Website VietChristian.com, Xem Video, Nghe Bài Giảng, Chia Sẻ...(Phần 2)

Xem Video Bài Giảng: “Lời Chúa Trong Đời Sống”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xin bấm vào link dưới đây:

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6755&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6755&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếp Sống Thờ Phượng”, Rô-ma 12:1-2, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6754&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trông Đợi Chúa”, Ê-sai 40:12-31, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6753&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6753&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Của Gióp”, Gióp 1, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6752&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Ngắn Ngủi, Hãy...”, Ê-phê-sô 5:15-20, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6751&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nét Đẹp Của Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6750&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Từ Bỏ Tội Lỗi”, 2 Các Vua 15:8-31, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9888

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9888&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kết Quả Của Lòng Tin”, Giăng 4:1-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9887

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9887&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bậc Thầy Chứng Đạo”, Giăng 4:1-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9886

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9886&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xóa Bỏ Chia Rẽ”, Giăng 4:1-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9885

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9885&qt=playa

Thấy Được Và Không Thấy Được

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1895

 

Hãy Xây Lại

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1894

Danh Nữ Kinh Thánh – Bà Ly-đi (Lydia)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1938

Cây Trồng Trổ Bông Kết Quả

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1937

Lối Vào Của Sai Lầm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1936

Con Cái Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1935

Nghe Bài Giảng: “Một Hậu Quả Tai Hại”, 1 Các Vua 11:1-13, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6781&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Định?”, Giê-rê-mi 29:11, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6780&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6780&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Chúa Ngọt Ngào Cho Tôi”, 2 Ti-mô-thê 3:1-17, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6778&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tiến Bước”, Ga-la-ti 1:11-24, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6777&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6777&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tiếng Gọi Phục Vụ”, Mục Sư Trần Thiện Đức.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6775&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6775&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Hứa Đáng Tin Cậy”, Ma-thi-ơ 28:20, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6774&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đổi Mới Người Bề Trong (Phần 2)”, 2 Cô-rinh-tô 4:16-18, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6773&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Mười Điều Tâm Niệm”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6771&qt=play

 

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6771&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Kiềm Chế Cái Tôi”, Gia-cơ 1:19-20, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6770&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6770&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lòng Thương Xót Của Cha Trên Trời”, Ê-sai 63:1-19, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9902

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9902&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dân Thánh Của Đức Chúa Trời”, Ê-sai 62:1-12, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9901

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9901&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Với Thánh Kinh”, Thi-thiên 119:161-168, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9899

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9899&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mối Nguy Hiểm Của Sự Giả Hình”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9898

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9898&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Một Cộng Đồng Mới Sống Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:32-37, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9897

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9897&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chân Lý Là Chúa Giê-xu”, Mục Sư Nghiêm Hà Lộc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=926&qt=play

RỬA CHÂN CHO NHAU

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1454

Tránh Ác Cảm để Sống Hòa Thuận

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6769

Nghe Bài Giảng: “Tự Sát”, 1 Sa-mu-ên 31:1-13, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6768&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mối Dây Liên Hệ Trọn Lành”, Hê-bơ-rơ 11:4-10, Mục Sư Bùi Quang Túc

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6767&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Gia Đình Của Chúa”, Ê-phê-sô 2:11-22, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6766&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Con Số 3 Kỳ Diệu”, Ma-thi-ơ 28:16-20, Mục Sư Nguyễn Văn Huệ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6764&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6764&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Trong Lúc Chịu Bức Hại”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:23-31, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9896

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9896&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Những Người Bức Hại”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-22, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9895

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9895&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ít-ra-ên Cáo Chung: Dòng Dõi Bất Tuân”, 2 Các Vua 17:34-41, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9894

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9894&qt=playa

Không Gì Khó Cho Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1897

Đấng Ta Cần

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1896

Đức Chúa Trời Biết Mọi Sự Về Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1944

Có Phải Đời Sống Cơ Đốc Là Một Cuộc Sống Dễ Dàng?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1943

Trọn Lòng Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1942

Làm Được Hãy Làm Ngay

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1941

Nghe Bài Giảng: “Hăng Say Thờ Phượng”, Giăng 4:19-26, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6763&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Thời Xa Cách Nay Đã Được Gần”, Ê-phê-sô 2:11-22, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6762&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đổi Mới Người Bề Trong”, 2 Cô-rinh-tô 4:16-18, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6761&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xây Dựng Thân Thể Đấng Christ”, Ê-phê-sô 4:11-16, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6760&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6760&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bí Quyết Đắc Thắng Cám Dỗ”, Gia-cơ 1:12-18, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6759&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6759&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếm Phước Thiêng, Nguyện Rửa Chân Cho Người”, Giăng 13:1-17, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6758&qt=playa

Bạn Có Thỏa Lòng Chưa?

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6757

CÔ-RA-XIN VÀ BẾT-SAI-ĐA

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9900

Sống Với Thánh Kinh: “Ít-ra-ên Cáo Chung: Nguyên Nhân Chính”, 2 Các Vua 17:7-33, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9893

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9893&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Cho Con Được Sống”, Thi-thiên 119:153-160, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9891

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9891&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ít-ra-ên Cáo Chung: Vị Vua Cuối Cùng”, 2 Các Vua 17:1-6, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9890

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9890&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thỏa Hiệp Với Tội Lỗi”, 2 Các Vua 16:1-20, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9889

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9889&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Chọn Sự Sống”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=925&qt=play

Những Suy Nghĩ Không Đúng Về Sự Ngợi Khen!

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1939

DÙNG SỨC NGƯƠI CÓ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1453

Trả Giá Để Theo Chúa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6784

Nghe Bài Giảng: “Được Trồng Trong Nhà Chúa”, Thi-thiên 92:12-15, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6783&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quà Tặng Ân Điển Của Chúa”, Ê-phê-sô 3:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6782&qt=playa

MỆT MỎI VÀ GÁNH NẶNG

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9908

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Đúng Chỗ”, Ma-thi-ơ 6:19-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9904

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9904&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Hài Lòng Chúa”, Ê-sai 64:1-12, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9903

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9903&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Tưởng Nhớ”, Mục Sư Trương Đình Phong, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=927&qt=play

Nếu Chúa Muốn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1899

Khi Đời Không Đẹp

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1898

Đức Chúa Trời Là Đấng Cung Cấp Của Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1949

Ở Với Chúng Ta Trong Bão Tố

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1948

Không Cần Gì Nhiều

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1947

Hướng Đạo

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1946

Nạp Thêm Năng Lượng

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,1945

Nghe Bài Giảng: “Chúa Hài Lòng”, Xuất Ê-díp-tô Ký 33:11-23, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6795&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chung Hữu Báo”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6792&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6792&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đấng Dẫn Lối”, Thi-thiên 23:2; Giăng 8:47, Pastor Michael Faber

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6791&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trở Nên Giống Chúa”, Ê-phê-sô 4:17-24, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6790&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Người Đàn Bà Sa-ma-ri”, Giăng 4, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6789&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Huyết Chúa Tẩy Sạch”, 1 Giăng 1:5-10, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6788&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Với Chúa Trong Bão Tố”, Ma-thi-ơ 14:22-33, Mục Sư Phan Minh Hội

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6787&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6787&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bảo Vệ Gia Đình Của Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:28-32, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6786&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tiếp Nhận Lời Chúa”, Gia-cơ 1:21, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6785&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6785&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Gieo Để Gặt!”, Truyền-đạo 11:3-6, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9910

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9910&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Liệng Bánh Nơi Mặt Nước”, Truyền-đạo 11:1-2, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9909

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9909&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Tha Thiết”, Thi-thiên 119:169-176, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9907

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9907&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Trên Trời”, Lu-ca 16:1-9, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9906

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9906&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôi Đang Đầu Tư Dưới Đất?”, Ma-thi-ơ 6:24-34, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9905

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9905&qt=playa

LÀM GƯƠNG

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1455

Xem Video Bài Giảng: “Làm Theo Lời Chúa”, Gia-cơ 1:22-25, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6799&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6799&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đến Với Chúa Để Được Nghỉ Ngơi”, Ma-thi-ơ 11:28-30, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6798&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dự Phần Trong Nhà Chúa”, Rô-ma 12:3-8, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6797&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Mái Ấm Gia Đình”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6796&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6796&qt=playa

CON NGƯỜI LÀ CHÚA NGÀY SA-BÁT

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9916

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Qua Sự Chết”, Giăng 12:24-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9912

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9912&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đời Này Và Đời Đời”, Truyền-đạo 11:7-10, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9911

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9911&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cái Lưỡi”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=928&qt=play

Giá Trị Vượt Thời Gian

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1902

Lý Do Để Sống

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1900

Vâng Theo Tiếng Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1953

Tác Giả Và Sách Của Ngài

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1952

Chỉ Có Hai Điều

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1951

Vua Giô-si-a

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1950

Sống Với Thánh Kinh: “Cách Giải Quyết Nan Đề Trong Hội Thánh”, Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9934

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9934&qt=playa            

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Khuyên Của Ông Ga-ma-li-ên”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:34-42, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9933

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9933&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Thờ Phượng Chúa”, Thi-thiên 122:1-8, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9931

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9931&qt=playa

CHẤP NHẬN

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1458

Xem Video Bài Giảng: “Vô Thường Theo Quan Điểm Thánh Kinh”, Truyền-đạo 3:1-11; Hê-bơ-rơ 13:8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6723&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6723&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đại Sứ Đấy Thánh Linh”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:8; Lu-ca 24:46-49; Rô-ma 1:14-17; Công-vụ các Sứ-đồ 5:42; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6720&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6720&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thêm”, 2 Phi-e-rơ 1:3-9, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6719&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6719&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xin Chúa Ban Phước Trên Việc Làm Con”, Châm-ngôn 17:24; Châm-ngôn 10:9; Châm-ngôn 22:13, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6717&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6717&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuyện Hai Người Con”, Ma-thi-ơ 21:23-32, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6716&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thuận Với Người, Hợp Ý Trời”, Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6715&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đẹp Lòng Người Vinh Hiển Chúa”, Rô-ma 15:1-13, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6714&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Che Đậy Lỗi Lầm”, Sáng-thế Ký 9:18-28, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6713&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trở Thành A-rôn Và Hu-rơ”, Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8-16, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6712&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Kỳ Chúa Đến”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6710&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6710&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Hậu Và Ân Hậu”, Cô-lô-se 4:6, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6709&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6709&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kiêng Ăn Thật’, Ê-sai 58:1-14, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9865

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9865&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Không Thể Nín Lặng!”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:13-22, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9864

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9864&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Sự Chống Đối”, Công-vụ các Sứ-đồ 4:1-12, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9863

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9863&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hạ Mình Để Tôn Cao Chúa Giê-xu”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:11-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9862

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9862&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Ngay, Người Ác”, Thi-thiên 119:121-128, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9860

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9860&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chia Sẻ Điều Tôi Có”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-10, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9859

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9859&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tốt Nhưng Không Trọn Vẹn”, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9858

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9858&qt=playa

Xem Video Nhạc; “Nhìn Xem Cứu Chúa”

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=610&qt=play

Xem Video Nhạc; “Hướng Lên Ngài”, Khánh Đăng -  Kim Nguyên

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=611&qt=play

Xem Video Nhạc; “Ơn Ngài”, Khánh Đăng – Kim Nguyên

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=609&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Mồi Của Satan”, John Bevere, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=922&qt=play

Tác Phẩm

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1888

Tìm Kiếm Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1887

Chỉ Nhớ Đến Chúa Mà Thôi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1886

Đức Chúa Trời Biết Tương Lai Ngài Muốn Dành Cho Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1925

Đừng Để Mất

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1924

Ghi Nhớ, Làm Theo, Và Truyền Dạy

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1923

Tri Bỉ Tri Kỷ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1922

Danh Nữ Truyền Giáo – Adele Marion Fielde (1839-1916)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1921

Sống Với Thánh Kinh: “Bắt Đầu Với Chỉ Một Người”, Giăng 4:1-30, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9835

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9835&qt=playa

Cũ & Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1880

Một Đời Hai Kích Thước Sống

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1907

Thế Hệ Anh Hùng Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1906

Cả Đời Học Yêu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1905

Cơ Hội

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,1904

Xem Video Bài Giảng: “Vô Cửa Nào?”, Ma-thi-ơ 7:13; Châm-ngôn 14:12, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6680&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6680&qt=playa

Thắng Sự Cám Dỗ

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6679

Nghe Bài Giảng: “Thái Hậu Bị Cách Chức’, 2 Sử-ký 15:8-19, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6678&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Giải Quyết Những Căng Thẳng Trong Đời Sống”, Ma-thi-ơ 11:28-30; Ê-sai 40:29-31; 2 Phi-e-rơ 2:24, Mục Sư Trần Thiện Đức.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6676&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6676&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Trong Sự Sáng”, Ê-phê-sô 5:6-14, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6675&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6675&qt=playa

MÙA GẶT VÀ CON GẶT

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9845

Sống Với Thánh Kinh: “Việc Lành Bày Tỏ Đức Tin”, Ru-tơ 2:1-17, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9842

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9842&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Tin Hướng Dẫn Việc Lành”, Ru-tơ 1:1-22, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9841

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9841&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tinh Thần Dân Tộc”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=919&qt=play

Trong Dòng Chảy Thời Gian

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1882

Gương Sáng Đức Tin

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1881

BỔN PHẬN CHIA SẺ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1447

Người Chết Sống Lại

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1908

Một Đời Hai Kích Thước Sống

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1907

Nghe Bài Giảng: “Bị Sỉ Nhục”, Ma-thi-ơ 27:38-44, Mục Sư Lê Thanh Liêm

Xin bấm vào link dưới đây:

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6681&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngài Vẫn Còn Đó”, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

Xin bấm vào link dưới đây:

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=920&qt=play

Sống Với Thánh Kinh: “Các Ngươi Phải Sinh Lại”, Giăng 3:1-21, VPNS

Nghe Bài Giảng: “Việc Chúa Làm”, Giăng 9:1-38, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6691&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Không Thấy Chúa Trả Lời”, Ha-ba-cúc 1:1-4; Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:17-19, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6690&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sống Phúc Âm”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6688&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6688&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vì Vương Quốc Của Đức Chúa Trời”, Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 16:18; Giăng 20:21, Mục Sư Đoàn Hưng Thiện.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6687&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6687&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cây Độc Sinh Trái Độc”, Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6686&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hòa Hợp Trong Hôn Nhân: Thuận Phục Nhau”, Ê-phê-sô 5:21-24, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6685&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ta Vâng Lời Chúa, Người Sẽ Thấy Ngài”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-32, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6684&qt=playa

 

Xem Video Bài Giảng: “Nhà Cầu Nguyện Cho Muôn Dân”, Mác 11:11-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6682&qt=play

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6682&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bị Sỉ Nhục”, Ma-thi-ơ 27:38-44, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6681&qt=playa

MƯỜI HAI SỨ ĐỒ

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9853

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đi Trong Ánh Sáng”, 1 Giăng 1:5-10, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9848

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9848&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bông Trái Của Đức Tin”, Lu-ca 8:4-15, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9847

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9847&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kết Quả Của Việc Lành Bởi Đức Tin”, Ru-tơ 2:18-23, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9846

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9846&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đường Theo Chúa”, Thi-thiên 119:105-112, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9843

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9843&qt=playa

CÔNG KHÓ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1448

Cuộc Đời Mỏng Manh - Bạn đang Trông Cậy Gì

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6693

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Trong Sự Khôn Ngoan”, Ê-phê-sô 5:15-21, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6692&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6692&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Ngài Phải Dấy Lên, Ta Phải Hạ Xuống”, Giăng 3:22-30, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9851

 

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9851&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hư Mất Và Sống Đời Đời”, Giăng 3:1-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9850

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9850&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Các Ngươi Phải Sinh Lại”, Giăng 3:1-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9849

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9849&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngài Vẫn Còn Đó”, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=920&qt=play

Hạnh Phúc Luôn Luôn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1884

Xin Mở…

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1883

Sống Bởi Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1915

Nếp Sống Cùa Người Hát, Đàn Nhạc Thánh Và Người Hát, Đàn Nhạc Đời Khác Nhau Thế Nào?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1914

Hát Bằng Tấm Lòng Hay Hát Hết Lòng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1913

Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Hay Show Ca Nhạc Thánh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1912

Thân Thể Bạn Rất Quan Trọng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1911

Bốn Điều Hội Thánh Bạn Làm Sai Trong Âm Nhạc Thờ Phượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1910

Hát Xướng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1909

Nghe Bài Giảng: “Chúa Dùng Người Can Đảm”, Dân-số Ký 13:21-33, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6707&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Hơi Thở Ngợi Khen Và Cảm Tạ”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6706&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Hòa Hợp Trong Hôn Nhân: Thương Yêu Nhau”, Ê-phê-sô 5:25-33, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6705&qt=playa

 

Nghe Bài Giảng: “Tâm Sự Nàng A-bi-ga-in”, 1 Sa-mu-ên 25:23-31, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6704&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Có Năng Lực Nhưng Bại Hoại”, 2 Các Vua 14:23-29, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9857

 

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9857&qt=playa

 

CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9861

 

Sống Với Thánh Kinh: “Thần Tượng Và Kiêu Ngạo”, 2 Các Vua 14:1-22, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9856

 

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9856&qt=playa

 

Xem Video Nhạc: “Bước Đi Với Chúa”

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=471&qt=play

 

Xem Video Bài Giảng: “Nuôi Dạy Con Cái”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=921&qt=play

 

Không Gian Nào

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1885

 

Nhận Biết

 

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1920

Đức Chúa Trời Bày Tỏ Lòng Thương Xót Ngài Qua Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1919

Thương Người Khác Như Chính Mình Có Ý Nghĩa Gì?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1918

Nghe Bài Giảng: “Chuyện Gia Đình Chúng Ta”, Rô-ma 16:1-27, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6749&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Đồn Về Sự Thật”, Ma-thi-ơ 28:11-15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6748&qt=playa

Công Lao của Lòng Yêu Thương

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6747

Tránh Để Lòng Yêu Mến Bị Nguội Lần

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6746

CHÚA GIÊ-XU VÀ GIĂNG BÁP-TÍT

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9892

Sống Với Thánh Kinh: “Cầu Nguyện Thiết Tha”, Thi-thiên 119:145-152, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9883

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9883&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Chứng Của Chúa Giê-xu”, Giăng 4:1-26, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9882

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9882&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bắt Đầu Với Chỉ Một Người”, Giăng 4:1-30, VPNS.

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9881

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9881&qt=playa

An nghỉ trong Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1893

Thạnh Vượng Mọi Nơi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1889

Cách Mạng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1892

ƠN MÌNH CÓ.

