thế gian cũng không thể chép hết được. Điều đó chứng tỏ Ngài là tuyệt đối còn loài người chỉ là vật thọ tạo do tay Ngài dựng nên.  Nhân loại thế giới này chỉ như hạt cát so với chính Ngài là đại dương bao la, cao cả. Nước Trời sẽ tiếp tục sưu tầm các hình ảnh để gởi đến Quý độc giả trong và ngoài nước thấy sự khôn ngoan và quyền năng tốI thượng của Ngài ngõ hầu chúng ta cùng ca ngợi, cảm tạ và thờ phượng Ngài, Đấng dựng nên vũ trụ và mọi sinh vật trong đó, thay vì thờ xương người chết (xá lợi) hay cục đất sét, gỗ, đá, kim loại… đúc hay nắn nên ông này bà kia

 
1. Dirty thunderstorms, aka volcanic lightning, occur when lightning is produced in a volcanic plume.
Dirty                              thunderstorms                              , aka volcanic                              lightning,                              occur when                              lightning is                              produced in a                              volcanic                              plume.
Martin Rietze / Via mrietze.com

They look like the entrance to Hell!

They look                              like the                              entrance to                              Hell!
Carlos Gutierrez / UPI Photo / Landov

2. Oh wait, here’s The Door to Hell, a gas fire in Turkmenistan accidentally ignited by scientists in 1971 and still burning. Oops.

Oh wait,                              here's The                              Door to Hell ,                              a gas fire in                              Turkmenistan                              accidentally                              ignited by                              scientists in                              1971 and still                              burning.                              Oops.
Flickr: flydime / Creative Commons

3. Flammable ice bubbles: frozen bubbles of methane, trapped beneath Alberta’s Lake Abraham.

Flammable                              ice bubbles :                              frozen bubbles                              of methane,                              trapped                              beneath                              Alberta's Lake                              Abraham.
Emmanuel Coupe / Getty Images

4. The Catumbo Lightning, which occurs during 140 to 160 nights a year, 10 hours per night and up to 280 times per hour.

The                              Catumbo                              Lightning ,                              which occurs                              during 140 to                              160 nights a                              year, 10 hours                              per night and                              up to 280                              times per                              hour.
commons.wikimedia.org / Creative Commons

5. Christmas Island’s Red Crabs: Each year an estimated 43 million land crabs migrate to lay their eggs in the ocean.

Christmas                              Island's Red                              Crabs : Each                              year an                              estimated 43                              million land                              crabs migrate                              to lay their                              eggs in the                              ocean.
Imago / Barcroft Media

Authorities close most of the island’s roads during the migration, which normally takes at least a week.

 

6. Monarch butterflies: The eastern North American population is notable for its southward late summer/autumn migration from the USA and Canada to Mexico, covering thousands of kilometers.

Monarch                              butterflies:                              The eastern                              North American                              population is                              notable for                              its southward                              late                              summer/autumn                              migration from                              the USA and                              Canada to                              Mexico,                              covering                              thousands of                              kilometers.
Flickr: lunasinestrellas / Creative Commons

No individual makes the entire round trip. Female monarchs lay eggs for the next generationduring these migrations.

No                              individual                              makes the                              entire round                              trip. Female                              monarchs lay                              eggs for the                              next                              generation                              during these                              migrations.

7. Surreal spiderwebs: Fleeing torrential floodwaters near Wagga Wagga, Australia, thousands of spiders cover fields with cobwebs.

Reuters / Daniel Munoz
Reuters / Daniel Munoz
 

8. Namibia’s mysterious Fairy Circles: Studies suggest that a sand termite is responsible for their creation.

Namibia's                              mysterious                              Fairy Circles                              : Studies                              suggest that a                              sand termite                              is responsible                              for their                              creation.
Norbert Juergens / University of Hamburg

9. Underwater crop circles in the ocean off Japan: created by a male pufferfish in order to woo females.

Underwater                              crop circles                              in the ocean                              off Japan:                              created by a                              male                              pufferfish in                              order to woo                              females.
Yoji Ookata / NHK / Via ookatayouji.amaminchu.com

10. Spherical boulders in New Zealand: exhumed from the mudstone enclosing them by coastal erosion.

Spherical                              boulders in                              New Zealand:                              exhumed from                              the mudstone                              enclosing them                              by coastal                              erosion.
Flickr: chris_gin / Creative Commons

11. The Great Blue Hole: a large submarine sinkhole off the coast of Belize, over 300m across and 124m deep.

The Great                              Blue Hole : a                              large                              submarine                              sinkhole off                              the coast of                              Belize, over                              300m across                              and 124m                              deep.