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1891

TỰ DO CƠ-ĐỐC

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1452

Ðức Thánh Linh Trao Quyền Cho Các Tín Nhân Như Thế Nào?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1934

Trách Nhiệm Của Một Quản Gia

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1933

Nghe Bài Giảng: “Thờ Phượng Trong Hân Hoan”, 2 Sa-mu-ên 6:12-23, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6731&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vườn Nho Của Chúa”, Ê-sai 5:1-7, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6730&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đời Sống Trong Thánh Linh”, Rô-ma 8:1-13, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6728&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6728&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gióp Rủa Sả Ngày Sinh”, Gióp 3:1-19, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6727&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Là Của Lễ Đẹp Lòng Chúa?”, Rô-ma 15:14-33, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6726&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuyển Bại Thành Thắng”, Ma-thi-ơ 27:62-66; Ma-thi-ơ 28:1-15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6725&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hội Thánh Của Đức Chúa Trời”, Ma-thi-ơ 16:13-20, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6724&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Công Dân Cơ Đốc’, 1 Phi-e-rơ 2:13-17, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9872

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9872&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vì Sao Sống Như Vậy?”, 1 Phi-e-rơ 2:11-12, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9871

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9871&qt=playa

CHIÊN GIỮA BẦY MUÔNG SÓI

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9876

Sống Với Thánh Kinh: “Cách Mạng Từ Bên Trong”, 1 Cô-rinh-tô 1:18-31, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9870

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9870&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Chịu Xức Dầu”, Ê-sai 61:1-11, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9869

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9869&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phước Hạnh Tuôn Tràn”, Thi-thiên 119:129-136, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9868

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9868&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thành Của Đức Giê-hô-va”, Ê-sai 60:1-22, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9867

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9867&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tội Lỗi, Sự Xưng Tội, Và Sự Cứu Chuộc”, Ê-sai 59:1-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9866

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9866&qt=playa

Đồng Đi Với Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1930

Di Sản Đức Tin

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,1928

RAO TIN LÀNH

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1450

Nghe Bài Giảng: “Chết Là Được Lợi”, Phi-líp 1:21, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6745&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nơi Đến Sau Cùng”, Thi-thiên 23:6, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6744&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Vi Theo Tiêu Chuẩn Thánh Kinh”, Rô-ma 12:2, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6743&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6743&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xóa Bỏ Mặc Cảm”, Gia-cơ 1:9-11, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6742&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6742&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Thờ Phượng Chúa”, Thi-thiên 84, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6741&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Để Chết, Hay Chết Để Sống?”, Giăng 12:24-26, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6740&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngày Của Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6738&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6738&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hạt Giống Đức Tin”, Mác 4:21-32, Mục Sư Bùi Quang Túc.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6737&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Bị Tấn Công”, Ê-sai 53:1-12, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6736&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Lành Cho Người Nghèo”, Lu-ca 4:14-30, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9880

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9880&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cơ Đốc Nhân Và Môi Trường”, Sáng-thế Ký 1:26-28, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9879

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9879&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nghĩa Vụ Từ Thiện”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:13, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9878

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9878&qt=playa

Xem Video Nhạc: “Chúa Quá Yêu Tôi”, Tín Trần

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=608&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Cờ Bạc Và Rượu Chè”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=924&qt=play

Bởi Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1932

Nghe Bài Giảng: “Chúa Là Đấng Cung Cấp”, Thi-thiên 23:1; Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:15; Châm-ngôn 13:25, Pastor Michael Faber.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6735&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Để Vinh Quang Chúa Tỏ Rạng: Mục Đích Của Việc Thờ Phượng”, Ê-sai 40:1-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6734&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6734&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Để Được Khôn Ngoan”, Gia-cơ 1:5-8, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6732&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6732&qt=playa

MÔN ĐỒ KHÔNG HƠN THẦY

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9884

Sống Với Thánh Kinh: “Vâng Phục Nhà Cầm Quyền”, Rô-ma 13:1-6, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9877

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9877&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Công Chính”, Thi-thiên 119:137-144, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9875

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9875&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Phẫn Nộ Công Chính”, Ê-xê-chi-ên 3:10-19, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9874

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9874&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Công Nhân Cơ Đốc”, 1 Phi-e-rơ 2:18-24, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9873

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9873&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Mồi Của Satan (Phần 2)John Bevere, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=923&qt=play

Tôn Giáo Và Cứu Ân

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1890

Thạnh Vượng Mọi Nơi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1889

Bày Tỏ Lòng Yêu Thương

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1931

Chúa Giúp Chúng Ta Trong Những Thất Bại Của Mình

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1927

Làm Sao Để Tìm Được Niềm Vui Trong Mọi Hoàn cảnh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1926

CÓ MỘT HÊ-RỐT TRONG TÔI

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1451

Nghe Bài Giảng: “Tôn Giáo Hay Tâm Giao”, Ma-thi-ơ 12:43-50, Mục Sư Lê Hoàng Thái An.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6644&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nói Ngôn Ngữ Nào?”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6643&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6643&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Của Chúa Là Sức Mạnh Của Chúng Ta”, Nê-hê-mi 8:9-12, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6642&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Linh Vỡ Lại Lành”, Thi-thiên 51:1-17, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6641&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Cảm Thông”, Ma-thi-ơ 26:26-35; Lu-ca 9:23-24, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6640&qt=playa

CHỮA LÀNH & CỨU SỐNG

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9834

Sống Với Thánh Kinh: “Ăn Năn Nửa Vời”, 2 Các Vua 13:1-9, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9824

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9824&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cuộc Đời Đi Xuống”, 2 Các Vua 12:17-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9822

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9822&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sửa Lại Đền Thờ”, 2 Các Vua 12:4-16, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9821

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9821&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vượt Qua Thử Thách”, Thi-thiên 119:81-88, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9820

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9820&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chẳng Cất Bỏ Các Nơi Cao”, 2 Các Vua 11:17-12:3, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9819

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9819&qt=playa

Anh Ở Đâu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1875

Linh Hồn Thống Hối

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1874

KHÔNG CÓ LỜI CHÚA

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1445

Sự Kiêng Ăn Thật

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1894

Nghe Bài Giảng: “Tâm Linh Ngay Thẳng, Đời Sống Ngay Thật”, Giăng 4:1-30, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6674&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hôn Nhân Trong Công Cuộc Sáng Tạo”, Sáng-thế Ký 1:0-3:0, Mục Sư Lê Hoàng Thái An

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6673&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Người Chúa Tìm”, Giăng 4:19-24, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6670&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ai Là Người Lân Cận Tôi?”, Lu-ca 10:25-37, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6669&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6669&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Cậy Chúa Trong Mọi Sự”, Rô-ma 8:18; Rô-ma 8:28-38; 2 Cô-rinh-tô 4:7-12, Pastor Michael Faber

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6668&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lữ Khách Trên Đất”, Hê-bơ-rơ 11:13-17, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6667&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sốt Sắng Làm Các Việc Lành”, Ma-thi-ơ 5:17-20, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9840

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9840&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Việc Lành Và Chứng Đạo”, Ma-thi-ơ 6:13-16, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9839

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9839&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Việc Lành Và Sống Đạo”, Lu-ca 6:27-38, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9838

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9838&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Việc Lành Và Tin Đạo”, Gia-cơ 2:14-26, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9837

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9837&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Suy Ngẫm Lời Chúa”, Thi-thiên 119:97-104, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9836

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9836&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Khước Từ Kẻ Chúa Tiếp Nhận”, Rô-ma 14:1-12, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6650&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tâm Tình Phục Vụ”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6648&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6648&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Trong Tình Yêu”, Ê-phê-sô 5:1-2, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6647&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6647&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Nhân Và Thụ Nhân”, Thi-thiên 139, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6646&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6646&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chứng Nhân Của Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:14-39, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9826

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9826&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tất Cả Năng Quyền Chúng Ta Cần”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9825

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9825&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sống Để Làm Gì? (Phần 2)”, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=917&qt=play

Đấng Dạy Dỗ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1877

Cầu Nguyện Cho Anh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1876

Bí Quyết Tránh Phàn Nàn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1899

Thuốc Giải Cho Sợ Hãi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1898

Tiền Bạc Là Phương Tiện Cho Việc Truyền Giảng Tin Lành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1897

Tưởng Đàng Khác

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1895

Muốn Được Chữa Lành

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6666

Xem Video Bài Giảng: “Tâm Tình Khích Lệ”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6664&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6664&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Đi Trong Sự Thánh Khiết”, Ê-phê-sô 5:3-7, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6663&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6663&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bình Thản”, Thi-thiên 73, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6662&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gặp Đấng Thánh, Đời Nên Thánh”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-13, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6661&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khuyên Bảo Nhau Vì Ngày Ấy Hầu Gần”, Hê-bơ-rơ 10:19-25, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6660&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Để Tiếp Xúc Với Đám Đông”, Mác 1:35-45, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6659&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6659&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ốc Đảo Tâm Linh”, Thi-thiên 107:1-9, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6658&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tranh Giành Làm Chi”, Sáng-thế Ký 13:1-13, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6657&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thân Thể Sau Sự Chết”,  2 Cô-rinh-tô 5:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6656&qt=playa

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6655&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Được Trang Bị Để Phục Vụ”, Ê-phê-sô 4:11-16, Mục Sư Nguyễn Tony.

Xem:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6703&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6703&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đổi Luật Hôn Nhân”, Sáng-thế Ký 2:7; Sáng-thế Ký 2:18-24; Ma-la-chi 3:6, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6701&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Gì Quí Hơn Sự Tự Do?”, Rô-ma 14:13-23, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6700&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ý Cha Được Nên Trên Đất”, Thi-thiên 2:1-12; Giăng 15:1-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6698&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Ơi! Sao Ngài Lìa Bỏ Con”, Ma-thi-ơ 27:46-50, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6697&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Chúa”, Thi-thiên 91:15-16, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6696&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trái Của Thánh Linh: Sự Nhân Từ Và Hiền Lành”, Ga-la-ti 5:22, Mục Sư Ngô Đình Can.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6695&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trái Của Thánh Linh: Sự Bình An”, Ga-la-ti 5:22, Mục Sư Ngô Đình Can.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6694&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lòng Thương Xót Của Đức Chúa Trời”, 2 Các Vua 13:10-25, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9855

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9855&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Và Không Tin”, Giăng 3:31-36, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9854

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9854&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trận Chiến Thuộc Linh”, Thi-thiên 119:113-120, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9852

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9852&qt=playa

Trình Diễn Hay Ngợi Khen?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1917

Một Thoáng Suy Nghĩ Về Tương Lai Của Việc Phát Hành Thánh Nhạc Việt Nam

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1916

SA SÚT

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1449

The Lost Sheep

http://sourceflix.com/the-lost-sheep/?utm_source=The%20Lost%20Sheep&utm_campaign=The%20Lost%20Sheep&utm_medium=email

Nghe Bài Giảng: “Dâng Con Cho Chúa”, Sáng-thế Ký 22:1-13, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6809&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Ý Nghĩ Cần Loại Bỏ”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-60, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6808&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đôi Cánh Để Trưởng Thành”, Gia-cơ 1:2-4; Gia-cơ 1:12-15, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6807&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tất Cả Cho Người Chưa Được Cứu”, Ma-thi-ơ 28:16-20, Rev. Thomas Stebbins

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6805&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6805&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đối Diện Thử Thách Và Cám Dỗ”, Gia-cơ 1:1-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6804&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6804&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mỗi Người Vì Mọi Người”, Ê-phê-sô 4:1-16, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6803&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Thánh Hóa Bạn”, Giăng 17:13-19, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6802&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Hình?”, 2 Cô-rinh-tô 4:16-18, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6801&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6801&qt=playa

Thức Ăn Còn Lại Cho Đến Sự Sống Đời Đời

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6800

Sống Với Thánh Kinh: “Lễ Nghi Và Con Người”, Giăng 5:10-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9919

Sống Với Thánh Kinh: “Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng”, Giăng 5:1-9, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9918

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9918&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Tin Của Quan Thị Vệ”, Giăng 4:43-54, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9917

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9917&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tránh Khỏi Điều Ác”, Thi-thiên 120:1-7, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9915

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9915&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Gieo Người Gặt”, Giăng 4:27-42, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9914

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9914&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tư Bằng Tiền Của”, 1 Ti-mô-thê 6:17-19, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9913

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9913&qt=playa

Phải Được Tái Sanh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1903

Cầu Nguyện Cho Nhau

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1954

LÀM VIỆC LÀNH

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1456

Xem Video Bài Giảng: “Sự Chữa Lành Trong Sự Cứu Chuộc”, Ma-thi-ơ 8:14-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6855&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6855&qt=playa

Hương Thơm của Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6856

Kính Sợ Chúa và Xử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6854

Xem Video Bài Giảng: “Tin Và Sống (Phần 2)”, Gia-cơ 2:14-26, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6853&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6853&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Tròng? Làm Sao Tránh Thoát?”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:22; Ma-thi-ơ 6:13, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6852&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6852&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Sống Giữa Người Trần Gian”, Ma-thi-ơ 5:13-16; 1 Phi-e-rơ 2:11-12, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9945

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9945&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quan Hệ Của Hội Thánh Đối Với Trần Gian”, 1 Giăng 2:15-17, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9944

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9944&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lòng Biết Ơn”, Mục Sư Chu Thế Hiển, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=932&qt=play

Chúa Muốn Làm Nhiều Hơn Cho Bạn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1910

Vui Mừng Mãi Luôn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1909

Bạn Có Phải Một "Cơ-đốc Nhân Tùy Tiện" Không?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1972

Phục Vụ Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1971

Mì Ăn Liền

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1970

Ân Điển

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1969

Nghe Bài Giảng: “Niềm Tin Biến Đổi Đời Sống”, Mác 10:46-52, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6851&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Ích Hay Hữu Ích?”, Gia-cơ 2:14-26, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6848&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6848&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Tận Hiến”, Giăng 12:1-8, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6847&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trái Tim Nhạy Cảm”, Ê-xơ-tê 4:12-17, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6845&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mạng Lệnh Chúa Con Nào Dám Trái”, Ê-phê-sô 5:1-7, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6844&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Là Đấng Phục Hồi”, Thi-thiên 23:3; 1 Các Vua 19:1-8, Pastor Michael Faber

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6843&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Và Các Công Việc Trần Gian”, Giăng 18:29-40, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9943

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9943&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Bị Bức Hại”, Giăng 15:18-27, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9942

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9942&qt=playa

MẸ VÀ ANH EM CHÚA

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9949

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Giữa Trần Gian”, Giăng 17:6-17, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9941

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9941&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chúa Giúp Đỡ Con”, Thi-thiên 123:1-4, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9940

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9940&qt=playa

YÊU TRONG NƯỚC MẮT

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1459

Xem Video Baì Giảng: “Hãy Yên Lặng”, Thi-thiên 46, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6865&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6865&qt=playa

Xem Video Baì Giảng: “Chế Ngự Lời Nói”, Gia-cơ 3:1-12, Mục Sư Nguyễn Xuân Bình

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6864&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6864&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Chăn Chiên Ta!”, Giăng 21, Mục Sư Trương Văn Tốt

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6863&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thêm Lòng Tạ Ơn”, 2 Cô-rinh-tô 9:6-15, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6862&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mạng Lệnh Chúa Con Nào Dám Trái (Phần 2)”, Ê-phê-sô 5:8-21, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6861&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa (Phần 2)”, Cô-lô-se 1:12-14, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6860&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Anh Còn Thiếu Một Điều”, Mác 10:17-27, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6859&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa (Phần 1)”, Rô-ma 7:14-25, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6858&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xin Đúng Điều, Được Nhiều Hơn Mong Đợi”, 1 Các Vua 3:3-15, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6857&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh: Sứ Mệnh Trong Trần Gian”, Ma-thi-ơ 28:18-20, VPNS

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9950&qt=playa

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9950

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh: Hy Vọng Cho Trần Gian”, Ma-thi-ơ 16:17-19, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9948

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9948&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu”, Thi-thiên 124:1-8, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9947

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9947&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hội Thánh Và Phép Tắc Trần Gian”, Rô-ma 13:1-7, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9946

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9946&qt=playa

LÒNG BÈN KIÊU NGẠO

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1460

Thông Biết Chúa Trọn Vẹn

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6871

Kỹ Niệm Một Mùa Thu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1975

Người Có Trách Nhiệm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1974

Nghe Bài Giảng: “Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6881&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lựa Chọn Một Con Đường”, Ma-thi-ơ 28:20, Mục Sư Bùi Quang Túc

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6880&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hai Xu Và Một Tấm Lòng”, Mác 12:41-44, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6879&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Tạ Ơn Chúa Cách Nào?”, Rô-ma 12:3-8, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6878&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Xin Hãy Thương Xót Tôi!”, Thi-thiên 51, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6875&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6875&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sự Khôn Ngoan Từ Trời”, Gia-cơ 3:13-18, Mục Sư Trần Mạnh Hùng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6874&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6874&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa (Phần 3)”, Lu-ca 17:11-19, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6873&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Động Cơ Truyền Giáo”, Rô-ma 15:8-9, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6872&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6872&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kết Cuộc Của Vị Vua Kiêu Ngạo”, 2 Các Vua 19:29-34, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9957

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9957&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Tin Kinh Thánh”, Giăng 5:40-47, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9956

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9956&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Bảo Hộ Dân Ngài”, Thi-thiên 125:1-5, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9955

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9955&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đánh Mất Sự Sống: Vì Tìm Vinh Quang Của Nhau”, Giăng 5:40-47, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9954

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9954&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đánh Mất Sự Sống: Vì Không Yêu Mến Chúa”, Giăng 5:40-47, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9953

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9953&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khôn Ngoan - Tỉnh Thức - Cầu Nguyện” , Mục Sư Trương Đình Phong, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=933&qt=play

PHÔ TRƯƠNG HAY KÍN GIẤU?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1461

Biết Ơn Đấng Tạo Hóa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6883

Tạ Ơn Chúa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6882

NGƯỜI GIEO GIỐNG

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9963

Sống Với Thánh Kinh: “Tình Chúa Bao La”, 2 Các Vua 21:1-18, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9961

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9961&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Cẩn Trọng Trong Niềm Tin”, 2 Các Vua 21:1-9, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9960

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9960&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Để Nhìn Lại Mình”, 2 Các Vua 20:12-21, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9959

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9959&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vì Danh Ngài”, 2 Các Vua 20:1-11, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9958

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9958&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngày Nay Đức Chúa Trời Có Còn Chữa Bịnh Không?”, Nicky Gumbel, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=934&qt=play

Bạn Là Một Dòng Sông

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1914

Tạ Ơn Trong Mọi Việc

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1913

Trở Lại Giê-ru-sa-lem (I)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1982

Sự Chuyển Đổi Dường Như Không Thể

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1981

Cân Nhắc Cái Lòng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1980

Chẳng Thiếu Thốn Gì

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1979

Xem Video Bài Giảng: “Thông Công Với Chúa”, 1 Giăng 1:1-10, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6905&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6905&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đến Gần Đức Chúa Trời”, Gia-cơ 4:1-12, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6904&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6904&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Sự”, Thi-thiên 103:1-10, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6903&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Tạ Ơn Của Chúa Giê-xu”, 1 Cô-rinh-tô 11:23-26, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6902&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Công Việc Đức Tin”, Hê-bơ-rơ 11:1-12, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6901&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biết Ơn Và Vô Ơn”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18; 2 Cô-rinh-tô 9:15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6900&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhận Biết Quan Trọng”, 1 Phi-e-rơ 1:1-2, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6897&qt=playa

CỎ LÙNG VÀ LÚA MÌ

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9973

Sống Với Thánh Kinh: “Một Người Trung Tín Bị Hành Hình”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:54-8:2, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9966

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9966&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Lịch Sử Của Người Ít-ra-ên”, Công-vụ các Sứ-đồ 7:1-53, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9965

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9965&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Niềm Vui Bất Tận”, Thi-thiên 126:1-3, VPNS