12. The Black Sun: Huge flocks of up to 50,000 starlings form in areas of the UK just before sundown during mid-winter. They are known as murmurations.

The Black                              Sun : Huge                              flocks of up                              to 50,000                              starlings form                              in areas of                              the UK just                              before sundown                              during                              mid-winter.                              They are known                              as                              murmurations                              .
Flickr: 27770620@N02 / Donald Macauley / Creative Commons

13. The Sardine Run: occurs from May through July when billions of sardines move north along the east coast of South Africa. Their sheer numbers create a feeding frenzy along the coastline.

Flickr: mycoffeemug / Creative Commons
Flickr: mycoffeemug / Creative Commons
 

14. The Giant’s Causeway, Northern Ireland: an area of about 40,000 interlocking basalt columns, the result of an ancient volcanic eruption.

Flickr: iguanajo / Creative Commons
Flickr: ncurado / Creative Commons
 

15. Sailing stones in Death Valley, USA: a geological phenomenon where rocks move and inscribe long tracks along a smooth valley floor without human or animal intervention.

Flickr: mandj98 / Creative Commons
Flickr: thomashawk / Creative Commons
 

16. Tidal bores on the Amazon in Brazil and the Severn in England: a tidal phenomenon in which the leading edge of the incoming tide forms a wave of water that travels up a river against the flow.

Getty Images
 

17. The Flowering Desert: occurs in the Atacama Desert, Chile, in years when rainfall is unusually high. Normally the region receives less than 12mm of rain annually.

The                              Flowering                              Desert :                              occurs in the                              Atacama                              Desert, Chile,                              in years when                              rainfall is                              unusually                              high. Normally                              the region                              receives less                              than 12mm of                              rain                              annually.
Flickr: alfathir / Creative Commons

18. Circumhorizontal arcs, misleadingly known as fire rainbows: an optical phenomenon featuring an ice halo formed by plate-shaped ice crystals in high level cirrus clouds.

Flickr: markdavis / Creative Commons
Flickr: ashamar / Creative Commons
 

19. Lenticular clouds over Mount Olympus: stationary lens-shaped clouds that form in the troposphere. Because of their shape, they have been offered as an explanation for some UFO sightings.

Lenticular                              clouds over                              Mount Olympus:                              stationary                              lens-shaped                              clouds that                              form in the                              troposphere.                              Because of                              their shape,                              they have been                              offered as an                              explanation                              for some UFO                              sightings.

20. Mammatus clouds, aka “mammary clouds” or “breast clouds”: a meteorological term applied to a rare pattern of pouches hanging underneath the base of a cloud.

Mammatus                              clouds , aka
Flickr: mike9alive / Creative Commons

21. Polar stratospheric clouds: also known as nacreous clouds (from nacre, or mother of pearl, due to their iridescence).

Polar                              stratospheric                              clouds : also                              known as                              nacreous                              clouds (from                              nacre, or                              mother of                              pearl, due to                              their                              iridescence).

22. Undulatus asperatus aka “roughened or agitated waves”: This cloud formation has been proposed as a separate cloud classification by the founder of the Cloud Appreciation Societyand would be the first new type of cloud recognised since 1951.

Undulatus                              asperatus aka
Flickr: homer4k B.J. Bumgarner / Creative Commons

23. Tanzania’s Lake Natron: a salt lake fed by mineral-rich hot springs that is the only regular breeding area in East Africa for the 2.5 million lesser flamingoes.

Tanzania's                              Lake Natron :                              a salt lake                              fed by                              mineral-rich                              hot springs                              that is the                              only regular                              breeding area                              in East Africa                              for the 2.5                              million lesser                              flamingoes.

The flamingo population has been adversely affected in recent years by suspected heavy metal poisoning, and the lake is currently under threat by a proposed soda ash plant by Tata Chemicals.