Đọc: http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9962

Nghe: http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9962&qt=playa

Đi Vào Trong Sự Tạ Ơn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1916

Đấng Cứu chuộc!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1915

ĐEM VÀO KHO

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1462

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Cầu Nguyện”, Gia-cơ 5:13-20, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6934&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6934&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Người Trong Kế Hoạch Giáng Sinh Của Chúa”, Ma-thi-ơ 1:1-17, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6933&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Nhẫn Nhục Theo Tinh Thần Giáng Sinh”, Lu-ca 1:5-37; Gia-cơ 5:7-11, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6932&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nhưng Chúa Thì Nói Gì? (Phần 1)”, Ma-thi-ơ 1:18-25, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6931&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ý Nghĩa Của Giáng Sinh Thật”, Lu-ca 2:1-20, Pastor Michael Faber.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6930&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giáng Sinh Và Người Dọn Đường Cho Chúa”, Lu-ca 1:67-80, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6929&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biết Rõ Đấng Mình Kêu Cầu”, Ma-thi-ơ 8:5-13, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6925&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Với Thánh Khiết”, 1 Phi-e-rơ 1:13-21, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6889&qt=playa

CỦA BÁU VÀ HẠT CHÂU QUÝ GIÁ

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9989

Sống Với Thánh Kinh: “Sẵn Sàng Cho Mùa Gặt”, Giăng 4:35-38, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9983&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhu Cầu Được Nghe Tin Mừng”, Giăng 4:27-34, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9982&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kết Quả Trong Tay Chúa”, Thi-thiên 127:1-3, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9980&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phước Hạnh Của Tin Mừng Cứu Rỗi”, Tít 3:5-7; 1 Giăng 5:11-13, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9979&qt=playa

Ghi Nhớ, Làm Theo, Truyền Dạy

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1921

ĐỪNG CHỈ UỐNG NƯỚC

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1464

Xem Video Bài Giảng: “Vô Thần?”, Thi-thiên 4:24; Giăng 4:24, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6939&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6939&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Tin Nơi Chúa Cứu Thế”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6938&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6938&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bình An Thiên Thượng”, Phi-líp 4:4-7, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6937&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6937&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sao Ghét Chúa”, Ma-thi-ơ 2:1-18, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6936&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạ Ơn Trong Mọi Hoàn Cảnh”, Phi-líp 4:4-7, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6927&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Với Yêu Thương”, 1 Phi-e-rơ 1:22-25, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6890&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Loan Báo Tin Mừng Mọi Nơi Mọi Lúc”, Công-vụ các Sứ-đồ 17:16-34, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9984&qt=playa

Đấng Đến Sẽ Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1922

Tin Lành Cứu Rỗi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1995

Giáng Sinh Và Cứu Rỗi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1994

Mục Đích Rao Truyền Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1992

Xem Video Bài Giảng: “Khúc Hoan Ca”, Ê-sai 9:2-7, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6945&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6945&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Tin Chúa Dón Mừng Chúa Giáng Sinh Cách Nào”, Giăng 1:6-34, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6944&qt=playa

12 Ngày Sửa Soạn Đón Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6943

Nghe Bài Giảng: “Bền Đỗ Trong Hoạn Nạn”, Đa-ni-ên 6:6-13, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6926&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Với Chính Mình”, 1 Phi-e-rơ 2:11-12, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6891&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thiên Sứ Báo Tin”, Lu-ca 1:5-38, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6941&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6941&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Động Cơ Tìm Chúa”, Giăng 6:22-26, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9990&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Được Phước”, Thi-thiên 128:1-6, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9988&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Luôn Tin Cậy Chúa”, Giăng 6:14-21, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9987&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Từ Phép Lạ Hóa Bánh”, Giăng 6:1-15, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9986&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đánh Mất Phước Hạnh Thiêng Liêng”, Giăng 6:1-15, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9985&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Chúa Giê-xu Là Ai? (Phần 2)”, Nicky Gumbel., TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=937&qt=play

Giáng Sinh Rờ Chạm Ngôi Lời

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1923

Đức Tin Khác Cảm Xúc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1999

Chỉ Bạn Và Thiên Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1998

Suy Niệm Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1997

Các Con Sáng Láng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1996

Nghe Bài Giảng: “Thân Phận Dân Tỵ Nạn”, Ma-thi-ơ 2:13-23, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6950&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Thiên Thượng”, Rô-ma 14:17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6949&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trải Nghiệm Sự Giáng Sinh (Phần 2)”, Ma-thi-ơ 1:18-25, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6948&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Được Phước”, Lu-ca 1:26-38, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6947&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Trong Khó Khăn”, Hê-bơ-rơ 11:20-39, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6946&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trở Lại Con Đường Thờ Tà Thần”, 2 Các Vua 21:19-25, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9992&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Công Việc Hay Đức Tin?”, Giăng 6:27-29, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9991&qt=playa

Bao La Tình Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1927

Giáng Sinh Gợi Nhớ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1926

Đêm Lạnh!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1925

Giáng Sinh Chúa Mượn Cảnh Nghèo

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1924

Kẻ Giết Mướn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2001

Đức Chúa Trời Hướng Dẫn Đời Sống Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2000

NGUỒN PHƯỚC

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1465

Xem Video Bài Giảng: “Những Bài Ca Giáng Sinh”, Lu-ca 1:46-55, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6953&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6953&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Niềm Vui Trong Chúa Cứu Thế”, Ê-sai 55:1-13, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6952&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6952&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Số Thiên Sứ Và Mấy Gã Chăn Chiên”, Lu-ca 2:1-20, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6951&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6951&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cái Cốt Của Kêu Cầu”, Ê-phê-sô 3:14-21, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6928&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hiệp Một Và Bí Quyết”, Ê-phê-sô 4:1-3, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6894&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tác Động Của Lời Chúa”, 2 Các Vua 22:8-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9994&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phước Hạnh Của Người Nhận Biết Chúa”, 2 Các Vua 22:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9993&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Nghĩa Giáng Sinh (Phần 1)”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

Xem: http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=938&qt=play

Chúa Nằm Máng Cỏ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1931

Giáng Sinh Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1930

Niềm Vui Cho Thế Giới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1929

Quà Chúa Ban

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1928

Lòng Tôn Kính Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2003

Đi Trong Sự Sáng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2002

Nghe Bài Giảng: “Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn”, Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6960&qt=playa

Thờ Phượng Đấng Chân Thần

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6959

Chúa Yêu Người

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6958

Xin Lòng Này Luôn có Chỗ cho Chúa Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6957

Nghe Bài Giảng: “Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé”, Mi-chê 5:1-4a, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6956&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Có Một Lần Giê-xu Đến”, Ma-thi-ơ 1:18-25; Ê-sai 9:5-7, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6955&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Lành”, Mác 1:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9998&qt=playa

"VÌ CỚ NGÀI MÀ VẤP PHẠM"

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,9997

Sống Với Thánh Kinh: “Đối Diện Với Thử Thách”, Thi-thiên 129:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9996&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Khôn Và Người Dại”, 2 Các Vua 22:13-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9995&qt=playa

Máng Cỏ Xưa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1935

Vì Yêu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1934

Giê-xu: Món Quà Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1933

Sứ Mệnh Của Ngài

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1932

Ở CÙNG CHÚA LUÔN LUÔN

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1466

Nghe Bài Giảng: “Những Người Tìm Thờ Chúa”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6964&qt=playa

Chúa Đến Tìm Người

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6962

Xem Video Bài Giảng: “Ca Khúc Tâm Linh”, Lu-ca 1:46-55, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6961&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6961&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dọn Lòng Đón Chúa Giáng Sinh”, Mác 1:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10001&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Chịu Xức Dầu”, Mác 1:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10000&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầu Tin Lành Của Chúa Giê-xu”, Mác 1:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9999&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Nghĩa Giáng Sinh (Phần 2)”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=939&qt=play

Không Sánh Kịp

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1941

Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1940

Mùa Yêu Thương

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1939

Năm Xưa Chúa Giáng Sinh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1938

Chúa Bày Tỏ Tình Yêu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1937

Chúa Đã Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1936

Đức Tin Trầm Lặng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2004

Xem Video Bài Giảng: “Vô Sổ, Khóa Sổ, Tính Sổ”, Rô-ma 14:12; Thi-thiên 56:8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6970&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6970&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ánh Sáng Nhiệm Mầu”, Giăng 1:1-14, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6969&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vua Hòa Bình”, Ê-sai 9:5-7, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6968&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh”, Ê-sai 9:1-6, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6966&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6966&qt=playa

Quà Tặng Của Chúa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6965

Sống Với Thánh Kinh: “Con Đức Chúa Trời”, Mác 1:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10002&qt=playa

Quỳ Bên Máng Cỏ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1945

Lòng Chúa Yêu Ta

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1944

Chúa Đến Tìm Người

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1943

Tình Yêu Thiên Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1942

Chúng Ta Hãy Thờ Phượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2006

Điều Gì Khiến Đức Chúa Trời Mỉm Cười

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2005

BÌNH AN CHÚA CHO

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1467

Xem video bài giảng: “Khi Chúa Vào Đời”, Lu-ca 2:1-14, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6981&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6981&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Tìm Sẽ Gặp”, Ma-thi-ơ 2:1-23, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6980&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Rán Sức Mài Giũa”, Ê-sai 44:9-12, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6979&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tin Mừng Cho Mọi Người”, Lu-ca 2:10-11, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6978&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Đường Mới Sau Giáng Sinh”, Ma-thi-ơ 2:1-12, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6977&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Sắp Làm Một Việc Mới”, Hê-bơ-rơ 12:1-13, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6976&qt=playa

Xem video bài giảng: “Chúa Biết”, Thi-thiên 139:1-12, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6974&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6974&qt=playa

Xem video bài giảng: “Bài Ca Thỏa Nguyện”, Lu-ca 2:25-35, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6973&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6973&qt=playa

Xem video bài giảng: “Vô Gia Cư?”, Ma-thi-ơ 8:20, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6972&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6972&qt=playa

Xem video bài giảng: “Tình Yêu Trong Chúa Cứu Thế”, Rô-ma 15:9-13, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6971&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6971&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Từ Nơi Sâu Thẳm”, Giô-na 2:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10006&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhà Tiên Tri Bướng Bĩnh”, Giô-na 1:11-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10005&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chúa Thương Xót Tha Tội Cho Con”, Thi-thiên 130:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10004&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hướng Về Đâu Sau Giáng Sinh?”, Mác 1:4-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10003&qt=playa

Xuân Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1947

Sức Mới Chúa Ban

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1946

Xem video bài giảng: “Câu Chuyện Sau Giáng Sinh”, Ma-thi-ơ 2:13-23, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6983&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6983&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nghe Lời Con Ấy”, Ma-thi-ơ 17:1-8, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6982&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cảm Tạ Chúa Đầu Xuân”, Thi-thiên 100:1-5, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6896&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Phước Và May Mắn”, Thi-thiên 128:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10009&qt=playa

Cái Chết Của Giăng Báp-tít

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,10013

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Xin Cuối Năm”, Thi-thiên 90:9-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10008&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Cứu Đến Từ Đức Giê-hô-va”, Giô-na 2:8-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10007&qt=playa

Xem video bài giảng: “Thái Độ Mới”, Mục Sư Lê Hồng Phúc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=940&qt=play

Lời Chúc Bình An

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1950

Nguyện Xin Năm Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1949

Xuân Không Mùa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1948

Khôn Ngoan Tìm Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2010

Trưởng Thành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2008

Xuân Ước Mơ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2007

Nghe Bài Giảng: “Bước Lên Cao Hơn Với Chúa”, Phi-líp 3:12-15, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6988&qt=playa

Sống Đắc Thắng

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6987

Xem Video Bài Giảng: “Tin Lành Cho Muôn Dân’, Lu-ca 2:8-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6985&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6985&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Vàn Lưu Luyến”, Thi-thiên 42; Thi-thiên 137, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6984&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6984&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Cậy Nơi Chúa”, Thi-thiên 131:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10011&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhìn Lại Để Nhìn Tới”, Ma-thi-ơ 1:1-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10010&qt=playa

Tâm Niệm Đầu Năm

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1952

Xuân Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1951

Hồn Ở Đâu Bây Giờ?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2015

ĐẤNG CHRIST TRÊN THẬP TỰ GIÁ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1468

Cách Nào Để Giữ Bình Tĩnh Khi Bạn Muốn Hoảng Sợ?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2014

Cây Trồng Trổ Bông Kết Quả

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2013

Lời Chúc Đầu Xuân

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2012

Năm Mới, Nói Chuyện... Ăn Uống

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2011

Nghe Bài Giảng: “Cơm Lành Canh Ngọt”, Sáng-thế Ký 29:15-30, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6996&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Chủ?”, Ma-thi-ơ 6:24, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6995&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6995&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năm Mới, Khởi Đầu Mới”, Phi-líp 3:1-14, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6994&qt=playa

Khẩu Hiệu cho Năm Mới – Luôn Làm Sáng Danh Chúa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,6993

Xem Video Bài Giảng: “Phúc Âm Là Gì?”, Mác 1:1-8, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6991&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6991&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chuẩn Bị Để Đón Nhận Phước Chúa”, Thi-thiên 1; Giê-rê-mi 4:3, Mục Sư Đoàn Hưng Thiện.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6990&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6990&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiếp Tục Cuộc Hành Trình”, Giô-suê 3, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6989&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hiệp Một, Ân Tứ Và Mục Đích”, Ê-phê-sô 4:7-16, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6895&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ”Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi (2)”, Phi-líp 3:4-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10016&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ” Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi (1)”, Phi-líp 1:12-26, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10015&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ” Sứ Mệnh Truyền Tin Lành”, Lu-ca 4:14-21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10014&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ”Thức Ăn Của Chúa”, Giăng 4:27-42, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10012&qt=playa

Làm Nguồn Phước

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1953

Mùa Xuân Và Tình Yêu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2018

Thánh Đồ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2017

Lòng Nhân Ái Được Phước

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2016

Nghe Bài Giảng: “Chúa Ban Phước”, Dân-số Ký 6:22-27, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7000&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Công Dân Nước Chúa”, Ê-phê-sô 2:17-22, Mục Sư Hồ Xuân Phước.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6999&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nếu Mất Linh Hồn Thì Lấy Gì Chuộc Lại? Vô Sánh!”, Ma-thi-ơ 16:26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6998&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6998&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vương Miện Cho Năm Mới”, Thi-thiên 65, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6997&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6997&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ” Một Nơi Cho Chúa”, Thi-thiên 132:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10019&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: ” Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi (4)”, Giăng 15:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10018&qt=playa

PHÉP LẠ HÓA BÁNH (Lần I)

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,10027

Sống Với Thánh Kinh: ”Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi (3)”, 2 Cô-rinh-tô 5:11-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10017&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Niềm Vui Bất Tận”, Mục Sư Nghiêm Hà Lộc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=941&qt=play

Cảm Xuân

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1955

Khuôn Mẫu Chúa Cứu Thế

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1954

Xây Dựng Mối Thân Tình với Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2020

Trưởng Thành Qua Gian Khổ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2019

QUĂNG HẾT

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1469

Xem Video Bài Giảng: “Thuở Đó Và Giờ Đây”, Ê-phê-sô 2:11-18, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7011&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7011&qt=playa

ĐI BỘ TRÊN MẶT BIỂN

http://www.vietchristian.com/bhkt/reader.asp?vcid=1,10036

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Tưởng Chúa Không Biết”, Giăng 6:66-71, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10025&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Sự Sống”, Giăng 6:59-65, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10024&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thịt Và Huyết Chúa”, Giăng 6:41-58, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10023&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bánh Của Sự Sống”, Giăng 6:30-40, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10022&qt=playa

Nghe Nhạc Thánh: “ Hỡi Bạn Tình”

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=772&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)”, Mục Sư Tôn Thất Bình, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=942&qt=play

Xuân Tình

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1960

Thời Gian Tạm Trú

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1959

Mùa Xuân Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1958

NƠI CHÚA NGỰ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1470

Điều Bí Mật Về Sự Cung Cấp Của Thiên Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2026

Quyền Được Ra Mắt Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2025

Mùa Xuân Về, Nghĩ Về Cuộn Chỉ... Thời Gian.

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2024

Tôi Bệnh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2023

Nghe Bài Giảng: “Ngài Là Ai?”, Ê-sai 9:1-6, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7012&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lập Giao Ước Với Chúa”, 2 Các Vua 23:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10028&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Giao Ước Thành Tín Của Chúa”, Thi-thiên 132:11-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10026&qt=playa

Dòng Chảy Của Sự Thương Xót

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1961

TKGĐ 11 - THUYẾT TIẾN HÓA

http://songdaoonline.com/e4031-tkgd-11-thuyet-tien-hoa.html

TKGĐ 10 - VÌ SAO ĐỨC CHÚA TRỜI GIÁNG TRẦN LÀM NGƯỜI?

http://songdaoonline.com/e3983-tkgd-10-vi-sao-duc-chua-troi-giang-tran-lam-nguoi-.html

Nghe Bài Giảng: “Sanh Bởi Thánh Linh”, Giăng 2:23-3:21, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7030&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khát Khao”, Giăng 7:37-39, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7029&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Thế Nào Để Sống Kết Quả Cho Chúa?”, Giăng 15:1-8, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7028&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chiến Thắng Cám Dỗ”, Lu-ca 4:1-13, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7026&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7026&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Trọn Luật Pháp”, 2 Các Vua 23:21-30, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10031&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phá Dỡ Hết Các Nơi Cao”, 2 Các Vua 23:12-20, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10030&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cuộc Cải Cách Trong Đền Thờ”, 2 Các Vua 23:4-11, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10029&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)”, Mục Sư Tôn Thất Bình, TYKBG.