The                              flamingo                              population has                              been adversely                              affected in                              recent years                              by suspected                              heavy metal                              poisoning, and                              the lake is                              currently                              under threat                              by a proposed                              soda ash plant                              by Tata                              Chemicals.
Flickr: rainbirder / Creative Commons

24. Canada’s saline endorheic alkali Spotted Lake: contains some of the highest quantities of magnesium sulfate, calcium and sodium sulphates in the world.

Canada's                              saline                              endorheic                              alkali Spotted                              Lake :                              contains some                              of the highest                              quantities of                              magnesium                              sulfate,                              calcium and                              sodium                              sulphates in                              the world.
Bridges to Cross ...
  
If you wish to experience the breathtaking panoramas of the mountainous Ai-Petri region on the
southeastern coast of Crimea , you must first brave the wooden bridges that tower over vast ravines.
 
Stomach-jolting: You have to have nerves of                             steel to risk                             death or                             serious injury                             when you take                             on one of the                             world's most                             dangerous                             trails - Mount                             Hua in China.                             It features                             stomach-churning                             drops,                             vertical
 
Stomach-jolting: You have to have nerves of steel to risk death or serious injury when
you take on one of the world's most dangerous trails — Mount Hua in China . 
It features stomach-churning drops, vertical ascents, steep staircases and
narrow walkways . . . with only a small chain to cling onto.
 
 
 
One way of getting across the Hunza River in                             the Karakoram                             Mountains of                             Pakistan is by                             the rickety                             Hussaini                             bridge, which                             consists of                             various pieces                             of wood                             strapped                             horizontally
 
One way of getting across the Hunza River in the Karakoram Mountains of Pakistan is by the
rickety Hussaini bridge, which consists of various pieces of wood strapped horizontally.
 
 
 
A long way to go: Trift Bridge in Switzerland                             is the longest                             pedestrian-only                             suspension                             bridge in the                             Alps at 557                             feet in length
 
A long way to go: at 557 feet in length the Trift Bridge in Switzerland is the longest
pedestrian-only suspension bridge in the Alps .
 
 
 
The Titlis Cliff Walk in Switzerland hangs                             9842 ft above                             sea level and                             offers                             mountainous                             views - and                             sweaty palms -                             for those                             willing to                             travel across                             it
 
While the Titlis Cliff Walk in Switzerland hangs 9842 feet above sea level
and offers mountainous views — and sweaty palms — for those willing to travel across it.
 
 
 
One of travellers biggest fears was realised                             last week when                             a tourist                             dropped a mug                             on a glass                             walkway on the                             Yuntai                             Mountain,                             Henan Province                             causing the                             floor to                             shatter. The                             attraction                             opened in The walkway when it                             first opened                             at the end of                             the monthA glass-bottom walkway                             installed on                             the side of a                             cliff has                             cracked under                             the pressure                             of huge                             throngs during                             the week-long                             National Day                             holidays
 
Many travelers' biggest fears were realized when a tourist dropped a mug on a glass walkway
on the Yuntai Mountain in Henan Province , causing the floor to shatter. 
The attraction opened in September and has now been closed for repairs.
 
 
 
Completed in 2004, the Langkawi Sky Bridge is                             built on top                             of the                             Machinchang                             mountain in                             Malaysia and                             hangs at about                             328 ft above                             the ground.                             The walkway                             can                             accommodate up                             to 250 people                             at the same
 
Completed in 2004, the Langkawi Sky Bridge is built on top of the Machinchang mountain in Malaysia
and hangs at about 328 feet above the ground. 
The walkway can accommodate up to 250 people at the same time and
swings out over the landscape to give visitors a unique look at the landscape.
 
 
 
There are three vine bridges in Shikoku, the                             smallest of                             Japan s four                             main islands,                             which are                             constructed                             using slats of                             wood placed                             between 7 and                             12 inches                             apart, secured                             in place with                             two single                             vines - not
 
 
There are three vine bridges in Shikoku — the smallest of Japan 's four main islands —
which are constructed using slats of wood placed between 7 and 12 inches apart, and secured
in place with two single vines.   Definitely not recommended for those who prefer solid ground.
 
 
 
Suspended above the massive and foreboding                             ravines in                             Daedunsan                             Provincial                             Park in South                             Korea, the                             visitor                             bridges and                             ladder-like                             walkways make                             for an                             adreneline-filled                             experience
 
Suspended above the massive and foreboding ravines in Daedunsan Provincial Park in South Korea ,
the bridges and ladder-like walkways make for an adrenaline-filled experience for visitors.
 