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=943&qt=play

Đặt Tên

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1963

Buổi Sáng Cầu Nguyện

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1962

Bạn Có Thể Thật Sự Tin Cậy Ai?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2031

Kinh Nghiệm Của Tôi Với Ân Điển

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2030

Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2029

Hạnh Phúc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2028

Điều Gì Là Quan Trọng Nhất Trong Cuộc Đời?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2027

Nghe Bài Giảng: “Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn”, 1 Giăng 4:7-19, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7040&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thập Tự Binh Phải Thế”, Ê-phê-sô 6:10-20, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7039&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Niềm Vui Vơi Cạn”, Giăng 2:1-11, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7038&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trên Đường Theo Chúa”, Sáng-thế Ký 12:7-20, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7037&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Trong Thánh Linh”, Giăng 5:16-25, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7036&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bước Đi Trong Đường Lối Chúa (Phần 1)”, Thi-thiên 119:1-3; Thi-thiên 128:1, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7035&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năng Lực Đễ Bay Cao”, Ê-sai 40:31, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7034&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tràn Ngập Niềm Vui”, Ê-xơ-tê 9:18-28, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7033&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Vô Phúc? Phúc Trùng Lai?”, Thi-thiên 115:15; Giô-suê 1:8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7032&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7032&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Địa Vị Cao Trọng”, Ê-phê-sô 2:19-22, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7031&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7031&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Giá Trị Của Lời Quở Trách”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:18-25, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10035&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Hiệp Một Của Chúa Thánh Linh”, Thi-thiên 133:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10034&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Một Niềm Tin Và Một Sự Ban Cho”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10033&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Chúa Nhận Định Thế Nào?”, 2 Các Vua 23:31-36, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10032&qt=playa

Mới Hay Cũ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1965

Xuân Hướng Lên Cao

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1964

Nghe Bài Giảng: “Làm Việc Mới, Kết Quả Mới”, Phi-líp 3:12-16, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7046&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mục Đích Của Cuộc Đời”, Ma-thi-ơ 2:1-15, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7045&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Cách Chúa Thỏa Đáp Nhu Cầu Trong Đời Sống Chúng Ta”, Phi-líp 4:19, Mục Sư Trần Thiện Đức

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7043&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7043&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Người Vật Lộn Với Chúa”, Sáng-thế Ký 32:22-32, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7042&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7042&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sức Mới Cho Đời Sống Mới”, Ê-sai 40:25-31, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7041&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Nơi Sâu Thẳm”, Giô-na 2:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10039&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Được Giống Chúa”, Giô-na 1:11-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10038&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Phúc Âm Vượt Khỏi Biên Giới”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10037&qt=playa

Cuộc Thi Giọng Hát Trẻ Cơ Đốc 2016

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=2,773

Đấng Ở Trong Các Con

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1968

Chuẩn Bị Đón Xuân

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1967

Chúa Vẫn Ở Đây

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1966

Một Năm Mới Không Sợ Hãi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2035

Ví Dụ Thời Hiện Đại

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2034

Chúa Thành Tín

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2033

Mùa Xuân Đến, Gẫm Suy Về Thời Gian Và Đời Người

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2032

Nghe Bài Giảng: “Ghi Lòng Tạc Dạ”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7052&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Bỏ Cuộc Khi Ngã Lòng”, Lu-ca 18:1-8; Thi-thiên 91:15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7051&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bước Đi Trong Đường Lối Chúa (Phần 2), Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7050&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cẩn Tắc Vô Ưu?”, Châm-ngôn 4:23, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7048&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Tác Động Của Lời Nói”, Gia-cơ 3:1-5a, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7047&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7047&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Hay Tha Thứ”, Thi-thiên 103:1-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10043&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Cuộc Đời Chúc Tụng Chúa”, Thi-thiên 134:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10042&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Buộc Phải Làm Hay Tình Nguyện Làm?”, Giô-na 3:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10041&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Được Cứu”, Giô-na 2:8-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10040&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Phước Lộc Thọ”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=944&qt=play

Chúc Chị Năm Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1970

Xuân Hoài

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1969

LÒNG CHÂN THẬT

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1471

Mùa Xuân, Cùng Thưởng Thức Hoa Trong Thơ Nguyễn Bính

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2036

Nghe Bài Giảng: “Điều Khó Thành Dễ”, Lu-ca 18:18-30, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7058&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bình An Trong Giông Bão”, Mác 4:35-41, Mục Sư Trần Hữu Thành

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=4803&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Hy Vọng Mời Gọi”, Lu-ca 19:1-10, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7057&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Năm Mới Mọi Sự Đều Mới”, 2 Cô-rinh-tô 5:17, Mục Sư Lê Phước Thuận.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7056&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7056&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phúc Tràn Vô Nhà, Ngập Vô Lòng Hay Chỉ Lâm Môn?”, Lu-ca 19:1-10; Khải-huyền 3:20, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7055&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phục Vụ Trong Thánh Linh”, Ê-phê-sô 5:15-20, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7054&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Chọn Lựa Trong Đời Sống”, Sáng-thế Ký 13:3-18, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7053&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tha Thứ Để Sống Hài Hòa”, Ê-phê-sô 4:17-32, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10045&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vì Sao Phải Tha Thứ?”, Cô-lô-se 3:11-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10044&qt=playa

Xem Nhạc Thánh: “Ngày Mai Thế Nào?”, Ngân Hà

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=774&qt=play

Chia Buồn, An Ủi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1972

Mùa Xuân Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1971

Tết Vui

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7063

Một Đời Sống Tập Trung ở Giữa Một Thế Giới Đầy sự Phân Tâm

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7062

Xem Video Bài Giảng: “Muối Và Ánh Sáng”, Ma-thi-ơ 5:13-16, Mục Sư Trần Thiện Tri.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7060&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7060&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tác Hại Của Lời Nói”, Gia-cơ 3:5b-8, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7059&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7059&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tha Thứ Mấy Lần?”, Ma-thi-ơ 18:21-35, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10047&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tha Thứ Chính Mình”, Ma-thi-ơ 26:73-27:5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10046&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bước Vào Xuân”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=945&qt=play

Cầu Nguyện Ngày Xuân

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1974

Đợi Chờ Vương Quốc Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1973

Ba Thái Độ Cần Có

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2043

Hương Vị Xuân Trong Thơ Tâm Linh Của Tường Lưu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2042

Làm Thế Nào Để Có Một Phúc Âm Hiệu Quả

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2041

Bất kỳ Bụi Cây Già Cỗi Nào!

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2040

Tôi Tớ Của Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2039

Xem ViDEO Bài Giảng: “Ba Điều Mới”, 2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7075&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7075&qt=playa

Xem ViDEO Bài Giảng: “Đến Với Chúa Xuân”, Nhã-ca 2:10-13, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7074&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7074&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năm Mới Phước Mới”, Châm-ngôn 1, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7073&qt=playa

Xem ViDEO Bài Giảng: “Biết Đâu Nguồn Cội”, Truyền-đạo 12:1, Mục Sư Bùi Quang Túc.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7072&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7072&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Tâm Linh”, Giăng 4:16-26, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7071&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Một Cuộc Báo Thù”, 2 Sa-mu-ên 13:20-39, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10058&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Tha Thứ Từ Ông Giô-sép”, Sáng-thế Ký 50:15-21, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10057&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Năm Mới Thịnh Vượng Và Thành Công”, Giô-suê 1:1-9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10056&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Năm Mới Sống Theo Lời Chúa”, Giô-suê 1:1-9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10051&qt=playa

Xem Video: “Sứ Điệp Đầu Năm”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=946&qt=play

Tuy Hai Mà Là Một

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1977

Chúa Xuân!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1978

Mùa Xuân, Nói Chuyện... Tóc Bạc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2048

Vạn Sự Như Ý

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2047

Đừng Xem Thường (chua len)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2046

Xem Video Bài Giảng: “Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống”, Mác 1:14-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7085&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7085&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ăn Năn Trong Tro Bụi”, Giô-ên 2:1-2; Giô-ên 2:12-17, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7084&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Bạn”, 1 Sa-mu-ên 18:1-4; 1 Sa-mu-ên 23:16-18; Truyền-đạo 4:9-10; Giăng 15:15, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7083&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7083&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vươn Theo Sự Ở Đằng Trước”, Phi-líp 2:12-15, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7082&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tại Sao Chúng Ta Phải Yêu Chúa?”, Ma-thi-ơ 22:34-40, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7081&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vui Sống Trong Tình Yêu”, 2 Cô-rinh-tô 5:14-15, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7080&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Phán Cùng Bạn”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7079&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vô Danh? Vô Lợi? Vô Quyền?”, Ga-la-ti 5:26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7078&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kết Cuộc Của Sự Gian Ác”, 2 Các Vua 24:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10061&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quyền Tể Trị Của Chúa Trong Thiên Nhiên”, Thi-thiên 135:5-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10060&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Tha Thứ Từ Ông Gióp”, Gióp 42:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10059&qt=playa

KHÔN NGOAN THÔNG SÁNG

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1473

Câu Chuyện Về Chiếc Túi Áo Bên Trái

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2051

Kinh Tế Hội Thánh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2050

Thói Quen Phước Hạnh: Buông Bỏ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2049

Nghe Bài Giảng: “Mục Đích Mới”, Cô-lô-se 3:1-4, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7090&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lý Do Cảm Tạ Chúa”, Thi-thiên 33:1-9, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7089&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Theo Gương Đấng Christ”, 1 Phi-e-rơ 4:1-6, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7088&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hâm Nóng Lại Tình Yêu”, Khải-huyền 2:1-7, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7087&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lễ Nghi Nhưng Không Gặp Chúa”, Giăng 7:1-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10065&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chút Hy Vọng Le Lói”, 2 Các Vua 25:22-29, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10064&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nghiêm Khắc Sửa Phạt”, 2 Các Vua 24:18-25:21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10063&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Y Như Lời Chúa Đã Phán”, 2 Các Vua 24:8-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10062&qt=playa

Trong Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1980

Đơn Côi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1979

Thói quen Phước Hạnh - Yên Nghỉ Trong Ân Điển Thiên Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2055

Quản Gia Trên Mọi Sự

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2054

Tình Yêu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2053

Lời Cuối Cho Con

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2052

Nghe Bài Giảng: “Những Ngày Sau Rốt”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:18, Mục Sư Trương Văn Tốt.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7069&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phải Chăng Vì Thời Điểm Như Thế Này?”, Ê-xơ-tê 4:3-17, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7068&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7068&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đổi Mới Đức Tin”, Lu-ca 4:14-21, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7067&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mùa Xuân”, Ê-sai 61:10-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7066&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bước Vào Năm Hân Hỉ”, Lê-vi Ký 25:8-55, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7065&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Ở Cùng Chúng Ta”, 2 Phi-e-rơ 1:5-10, Pastor Michael Faber.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7064&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Năm Mới Có Chúa Đồng Hành”, Giô-suê 1:1-9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10050&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lý Do Chúc Tụng Chúa”, Thi-thiên 135:1-4, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10049&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hết Lòng Tha Thứ”, Ma-thi-ơ 18:23-35, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10048&qt=playa

Xuân Tạ Ơn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1976

Cảm Xuân

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1975

Sống Đạo Giữa Đời Thường

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2044

SỐNG HÒA HỢP

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1472

Nghe Bài Giảng: “Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6099&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hồi Tâm Chuyển Ý”, Rô-ma 12:2; Thi-thiên 137:23-25, Mục Sư Bùi Quang Túc

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6098&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Dọn Đường Cho Chúa”, Lu-ca 1:67-80, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6097&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Từ Hổ Nhục Nên Vinh Hạnh”, Ma-thi-ơ 1:1-17, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6096&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6096&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhờ Lời Chúa Để Tiến Tới Trong Đức Tin”, Giô-suê 6:1-21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9536&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhờ Lời Chúa Để Gìn Giữ Tấm Lòng”, Châm-ngôn 4:23; 1 Phi-e-rơ 3:8-9; Thi-thiên 51:10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9535&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhờ Lời Chúa Để Gìn Giữ Môi Miệng”, Gia-cơ 3:2; Ê-phê-sô 4:29, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9534&qt=playa

Xem Video Nhạc: “Nỗi Lòng Ba Vua”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=757&qt=play

Xem Video Nhạc: “Hát Cho Người Hầu Việc Chúa”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=171&qt=play

Xem Video Nhạc: “Gặp Chúa Đêm Giáng Sinh”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=170&qt=play

Xem Video Nhạc: “Chúa Đến Đem Bình An”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=169&qt=play

Xem Video Nhạc: “Tại Sao Chúa Đến”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=168&qt=play

Xem Video Nhạc: “Phước Ân Cho Trần Thế”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=167&qt=play

Xem Video Nhạc: “Ôi Đêm Vui Trần Thế”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=166&qt=play

Xem Video Nhạc: “Khúc Ca Thiên Đàng”.

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=165&qt=play

Giáng Sinh Nhiệm Mầu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1771

Ánh Sáng Yêu Thương

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1770

Nếu Tôi...

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1769

Mắt Của Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1733

Dọn Lòng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1731

 

Đừng Đình Trệ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1732

Nghe Bài Giảng: “Bóng Ma Quá Khứ”, Sáng-thế Ký 20:1-7; Sáng-thế Ký 26:6-11, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7107&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giáo Điều Độc Đáo Của Kinh Thánh”, 1 Cô-rinh-tô 1:18-31, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7106&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuyện Nhỏ Mà Không Nhỏ”, Nhã-ca 2:10-17, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7105&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Để Không Ân Hận”, Ma-thi-ơ 7:15-23, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7104&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hồn Việt”, Ê-xơ-tê 4:10-17, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7103&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chân Có Ướt Thì Nước Mới Rẽ”, Giô-suê 3:1-3; Giô-suê 3:14-17, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7102&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sai Một Li, Đi Một Dặm”, Sáng-thế Ký 16:1-16, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7101&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chỉ Một Phần”, Giô-na 3:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10071&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sứ Mệnh Của Chúa Giê-xu”, Giăng 7:25-36, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10070&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Xét Đoán Theo Bề Ngoài”, Giăng 7:19-24, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10069&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vì Sao Cần Cầu Nguyện Và Cầu Nguyện Như Thế Nào?”, Nicky Gumbel, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=948&qt=play

Chúa Sống Lại

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1984

Tay Làm Hàm Nhai

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1983

Chúa Giê-su: Từ Thiên Đàng Xuống Thập Tự Giá Đến Ngôi Mộ Trống

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2057

Thế Gian Tội Lỗi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2056

Nghe Bài Giảng: “Yêu Chúa, Yêu Người Và Yêu Chính Mình’, Ma-thi-ơ 23:34-40, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7111&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Địa Vị Không Ngờ”, Ê-xơ-tê 2:1-20, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7110&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vô Hối Bất Hận”, Gia-cơ 5:16; Ma-thi-ơ 3:8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7109&qt=playa

Xem Video Bài giảng: “Tác Nhân Của Lời Nói”, Gia-cơ 3:9-12, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7108&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7108&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khi Kết Quả Không Như Mong Đợi”, Giô-na 4:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10075&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Nương Cậy Đức Giê-hô-va”, Thi-thiên 135:15-21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10074&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Thương Xót”, Giô-na 4:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10073&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ăn Năn”, Giô-na 3:5-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10072&qt=playa

Xuân An Lành!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1986

Sức Mạnh Của Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1985

Yêu Thương Và Sứ Mệnh

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2061

Thói quen Hạnh Phúc: Hãy Nắm Chặt Vào Lời Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2060

Cầu Thay

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2059

Kết Quả

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2058

Xem Video Bài Giảng: “Sau Lần Chia Tay”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-40; 2 Ti-mô-thê 4:9-12; Phi-lê-môn 1:24, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7112&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7112&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khủng Hoảng Đức Tin”, Ma-thi-ơ 4:7-22, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7123&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Muốn Chúa Trên Tín Hữu Hội Thánh Orange”, 2 Các Vua 18:2-7; Ê-sai 38:1-5, Mục Sư Trần Thiện Đức.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7121&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7121&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Lãnh Đạo”, Xuất Ê-díp-tô Ký 18:13-27, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7119&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Theo Họ”, Ma-thi-ơ 12:1-21, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7118&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Để Con Trẻ Đến Cùng Ta”, Mác 10:13-16, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7117&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Cần Giữ”, Châm-ngôn 4:20-27, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7115&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Có Thể Cảm Thương”, Hê-bơ-rơ 5:1-10, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10077&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nghĩ Đến Việc Đức Chúa Trời”, Mác 8:27-38, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10076&qt=playa

Gặp Ngài…

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1987

Bài Ca Mới

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2062

GHÉT

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1475

Nghe Bài Giảng: “Thà Đẹp Lòng Đức Chúa Trời”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7129&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngài Chết Thay Tôi”, 1 Phi-e-rơ 2:22-24, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7127&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cứu Được Mạng Vua”, Ê-xơ-tê 2:19-23, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7126&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khôn Lõi Của Đời”, Gia-cơ 3:13-16, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7125&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7125&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cần Những Tấm Lòng Cầu Thay”, Sáng-thế Ký 18:22-33, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7124&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời”, Thi-thiên 136:1-26, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10081&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cơ Hội Làm Chứng”, 1 Phi-e-rơ 3:13-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10080&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sợ Chúa Hơn”, 1 Phi-e-rơ 3:13-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10079&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chịu Khổ Là Phước”, 1 Phi-e-rơ 3:13-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10078&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khôn Ngoan - Tỉnh Thức - Cầu Nguyện”, Mục Sư Trương Đình Phong, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=949&qt=play

Chúa Sống Lại

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1989

Nhìn Xem Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1988

Đạo

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2065

Lời Thiên Chúa Được Vững Lập Ở Trên Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2064

Chúa Muốn Ban Cho Bạn Điều Lòng Bạn Ao Ước

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2063

Nghe Bài Giảng: “Vô Nhà Chúa Hay Vào Nhà Buôn?”, Giăng 2:13-15; Rô-ma 12:1, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7136&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chữa Lành”, Mác 1:29-45, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7134&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7134&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Sao Chúa Thử?”, Sáng-thế Ký 22:1-14, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7133&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngạc Nhiên”, Rô-ma 13:1-20, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7132&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7132&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Để Liên Hệ Tốt”, Lu-ca 11:1-13, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7131&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Con Lạc Loài”, Lu-ca 15:25-32, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7130&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vui Mừng Trong Thử Thách”, Gia-cơ 1:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10084&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Noi Dấu Chân Chúa”, 1 Phi-e-rơ 2:18-23, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10083&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vác Thập Tự Giá”, Lu-ca 14:25-33, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10082&qt=playa

Vì Yêu Ngài Đến

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1996

Sống Siêu Nhiên

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1995

Vì Tôi Với Bạn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1994

Trở Về

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1993

Sống

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1992

Mùa Xuân Bất Tận

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1991

Xem Video Bài Giảng: “Khôn Ngoan Của Đạo”, Gia-cơ 3:17-18, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7141&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7141&qt=playa

Đừng Để Bị Lừa Dối

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7140

Chúa Ban Cho Cơ Hội

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7139

Nghe Bài Giảng: “Xét Đoán”, Ma-thi-ơ 7:1-5, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7138&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mối Tình Thân Với Thánh Linh”, 2 Cô-rinh-tô 13:14, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7137&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Giá Phải Trả Để Làm Môn Đệ”, Mác 8:27-34, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10085&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Yêu Cứu Chuộc”, Samuel James, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=950&qt=play

Định Mệnh!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1997

Một Cuộc Đời Để Sống

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1990

Để Lời Chúa Chạm Đến Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2069

Hệ Thống Định Vị Của Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2068

Sức Lực và Cơ Nghiệp Đời Đời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2067

Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2066

Nghe Bài Giảng: “Vô Trách Nhiệm? Vô Liêm Sĩ?”, Thi-thiên 26; 1 Cô-rinh-tô 9:26-27, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7157&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tha Tội Và Chữa Lành”, Mác 2:1-12, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7155&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7155&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khi Dục Vọng Lên Ngôi”, Gia-cơ 4:1-3, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7154&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7154&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Ảnh Hưởng”, Sáng-thế Ký 24:1-54, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7153&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chỉnh Sửa Đời Sống Để Vâng Phục”, Mác 10:17-27, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7151&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sông Nước Hằng Sống”, Giăng 7:37-39, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10092&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cảnh Báo Cho Người Chẳng Tin”, Giăng 7:25-36VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10091&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Con Đường Cứu Rỗi”, Mục Sư Trần Đào, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=951&qt=play

Thời Gian Và Cơ Hội

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1999

Đắc Thắng Chiến Trận Tâm Linh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2074

Những Hội Thánh Địa Phương Năng Động

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2073

Bước Theo Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2072

Xem Video Bài Giảng: “Môn Đồ Tốt”, Ma-thi-ơ 21:1-11, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7170&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7170&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lượng Giá Để Vâng Phục”, Lu-ca 6:46-49, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7168&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Chết Vì Ta”, Lu-ca 23:26-49, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6899&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Sống Cho Ta”, Lu-ca 24:13-35, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6898&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đấng An Ủi - Thần Chân Lý”, Giăng 14:16-17; Giăng 14:25-26; Giăng 15:26-27; Giăng 16:12-14, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7167&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7167&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Chối Chúa Của Phi-e-rơ Và Chúng Ta”, Mác 14:66-72, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7166&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Tòa Tổng Đốc Phi-lát”, Ma-thi-ơ 27:11-31, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10100&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trước Tòa Thầy Cả Cai-phe”, Ma-thi-ơ 26:57-68, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10099&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nụ Hôn Bán Chúa”, Ma-thi-ơ 26:36-50, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10098&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ai Đáng Được Cứu?”, Giô-na 4:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10097&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Giê-xu Phục Sinh”, Mục Sư Nguyễn Lê Thu Vân, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=952&qt=play

Chúa Chịu Thương Khó Vì Tôi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2002

Tại Sao Một Thiên Sứ Lăn Đi Tảng Đá Cửa Mộ?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2079

Can Đảm Và Sốt Sắng Cầu Nguyện

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2078

Đấng Nhân Danh Chúa Mà Đến

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2077

Nghe Bài Giảng: “Hãy Có Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời”, Mác 11:20-25, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7165&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chào Đón Chúa”, Ma-thi-ơ 21:1-11, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7164&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ước Ao Đến Bên Nhau”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7163&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Nắm Lấy Cơ Hội”, Ê-xơ-tê 4:1-17, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7162&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vô Vàn Thương Khó”, Ê-sai 53:2-7; Phi-líp 2:7-8, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7161&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thật Người Nầy Là Con Đức Chúa Trời”, Lu-ca 23:33-49; Ma-thi-ơ 27:51-56, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7160&qt=playa

Đấng Chân Thần

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7159

Nghe Bài Giảng: “Tiệc Của Chúa”, Ma-thi-ơ 3:1-16, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7158&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôn Chúa Làm Chủ”, Giô-na 4:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10096&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cảm Tạ Chúa”, Thi-thiên 138:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10095&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tinh Thần Đầy Tớ”, Giăng 7:44-53, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10094&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mục Đích Học Lời Chúa”, Giăng 7:37-43, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10093&qt=playa

Nhờ Huyết Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2001

Nơi Thập Giá

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2000

Đấng Đắc Thắng Sự Chết

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2076

TÔI VÀ THÁNH KINH

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1477

Xem Video Bài Giảng: “Sao Còn Khóc?’, Giăng 20:1-16, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7181&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7181&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sứ Điệp Phục Sinh”, Giăng 11:25-26, Mục Sư Bùi Quang Túc

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7180&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7180&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vô Tử? Bất Tử? Không Hề Chết?”, Giăng 11:25-26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7179&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7179&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Giê-su Sống”, Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7178&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Sống”, Lu-ca 24:1-23, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7177&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu”, 2 Cô-rinh-tô 5:21, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7175&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7175&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đón Mừng Thiên Chúa”, Mác 11:1-10, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7173&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7173&qt=playa

Vì Giê-su Sống

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7172

Nghe Bài Giảng: “Chúa Chết Vì Ai”, Rô-ma 5:1-21, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7171&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Chứng Về Chúa Giê-xu”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10104&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tiếp Cận Thân Hữu Cách Khôn Ngoan”, Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10103&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Rao Truyền Chúa Phục Sinh”, Ma-thi-ơ 28:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10102&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Bị Đóng Đinh”, Ma-thi-ơ 27:32-56, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10101&qt=playa

Chúa Sống

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2004

Nhận Thấy Sự Hiện Diện Của Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2003

Nghe Bài Giảng: “Một Phụ Nữ Nhận Hồng Ân”, Giăng 20:1-18, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7190&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Hi Vọng Sống”, 1 Phi-e-rơ 1:3-9, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7189&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Từ Thập Tự Đến Phục Sinh Vinh Quang”, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7188&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Đã Sống Lại”, Lu-ca 24:1-12, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7187&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bức Màn Xé Đôi”, Mác 15:33-41, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7186&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Giao Lại Linh Hồn Con Trong Tay Cha”, Lu-ca 23:44-49, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7185&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tại Thập Tự Điều Chúa Đã Làm”, Rô-ma 5:6-11, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7184&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nhìn Lên Thập Tự”, Giăng 3:14-16, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7183&qt=play

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7183&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ra Khỏi Vùng An Toàn”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19a, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10106&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sống Yêu Thương Và Rộng Lượng”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10105&qt=playa

Căn Nhà Màu Xanh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2005

Sống Lại

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2082

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2080

Xem Video Bài Giảng: “Kết Bạn Với Thế Gian”, Gia-cơ 4:4-6, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7204&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7204&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Nhà Đức Chúa Trời”, Ê-phê-sô 2:19-22, Mục Sư Nguyễn Văn Lý

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7202&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7202&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vườn Ê-đen Hiện Đang Ở Đâu?”, Sáng-thế Ký 3:16-24, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7201&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bài Học Thô-ma”, Giăng 20:24-29, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7199&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Vững Niềm Tin Nơi Chúa Phục Sinh”, Giăng 20:1-18, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7198&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tiếng Gọi”, Ma-thi-ơ 9:9-13, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7197&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7197&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Thứ Ba Đến Chiến Thắng”, Rô-ma 6:12-23, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10113&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Thứ Hai Đến Chiến Thắng”, Rô-ma 6:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10112&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bước Đầu Đến Chiến Thắng”, Rô-ma 6:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10111&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bí Quyết Chiến Thắng”, Rô-ma 8:31-39, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10110&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Kinh Nghiệm Phục Sinh”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=954&qt=play

Yêu Kẻ Thù

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2008

Lớn Lên Trong Lời Chúa Thực Sự Có Nghĩa Gì

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2088

Khác Biệt Giữa Thành Công Và Thất Bại

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2087

Nên Thánh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2086

Nghe Bài Giảng: “Việc Làm Chứng Tỏ Lòng Yêu Chúa”, Lu-ca 7:36-50, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7213&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Biết Rõ”, Giăng 21:1-14, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7212&qt=playa

Dạn Dĩ Sống Làm Chứng Chúa Sống Lại

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7211

Xem Video Bài Giảng: “Đáp Tiếng Gọi”, Lu-ca 5:1-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7208&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7208&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Mặc Dầu”, Gia-cơ 1:2-4, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7207&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đáp Ứng Ánh Sáng Từ Trời”, Gia-cơ 1:1, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7206&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năng Quyền Chúa Phục Sinh”, Phi-líp 3:7; Phi-líp 3:10-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7205&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Lành Đắc Thắng: Cứu Mọi Người”, Rô-ma 1:14-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10118&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Lành Đắc Thắng: Quyền Phép Của Đức Chúa Trời”, Rô-ma 1:14-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10117&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Toàn Tại”, Thi-thiên 139:7-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10116&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Lành Đắc Thắng: Không Hổ Thẹn”, Rô-ma 1:14-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10115&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Yên Lặng Và Chiến Thắng”, Xuất Ê-díp-tô Ký 13:17-14:31, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10114&qt=playa

Con Sáng Láng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2009

Hòn Đá Của Tôi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2091

Nghe Bài Giảng: “Mầu Nhiệm Của Hội Thánh”, 1 Ti-mô-thê 3:14-16, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6887&qt=playa

Chúa Giê-su Cứu Những Ai?

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7217

Xem Video Bài Giảng: “Càng Gần Chúa Hơn”, Gia-cơ 4:7-10, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7216&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7216&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiếng Gọi Của Đấng Yêu Ta”, Nhã-ca 2:8-13, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7214&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đáp Ứng Tiếng Gọi Của Chúa”, Ê-xơ-ra 2:64-70, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10122&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thầy Tế Lễ Nhà Vua”, Ê-xơ-ra 2:36-63, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10121&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Giáo Dục Đức Tin Qua Nhiều Thế Hệ”, Ê-xơ-ra 2:1-35, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10120&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Không Hề Lãng Quên”, Ê-xơ-ra 1:7-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10119&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đời Sống Hạnh Phúc”, Mục Sư Kiều Tuấn Huệ, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=955&qt=play

Đường Lối Cao Hơn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2011

Sao Chúa Khóc?

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2010

Tương Lai Bất Định

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2095

Ở Mức Độ Nào Đức Chúa Trời Đã Chịu Đựng Đủ?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2094

Thái Độ Của Người Lực Sĩ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2093

Hãy Theo Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2092

Nghe Bài Giảng: “Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn”, Thi-thiên 77:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7229&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Cầu Xin Như Ông Gia-bê”, 1 Sử-ký 4:9-10, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7228&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ta Là Sự Sáng Của Thế Gian”, Giăng 8:12-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10127&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Tin Không Nao Sờn”, John Bevere, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=956&qt=play

Nếu Không Lửa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2013

7 Bước Thành Công

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2012

Nhắc Nhở Kỷ Niệm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2099

Không Bởi Việc Làm, Nhưng Bởi Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2098

Bạn Phải Vững Vàng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2097

Thuận Phục

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2096

Nghe Bài Giảng: “Người Chấp Sự Trong Nhà Chúa”, 1 Ti-mô-thê 3:8-13, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6886&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khôn Ngoan Và Thử Thách”, Gia-cơ 1:5-8, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7227&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sau Phục Sinh”, Giăng 21:1-19, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7226&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sinh Tử Trong Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7225&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vô Hồn?”, Sáng-thế Ký 2:7; Truyền-đạo 12:7; Ma-thi-ơ 16:26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7224&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Vẫn Tể Trị”, Giăng 11:1-44, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7223&qt=playa

Xem Video Ba`I Gia?ng: “Đừng Sợ”, Ma-thi-ơ 10:16-31, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7221&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7221&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II”, Mác 2:13-22, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7219&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7219&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Công Khó Và Phần Thưởng”, Ê-xơ-tê 6:1-14, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7218&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cuộc Đời Thay Đổi”, Giăng 8:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10126&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Tìm Và Cứu Người Bị Mất”, Giăng 8:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10125&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ai Đào Hầm Sẽ Té Xuống Đó”, Giăng 8:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10124&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Toàn Năng”, Thi-thiên 139:13-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10123&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Ban Cho Lớn Nhất”, 1 Cô-rinh-tô 13, Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn .

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7241&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Dấu Hiệu Cần Có”, Cô-lô-se 3:12-17, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7239&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7239&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mục Sư Trong Nhà Chúa”, 1 Ti-mô-thê 3:1-7, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6885&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Chết Nói Chuyện”, Lu-ca 16:19-31, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7238&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tự Ti, Tự Cao, Hay Tự Hào”, Gia-cơ 1:9-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7237&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7236&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Báo Trả Cho Kẻ Ác”, Ê-xơ-tê 7, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7235&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ngày Hay Người?”, Mác 2:23-3:6, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7233&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7233&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ai Làm Chủ Cuộc Đời Tôi?”, Mục Sư Nguyễn Hoàng Tuấn.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7231&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7231&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Thờ Phượng Chúa Vui Lòng”, A-ghê 1:7-9, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10132&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phương Cách Phục Vụ”, A-ghê 1:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10131&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Là Thánh”, Thi-thiên 139:19-24, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10130&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Điều Quan Trọng Nhất”, A-ghê 1:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10129&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Điều Kiện Để Biết Đức Chúa Cha”, Giăng 8:12-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10128&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thánh Linh Tôn Vinh Đấng Christ”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7100&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Trung Thực Của Thánh Kinh”, Giô-suê 6, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7099&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Nghĩ Gì Về Đức Chúa Trời Của Mình”, Lu-ca 15:11-24, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7098&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cuộc Đời Một Phụ Nữ Di Dân”, Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28; Rô-ma 16:3-5a, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7097&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7097&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Số Phận Đã Được Xác Định”, Ê-xơ-tê 1, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7094&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Phán (Phần 2)”, 1 Cô-rinh-tô 2:6-16, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7093&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vững Tâm Nhờ Thánh Linh”, 1 Giăng 3:18-24, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7092&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đạo Lý Đến Từ Đức Chúa Trời”, Giăng 7:14-18, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10068&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quyền Tể Trị Của Chúa Trong Lịch Sử”, Thi-thiên 135:8-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10067&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thì Giờ Ta Chưa Đến”, Giăng 7:1-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10066&qt=playa

Xem Video Nhạc thánh: “Tình Yêu Bao La”

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=775&qt=play

Người Điên!

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1982

Bình An Kết Quả

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1981

NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1474

Cầu Nguyện Luôn

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7245

Nghe Bài Giảng: “Hãy Để Chúa Biến Đổi”, Giăng 2:1-11, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7244&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đừng Tự Phụ”, Gia-cơ 4:13-17, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7243&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7243&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kết Thúc Tốt Đẹp”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7242&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phúc Âm Được Loan Truyền”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:32-43, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10134&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khởi Sự Một Đời Sống Mới”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:19b-31, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10133&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại”, Nicky Gumbel, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=957&qt=play

Đắc Thắng Cuộc Đua

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2015

Cơn Mưa Tình Mẹ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2014

Lời Chúa Buông Tha Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2104

Vẻ Đẹp Đức Chúa Trời Ban Cho Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2103

Làm Điều Thiện

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2102

Chúa Sai Tôi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2101

Sống Với Thánh Kinh

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2100

Xem Video Bài Giảng: “Vai Trò Của Đau Khổ’, Mác 8:27-38, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7255&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7255&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Không Phai”, Sáng-thế Ký 2:18-25, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7254&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Cha Tin Kính”, Gióp 1:1-5, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6888&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Của Người Cha”, Giăng 4:46-54, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7252&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Trao Cây Chuyển Tiếp”, 2 Các Vua 2:6-15; 2 Ti-mô-thê 2:1-7, Mark Rivera

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7251&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bốn Loại Đất”, Mác 4:1-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7249&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7249&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Yêu Mến Hay Ham Muốn”, Gia-cơ 1:12-15, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7248&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tương Giao Với Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 8:3; Giăng 14:15, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7247&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vô Bổ?”, Thi-thiên 23:3, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7246&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Sáng (1)”, 1 Giăng 1:6-2:2, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10139&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Là Sự Sáng”, 1 Giăng 1:5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10138&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Thắng Người Ác”, Thi-thiên 140:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10137&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Không Sạch Mà Sạch!”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:9-23a, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10136&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Sự Cứu Rỗi Trong Đấng Christ”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10135&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Muốn Như Thế”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7256&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Bước Đi Trong Sự Sáng (2)”, 1 Giăng 1:6-2:2, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10140&qt=playa

Chúa Làm Một Việc Mới

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2017

Tâm Sự Của Mẹ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2016

Bình An Của Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2111

Những Ngày Tôi Với Mẹ - Một Bài Thơ Đáng Yêu Dành Cho Mẹ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2109

Chuyện... Nhà Tôi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2108

Vài Suy Gẫm Về Người Nữ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2107

Đời Mẹ - Một Bài Thơ Hay Về Mẹ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2106

Hình Ảnh Người Mẹ Trong Thơ Tâm Linh Tường Lưu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2105

Người Biểu Chi, Hãy Vâng Theo Cả

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7262

Nghe Bài Giảng: “Tình Thương Trọn Vẹn’, Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7261&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phục Tùng Vì Vinh Quang Chúa”, 1 Cô-rinh-tô 11:2-12, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7260&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Tôi”, 2 Ti-mô-thê 3:10-17, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7259&qt=playa

Làm Vui Lòng Mẹ

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7258

Xem Video Bài Giảng: “Làm Giàu Bất Chính”, Gia-cơ 5:1-6, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7257&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7257&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Mẹ Không Tên”, Ma-thi-ơ 15:21-28, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10144&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Trong Sạch”, Ma-thi-ơ 5:1-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10143&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch”, Thi-thiên 119:9-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10142&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Thăng Thiên”, Lu-ca 24:50-53, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10141&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lễ Hiền Mẫu”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=958&qt=play

Đức Chúa Trời Bình An Sẽ Giày Đạp Sa-tan

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2114

Tránh Những Gì Cản Trở Tiêu Điểm Thiên Thượng Của Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2113

Tỉnh Ngộ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2112

Xem Video Bài Giảng: “Sứ Mạng Cao Trọng”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9, Minh Nguyên

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7266&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7266&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Ơi Phải Chi Mẹ Còn Sống”, Sáng-thế Ký 24:62-67, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7265&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tưởng Nhớ”, Ma-thi-ơ 26:6-16, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7264&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7264&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Và Con”, Giăng 19:23-27, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7263&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Tính Dục”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10149&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Lời Nói”, 1 Phi-e-rơ 2:20-24, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10148&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thánh Khiết Và Thịnh Nộ”, Ê-xê-chi-ên 22:23-31, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10147&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Ý Tưởng”, Phi-líp 4:8-9, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10146&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phải Sống Thánh Khiết”, 1 Phi-e-rơ 1:13-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10145&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Nữ”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=959&qt=play

Sao Không Thấy

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2018

Nhắc Nhở Kỷ Niệm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2118

Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2117

Đức Chúa Trời Dùng Sự Yếu Đuối Của Bạn Cho Vinh Quang Ngài

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2116

Người Nữ Tài Đức

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2115

Xem Video bài Giảng: “Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay”, Ga-la-ti 5:13-26, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7277&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7277&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Giê-xu, Đấng Toàn Tri”, Giăng 8:21-30, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10155&qt=playa

Xem Video bài Giảng: “Thức Ăn Cho Tâm Linh”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=960&qt=play

Đời Sống Cân Bằng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2021

Chúa Xứng Đáng...