 
 
While it may look like one of the more secure                             bridges in the                             collection,                             the Millau                             Viaduct in                             France is so                             high it is                             often above                             the clouds. In                             fact at its                             highest point,                             the bridge is                             taller than
 
 
While it may look like one of the more secure bridges in the collection,
the Millau Viaduct in France is so high it is often above the clouds.  
In fact, at its highest point, the bridge is taller than the Eiffel Tower !
 
 
 
Hold on tight: Visitors can journey through                             the jagged                             needle-like                             pinnacles of                             Tsingy de                             Bemaraha                             National Park                             via wooden                             bridges with                             little support                             each side
 
Hold on tight:  Visitors can journey through the jagged needle-like pinnacles of the
Tsingy de Bemaraha National Park via wooden bridges with little support on each side.
 
 
 
You won't want to stumble while walking across                             the Devil's                             Bridge in Red                             Rock-Secret                             Mountain                             Wilderness                             Area outside                             Sedona,                             Arizona, which                             has sheer                             drops either                             side of its                             arched
 
You won't want to stumble while walking across the Devil's Bridge in Red Rock-Secret Mountain
Wilderness Area outside Sedona , Arizona .  It has sheer drops either side of its arched structure.
 
 
 
If you want to experience the rocky St.                             Gervasio                             gorges in                             Piedmont,                             Italy, one way                             is to go                             through it -                             via the tiny                             Tibetan                             bridge
 
If you want to experience the rocky St. Gervasio gorges in Piedmont , Italy ,
one way is to go through it — via the tiny Tibetan bridge.
 
 
 
Don't look down: The Royal Gorge Suspension                             bridge in                             Colorado is                             America s                             highest                             suspension                             bridge at                             1,053 feet                             above ground
 
Don't look down:  At 1,053 feet above ground, the Royal Gorge Suspension bridge in Colorado
is America 's highest suspension bridge.
 
 
 
Spanning nearly a miles across the Taungthaman                             Lake in                             Myanmar, the                             U-Bein Bridge                             is a rickety                             platform made                             of teakwood.                             The bridge is                             held together                             on both sides                             with 1,086                             pillars that                             come up out of
 
Spanning nearly a mile across the Taungthaman Lake in Myanmar , the U-Bein Bridge
is a rickety platform made of teakwood. 
The bridge is held together on both sides with 1,086 pillars that come up out of the water,
and it looks like it could do with some extra support in many places.
 
 
 
If you are heavy footed, you may wish to find                             an alternative                             way across the                             rivers in                             Vietnam.                             Monkey bridges                             include one                             giant log for                             your feet, and                             another                             smaller one                             for your                             hands 
 
If you are heavy footed, you may wish to find an alternative way across the rivers in Vietnam . 
"Monkey Bridges" are made up of one large log for your feet, and another smaller one for your hands.
 
 
 
Originally the Carrick-a-Rede Rope Bridge in                             Northern                             Ireland only                             had one                             handrail.                             Thankfully                             today there                             are more                             robust safety                             features in                             place, but it                             is still a                             scary                             experience for
 
Originally the Carrick-a-Rede Rope Bridge in Northern Ireland only had one handrail. 
Thankfully today there are more robust safety features in place,
but it is still a scary experience for those who gaze down on the rocks below.
 
 
 
The Qeswachaka Bridge in Peru is an Inca rope                             bridge placed                             over canyons,                             gorges and                             rivers and is                             a handwoven                             bridge made                             out of a local                             grass called                             Qoya. Every                             year local                             villagers make                             the bridge,
 
The Qeswachaka Bridge in Peru is an Inca rope bridge placed over canyons, gorges and rivers
and is a handwoven bridge made out of a local grass called Qoya. 
Every year local villagers re-make the bridge — before it deteriorates through wear and use.
This viewing platform at the Aiguille Du Midi                             mountain in                             Chamonix-Mont-Blanc                             more than                             earns its                             place on the                             list with its                             terrifying                             9,200ft drop
 
 
This viewing platform at the Aiguille Du Midi mountain in Chamonix-Mont-Blanc
more than earns its place on the list with its terrifying 9,200 foot drop.