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2020

Làm Lành, Sống Công Bình

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2124

Nhận Thức Về Sự Thờ Phượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2123

Có Thực Sự Bén Rễ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2122

Truyền Lửa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2120

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Thánh Linh Trong Chúng Ta”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10151&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cảnh Tượng Kinh Hoàng”, Giô-suê 7:1-9, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7275&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đầu Tư Đời Sống”, Lu-ca 19:12-23, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7274&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Thánh Linh: Dòng Sông Thiêng”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11, Mục Sư Nguyễn Xuân Bình

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7273&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7273&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Từ Tuyệt Vọng Đến Vui Mừng”, Ê-xơ-tê 8:1-17, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7272&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Làm Buồn Lòng Thánh Linh”, Ê-phê-sô 4:17-32, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7271&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Thật Tốt Lành”, Gia-cơ 1:16-18, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7270&qt=playa

Huyết Chúa Giê-su

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7269

Xem Video Bài Giảng: “Gương Sáng Cho Người Nữ Cơ-đốc”, Lu-ca 8:1-3, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7268&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7268&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chuẩn Bị Xây Nền Đền Thờ”, Ê-xơ-ra 3:7-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10154&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tận Hiến Hay Tận Hưởng?”, Ê-xơ-ra 3:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10153&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thờ Phượng Phải Lẽ”, Ê-xơ-ra 3:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10152&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hiệp Lại Như Một Người”, Ê-xơ-ra 3:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10150&qt=playa

Giông Bão Cuộc Đời

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2019

Hết Lòng Ngợi Khen Và Cảm Tạ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2119

Nghe Bài Giảng: “Chiến Đấu Cho Gia Đình”, 1 Sa-mu-ên 30:1-10, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7289&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hoài Bảo Lớn Nhất”, Hê-bơ-rơ 12:4-15, Mục Sư Bùi Ngọc Hương

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7287&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lý Do Truyền Giáo”, Ma-thi-ơ 10:24-39, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7286&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Làm Sao Để Theo Chúa Giê-xu Trọn Đời”, Giăng 6:60-71, Mục Sư Nguyễn Tony”

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7285&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7285&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Để Mình Bị Phân Tâm”, Giăng 10:22-29, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7284&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Ba Ngôi”, Ma-thi-ơ 28:1-10, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7283&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Từ Thua Đến Thắng”, Ê-xơ-tê 9:1-19, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7282&qt=playa

Thiên Đàng Vui Hát

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7281

Xem Video Bài Giảng: “Từ Bên Trong”, Mác 7:1-23, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7279&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7279&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Thuộc Về Chúa”, Giăng 8:46-48, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10160&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Cái Thật Của Đức Chúa Trời”, Giăng 8:38-47, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10159&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gieo Gì Gặt Nấy”, Thi-thiên 140:9-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10158&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tự Do Hay Nô Lệ”, Giăng 8:31-37, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10157&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Giê-xu, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu”, Giăng 8:21-30, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10156&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bàn Tiệc Ân Sủng”, 2 Sa-mu-ên 9:1-13, Mục Sư Lê Thiện Dũng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7291&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuyện Kinh Thánh”, Mác 14:3-9, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7290&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Được Chúa Thay Đổi Tấm Lòng’, A-ghê 1:7-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10163&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Được Chúa Ở Cùng”, A-ghê 1:7-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10162&qt=playa

Sống Với thánh Kinh: “Được Phước Để Phục Vụ”, A-ghê 1:7-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10161&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tôi Là Ai?”, Rev. Doug Kellum, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=961&qt=play

Đức Tin

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2023

Cuộc Đời Phước Hạnh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2022

Không Giữ Lại, không Rút Lui, Không Hối Tiếc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2128

Nhiều Cố Vấn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2127

Sợ Ma

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2126

Đức Chúa Thánh Linh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2125

Xem Video Bài Giảng: “Tiếp Đãi Nhau”, 3 Giăng 1, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7301&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7301&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Dùng Ai?”, Mục Sư Trần Thiện Đức.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7299&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7299&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phu-rơ - Thành Phu-rim”, Ê-xơ-tê 9:20-32; Ê-xơ-tê 10, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7298&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Luật Vàng Trong Hôn Nhân”, Ê-phê-sô 5:21-33, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7297&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cùng Lùi Để Cùng Tiến”, Ê-phê-sô 5:21-33, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7296&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nghĩ Khác Để Sống Khác”, 1 Phi-e-rơ 3:1-7, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7295&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thoát Khỏi Xiềng Xích (2)”, Giăng 5:1-9, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7294&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thoát Khỏi Xiềng Xích (1)”, Giăng 5:1-9, Mục Sư Lê Duy Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7293&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Kiên Trì Trong Đức Tin”, Gia-cơ 5:7-11, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7292&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7292&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Cửa Ân Sủng Mở Toang”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10167&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Chứng Về Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10166&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Cầu Nguyện Đẹp Ý Chúa”, Thi-thiên 141:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10165&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chia Sẻ Khải Tượng”, Công-vụ các Sứ-đồ 10:23b-33, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10164&qt=playa

Có Gì Để Nhớ?

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2024

Nghe Bài Giảng: “Phước Cho Người Tìm Được Sự Khôn Ngoan”, Châm-ngôn 3:13-18, Mục Sư Nguyễn Văn Bé.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7303&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Quan Tâm Của Người Phục Vụ”, Rô-ma 1:9-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10169&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Biết Ơn Của Người Phục Vụ”, Rô-ma 1:8-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10168&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sức Mạnh Để Cai Trị”, John Bevere, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=962&qt=play

Gặp Em

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2027

Siêu Thời Gian

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2026

Ba Thái Độ Cần Có

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2025

Đạo Đức Nghề Nghiệp

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2133

Đức Chúa Trời Thật Sự Quan Tâm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2132

Chúa Sẽ Trở Lại

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2131

Khiêm Nhường Và Quan Tâm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2130

Nghe Bài Giảng: “Bạn Tìm Gì?’, Ma-thi-ơ 6:24-34, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7316&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tai Nạn Trên Không Trung”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7315&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Những Sóng Gió Trong Đời Sống”, Mác 4:35-41, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7313&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7313&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tự Bỏ Chính Mình”, Phi-líp 2:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10176&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Biết Để Phục Vụ”, Giăng 13:1-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10175&qt=playa

Trước Tìm

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2030

Lời Hứa Cho Người Ăn Năn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2029

Đức Chúa Trời Thương Xót

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2137

Người Hầu Việc Chúa Trọn Thời Gian?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2136

Có Một Người

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2135

Sốt Sắng Làm Lành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2134

Nghe Bài Giảng: “Bạn Tìm Gì?”,  Ma-thi-ơ 6:24-34 Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7316&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tai Nạn Trên Không Trung”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7315&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Những Sóng Gió Trong Đời Sống”, Mác 4:35-41, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7313&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7313&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tự Bỏ Chính Mình”, Phi-líp 2:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10176&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Biết Để Phục Vụ”, Giăng 13:1-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10175&qt=playa

Trước Tìm

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2030

Lời Hứa Cho Người Ăn Năn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2029

Đức Chúa Trời Thương Xót

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2137

Người Hầu Việc Chúa Trọn Thời Gian?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2136

Có Một Người

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2135

Sốt Sắng Làm Lành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2134

Xem Video Bài Giảng: “Sứ Mạng Cao Trọng”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9, Minh Nguyên.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7266&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7266&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Ơi Phải Chi Mẹ Còn Sống”, Sáng-thế Ký 24:62-67, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7265&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tưởng Nhớ”, Ma-thi-ơ 26:6-16, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7264&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7264&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mẹ Và Con”, Giăng 19:23-27, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7263&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Tính Dục”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10149&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Lời Nói”, 1 Phi-e-rơ 2:20-24, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10148&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thánh Khiết Và Thịnh Nộ”,  Ê-xê-chi-ên 22:23-31, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10147&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Sạch Trong Ý Tưởng”, Phi-líp 4:8-9, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10146&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phải Sống Thánh Khiết”, 1 Phi-e-rơ 1:13-17, VPNS`

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10145&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Nữ”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=959&qt=play

Sao Không Thấy

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2018

Nhắc Nhở Kỷ Niệm

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2118

Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2117

Đức Chúa Trời Dùng Sự Yếu Đuối Của Bạn Cho Vinh Quang Ngài

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2116

Người Nữ Tài Đức

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2115

Vâng Lời Cha

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7324

Hình Ảnh Hai Người Cha

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7323

Nghe Bài Giảng: “Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?”, Lu-ca 11:1-13, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7322&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trong Cộng Đồng Dân Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7321&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Người Cố Vấn”, Đa-ni-ên 1:17-21, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7320&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Theo Ta”, Ma-thi-ơ 4:18-20, Mục Sư Bùi Quang Túc

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7319&qt=playa

Đừng Để bị Lập Khuôn, nhưng Hãy Biến Hóa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7318

Sống Với Thánh Kinh: “Coi Chừng Mất Phần Thưởng”, Ê-xơ-ra 3:7-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10180&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chúa Nghe Con”, Thi-thiên 143:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10179&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Săn Sóc Người Nhà Mình”, 1 Ti-mô-thê 5:3-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10178&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tấm Lòng Phục Vụ Của Ông Áp-ra-ham”, Sáng-thế Ký 18:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10177&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Không Hề Thay Đổi”, Mục Sư Nguyễn Văn Huệ, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=963&qt=play

Nhớ Cha

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2139

Viết Về Cha Mẹ Kính Yêu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2138

Người Cha Trong Gia Đình Tin Chúa

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7334

Tấm Gương Của Người Cha

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7333

Xem Video Bài Giảng: “Hãy Cầu Nguyện”, Gia-cơ 5:13-20, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7332&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7332&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biết Chúa Thêm Hơn”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-12, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7331&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tầm Nhìn Đức Tin”, Thi-thiên 123, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7330&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phục Vụ Và Thừa Hưởng”, Ma-thi-ơ 22:1-14, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7329&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tình Yêu Phi Thường”, Gia-cơ 2:1-13, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7328&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cả Nhà Cùng Phục Vụ”, Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-4; Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-28, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7327&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Những Giá Trị Trong Đời Sống”, Mác 5:1-20, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7325&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7325&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sẽ Chẳng Thấy Sự Chết”, Giăng 8:48-59, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10185&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Quy Vinh Quang Cho Chúa”, Giăng 8:48-59, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10184&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thờ Nhiều Thần Nhiều Chúa”, Ê-xơ-ra 4:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10183&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Một Quyết Định Khôn Ngoan”, Ê-xơ-ra 4:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10182&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tiếng Vui Mừng Với Tiếng Khóc Lóc”, Ê-xơ-ra 3:7-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10181&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vai Trò Của Người Cha Trong Gia Đình”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=964&qt=play

Hiểu Lầm

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2034

Bâng Khuâng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2033

Núi Thái Sơn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2032

Lỡ Hẹn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2031

Khi Chúng Ta Bị Cám Dỗ, Chúa Sẽ Giúp Chúng Ta Chống Cự

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2145

Đức Tin Lớn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2144

Ông Cụ Tin Lành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2143

Ơn Chịu Khổ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2142

Cơn Mưa Đá Kỳ Lạ!

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2141

Tình Cha Trong Thơ Tâm Linh Tường Lưu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2140

Nghe Bài Giảng: “Tình Cha”, Lu-ca 15:28, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7342&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Gia Đình Đẹp Lòng Chúa”, Sáng-thế Ký 22:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7341&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Của Cha”, Lu-ca 15:11-24, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7340&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vượt Khủng Hoảng Gia Đình”, Sáng-thế Ký 2:10-20, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7339&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7339&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Người Cha Hạnh Phúc”, Thi-thiên 128, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7337&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7337&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Con Giống Cha”, Sáng-thế Ký 16:1-6, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7336&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Cha Của Tôi”, Ê-phê-sô 6:4, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7335&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Tận Dụng Cơ Hội’, Giăng 9:1-5, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10189&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Công Việc Đức Chúa Trời Được Tỏ Ra”, Giăng 9:1-5, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10188&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tại Sao Hỏi Vậy?”, Giăng 9:1-5, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10187&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Làm Cha, Làm Con”, Sáng-thế Ký 9:20-27, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10186&qt=playa

Con Chiên Lầm Lạc

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2037

Được Yêu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2036

Tấn Tới Trong Ân Điển

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2035

Nghe Bài Giảng: “Đáp Ứng Với Tình Cha”, Phi-líp 2:5-11, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7343&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Niềm Vui Thật Của Người Phục Vụ”, A-ghê 2:1-5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10190&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Tin Thật Và Đời Sống Biến Đổi”, Mục Sư NguyễnLê Thu Vân, TYKBG.

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=965&qt=play

Em Cảm Tạ Để Lệ Tràn Đôi Mắt

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2039

Xin Chúa Chữa Lành

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2038

Chân Lý Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời Tồn Tại Mãi Mãi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2149

Tránh Những Gì Cản Trở Mục Tiêu Thiên Thượng Của Bạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2148

Danh Nữ Truyền Giáo - Isobel Selina Miller Kuhn (1901-1957)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2147

Sống Lạc Quan

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2146

Nghe Bài Giảng: “Linh Âm Giai Điệu”, Cô-lô-se 3:16, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7353&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Ước Mong Gì ở Hội Thánh?”, Phi-líp 1:1-11, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7352&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vui Mừng Trong Chúa”, Phi-líp 3:1, Rev. Doug Kellum.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7351&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7351&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Sao Con Không Quay Về”, Lu-ca 15:11-32, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7350&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bình Tịnh Giữa Phong Ba”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7349&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giấc Mơ Được Ứng Nghiệm”, Đa-ni-ên 2:1-49, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7348&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cha Tôi”, Sáng-thế Ký 45:1-15, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7347&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thiên Chức Của Người Cha”, Sáng-thế Ký 18:19, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7346&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7346&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Giải Cứu Kỳ Diệu”, Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-19a, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10195&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Một Hội Thánh Được Thành Lập”, Công-vụ các Sứ-đồ 11:19-30, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10194&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chúa Đáp Lời Con”, Thi-thiên 143:7-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10193&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đền Thờ Cuối Cùng”, A-ghê 2:6-9, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10192&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Dòng Dõi Được Lựa Chọn”, A-ghê 2:1-5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10191&qt=playa

Làm Chứng Về Ta

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2040

Những Thi Sĩ Cơ Đốc Người Quảng Nam

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2150

Xem Video Bài Giảng: “Khi Nào Chúa Trở Lại?”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6828&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6828&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phúc Âm Vào Đời”, Cô-lô-se 3:1-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6827&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phân Biệt Đối Xử”, Gia-cơ 2:1-13, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6826&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6826&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đức Tin Sống Động”, Gia-cơ 2:14-26, Mục Sư Bùi Quang Túc.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6825&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giữ Cam Kết Với Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 19:1-8, Mục Sư Trần Trọng Luật.

Nghe Bài Giảng: “Tỏ Chỗ Mình Đứng, Tường Điều Mình Xin”, 1 Sử-ký 4:9-10, Mục Sư Lê Duy Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6823&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trong Cơn Tai Họa”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:17-33, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9930&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Năng Quyền Của Chúa Thánh Linh”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:12-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9929&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Hằng Chăm Sóc”, 2 Các Vua 19:20-28, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=9928&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đức Chúa Trời Luôn Can Thiệp Đúng Lúc”, Ma-thi-ơ 6:31-34, Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=930&qt=play

Vương Quốc Thánh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,1906

Vương Quốc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1963

Khó Để Bỏ Qua

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1962

Người Trưởng Thành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1961

Nghe Bài Giảng: “Một Lợi Lớn (Phần 2)”, 1 Ti-mô-thê 6:6-21, Mục Sư Mã Phúc Thạch .

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7356&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ơn Thiên Triệu”, Ê-phê-sô 1:1-2, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7355&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7355&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Trong Tù”, Giô-na 2:1-11, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7354&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thưa Vâng Với Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10197&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Đoán Xét Tức Thì”, Công-vụ các Sứ-đồ 12:19b-24, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10196&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tự Do Hay Nô Lệ”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=966&qt=play

Kinh Tế Trời Và Kinh Tế Người

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2041

Gánh Nặng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2154

Kêu Cứu

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2153

Làm Thế Nào Để Có Quyền Năng Nguyên Thủy

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2152

Làm Sao Bạn Có Thể Đưa Sứ Mệnh Của Thiên Chúa Tới Trước

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2151

Nghe Bài Giảng: “Người Chăn Bầy”, 1 Phi-e-rơ 5:1-14, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7367&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biến Cố Và Cơ Hội”, Mác 1:14, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7366&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vì Sao Cậu Cả Nổi Giận?”, Lu-ca 15:25-32, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7365&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Thoát”, Thi-thiên 107:10-16, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7364&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúng Ta Vẫn Tin Cậy Chúa”, Thi-thiên 56:3-13, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7363&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chất Keo Dính Chặt”, Sáng-thế Ký 15:1-21, Truyền Đạo Trần Việt

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7362&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7362&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Lợi Lớn (Phần 3)”, 1 Ti-mô-thê 6:6-21, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7361&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Rối Reng”, Giăng 14:27, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7360&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giải Thích Giấc Mơ”, Đa-ni-ên 2:24-49, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7359&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Cứu Bởi Đức Tin Năng Hành”, Gia-cơ 2:14-26, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7358&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Chịu Đựng Lẫn Nhau”, 2 Sa-mu-ên 16:5-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10202&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Để Giữ Hòa Khí”, Sáng-thế Ký 26:12-22, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10201&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúc Tụng Chúa”, Thi-thiên 144:1-2, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10200&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Im Lặng Hay Lên Tiếng?”, Ma-thi-ơ 26:57-68, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10199&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Kiên Nhẫn Chờ Đợi”, 2 Phi-e-rơ 3:11-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10198&qt=playa

Từ Bỏ Xác Thịt

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2042

Ba Lời Khuyên Quý

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2155

Nghe Bài Giảng: “Người Tín Hữu (Phần 2)”, 1 Phi-e-rơ 5:5-7, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7371&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Người Tín Hữu (Phần 1)”, 1 Phi-e-rơ 5:5-7, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7370&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Muốn Ở Cùng Chúng Ta”, Xuất Ê-díp-tô Ký 33:1-6, Truyền Đạo Hồ Long

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7368&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7368&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Trong Thử Thách (2)”, Gia-cơ 1:5-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10204&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Trong Thử Thách (1)”, Gia-cơ 1:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10203&qt=playa

Trái Đất –Vững Vàng Hay Bấp Bênh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2162

Từ Nợ Nần Đến Của Thừa Kế

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2161

Chức Truyền Đạo

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2160

Đôi Dép

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2159

Quảng Nam, Cái Nôi Của Đạo Tin Lành Ở Việt Nam

Nhà Văn Phan Khôi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2157

Thờ Phượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2156

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Sai Đi”, Ê-sai 49:1-6; Công-vụ các Sứ-đồ 13:1-4, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7383&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Hiệp”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11, Mục Sư Hồ Hiếu Hạ.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7382&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Nên Thánh”, A-ghê 2:10-19, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7381&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Mạnh Mẽ Vì Chúa”, A-ghê 2:1-9, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7380&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hãy Hoàn Tất Công Việc Chúa Trước (Phần 2)”, A-ghê 1:1-15, Mục Sư Huỳnh Thiên Trung.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7379&qt=playa

Sự Vâng Lời Tuyệt Đối

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,7378

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7377&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Lợi Lớn (Phần 4)”, 1 Ti-mô-thê 6:6-21, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7376&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Hoài Bão”, Sáng-thế Ký 13:1-18, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7375&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7375&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Bài Học Lịch Sử”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7373&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7373&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Thăng Chức”, Đa-ni-ên 2:46-49; Gióp 36:15, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7372&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chiến Thuật Của Kẻ Thù”, Ê-xơ-ra 4:1-5; Ê-xơ-ra 4:24, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10208&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Xin Chúa Giải Cứu Con”, Thi-thiên 144:3-11, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10207&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Để Giữ Linh Hồn”, Lu-ca 21:8-19, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10206&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhịn Nhục Trong Hoạn Nạn”, Gióp 1:6-22, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10205&qt=playa

Phải Theo Ý Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2043

Nghe Bài Giảng: “Con Người Chúa Muốn”, 1 Ti-mô-thê 2:1-8, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7385&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thuận Phục Ý Muốn Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=7384&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mắt Chúa Đoái Xem”, Ê-xơ-ra 5:1-5, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10211&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tiên Tri Thật Của Đức Chúa Trời”, Ê-xơ-ra 5:1-3, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10210&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Sự Dối Trá Của Kẻ Thù”, Ê-xơ-ra 4:6-23, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10209&qt=playa

Khung Thời Gian

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2047

Hãy Trao Gánh Nặng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2046

Chuyện Buồn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2045

Nụ Hôn Đầu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2044

Lẽ Thật Của Đức Chúa Trời Buông Tha Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2167

Ít Đức Tin

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2166

Quyền Năng Vô Hạn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2165

Lấy Ơn Phục Vụ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2164

Xem Video Bài Giảng: “Khẩn Cầu Cho Nhau”, Sáng-thế Ký 18:16-33; Sáng-thế Ký 19:27-29, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=613&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=613&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Tôi Phục Vụ Chúa”, Lu-ca 10:38-42, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=612&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lòng Thương Xót Của Chúa Còn Đến Đời Đời”, Thi-thiên 136, Pastor John Altfeltis.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=611&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tội Lỗi Và Ân Điển”, Rô-ma 5:12-21, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=610&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thách Thức Phước Hạnh”, Gióp 1:6-22, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=609&qt=playa

Xem Video Bài Giảng:  “Phục Hưng Qua Phục Vụ”, Ê-sai 40:29-31, Mục Sư Phan Phước Lành.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=608&qt=play

Xem Video Bài Giảng:  “Hạ Mình Xuống Trước Mặt Ta”, 2 Sử-ký 2:7-14; 1 Phi-e-rơ 5:6, Mục Sư Ngô Việt Tân.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=607&qt=play

Xem Video Bài Giảng:  “Phục Hưng Qua Giáo Dục”, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=606&qt=play

Xem Video Bài Giảng:  “Luyện Tập Lòng Tin Kính”, Lê-vi Ký 6:8-13; 1 Ti-mô-thê 4:7-8, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=605&qt=play

Xem Video Bài Giảng:  “Sống Không Thẹn”, 2 Ti-mô-thê 1:8, Rev. Randy Adams.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=604&qt=play

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Cho Chứng Nhân”, Giăng 9:8-12, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10215&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phước Hạnh Trong Tương Lai”, Thi-thiên 144:12-15, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10214&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Và Thấy”, Giăng 9:8-12, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10213&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Cậy Vâng Lời”, Giăng 9:6-7, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10212&qt=playa

ĐHBT 32 / Chương Trình Thánh Nhạc//todo, Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=173&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Trở Về Bên Chúa”, Nguyễn Hoàng Nam, Liên Lạc Tác Giả, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=172&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Gặp Gỡ Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-10, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=617&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiếng Tăm Và Từ Tâm”, Lu-ca 10:25-37, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=616&qt=playa

Nguồn An Ninh Của Bạn Ở Đâu?

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,618

Nghe Bài Giảng: “Sức Lực Từ Chúa”, Ê-phê-sô 3:16-21, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=615&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mong Được Chúa Hài Lòng”, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=614&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Con Người Hay Nghi Lễ?”, A-ghê 2:10-19, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10218&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vui Mừng Hay Sợ Hãi?, Giăng 9:18-23, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10217&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ba Nhận Định Về Chúa Giê-xu”, Giăng 9:13-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10216&qt=playa

Chúa Ở Đâu?

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2050

Đã Biết Rồi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2049

Cho Con Về Với Vẻ Đẹp

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2048

Từ Bất Đồng Đến Nhất Trí

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2169

Dù Không Hiểu, Nhưng Tôi Sẽ Tuân Theo

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2168

Chuyện Con Rùa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2075

Lòng Kính Mến

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,1054

Xem Video Bài Giảng: “Nô-ê, Thầy Giảng Đạo Công Bình”, Sáng-thế Ký 6:8-22, Mục Sư Nguyễn Công Thành.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=627&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=627&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn”, Mác 1:14-20, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=625&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Đụng Chạm Của Chúa”, Lu-ca 7:11-17, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=624&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đừng Sợ”, Mác 4:35-41, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=623&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thử Thách, Tố Cáo, Và Giải Cứu”, Đa-ni-ên 3:1-30, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=622&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Con Đường Của Chúa”, 2 Sa-mu-ên 7:17-29, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=620&qt=play

Nghe:  http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=620&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Sống Đẹp Lòng Chúa”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12, Mục Sư Lê Văn Dương.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=619&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=619&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôi Được Chúa Lựa Chọn”, Giê-rê-mi 1:2-5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=899&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúc Tụng Đức Chúa Trời Đời Đời”, Thi-thiên 145:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10221&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thầy Tế Lễ Hay Tiên Tri?”, Giê-rê-mi 1:1, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10220&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đầy Tớ Ta”, A-ghê 2:20-23, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10219&qt=playa

Video Thánh Nhạc: “Ý Nghĩa Cho Đời Con”

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=177&qt=play

Video Thánh Nhạc: “Thi-thiên: Châm-ngôn 23”, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=176&qt=play

Video Thánh Nhạc: “Tình Ngài”, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=174&qt=play

Có Một Tấm Lòng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2051

Nghe Bài Giảng: “Rước Hòm Giao Ước”, 2 Sa-mu-ên 6:1-11, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=633&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Mạnh Mẽ”, Phi-líp 1:9-11, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=632&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tận Hưởng Chúa”, Thi-thiên 16, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=631&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Muôn Đời”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=629&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=629&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dịu Dàng”, 1 Phi-e-rơ 3:4, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=628&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Giảng Của Sứ Đồ Phao-lô Ở Xứ Bi-si-đi”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:13-43, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10223&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Thi Hành Mệnh Lệnh Của Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:4-12, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10222&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tôi Là Con Trẻ?”, Giê-rê-mi 1:6, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=900&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Chúa Nâng Đỡ Con”, Rolf Løvland, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=182&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam”, Thu Vân, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=181&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Lời Ngài”, Bích Vân, New Songs Studio

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=179&qt=play

Xin Tha Tội

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2052

Khi Còn Có Thể

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2171

Đức Tin Thật

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2170

Nghe Bài Giảng: “Vui Mừng Trong Thử Thách”, Gia-cơ 1:1-12, Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=636&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phước Thiên Thượng”, Ê-phê-sô 1:3, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=635&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=635&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Theo Ý Chúa”, Ma-thi-ơ 7:21-23, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=634&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Những Người Do Thái Cứng Lòng”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:44-52, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10224&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Nơi Con Tìm Về”, Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=185&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Ta Hằng Yêu Con”, Niềm Tin & Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=183&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Chúa Tạo Dựng Con Người”, Mục Sư Phan Thanh Bình.

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=1&qt=play

Nhen Lại Ơn Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2053

Cảm Xúc Từ Một Bức Thư Của Một Tôi Tớ Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2175

Thần Tượng Của Cơ Đốc Nhân

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2174

Chìa Khóa Để Chặn Đứng Các Sự Tấn Công Của Kẻ Địch

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2173

Xem Video Bài Giảng: “Sức Mạnh Của Lời Giới Thiệu”, 2 Các Vua 5:1-15, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=710&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=710&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Một Ngày Phục Vụ Của Chúa”, Mác 1:29-35, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=709&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Năng Lực Của Lời Nói”, Phi-líp 3:1-12, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=708&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Niềm Vui Mặc Dầu”, Ha-ba-cúc 3:17-19, Mục Sư Hồ Bình Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=707&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bạn Có Được Tuyển Chọn”, Đa-ni-ên 5:1-21, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=706&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thư Gởi Các Thánh Đồ”, Ê-phê-sô 1:1-6; Ê-phê-sô 4:1-3, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=705&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Gương Sáng”, Giăng 13:1-15, Mục Sư Đặng Quy Thế

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=704&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bình Tịnh”, Giăng 14:27, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=703&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Đối Với Luật Pháp”, Ma-thi-ơ 17:24-27, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10234&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Cung Ứng Nhu Cầu Cho Muôn Vật”, Thi-thiên 145:14-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10233&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Bồi Thường Thiệt Hại”, Lu-ca 19:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10232&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Đối Với Người Thiếu Thốn”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10231&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Lời Con Ngợi Khen”, Tín Trần

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=188&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Mở Rộng Tầm Nhìn”, Mục Sư Lê Hồng Phúc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=7&qt=play

Sốt Sắng Làm Lành

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2056

Chớ Đi Trên Lửa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2182

Nghe Bài Giảng: “Vui Mừng Trong Thử Thách”, Gia-cơ 1:1-12, Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=636&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Phước Thiên Thượng”, Ê-phê-sô 1:3, Mục Sư Lê Văn Thái

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=635&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=635&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Theo Ý Chúa (Bài 7)”, Ma-thi-ơ 7:21-23, Mục Sư Mai Tấn David

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=634&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Những Người Do Thái Cứng Lòng”, Công-vụ các Sứ-đồ 13:44-52, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10224&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Nơi Con Tìm Về”, Nguyễn Ngọc Thiên Lộc

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=185&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam”, Thu Vân

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=184&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tăng Trưởng Qua Nhóm Nhỏ”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47, Mục Sư Trần Thiện Đức.

Xem; http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=699&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=699&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếp Sống Gia Đình Cơ Đốc”, Cô-lô-se 3:15-21, Mục Sư Trịnh Văn Khánh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=697&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Không Lo Chúng Ta Chết Sao”, Mác 4:35-41, Mục Sư Trần Trọng Luật

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=695&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tưởng Nhớ”, Lê-vi Ký 23:24; Thi-thiên 112:6; Ma-thi-ơ 26:13, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=694&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=694&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thẩm Quyền Của Đấng Christ”, Mác 1:21-28, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=693&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ý Nghĩa Chiêm Bao”, Đa-ni-ên 4:1-37, Mục Sư Lê Thanh Liêm

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=638&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Đụng Chạm Của Chúa (Phần 2)”, Mác 1:40-45, Mục Sư Mã Phúc Thạch

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=637&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Kiểm Soát Lời Nói’, Gia-cơ 3:1-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10228&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Tin Đạo Và Sống Đạo”, Gia-cơ 1:26-27, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10227&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chia Sẻ Chân Lý Về Chúa Cho Muôn Dân”, Thi-thiên 145:8-13, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10226&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trung Tín Truyền Giảng Phúc Âm”, Công-vụ các Sứ-đồ 14:1-7, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10225&qt=playa

Xem Video Nhạc thánh: “Ngài Biết Hết”, Nguyễn Duy Trung

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=186&qt=play

Vô Hạn

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2054

Tìm Kiếm Ngài Luôn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2178

Xem Video Bài Giảng: “Được Chọn Bởi Đức Chúa Trời”, Ê-phê-sô 1:4-6, Mục Sư Lê Văn Thái.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=702&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=702&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lòng Đang Ở Đâu?”, Ma-thi-ơ 6:21, Mục Sư Trương Trung Tín

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=701&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cái Chết Của Ta-bi-tha”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:36-43, Mục Sư Lâm Văn Minh

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=698&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Đối Với Gia Đình”, Giăng 19:25-27, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10230&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Với Người Đau Khổ”, Gia-cơ 5:13-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10229&qt=playa

Xem Video Nhạc thánh: “Lớn Bấy Duy Ngài”, Carl Boberg

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=187&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Thay Đổi”, Mục Sư Nguyễn Thỉ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=6&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tiểu Sử Đời Tôi”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=5&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Luật Vàng”, Mục Sư Nguyễn Thỉ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=4&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Sử Dụng Thời Gian”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=3&qt=play

Tiếng Vọng Sau Lưng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2055

Hãy Giữ Vững

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2181

Xem Xét Các Quy Tắc Cầu Nguyện Của Calvin (Phần 1)

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2180

Đừng Sợ!

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2179

Nghe Bài Giảng: “Được Chuộc Bởi Đấng Christ”, Ê-phê-sô 1:7-12, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=721&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tại Sao Phải Phục Vụ Chúa”, Gia-cơ 2:17-18, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=720&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vượt Qua Những Khó Khăn Nhỏ”, Phi-líp 4:1-9, Mục Sư Bùi Quang Túc.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=719&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đi Trong Sa Mạc”, Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-17:7, Mục Sư Trần Thiện Tri.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=717&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=717&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Theo Ý Chúa (Bài 9)”, Ma-thi-ơ 7:21-23, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=715&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Đức Tin”, Hê-bơ-rơ 11:29-39, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=714&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tiềp Xúc Với Thần Linh”, Sáng-thế Ký 32:24-32, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=713&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đầu Tư Cho Tương Lai”, Hê-bơ-rơ 11:8, Mục Sư Trương Trung Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=712&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Theo Ý Chúa (Bài 8)”, Ma-thi-ơ 7:21-23, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=711&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phẩm Chất Người Phục Vụ Chúa”, Ê-xơ-ra 5:6-17, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10236&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trách Nhiệm Về Lời Nói”, Ma-thi-ơ 12:33-37, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10235&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Không Giây Phút Thiếu Ngài”, Tín Trần

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=190&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Nguyện Chúa Nắm Tay Con”, Tín Trần

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=189&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Theo Đuổi Khải Tượng Phước Lành”, A-ghê 2:10-19, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1247&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nếu Tôi Là Cai-phe”, Giăng 11:47-57, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1246&qt=playa

Sự Liêm Chính Của Người Chăn Bầy

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,1014

Nghe Bài Giảng: “Sống Liên Hệ Với Đấng Christ”, Lu-ca 12:49-56, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1002&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đối Đáp Với Người”, 1 Phi-e-rơ 3:8-17, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=996&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=996&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Điều Lành”, 1 Ti-mô-thê 6:17-19, Mục Sư Trương Trung Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=988&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Trung Tín”, 1 Cô-rinh-tô 4:1-5, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=987&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nề Chi Nơi Nào Chúa Gọi Con Đi”, Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15-22, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=985&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Để Hiểu Biết Chúa”, Giăng 9:24-34, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10242&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Biết Và Không Biết”, Giăng 9:24-34, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10241&qt=playa

Sợ Ma

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2058

Trông Cậy Trọn Vẹn Đến Già

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2187

Nghe Bài Giảng: “Bị Cân Và Thấy Kém Thiếu”, Đa-ni-ên 5:13-31, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=725&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thực Hiện Lời Chúa (Phần 1)”, Sáng-thế Ký 21: 1-7, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=724&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạm Thời Hay Đời Đời (Phần 1)”, Mác 10:17-31, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=723&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Theo Ơn Chúa Gọi”, Ê-phê-sô 4:1-3, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=722&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hãy Kêu Cầu Chúa”, Thi-thiên 145:17-21, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10240&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Có Quyền Làm Trọn”, Ê-xơ-ra 6:13-15, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10239&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tin Cậy Và Phó Thác”, Ê-xơ-ra 6:1-12, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10238&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Không Lệ Thuộc Thời Gian”, Ê-xơ-ra 6:1-12, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10237&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đổ Lỗi Cho Nhau”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=17&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Giá Trị Của Thời Gian”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=16&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Chọn Lựa Nào Tốt Nhất”, Mục Sư Phan Phước Lành, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=15&qt=play

Cảm Nhận Tâm Linh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2057

Nhược Điểm Của Chúng Ta

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2185

Trao Lo Lắng Cho Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2184

Hãy Tỉnh Thức

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2183

Nghe Bài Giảng: “Hai Điều Không Thể Thiếu”, Ê-phê-sô 1:15-16, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1587&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Của Lễ Của Ê-li”, 1 Các Vua 17, Mục Sư Trần Mạnh Hùng

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1578&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1578&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngoại Tình”, Ô-sê 2:1-10, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1576&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Hình Phạt Tội Lỗi”, Giê-rê-mi 1:13-16, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10251&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Giê-hô-va Sẽ Tỉnh Thức”, Giê-rê-mi 1:11-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10250&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ta Đã Lập Ngươi”, Giê-rê-mi 1:10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10249&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nước Hằng Sống”, Mục Sư Nguyễn Thỉ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=19&qt=play

Xin Quăng Con Xuống Biển

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2061

Cơ Hội

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2060

Hoài Niệm Mùa Thu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2196

Được Cứu, Đã Niêm Ấn Và An Toàn!

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2195

Nghe Bài Giảng: “Tăng Trưởng Trong Chúa”, 1 Phi-e-rơ 4:1-2; Hê-bơ-rơ 5:8, John Bevere

http://www.vietchristian.com/vanpham/result.asp?id=2194

Trân Trọng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2193

Chuyện... Học Hành

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2192

Chăm Sóc Và Cầu Nguyện

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2191

Nghe Bài Giảng: “Nương Trong Cánh Chúa”, Lu-ca 13:31-35, Mục Sư Lê Thiện Dũng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1314&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1312&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1312&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chăm Chăm”, Hê-bơ-rơ 12:2; Thi-thiên 121:1-2, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1311&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Chứng Bởi Thánh Linh”, Ê-phê-sô 1:13-14, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1249&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Xuyên Suốt Thời Gian”, Ê-phê-sô 1:3-12, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1248&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Chăn Thật”, Giăng 10:1-6, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10245&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Mù Hay Sáng?”, Giăng 9:39-41, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10244&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bài Học Từ Người Khiếm Thị Được Cứu”, Giăng 9:35-38, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10243&qt=playa

Xem Video Nhạc Thánh: “Đồng Lúa Chín Vàng”, Ca sĩ Quốc Thi

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=192&qt=play

Xem Video Nhạc Thánh: “Vì Cha Đã Đến”, Tín Trần

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=191&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Xét Đoán”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=18&qt=play

Bởi Ân Điển

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2059

Thuộc Về Đức Chúa Trời Siêu Việt

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2190

Sự Làm Hại Tinh Vi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2189

Thuộc Về Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2188

Xem Video Bài Giảng: “Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1567&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1567&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Ấn Chứng Thuộc Về Chúa”, Ê-phê-sô 1:13-14, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1563&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điểm Mù”, Mác 10:46-52, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1560&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Mòn Quà Mà Ơn Chúa Đã Dành Cho Chúng Ta”, 1 Cô-rinh-tô 15:10, Mục Sư Trần Quốc Hùng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1553&qt=playa

Chúa Là Đấng Gìn Giữ Tôi

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,1548

Nghe Bài Giảng: “Một Gương Sống Đức Tin Và Trung Tín”, Sáng-thế Ký 39:6-23, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1500&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sâu Thẳm Tình Cha”, Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1375&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thực Hiện Lời Chúa (Phần 2)”, Sáng-thế Ký 21: 1-7, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1374&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Làm Việc Cho Chúa”, Phi-líp 2:5-16, Pastor Long Fuller.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1336&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tạm Thời Hay Đời Đời (Phần 2)”, Mác 10:17-31, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1325&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phước Cho Người Được Chọn”, Ê-phê-sô 1:3-14, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1324&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Được Đức Giê-hô-va Rờ Chạm”, Giê-rê-mi 1:9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10248&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ca Ngợi Chúa”, Thi-thiên 146:1-2, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10247&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Năng Lực Giúp Vững Vàng Trong Chức Vụ”, Giê-rê-mi 1:7-8, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10246&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh”, Ê-phê-sô 1:15-23, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1632&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Giê-xu Và Người Đàn Bà Gù”, Lu-ca 13:10-17, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1628&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sê-sa Và Đức Chúa Trời”, Lu-ca 20:20-26, Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1619&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Gia Đình Và Dụng Cụ Điện Tử”, Châm-ngôn 3:1-12, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1606&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1606&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Chân Thần Duy Nhất”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1598&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1598&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dìu Dắt”, Rô-ma 8:14, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1593&qt=playa

Tự Do Trong Đấng Christ

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,621

Sống Với Thánh Kinh: “Hỗ Trợ, Bổ Sung, Và Gắn Kết Hòa Bình”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:12-21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10257&qt=playa

 

Sống Với Thánh Kinh: “Được Cứu Nhờ Ân Sủng”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10256&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Cậy Nơi Chúa”, Thi-thiên 146:3-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10255&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tường Trình Công Việc Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 14:21-28, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10254&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vinh Quang Thuộc Về Đức Chúa Trời”, Công-vụ các Sứ-đồ 14:8-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10253&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Tình Yêu Giáng Thế”, Mục Sư Ức Chiến Thắng, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=22&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tận Thế”, Mục Sư Đặng Phúc Ánh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=20&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Biết Ơn Đấng Tạo Hóa”, Mục Sư Nguyễn Chí Thiện, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=21&qt=play

Về Thăm Phố Cổ Hội An

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2198

Nghe Bài Giảng: “Chỉ Có Một Việc Cần”, Lu-ca 10:38-42, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1660&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Việc Làm Của Đức Tin”, Mác 2:1-12, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1643&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Chúng Ta - Vương Quốc Chúa”, Lu-ca 17:20-21; Rô-ma 14:17; Hê-bơ-rơ 12:28, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1636&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khi Phải Đối Diện Với Sư Tử”, Đa-ni-ên 6:1-28, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1313&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Giúp Nhau Trong Tình Yêu”, 1 Phi-e-rơ 4:7-11, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=718&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nguyên Nhân Của Sự Xung Đột”, Gia-cơ 4:1-3, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=700&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Vui Sống Trong Đức Tin”, Ha-ba-cúc 2:1-4; Ha-ba-cúc 3:16-19, Mục Sư Hồ Bình Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=630&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hiệp Nhất Trong Sự Khác Biệt”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:22-33, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10258&qt=playa

Làm Mới Lại Theo Lời Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2062

Vui Mừng Yên Ủi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2200

Biến Cố

http://www.vietchristian.com/caunguyen/reader.asp?vcid=5,2199

Xem Video Bài Giảng: “Tha Thứ Nhau”, Ma-thi-ơ 18:21-35, Mục Sư Nguyễn Văn Lý

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1692&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1692&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tấm Lòng Thiên Thượng”, Giô-na 4:1-11, Mục Sư Võ Bá Thanh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1689&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thực Hiện Lời Chúa (Phần 3)”, Sáng-thế Ký 21: 1-7, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1687&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Điều Cần Biết”, Ê-phê-sô 1:17-19, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1673&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phục Vụ Chúa Cách Khiêm Nhường”, Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-27, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10263&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Giê-hô-va Cai Trị Đời Đời”, Thi-thiên 146:7-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10262&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Người Lãnh Đạo Khiêm Nhường”, Dân-số Ký 12:1-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10261&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lối Sống Khiêm Nhường Trước Mặt Chúa”, Mi-chê 6:1-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10260&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tột Đỉnh Của Sự Khiêm Nhường”, Phi-líp 2:5-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10259&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Nguồn Gốc Của Tin Lành”, Mục Sư Lê Phước Thuận, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=24&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tại Sao Con Người Lại Cần Đức Chúa Trời”, Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=23&qt=play

Chọn Lựa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2063

Vài cảm nhận tản mạn khi đọc “Nếu những con chim biết nói” của Lữ Thành Kiến.

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2205

Mùa Thu Đến, Nói Chuyện Trăng Trong Thơ Ca

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2204

Quyền Tự Quyết Của Linh Hồn

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2203

Biến đổi Các Con Của Sấm Sét?

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2202

Phản Nghịch

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2201

Nghe Bài Giảng: “Đấng Christ Và Hội Thánh”, Ê-phê-sô 1:20-23, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1704&qt=playa

Nước Đức Chúa Trời (The Kingdom of God) Công Vụ 1:3

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,1701

Xem Video Bài Giảng: “Xóa Bỏ Khoảng Cách”, 1 Giăng 3:11-18, Mục Sư Hứa Trung Tín

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1698&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1698&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lương Tâm Tốt”, 1 Ti-mô-thê 1:5, Mục Sư Bùi Quang Túc.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1637&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khiêm Nhường Khi Giải Quyết Xung Đột’, Gia-cơ 4:1-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10266&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khiêm Nhường Khi Nhận Được Sự Ban Cho”Gia-cơ 3:13-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10265&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Khiêm Nhường Trong Sự Lựa Chọn”, Sáng-thế Ký 13:1-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10264&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cứu Cánh Của Đời Sống Là Gì?”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, TYKBG.

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=26&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Quyền Năng Từ Nơi Chúa”, Mục Sư Phan Phước Lành, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=25&qt=play

Yên Lặng

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2065

Bình An, Vui Mừng Mãi Mãi

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2064

Tạo Một Biểu Đồ Tâm Linh

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2209

Tính Không Thay Đổi Của Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2208

Hữu Dụng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2207

Đấng Đáng Ngợi Khen

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2206

Nghe Bài Giảng: “Phước Hạnh Của Trũng Khóc Lóc”, Thi-thiên 84.4-7, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1766&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Lời Chúa Ngọt Ngào Chân Thật”, Thi-thiên 119, Truyền Đạo Hồ Long

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1756&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1756&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Huyết Ngài Trên Thập Tự Giá”, Cô-lô-se 1:15-23, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1750&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hy Vọng Của Chúng Ta”, Cô-lô-se 1:1-8, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1742&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Cho Người Khiêm Nhường”, Gia-cơ 4:4-7, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1726&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Phá Đổ Và Xây Dựng”, Ê-phê-sô 2:11-22, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1865&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Xây Dựng Cách Nào? (Phần 2)”, Ma-thi-ơ 7: 24-29, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1857&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Quà Tặng Cho Cuộc Sống”, Thi-thiên 90, Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1849&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Hãy Lớn Lên”, Cô-lô-se 1:9-14, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1840&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Chưa Có Đức Tin Sao?”, Mác 4:35-41, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1834&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Xây Dựng Cách Nào? (Phần 1)”, Ma-thi-ơ 7: 24-29, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1827&qt=playa

Nghe bài Giảng: “Luông Tuồng”, Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 4:19, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1820&qt=playa

Trở Nên Tay Đánh Lưới Người

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,1815

Nghe Bài Giảng: “Đời Sống Ngoài Chúa”, Ê-phê-sô 2:1-3, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1807&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Trông Cậy Nơi Chúa”, Thi-thiên 147:7-11, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10276&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đa Số Hay Thiểu Số?”, Giăng 10:19-21, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10275&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ta Là Người Chăn Hiền Lành”, Giăng 10:11-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10274&qt=playa

Nhạc Thánh: “Chúa, Bức Thành Kiên Cố Ta”, Martin Luther, Youtube

http://www.vietchristian.com/music/result.asp?id=193&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tôi Muốn Sống”, Mục Sư Nghiêm Hà Lộc, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=28&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Đối Diện Với Sự Chết”, Mục Sư Lưu Đức Thọ, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=27&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Lắng Nghe Tiếng Chúa”, 1 Sa-mu-ên 3, Mục Sư Trần Thiện Tri

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1921&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1921&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Phù Du”, Thi-thiên 90, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1909&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Quyền Lực Mạnh Mẽ Nhất”, 1 Cô-rinh-tô 12:31-13:3, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1902&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khi Dân Sự Cầu Khẩn”, 1 Sa-mu-ên 12:6-11, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1890&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1890&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Dắt Dân Chúa Vào Sự Thờ Phượng”, Xuất Ê-díp-tô Ký 4:27-31, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1884&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đấng Ban Chiến Thắng”, Giê-rê-mi 1:18-19, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10280&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đừng Sợ!”, Giê-rê-mi 1:17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10279&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chiên Của Chúa”, Giăng 10:22-30, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10278&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Câu Hỏi Dưới Hiên Cửa Sa-lô-môn”, Giăng 10:22-30, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10277&qt=playa

Mở Mắt

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2071

Luôn Trông Đợi Chúa

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2070

Bài Giảng Không Hề Dừng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2217

Gia Đình Của Thiên Chúa Giúp Bạn Phát Triển Như Là Một Môn Đệ

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2216

Giữ Lấy Mình

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2215

Chúa Là Nơi Nương Náu

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2214

Nghe Bài Giảng: “Rừng Thu Thay Lá”, 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2015&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hồn Vội Bán Mất”, Ma-thi-ơ 16:26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1992&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Kẻ Giúp Việc Tin Lành”, Ê-phê-sô 3:1-13, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1970&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thượng Đế Gần Bên”, Cô-lô-se 1:15-23, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1956&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Điều Gì Bạn Có Hãy Cho”, Công-vụ các Sứ-đồ 3:1-18, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1950&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khá Sửa Soạn”, A-mốt 4:1-13, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1944&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Bội Bạc Của Con Dân Chúa”, Ma-la-chi 3:1-14, Mục Sư Lê Thế Đinh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1937&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Trời Mới Đất Mới Với Con Người Mới”, Khải-huyền 21:1-8, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1932&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ơn Cải Tử Hoàn Sinh”, Ê-phê-sô 2:4-10, Mục Sư Lê Văn Thái.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1927&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đức Chúa Trời Sẽ Buộc Tội”, Giê-rê-mi 2:9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10284&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúa Ban Lời Ngài”, Thi-thiên 147:15-20, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10283&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Lời Buộc Tội Mạnh Mẽ”, Giê-rê-mi 2:4-8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10282&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Ta Còn Nhớ Về Ngươi”, Giê-rê-mi 2:1-3, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10281&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Kiểm Chứng Niềm Tin Qua Khoa Học”, Mục Sư Nguyễn Trường Cửu, Chương Trình NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=30&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Tại Sao Chúng Ta Tin Chúa”,  Mục Sư Trần Mạnh Hùng, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=29&qt=play

Nghe Bài Giảng: “Đường Gập Ghềnh Theo Chúa”, Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-9, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2046&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Thấy, Nghe, Đi”, Ê-sai 6:1-8, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2038&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2038&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Thiên Thượng” , 1 Ti-mô-thê 1:12-17, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2029&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Hài Cốt Này Có Sống Chăng?”, Ê-xê-chi-ên 37:1-10, Mục Sư Trương Trung Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2023&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Phúc Âm Đến Châu Âu”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:6-15, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10287&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Gương Người Truyền Giáo”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-5, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10286&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Hai Lối”, Công-vụ các Sứ-đồ 15:35-41, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10285&qt=playa

Tâm Sự Mùa Thu

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2073

Hết Lòng Hết Ý Tìm Ngài

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2072

Bạn Không Cần Phải Thua

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2223

Đừng Phân Tâm Về Cơ Hội Phục Vụ Chúa

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2222

Danh Nữ Kinh Thánh - Bà chấp-sự Phê-bê

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2221

Hòn Đá Sống

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2220

Xem Video Bài Giảng: “Tiến Bộ”, 2 Phi-e-rơ 1:3-11, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2114&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2114&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Cầu Nguyện Khẩn Thiết”, Ê-phê-sô 3:14-21, Mục Sư Đặng Quy Thế.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2105&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ân Điển Của Chúa”, Tít 2:11-15, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2100&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mộng Ảo”, Ma-thi-ơ 16:26, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2089&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Xây Dựng Cách Nào? (Phần 4)”, Ma-thi-ơ 7: 24-29, Mục Sư Mai Tấn David.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2084&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Bốn Con Thú Và Ý Nghĩa”, Đa-ni-ên 7:1-28, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2078&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Ba Ngày Lễ Trọng”, Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:1-17, Mục Sư Nguyễn Thỉ

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2072&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2072&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cẩn Thận Trong Lời Nói”, Gia-cơ 4:11-12, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2066&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cách Tốt Nhất Để Giải Quyết Xung Đột”, Gia-cơ 4:7-10, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2064&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Không Giấu Chúa Được”, Thi-thiên 139:1-16, Mục Sư Lâm Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2056&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Thuở Đó Và Giờ Đây”, Ê-phê-sô 2:11-18, Mục Sư Lê Văn Thái

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2051&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúc Tụng Đấng Sáng Tạo”, Thi-thiên 148:1-6, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10290&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Can Đảm Giữ Đức Tin”, Đa-ni-ên 3:13-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10289&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tiếng Hát Trong Tù”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10288&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Biết Và Không Biết”, Mục Sư Nguyễn Lê Thu Vân, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=31&qt=play

Trông Cậy Đức Chúa Trời

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,2203

Nghe Bài Giảng: “Sự Nên Thánh”, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, Mục Sư Đoàn Văn Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2198&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Linh Hồn Mạnh Khỏe”, Thi-thiên 63:1-11, Mục Sư Nguyễn Đình Liễu.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2189&qt=playa

Tại Sao Có Những Thiên Tai Và Đau Khổ Trong Cuộc Sống

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,2185

Nghe Bài Giảng: “Chọn Một Thái Độ”, Công-vụ các Sứ-đồ 5:29-42, Mục Sư Huỳnh Văn Linh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2174&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chúa Bảo An Đừng Than”, Xuất Ê-díp-tô Ký 5:1-13, Mục Sư Nguyễn Hồng Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2162&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ngược Đời? Ngược Đạo?”, Hê-bơ-rơ 12:4-15, Mục Sư Bùi Ngọc Hương.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2157&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Đời Như Hơi Nước”, Gia-cơ 4:13-17, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2141&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Nâng Đở Cho Sự Than Thở”, Rô-ma 8.18-27, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2135&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Nơi Nghỉ Cho Khách Đường Xa”, Thi-thiên 65:5-12, Mục Sư Trần Trọng Luật.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2131&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Đấng Được Sai Đến”, Lu-ca 4:16-21, Mục Sư Đoàn Hưng Linh.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2124&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2124&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Số Ít Thắng Số Đông”, 1 Sa-mu-ên 14:1-15, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10292&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa”, A-ghê 2:1-9, VPNS.

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10291&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Mối Quan Hệ Tuyệt Vời”, Rô-ma 8:1-38, Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=6242&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Được Gọi Làm Thánh Đồ”, Rô-ma 1:1-7, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2280&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sẵn Sàng”, Công-vụ các Sứ-đồ 21:7-14, Mục Sư Nguyễn Anh Tài.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2273&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Thỏa Lòng”, Công-vụ các Sứ-đồ 16:25-34, Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2267&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Những Chứng Nhân Đầy Quyền Năng Của Chúa”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11, Mục Sư Ngô Minh Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2257&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Quả”, Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14, Mục Sư Nguyễn Đăng Minh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2248&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Câu Hỏi Quan Trọng Nhất”, Công-vụ các Sứ-đồ 9:1-9; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-11, Mục Sư Nguyễn Anh Tài.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2241&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Biết Ơn Chúa Và Hầu Việc Chúa”, Giăng 12:1-8, Mục Sư Phan Vĩnh Cự.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2237&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Cầu Nguyện”, Phi-líp 1:9-11, Mục Sư Hồ Thế Nhân.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2230&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lời Cho Sự Sống”, Công-vụ các Sứ-đồ 2:27-47; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21, Mục Sư Lê Vĩnh Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2219&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cộng Đồng Đức Tin Sống Mạnh”, Các Quan Xét 4:1-24, Mục Sư Dương Đình Nguyện

Xin bấm vào link dưới đây:

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2211&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Địa Vị Cao Trọng”, Ê-phê-sô 2:19-22, Mục Sư Lê Văn Thái

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2206&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Biết Nan Đề”, Nê-hê-mi 1:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10294&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nhận Biết Nan Đề”, Nê-hê-mi 1:1-4, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10294&qt=playa

Xin bấm vào link dưới đây: “Nếu Tôi Phải Chết!”, Ê-xơ-tê 4:1-17, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10293&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy”, Sáng-thế Ký 13:1-13, Mục Sư Nguyễn Văn Chấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2298&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Khải Tượng Về Cừu Và Dê”, Đa-ni-ên 8:1-27, Mục Sư Lê Thanh Liêm.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2292&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Cảnh Giác”, 2 Phi-e-rơ 2:1-10a, Mục Sư Nguyễn Thỉ.

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2286&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2286&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Chúc Tụng Danh Cao Cả Vô Song”, Thi-thiên 148:7-14, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10297&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Can Đảm Nhận Lấy Trách Nhiệm”, Nê-hê-mi 1:11-2:8, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10296&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Nguồn Gốc Nan Đề”, Nê-hê-mi 1:5-10, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10295&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Trả Lại Chúa”, Mục Sư Lâm Văn Minh, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=33&qt=play

Xem Video Bài Giảng: “Đừng Lo Sợ”, Mục Sư Nguyễn Tấn Dương, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=32&qt=play

Ngày Thu Nhớ Người

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2076

Mới Và Cũ

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2075

Chẳng Đáng Chi Khi So Sánh

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2074

Tình Bạn Thật

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2227

Tôi Vẫn Muốn Cuộc Sống Của Mình

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2226

Chọn Đức Tin Vượt Qua Sự Sợ Hãi

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2225

Thờ Phượng

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2224

Nghe Bài Giảng: “Tôn Kính Đạo Đức Chúa Trời”, Tít 1:10-16, Mục Sư Nguyễn Bá Quang.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2356&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Ai Sẽ Phân Rẽ Chúng Ta Khỏi Sự Yêu Thương”, Rô-ma 8:35-39, Mục Sư Trương Trung Tín.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2347&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Chuyên Tâm”, 2 Ti-mô-thê 2:15, Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2328&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Từ Bão Biển Đến Bến Bờ”, Thi-thiên 107:23-32, Mục Sư Trần Quang Tuấn.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2321&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Sống Khôn Ngoan (Phần I)”, Ê-phê-sô 5:8-21, Mục Sư Mã Phúc Thạch.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2314&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Môn Đồ: Người Được Sai Phái”, Ma-thi-ơ 10:5-42, Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Xem: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2309&qt=play

Nghe: http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2309&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Tai Hại Của Tiền Tài”, Gia-cơ 5:1-6, Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2305&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Huyền Nhiệm Trong Bạn”, Cô-lô-se 1:24-29, Mục Sư Trịnh Văn Khánh.

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=1956&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Đi Bộ Trên Mặt Biển”, Ma-thi-ơ 14:22-33, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10300&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Tiên Tri Ê-li Suy Sụp Tinh Thần”, 1 Các Vua 19:1-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10299&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Bão Tố Trong Đời Sống”, Mác 4:35-41, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10298&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Vì Sao Tôi Đến Việt Nam”, Samuel James, NT&CS

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=34&qt=play

Không Cần Gì Nhiều

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2078

Nghĩ Lại

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2077

Vinh Hiển, Đáng Sợ, Đáng Khen

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2228

Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan

http://www.vietchristian.com/sermon/reader.asp?vcid=0,2392

Nghe Bài Giảng: “Dấu Hiệu Của Chiến Thắng”, Ru-tơ 3:1-8, Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2383&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Lẽ Mầu Nhiệm Của Hội Thánh”, Ê-phê-sô 3:1-13, Mục Sư Lê Văn Thái

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2376&qt=playa

Nghe Bài Giảng: “Cầu Nguyện”, Ma-thi-ơ 7:6-7, Mục Sư Cao Bảo Tài

http://www.vietchristian.com/sermon/result.asp?id=2367&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Vững Lòng Sống Hiến Dâng”, Ê-xơ-ra 7:13-18, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10302&qt=playa

Sống Với Thánh Kinh: “Kiến Thức Và Nếp Sống”, Ê-xơ-ra 7:11-12, VPNS

http://www.vietchristian.com/bhkt/result.asp?id=10301&qt=playa

Xem Video Bài Giảng: “Khác Biệt”, John Bevere, TYKBG

http://www.vietchristian.com/webcast/result.asp?id=35&qt=play

Chúa Là Trụ Lửa, Trụ Mây Trên Cả Cuộc Linh Trình

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2080

Biển Chết Hay Dòng Sông

http://www.vietchristian.com/poem/reader.asp?vcid=4,2079

Kế Hoạch Của Tôi Khác Kế Hoạch Của Ngài

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2231

Sử Dụng Cuộc Sống Của Bạn Sẵn Sàng Cho Cõi Đời Đời

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2230

Kẻ Giúp Việc

http://www.vietchristian.com/vanpham/reader.asp?vcid=5,2229

GIỌT NƯỚC MẮT CỦA ĐẤNG TẠO HÓA - Thiên Quốc

http://songdaoonline.com/e4327-giot-nuoc-mat-cua-dang-tao-hoa-thien-quoc.html

Còn tiếp